pääkirjoitus: Yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja avasi Suo­mel­le ja Ruot­sil­le ovet Naton jä­se­nyys­neu­vot­te­lui­hin – Turkki sai ha­lua­man­sa, vaikkei mikään muu­tu­kaan

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Mainos: Lapin Kansa Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Tilaajille

Uusi tut­ki­mus sel­vit­tää po­ron­hoi­don muu­tok­sia ja so­peu­tu­mis­kei­no­ja eri maan­käyt­tö­muo­to­jen ris­ti­pai­neis­sa

Uusi tutkimus selvittää poronhoidon muutoksia ja sopeutumiskeinoja eri maankäyttömuotojen ristipaineissa.

Tutkimus on käynnistynyt poronhoitoalueella elokuussa 2020. Tutkimuksen tavoitteena on arvioida metsätalouden ja luonnonvarojen käytön kuten rakentamisen ja muun maankäytön kumulatiivisia vaikutuksia paliskuntien laitumiin ja niiden käytettävyyteen. Tutkimuksessa selvitetään vaikutuksia myös poronhoidon toimintaedellytyksiin, käytänteisiin ja poronhoitokulttuuriin.