kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Luonnon monimuotoisuus
Ely-keskukselta voi nyt hakea tukea Lapin maaseudun ympäristö- ja ilmastoinvestoinneille

Ely-kes­kuk­sel­ta voi nyt hakea tukea Lapin maa­seu­dun ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to­in­ves­toin­neil­le

01.02.2024 21:34 2
Tilaajille
Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen vaatii hallitukselta merkittäviä lisätoimia

Luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den tur­vaa­mi­nen vaatii hal­li­tuk­sel­ta mer­kit­tä­viä li­sä­toi­mia

08.12.2023 05:00 5
Kaivurit möyrivät Simon Kurkiojan uuteen uskoon taimenten lisääntymispuroksi

Kai­vu­rit möy­ri­vät Simon Kur­ki­ojan uuteen uskoon tai­men­ten li­sään­ty­mis­pu­rok­si

25.09.2023 05:00 3
Tilaajille
Merimetso yleistyi Perämerellä – etelämpänä merikotkien "nuorisojengit" tuhoavat kolonioita

Me­ri­met­so yleis­tyi Pe­rä­me­rel­lä – ete­läm­pä­nä me­ri­kot­kien "nuo­ri­so­jen­git" tu­hoa­vat ko­lo­nioi­ta

15.09.2023 16:41 5
Tilaajille
Metsä Group vahvistaa luonnon monimuotoisuutta Kemin maa-alueillaan muun muassa paikallisia kasveja istuttamalla – toimintamallit ovat myöhemmin esimerkkinä muille sen tehdaspaikkakunnille Euroopassa

Metsä Group vah­vis­taa luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta Kemin maa-alueil­laan muun muassa pai­kal­li­sia kasveja is­tut­ta­mal­la – toi­min­ta­mal­lit ovat myö­hem­min esi­merk­ki­nä muille sen teh­das­paik­ka­kun­nil­le Eu­roo­pas­sa

29.08.2023 10:07
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luonnon vaa­lin­taan ta­ka­pi­hoil­le

26.08.2023 05:00 1
Näkökulma: Vieraslajien torjunta on tärkeää luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­kö­kul­ma: Vie­ras­la­jien tor­jun­ta on tärkeää luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den yl­lä­pi­tä­mi­sek­si

10.08.2023 05:00 1
Mereen Kemin ja Kalixin välille upotetaan kymmeniä tarkkoja kuuntelulaitteita uhanalaisten kalalajien pelastamiseksi

Mereen Kemin ja Kalixin välille upo­te­taan kym­me­niä tark­ko­ja kuun­te­lu­lait­tei­ta uhan­alais­ten ka­la­la­jien pe­las­ta­mi­sek­si

01.06.2023 16:53
Tilaajille
Yksityishenkilökin voi hakea rahoitusta omaan luonnon monimuotoisuutta tukevaan toimintaansa – tärkein kriteeri on, mitä aiotaan saavuttaa

Yk­si­tyis­hen­ki­lö­kin voi hakea ra­hoi­tus­ta omaan luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta tu­ke­vaan toi­min­taan­sa – tärkein kri­tee­ri on, mitä aiotaan saa­vut­taa

16.04.2023 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eko­lo­gi­nen kes­tä­vyys huo­mioi­ta­va

21.03.2023 05:00
Metsäalalle kiitosta oikeasta suunnasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­alal­le kii­tos­ta oi­keas­ta suun­nas­ta

08.03.2023 06:05 1
Kun purot tummuvat, elämä niissä romahtaa – virtavesitutkijan mukaan kaikki mittarit ovat punaisella pienvesissä

Kun purot tum­mu­vat, elämä niissä ro­mah­taa – vir­ta­ve­si­tut­ki­jan mukaan kaikki mit­ta­rit ovat pu­nai­sel­la pien­ve­sis­sä

30.01.2023 15:00 4
Tilaajille
Vaarasta kuoriutuu vientiyritys – "En muista, että metsä olisi ollut koskaan näin suuren kiinnostuksen kohteena"

Vaa­ras­ta kuo­riu­tuu vien­ti­yri­tys – "En muista, että metsä olisi ollut koskaan näin suuren kiin­nos­tuk­sen koh­tee­na"

23.01.2023 17:59 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Metsien en­ti­söin­nis­tä

05.01.2023 10:49 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­ro­lai­dun­nuk­sen vai­ku­tuk­set ovat myös ne­ga­tii­vi­sia

24.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt tar­vi­taan neu­vot­te­lu­ky­kyä

04.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­la­kien tar­koi­tus oli aluksi hyvä

01.11.2022 05:00
Tilaajille
EU:n ennallistamisasetus on Suomelle epäoikeudenmukainen, mikä on huomattu myös hallituksessa – asetusta ei tule hyväksyä ainakaan nykymuodossa
Pääkirjoitus

EU:n en­nal­lis­ta­mis­ase­tus on Suo­mel­le epäoi­keu­den­mu­kai­nen, mikä on huo­mat­tu myös hal­li­tuk­ses­sa – ase­tus­ta ei tule hy­väk­syä ai­na­kaan ny­ky­muo­dos­sa

25.10.2022 20:49 12
Tilaajille
Voisiko autioituneen asuinalueen jättääkin luonnon armoille? Arttu Hirvosta koukuttavat paikat, joita luonto valtaa hitaasti takaisin

Voisiko au­tioi­tu­neen asuin­alueen jät­tää­kin luonnon ar­moil­le? Arttu Hir­vos­ta kou­kut­ta­vat paikat, joita luonto valtaa hi­taas­ti ta­kai­sin

22.09.2022 09:51
Tilaajille
Suomesta on löytynyt useita uusia kärpäslajeja – "Uudet lajit ovat osoitus siitä, että jopa Suomen vanhat metsät kätkevät yhä sisäänsä täysin tuntematonta lajistoa"

Suo­mes­ta on löy­ty­nyt useita uusia kär­päs­la­je­ja – "Uudet lajit ovat osoitus siitä, että jopa Suomen vanhat metsät kät­ke­vät yhä si­sään­sä täysin tun­te­ma­ton­ta la­jis­toa"

19.09.2022 08:45 1
Tilaajille