Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Luonnonvarakeskus
Luke: Suomi voisi suojella 350 000 hehtaaria arvokkainta metsämaata niin, ettei se juuri vaikuttaisi hakkuisiin

Luke: Suomi voisi suo­jel­la 350 000 heh­taa­ria ar­vok­kain­ta met­sä­maa­ta niin, ettei se juuri vai­kut­tai­si hak­kui­siin

01.02.2024 08:31 13
Tilaajille
Oulun yliopistossa kehitetään puolukasta korviketta öljylle – miljoonahankkeessa uutetaan vahoja teollisuuden tarpeisiin

Oulun yli­opis­tos­sa ke­hi­te­tään puo­lu­kas­ta kor­vi­ket­ta öljylle – ­mil­joo­na­hank­kees­sa uu­te­taan vahoja teol­li­suu­den tar­pei­siin

27.01.2024 14:00 1
Tilaajille
Tutkimus: Iso osa Kemijoen lohenpoikasista kuolee Petäjäskosken alueelle, nykyinen läpäisyaste ei riittäisi kestävään kantaan

Tut­ki­mus: Iso osa Ke­mi­joen lo­hen­poi­ka­sis­ta kuolee Pe­tä­jäs­kos­ken alueel­le, ny­kyi­nen lä­päi­sy­as­te ei riit­täi­si kes­tä­vään kantaan

17.01.2024 15:49 13
Tilaajille
Tenojoen lohitilanne edelleen heikko – "Aiempaa harvempi lohi palaa syönnösvaellukseltaan Tenoon"

Te­no­joen lo­hi­ti­lan­ne edel­leen heikko – "Aiem­paa har­vem­pi lohi palaa syön­nös­vael­luk­sel­taan Tenoon"

17.01.2024 09:13 10
Tilaajille
Ahmakanta vahvistunut koko maassa – ainoastaan Ylä-Lapin laskennoissa jääty kymmenen vuoden takaisista luvuista

Ah­ma­kan­ta vah­vis­tu­nut koko maassa – ai­noas­taan Ylä-La­pin las­ken­nois­sa jääty kym­me­nen vuoden ta­kai­sis­ta lu­vuis­ta

18.12.2023 10:24 2
Tilaajille
Luken tutkimus: Tuulivoima karkottaa lintuja, poroja ja lepakoita kilometrien päähän

Luken tut­ki­mus: Tuu­li­voi­ma kar­kot­taa lin­tu­ja, poroja ja le­pa­koi­ta ki­lo­met­rien päähän

08.12.2023 19:30 23
Tilaajille
Lehtikuusi selviää tykky- ja tuulivaurioista mäntyä paremmin, ja siitä pitävät myös liito-orava ja poro

Leh­ti­kuu­si selviää tykky- ja tuu­li­vau­riois­ta mäntyä pa­rem­min, ja siitä pitävät myös lii­to-ora­va ja poro

03.12.2023 13:37 4
Tilaajille
Kultasakaalihavainnot lisääntyvät Suomessa ja painottuvat maan keskivaiheille –havaintoja tehty muun muassa Siikajoella

Kul­ta­sa­kaa­li­ha­vain­not li­sään­ty­vät Suo­mes­sa ja pai­not­tu­vat maan kes­ki­vai­heil­le –­ha­vain­to­ja tehty muun muassa Sii­ka­joel­la

01.12.2023 15:20 2
Tilaajille
Luke tutkii, onko Pohjois-Ruotsissa liikkuva koirasusi tullut Suomesta

Luke tutkii, onko Poh­jois-Ruot­sis­sa liik­ku­va koi­ra­su­si tullut Suo­mes­ta

14.11.2023 20:19 2
Tilaajille
Värriön tutkimusaseman uusi masto parantaa mittaustarkkuutta – "Vanha masto on jäänyt lyhyeksi, sillä ympärillä metsä on kasvanut"

Värriön tut­ki­mus­ase­man uusi masto pa­ran­taa mit­taus­tark­kuut­ta – "Vanha masto on jäänyt ly­hyek­si, sillä ym­pä­ril­lä metsä on kas­va­nut"

