Luonnonvarakeskus
Suomalaiset syöttävät hävikkiruokaa roskakoreille yhä 120–160 miljoonaa kiloa vuodessa – Hävikin hillintä on ympäristö- ja ilmastoteko

Suo­ma­lai­set syöt­tä­vät hä­vik­ki­ruo­kaa ros­ka­ko­reil­le yhä 120–160 mil­joo­naa kiloa vuo­des­sa – Hävikin hil­lin­tä on ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to­te­ko

14.09.2020 19:30 3
Tilaajille
Utsjoen riekkokanta romahti, Tunturi-Lapissa kanta keskinkertainen – Poikaset kestävät heikosti kylmiä ja märkiä sääjaksoja

Utsjoen riek­ko­kan­ta ro­mah­ti, Tun­tu­ri-La­pis­sa kanta kes­kin­ker­tai­nen – Poi­ka­set kes­tä­vät hei­kos­ti kylmiä ja märkiä sää­jak­so­ja

03.09.2020 11:01 2
Tilaajille
Poikkeuksellinen talvi aiheutti poronhoidolle merkittäviä lisäkuluja ja eläintappioita – "Paliskunnissa arvioidaan, että toipuminen poikkeuksellisesta talvesta on hidasta"

Poik­keuk­sel­li­nen talvi ai­heut­ti po­ron­hoi­dol­le mer­kit­tä­viä li­sä­ku­lu­ja ja eläin­tap­pioi­ta – "Pa­lis­kun­nis­sa ar­vioi­daan, että toi­pu­mi­nen poik­keuk­sel­li­ses­ta tal­ves­ta on hi­das­ta"

19.08.2020 10:17 0
Tilaajille
Simojoella on ollut hyvä lohikesä – "Tänä kesänä on ollut eniten kalastajia pitkään aikaan"

Si­mo­joel­la on ollut hyvä lo­hi­ke­sä – "Tänä kesänä on ollut eniten ka­las­ta­jia pitkään aikaan"

09.08.2020 18:30 0
Tilaajille
Uusi hanke pyrkii ratkaisemaan maankäytöllisiä konflikteja arktisilla alueilla – Suomessa keskitytään metsätalouden, turismin ja kaivosteollisuuden ongelmiin

Uusi hanke pyrkii rat­kai­se­maan maan­käy­töl­li­siä konf­lik­te­ja ark­ti­sil­la alueil­la – Suo­mes­sa kes­ki­ty­tään met­sä­ta­lou­den, tu­ris­min ja kai­vos­teol­li­suu­den on­gel­miin

06.08.2020 09:51 0
Tilaajille
Syrjäseutujen jännittävästä kesäpuuhasta on tullut katoavaa kansanperinnettä – Tammukan pyytäjät toivovat lainsäädäntöön selkeyttä

Syr­jä­seu­tu­jen jän­nit­tä­väs­tä ke­sä­puu­has­ta on tullut ka­toa­vaa kan­san­pe­rin­net­tä – Tam­mu­kan pyy­tä­jät toi­vo­vat lain­sää­dän­töön sel­keyt­tä

02.08.2020 18:30 7
Tilaajille
Tutkimus: maatalouden päästöjä voidaan vähentää yli kolmanneksella 2050 mennessä – kasvihuonepäästöistä 60 prosenttia tulee turvemailta

Tut­ki­mus: maa­ta­lou­den pääs­tö­jä voidaan vä­hen­tää yli kol­man­nek­sel­la 2050 men­nes­sä – kas­vi­huo­ne­pääs­töis­tä 60 pro­sent­tia tulee tur­ve­mail­ta

15.07.2020 10:00 0
Lappiin odotettiin laajaa myyrähuippua, mutta sitä ei tullut – Metsä-Lapissa kannattaa silti tarkastaa taimikot myyrätuhojen varalta

Lappiin odo­tet­tiin laajaa myy­rä­huip­pua, mutta sitä ei tullut – Met­sä-La­pis­sa kan­nat­taa silti tar­kas­taa tai­mi­kot myy­rä­tu­ho­jen varalta

