Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa palaa oma­ko­ti­ta­lon sauna – ­sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin kunnat
Tonttien verotus kiristyy liki kaikissa Lapin kunnissa, jos hallituksen lakiesitys menee läpi – katso listasta oman kuntasi tilanne

Tont­tien verotus ki­ris­tyy liki kai­kis­sa Lapin kun­nis­sa, jos hal­li­tuk­sen la­ki­esi­tys menee läpi – katso lis­tas­ta oman kuntasi tilanne

12.09.2023 05:00 18
Tilaajille
Lapseton kunta ei voi pärjätä pitkään yksin – Pelkosenniemellä syntyvyys lähentelee jo nollaa
Pääkirjoitus

Lap­se­ton kunta ei voi pärjätä pitkään yksin – Pel­ko­sen­nie­mel­lä syn­ty­vyys lä­hen­te­lee jo nollaa

10.08.2023 05:30 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Krii­sin­hal­lin­ta­ve­te­raa­nit huo­mioi­ta­va myös kun­nis­sa

08.08.2023 05:00
Kittilä voisi laskea veroprosenttiaan, Kemi ja Rovaniemi ovat vaikeuksissa – viisi Lapin kuntaa nousi yllättäen maan kärkeen konsultin kuntarankkauksessa

Kittilä voisi laskea ve­rop­ro­sent­tiaan, Kemi ja Ro­va­nie­mi ovat vai­keuk­sis­sa – viisi Lapin kuntaa nousi yl­lät­täen maan kärkeen kon­sul­tin kun­ta­rank­kauk­ses­sa

22.06.2023 05:00 5
Tilaajille
Lappilaisten kuntien työhyvinvointi on kohentunut, mutta epäasianmukaista käyttäytymistä ilmenee edelleen

Lap­pi­lais­ten kuntien työ­hy­vin­voin­ti on ko­hen­tu­nut, mutta epä­asian­mu­kais­ta käyt­täy­ty­mis­tä ilmenee edel­leen

06.06.2023 18:54 1
Tilaajille
Vain murto-osa ukrainalaispakolaisista on hakenut Lapista kotikuntaa – epävarmuus tulevasta jarruttaa ratkaisua, halu asettua aloilleen houkuttaa

Vain mur­to-osa uk­rai­na­lais­pa­ko­lai­sis­ta on hakenut Lapista ko­ti­kun­taa – epä­var­muus tu­le­vas­ta jar­rut­taa rat­kai­sua, halu asettua aloil­leen hou­kut­taa

29.04.2023 05:00 4
Tilaajille
Katri Kulmuni haravoi äänet Meri-Lapista, Mikkel Näkkäläjärvi saamelaisalueelta – katso tästä, kuka oli oman kuntasi ääniharava ja miten puolueet pärjäsivät

Katri Kulmuni haravoi äänet Me­ri-La­pis­ta, Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi saa­me­lais­alueel­ta – katso tästä, kuka oli oman kuntasi ää­ni­ha­ra­va ja miten puo­lueet pär­jä­si­vät

03.04.2023 20:00 3
Tilaajille
Joka kolmas Lapin kuntapäättäjä näkee kuntansa tulevaisuuden negatiivisena – iso osa uskoo palveluiden yksityistämiseen tulevaisuudessa

Joka kolmas Lapin kun­ta­päät­tä­jä näkee kun­tan­sa tu­le­vai­suu­den ne­ga­tii­vi­se­na – iso osa uskoo pal­ve­lui­den yk­si­tyis­tä­mi­seen tu­le­vai­suu­des­sa

22.02.2023 11:34 4
Tilaajille
Vihreät pelastivat Lapin eduskuntavaalilistat miesvaltaisuudelta – länsirajalla ehdokkaat ovat harvassa

Vihreät pe­las­ti­vat Lapin edus­kun­ta­vaa­li­lis­tat mies­val­tai­suu­del­ta – län­si­ra­jal­la eh­dok­kaat ovat har­vas­sa

21.02.2023 18:07 7
Tilaajille
Uusi laki muuttaa lappilaisten kierrätysarkea vain vähän – omakotitalojen biojätekeräys alkaa neljässä kunnassa

Uusi laki muuttaa lap­pi­lais­ten kier­rä­tys­ar­kea vain vähän – oma­ko­ti­ta­lo­jen bio­jä­te­ke­räys alkaa nel­jäs­sä kun­nas­sa