17.10.2023 05:00
Tilaajille
Luke tutkii tuulivoimarakentamisen vaikutuksia eläimiin – voimaloilla on sekä huonoja että hyviä puolia elinympäristöille

Luke tutkii tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sen vai­ku­tuk­sia eläi­miin – voi­ma­loil­la on sekä huonoja että hyviä puolia elin­ym­pä­ris­töil­le

27.09.2023 10:00 2
Tilaajille
Sodankylässä kokeillaan hakkuutähteiden keräämistä – Metsähallitus ja poronhoitajat toivovat siitä ratkaisua tavoitteidensa yhteensovittamiseen

So­dan­ky­läs­sä ko­keil­laan hak­kuu­täh­tei­den ke­rää­mis­tä – Met­sä­hal­li­tus ja po­ron­hoi­ta­jat toi­vo­vat siitä rat­kai­sua ta­voit­tei­den­sa yh­teen­so­vit­ta­mi­seen

10.09.2023 19:30 10
Tilaajille
Taigametsähanhen sulkiva kanta on vakaa jo kolmatta vuotta – laskennoissa löydettiin yli tuhat yksilöä

Tai­ga­met­sä­han­hen sulkiva kanta on vakaa jo kol­mat­ta vuotta – las­ken­nois­sa löy­det­tiin yli tuhat yksilöä

30.08.2023 09:20 1
Tilaajille
Kemin biotuotetehdas nielee kaiken irtoavan puun molemmin puolin länsirajaa, arvioivat tutkijat

Kemin bio­tuo­te­teh­das nielee kaiken ir­toa­van puun mo­lem­min puolin län­si­ra­jaa, ar­vioi­vat tut­ki­jat

29.08.2023 19:00 2
Tilaajille
Kaivosten maisemointiin etsitään ratkaisuja kiertotaloudesta – Tutkija: "Paljon on kiinni siitä, kuinka paljon paremmasta kasvien kasvusta ja hiilen sidonnasta ollaan valmiita maksamaan"

Kai­vos­ten mai­se­moin­tiin et­si­tään rat­kai­su­ja kier­to­ta­lou­des­ta – Tut­ki­ja: "Paljon on kiinni siitä, kuinka paljon pa­rem­mas­ta kasvien kas­vus­ta ja hiilen si­don­nas­ta ollaan val­mii­ta mak­sa­maan"

28.08.2023 09:13 2
Tilaajille
Riekkokanta on yhä kasvussa Ylä-Lapissa – olosuhteet ovat olleet hyvät linnun talviselle selviytymiselle

Riek­ko­kan­ta on yhä kas­vus­sa Ylä-La­pis­sa – olo­suh­teet ovat olleet hyvät linnun tal­vi­sel­le sel­viy­ty­mi­sel­le

15.08.2023 18:01 1
Tilaajille
Susikanta on kasvanut Suomessa hieman – poronhoitoalueella yksi susilauma, viime vuonna ei yhtään

Su­si­kan­ta on kas­va­nut Suo­mes­sa hieman – po­ron­hoi­to­alueel­la yksi su­si­lau­ma, viime vuonna ei yhtään

14.06.2023 11:03 6
Tilaajille
Tutkimus seuraa kymmenien kalojen liikkeitä

Tut­ki­mus seuraa kym­me­nien kalojen liik­kei­tä

08.06.2023 10:10
Kesäkuu alkoi, mutta hallakartta hohkaa sinisenä – Miten käy mustikka- ja hillasadon?

Kesäkuu alkoi, mutta hal­la­kart­ta hohkaa si­ni­se­nä – Miten käy mus­tik­ka- ja hil­la­sa­don?

04.06.2023 19:01 11
Tilaajille
Mereen Kemin ja Kalixin välille upotetaan kymmeniä tarkkoja kuuntelulaitteita uhanalaisten kalalajien pelastamiseksi

Mereen Kemin ja Kalixin välille upo­te­taan kym­me­niä tark­ko­ja kuun­te­lu­lait­tei­ta uhan­alais­ten ka­la­la­jien pe­las­ta­mi­sek­si

01.06.2023 16:53
Tilaajille