Pääkirjoitus: Opis­ke­li­joi­den kou­lu­val­tauk­sia ei pidä nähdä vain va­sem­mis­top­ro­vo­kaa­tio­na

Kolumni: Tal­koi­lu on ur­hei­lu­seu­roil­le voi­ma­va­ra, josta hyö­ty­vät kaikki

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Luonnonvarakeskus
Luke tutkii tuulivoimarakentamisen vaikutuksia eläimiin – voimaloilla on sekä huonoja että hyviä puolia elinympäristöille

Luke tutkii tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sen vai­ku­tuk­sia eläi­miin – voi­ma­loil­la on sekä huonoja että hyviä puolia elin­ym­pä­ris­töil­le

27.09.2023 10:00 2
Tilaajille
Sodankylässä kokeillaan hakkuutähteiden keräämistä – Metsähallitus ja poronhoitajat toivovat siitä ratkaisua tavoitteidensa yhteensovittamiseen

So­dan­ky­läs­sä ko­keil­laan hak­kuu­täh­tei­den ke­rää­mis­tä – Met­sä­hal­li­tus ja po­ron­hoi­ta­jat toi­vo­vat siitä rat­kai­sua ta­voit­tei­den­sa yh­teen­so­vit­ta­mi­seen

10.09.2023 19:30 10
Tilaajille
Taigametsähanhen sulkiva kanta on vakaa jo kolmatta vuotta – laskennoissa löydettiin yli tuhat yksilöä

Tai­ga­met­sä­han­hen sulkiva kanta on vakaa jo kol­mat­ta vuotta – las­ken­nois­sa löy­det­tiin yli tuhat yksilöä

30.08.2023 09:20 1
Tilaajille
Kemin biotuotetehdas nielee kaiken irtoavan puun molemmin puolin länsirajaa, arvioivat tutkijat

Kemin bio­tuo­te­teh­das nielee kaiken ir­toa­van puun mo­lem­min puolin län­si­ra­jaa, ar­vioi­vat tut­ki­jat

29.08.2023 19:00 2
Tilaajille
Kaivosten maisemointiin etsitään ratkaisuja kiertotaloudesta – Tutkija: "Paljon on kiinni siitä, kuinka paljon paremmasta kasvien kasvusta ja hiilen sidonnasta ollaan valmiita maksamaan"

Kai­vos­ten mai­se­moin­tiin et­si­tään rat­kai­su­ja kier­to­ta­lou­des­ta – Tut­ki­ja: "Paljon on kiinni siitä, kuinka paljon pa­rem­mas­ta kasvien kas­vus­ta ja hiilen si­don­nas­ta ollaan val­mii­ta mak­sa­maan"

28.08.2023 09:13 2
Tilaajille
Riekkokanta on yhä kasvussa Ylä-Lapissa – olosuhteet ovat olleet hyvät linnun talviselle selviytymiselle

Riek­ko­kan­ta on yhä kas­vus­sa Ylä-La­pis­sa – olo­suh­teet ovat olleet hyvät linnun tal­vi­sel­le sel­viy­ty­mi­sel­le

15.08.2023 18:01 1
Tilaajille
Susikanta on kasvanut Suomessa hieman – poronhoitoalueella yksi susilauma, viime vuonna ei yhtään

Su­si­kan­ta on kas­va­nut Suo­mes­sa hieman – po­ron­hoi­to­alueel­la yksi su­si­lau­ma, viime vuonna ei yhtään

14.06.2023 11:03 6
Tilaajille
Tutkimus seuraa kymmenien kalojen liikkeitä

Tut­ki­mus seuraa kym­me­nien kalojen liik­kei­tä

08.06.2023 10:10
Kesäkuu alkoi, mutta hallakartta hohkaa sinisenä – Miten käy mustikka- ja hillasadon?

Kesäkuu alkoi, mutta hal­la­kart­ta hohkaa si­ni­se­nä – Miten käy mus­tik­ka- ja hil­la­sa­don?