23.06.2020 20:30 0
Tilaajille
Kotimaiselle humalalle on kysyntää – Lappian Louen tilalle perustetaan humalatarha

Ko­ti­mai­sel­le hu­ma­lal­le on ky­syn­tää – Lappian Louen tilalle pe­rus­te­taan hu­ma­la­tar­ha

14.06.2020 18:31 0
Tilaajille
Poro on evoluutioihme: Silmä sopeutui yöttömään yöhön ja kylmyyden aiheuttamaan kipuunkin on luonto löytänyt keinot

Poro on evo­luu­tioih­me: Silmä so­peu­tui yöt­tö­mään yöhön ja kyl­myy­den ai­heut­ta­maan ki­puun­kin on luonto löy­tä­nyt keinot

10.06.2020 10:38 0
Tilaajille
Kova talvi  tappoi poroja, tuhoista on luvassa ehkä korvauksia – Tutkija arvioi, että tulevaisuudessa ankarista oloista kärsitään  entistä useammin

Kova talvi tappoi poroja, tu­hois­ta on luvassa ehkä kor­vauk­sia – Tutkija arvioi, että tu­le­vai­suu­des­sa an­ka­ris­ta oloista kär­si­tään entistä useam­min

08.06.2020 06:30 1
Tilaajille
Miten lohet käyttäytyvät voimalaitosten välillä? Sadan lohen kulkemista seurataan kesällä Isohaaran ja Taivalkosken alueella

Miten lohet käyt­täy­ty­vät voi­ma­lai­tos­ten vä­lil­lä? Sadan lohen kul­ke­mis­ta seu­ra­taan kesällä Iso­haa­ran ja Tai­val­kos­ken alueel­la

06.05.2020 11:28 0
Tilaajille
Salaiset ottipaikat paljastuvat nyt Pohjoiskalotin kalapaikkaoppaassa

Sa­lai­set ot­ti­pai­kat pal­jas­tu­vat nyt Poh­jois­ka­lo­tin ka­la­paik­ka­op­paas­sa

01.05.2020 10:40 0
Tilaajille
Lapin karhukanta kasvoi maltillisesti – eniten kasvua Pohjois-Savon ja Oulun seuduilla

Lapin kar­hu­kan­ta kasvoi mal­til­li­ses­ti – eniten kasvua Poh­jois-Sa­von ja Oulun seu­duil­la

28.04.2020 13:36 0
Tilaajille
Mätimunasta tulee taimen Inarijärveen ellei se jää puroon tammukaksi

Mä­ti­mu­nas­ta tulee taimen Ina­ri­jär­veen ellei se jää puroon tam­mu­kak­si

12.04.2020 19:35 0
Tilaajille
Taimen vai tammukka

Taimen vai tam­muk­ka

09.04.2020 10:01 0
Inarin rauduille on luvassa viileää kasvuvettä maan syvyyksistä

Inarin rau­duil­le on luvassa viileää kas­vu­vet­tä maan sy­vyyk­sis­tä

08.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Syönnöslastuista saa tärkeää lisätietoa majavakantojen hoitamisen ja metsästämisen näkökulmasta

Syön­nös­las­tuis­ta saa tärkeää li­sä­tie­toa ma­ja­va­kan­to­jen hoi­ta­mi­sen ja met­säs­tä­mi­sen nä­kö­kul­mas­ta

04.04.2020 17:51 0
Tilaajille
Luonnonvarakeskus: Metsien hakkuut vähenivät huippuvuodesta 2018 – runkopuuta hakattiin kuusi miljoonaa kuutiometriä vähemmän

Luon­non­va­ra­kes­kus: Metsien hakkuut vä­he­ni­vät huip­pu­vuo­des­ta 2018 – run­ko­puu­ta ha­kat­tiin kuusi mil­joo­naa kuu­tio­met­riä vä­hem­män

13.02.2020 10:50 0
Luke: Meritaimenen tila näyttää elpymisen merkkejä – laji silti erittäin uhanalainen

Luke: Me­ri­tai­me­nen tila näyttää el­py­mi­sen merk­ke­jä – laji silti erit­täin uhan­alai­nen

07.02.2020 09:53 0