17.02.2023 05:00 11
Tilaajille
Tervola maksaa Lapin muhkeinta vauvarahaa, neljä lappilaiskuntaa kosiskelee lapsiperheitä maksuttomalla päivähoidolla

Tervola maksaa Lapin muh­kein­ta vau­va­ra­haa, neljä lap­pi­lais­kun­taa ko­sis­ke­lee lap­si­per­hei­tä mak­sut­to­mal­la päi­vä­hoi­dol­la

03.02.2023 19:54 11
Tilaajille
Tasan ei käy väestötilastot: Antti, 39, ja Teuvo, 61, ovat kumpikin kotikuntansa mediaani-iässä – puolet kuntalaisista on heitä nuorempia, puolet taas vanhempia

Tasan ei käy väes­tö­ti­las­tot: Antti, 39, ja Teuvo, 61, ovat kum­pi­kin ko­ti­kun­tan­sa me­diaa­ni-iäs­sä – puolet kun­ta­lai­sis­ta on heitä nuo­rem­pia, puolet taas van­hem­pia

31.12.2022 05:00 7
Tilaajille
Anna lahja itsellesi ja luonnolle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Anna lahja it­sel­le­si ja luon­nol­le

24.12.2022 17:57 1
Tilaajille
Nouseeko syytteistä vapautunut Timo Kurula Kittilän kunnanjohtajaksi, vai valitseeko valtuusto sittenkin tuoreemman kasvon?

Nou­see­ko syyt­teis­tä va­pau­tu­nut Timo Kurula Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jak­si, vai va­lit­see­ko val­tuus­to sit­ten­kin tuo­reem­man kasvon?

12.12.2022 18:50 19
Tilaajille
Maahanmuuttajien halutaan juurtuvan Lappiin – tuore Lapin maahanmuuttostrategia keskittyy tulijoiden houkuttelun sijaan siihen, että muualta tulleet jäävät pysyvästi alueelle

Maa­han­muut­ta­jien ha­lu­taan juur­tu­van Lappiin – tuore Lapin maa­han­muut­to­stra­te­gia kes­kit­tyy tu­li­joi­den hou­kut­te­lun sijaan siihen, että muualta tulleet jäävät py­sy­väs­ti alueel­le

09.12.2022 15:55 8
Tilaajille
Lapin liiton selvityksen mukaan merkittävin este tuulivoiman lisärakentamiselle on puolustusvoimat – tutkaongelmaan on löydettävä ratkaisu
Pääkirjoitus

Lapin liiton sel­vi­tyk­sen mukaan mer­kit­tä­vin este tuu­li­voi­man li­sä­ra­ken­ta­mi­sel­le on puo­lus­tus­voi­mat – tut­ka­on­gel­maan on löy­det­tä­vä rat­kai­su

17.11.2022 22:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jul­ki­set pal­ve­lut hei­ken­ty­neet

17.11.2022 05:00
Tilaajille
Kunnan työpaikka ei ole enää nuorten mielestä lottovoitto
Pääkirjoitus

Kunnan työ­paik­ka ei ole enää nuorten mie­les­tä lot­to­voit­to

20.10.2022 20:30 6
Tilaajille
Lapin Kansa selvitti, millainen on Lapin kuntien työvoimatilanne – pahin kriisi muhii varhaiskasvatuksessa, mutta samaan aikaan osaajapula leviää yhä uusiin ammattiryhmiin

Lapin Kansa sel­vit­ti, mil­lai­nen on Lapin kuntien työ­voi­ma­ti­lan­ne – pahin kriisi muhii var­hais­kas­va­tuk­ses­sa, mutta samaan aikaan osaa­ja­pu­la leviää yhä uusiin am­mat­ti­ryh­miin

19.10.2022 06:30 6
Tilaajille
Pello lupasi halpoja asuntoja, Keminmaa lisää palkkaa – tutkijan mukaan työvoimasta on niin kova pula, että kuntien keskinäinen huutokauppa ei pitkälle kanna

Pello lupasi halpoja asun­to­ja, Ke­min­maa lisää palkkaa – tut­ki­jan mukaan työ­voi­mas­ta on niin kova pula, että kuntien kes­ki­näi­nen huu­to­kaup­pa ei pit­käl­le kanna

06.10.2022 06:30 1
Tilaajille