04.06.2023 19:01 11
Tilaajille
Mereen Kemin ja Kalixin välille upotetaan kymmeniä tarkkoja kuuntelulaitteita uhanalaisten kalalajien pelastamiseksi

Mereen Kemin ja Kalixin välille upo­te­taan kym­me­niä tark­ko­ja kuun­te­lu­lait­tei­ta uhan­alais­ten ka­la­la­jien pe­las­ta­mi­sek­si

01.06.2023 16:53
Tilaajille
Taimen löytää kotijokensa jopa ilman hajumuistia – Inarijärven taimenkantojen tutkimus haastaa leimaantumisteorian

Taimen löytää ko­ti­jo­ken­sa jopa ilman ha­ju­muis­tia – Ina­ri­jär­ven tai­men­kan­to­jen tut­ki­mus haastaa lei­maan­tu­mis­teo­rian

23.05.2023 09:27 1
Tilaajille
Hämmästyttävän tehokas ja terävähampainen uhka tekee selvää Suomen kuusista – Luken tutkija: "Tuhoriskit toista tasoa kuin 20 vuotta sitten, se pitää vain hyväksyä"

Häm­mäs­tyt­tä­vän tehokas ja te­rä­vä­ham­pai­nen uhka tekee selvää Suomen kuu­sis­ta – Luken tut­ki­ja: "Tu­ho­ris­kit toista tasoa kuin 20 vuotta sitten, se pitää vain hy­väk­syä"

23.04.2023 08:00 5
Tilaajille
Näätämöjoella heikko nousulohivuosi – lohet laskettiin ensimmäistä kertaa uudella menetelmällä

Nää­tä­mö­joel­la heikko nou­su­lo­hi­vuo­si – lohet las­ket­tiin en­sim­mäis­tä kertaa uudella me­ne­tel­mäl­lä

05.04.2023 10:53 2
Tilaajille
Porotalouden kannattavuudessa pientä nousua – yrittäjän tuntipalkka jää silti 5,70 euroon

Po­ro­ta­lou­den kan­nat­ta­vuu­des­sa pientä nousua – y­rit­tä­jän tun­ti­palk­ka jää silti 5,70 euroon

04.04.2023 10:53 14
Tilaajille
Metsä Groupin varoittama puupula on Luken mukaan todellinen riski

Metsä Groupin va­roit­ta­ma puupula on Luken mukaan to­del­li­nen riski

29.03.2023 20:28 6
Tilaajille
Luke: Koivulle allergisille voi olla luvassa tuskainen kevät – kukinnasta odotetaan runsasta lähes koko maassa

Luke: Koi­vul­le al­ler­gi­sil­le voi olla luvassa tus­kai­nen kevät – ku­kin­nas­ta odo­te­taan run­sas­ta lähes koko maassa

28.03.2023 18:25
Tilaajille
Tuulivoiman vaikutuksia metsäeläimistöön tutkitaan viisivuotisessa hankkeessa – Suden, metsäpeuran ja maakotkan elinympäristövaatimukset halutaan ottaa paremmin huomioon

Tuu­li­voi­man vai­ku­tuk­sia met­sä­eläi­mis­töön tut­ki­taan vii­si­vuo­ti­ses­sa hank­kees­sa – ­Su­den, met­sä­peu­ran ja maa­kot­kan elin­ym­pä­ris­tö­vaa­ti­muk­set ha­lu­taan ottaa pa­rem­min huo­mioon

06.03.2023 11:00 4
Tilaajille
Hilla kärsii, mutta mustikka runsastuu – Soiden kuivuminen jatkuu, vaikka ojitukset olisi lopetettu

Hilla kärsii, mutta mus­tik­ka run­sas­tuu – Soiden kui­vu­mi­nen jatkuu, vaikka oji­tuk­set olisi lo­pe­tet­tu

04.03.2023 09:30 1
Tilaajille
Metsähallituksen alue-ekologinen suunnittelu arvioidaan, edellisestä yli 20 vuotta – lisäksi tarkastellaan valtion metsien suojelun tehostamistarpeita ja mahdollisuuksia

Met­sä­hal­li­tuk­sen alue-eko­lo­gi­nen suun­nit­te­lu ar­vioi­daan, edel­li­ses­tä yli 20 vuotta – lisäksi tar­kas­tel­laan valtion metsien suo­je­lun te­hos­ta­mis­tar­pei­ta ja mah­dol­li­suuk­sia

27.02.2023 10:41
Tilaajille
Kalastonhoitomaksuista kertyi yli yhdeksän miljoonaa euroa, mutta moni jättää sen myös maksamatta –  "Syystä taikka toisesta maksu jää monilta suorittamatta"

Ka­las­ton­hoi­to­mak­suis­ta kertyi yli yh­dek­sän mil­joo­naa euroa, mutta moni jättää sen myös mak­sa­mat­ta –  "­Syys­tä taikka toi­ses­ta maksu jää monilta suo­rit­ta­mat­ta"

29.12.2022 10:07 4
Tilaajille