Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Kunnallinen päätöksenteko
Paavo Väyrynen haluaa jättää Kemin kaupunginvaltuuston ja Lapin aluevaltuuston – "Joudun varaamaan aikaa presidentinvaaleihin"

Paavo Väy­ry­nen haluaa jättää Kemin kau­pun­gin­val­tuus­ton ja Lapin alue­val­tuus­ton – "Joudun va­raa­maan aikaa pre­si­den­tin­vaa­lei­hin"

26.09.2023 10:00 16
Tilaajille
Piia Taipola hakee eroa Pelkosenniemen valtuustosta ensisijaisesti terveydellistä syistä

Piia Taipola hakee eroa Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­tos­ta en­si­si­jai­ses­ti ter­vey­del­lis­tä syistä

30.06.2023 11:31 3
Tilaajille
Kaivoslain uudistus edistää demokratiaa lisäämällä kuntien päätösvaltaa – kuntien tehtävien vähetessä on paikallaan, että joissakin asioissa valta kasvaa
Pääkirjoitus

Kai­vos­lain uu­dis­tus edistää de­mo­kra­tiaa li­sää­mäl­lä kuntien pää­tös­val­taa – kuntien teh­tä­vien vä­he­tes­sä on pai­kal­laan, että jois­sa­kin asiois­sa valta kasvaa

09.09.2022 22:12 5
Tilaajille
Rakennuskielto Tornion tuulivoimakaava-alueille – valtuuston päätös ei ollut yksimielinen

Ra­ken­nus­kiel­to Tornion tuu­li­voi­ma­kaa­va-alueil­le – val­tuus­ton päätös ei ollut yk­si­mie­li­nen

21.06.2022 10:02 14
Tilaajille
Savukoski aikoo pitää veroprosentit nykyisinä

Sa­vu­kos­ki aikoo pitää ve­ro­pro­sen­tit ny­kyi­si­nä

10.11.2021 16:05 1
Tilaajille
Moni Lapin kunta tarvitsee uuden kunnanjohtajan vielä tänä vuonna – tämä on tilanne eri kunnissa nyt

Moni Lapin kunta tar­vit­see uuden kun­nan­joh­ta­jan vielä tänä vuonna – tämä on tilanne eri kun­nis­sa nyt

15.02.2021 06:30 2
Tilaajille
Rovaniemellä luottamus kuntapäättäjiin on erityisen matalalla – Tutkija: "Henkilökohtaiset pettymyksen tunteet ovat huomionarvoisia"

Ro­va­nie­mel­lä luot­ta­mus kun­ta­päät­tä­jiin on eri­tyi­sen ma­ta­lal­la – Tut­ki­ja: "Hen­ki­lö­koh­tai­set pet­ty­myk­sen tunteet ovat huo­mio­nar­voi­sia"

04.02.2021 14:31 4
Tilaajille
Suurin osa lappilaisista ei luota oman kuntansa päättäjiin – Lukijamme kertovat: hyvä veli -verkostoja, osaamattomuutta ja ideologisia eroja

Suurin osa lap­pi­lai­sis­ta ei luota oman kun­tan­sa päät­tä­jiin – Lu­ki­jam­me ker­to­vat: hyvä veli -ver­kos­to­ja, osaa­mat­to­muut­ta ja ideo­lo­gi­sia eroja

04.02.2021 11:22 3
Tilaajille
Pelkosenniemelle ja Savukoskelle valitaan Suomen pienimmät valtuustot

Pel­ko­sen­nie­mel­le ja Sa­vu­kos­kel­le va­li­taan Suomen pie­nim­mät val­tuus­tot

31.01.2021 19:50 2
Tilaajille
Kemijärven juhlarahastoon 153 000 euroa pesämunaksi

Ke­mi­jär­ven juh­la­ra­has­toon 153 000 euroa pe­sä­mu­nak­si

18.01.2021 20:38
Tilaajille
Säätiö on huono yhteisten rahojen hallinnoija ja jakaja, ongelmana läpinäkyvyyden puute
Pääkirjoitus

Säätiö on huono yh­teis­ten rahojen hal­lin­noi­ja ja jakaja, on­gel­ma­na lä­pi­nä­ky­vyy­den puute

07.12.2020 16:58 5
Tilaajille

Py­sä­köin­ti­mak­sut nou­se­vat Ro­va­nie­mel­lä

24.11.2020 18:52
Tilaajille
Sierilän voimalaitoksen asemakaava asetetaan nähtäville

Sie­ri­län voi­ma­lai­tok­sen ase­ma­kaa­va ase­te­taan näh­tä­vil­le

24.11.2020 18:51 1
Tilaajille
Otto-oikeus tasapainottaa lautakuntien valtaa – Rovaniemellä tätä peruutusvaihdetta käytetään noin neljästi vuodessa

Ot­to-oi­keus ta­sa­pai­not­taa lau­ta­kun­tien valtaa – Ro­va­nie­mel­lä tätä pe­ruu­tus­vaih­det­ta käy­te­tään noin nel­jäs­ti vuo­des­sa

12.11.2020 07:00 1
Tilaajille
Toimittajalta: Kunnes toisin päätetään – kouluratkaisu jälleen yksi esimerkki Rovaniemen poukkoilevasta päätöksenteosta
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kunnes toisin pää­te­tään – kou­lu­rat­kai­su jälleen yksi esi­merk­ki Ro­va­nie­men pouk­koi­le­vas­ta pää­tök­sen­teos­ta

21.10.2020 08:26 1
Toimittajalta: Viikossa aktivistiksi – kaupunkilainen joutuu epäreiluun asemaan, kun yrittää puolustaa palveluita
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Vii­kos­sa ak­ti­vis­tik­si – kau­pun­ki­lai­nen joutuu epä­rei­luun ase­maan, kun yrittää puo­lus­taa pal­ve­lui­ta

16.10.2020 13:03
Lukijalta: Sivistyslautakunta on kumileimasin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Si­vis­tys­lau­ta­kun­ta on ku­mi­lei­ma­sin

18.08.2020 20:34
Tilaajille
Kohupuheen valtuustossa pitänyt Petteri Pohja kertoo, miksi puhui niin kuin puhui: "Meillä on oikeasti vakava paikka, eikä kukaan oikein välitä"

Ko­hu­pu­heen val­tuus­tos­sa pitänyt Petteri Pohja kertoo, miksi puhui niin kuin puhui: "Meillä on oi­keas­ti vakava paikka, eikä kukaan oikein välitä"

23.06.2020 11:07 6
Tilaajille
Lukijalta: Miten elämä jatkuu "pahisten" johtamassa Kittilän kunnassa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Miten elämä jatkuu "pa­his­ten" joh­ta­mas­sa Kit­ti­län kun­nas­sa?

16.05.2020 18:35
Tilaajille
Kittilän kunnanhallitus ja lautakuntien jäsenet halutaan erottaa

Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tus ja lau­ta­kun­tien jäsenet ha­lu­taan erottaa

04.05.2020 16:24
Tilaajille