Lapin kunnat
Lukijalta Mielipide Jorma Törmänen

Lu­ki­jal­ta: Kuntien ter­veys­kes­kuk­set tulee säi­lyt­tää

01.10.2020 05:00 0
Tilaajille
Huoli lähipalveluista ja henkilöstöstä – Lapin kunnissa huolehditaan, miten sote-uudistus varmistaa osaavien työntekijöiden saatavuuden

Huoli lä­hi­pal­ve­luis­ta ja hen­ki­lös­tös­tä – Lapin kun­nis­sa huo­leh­di­taan, miten so­te-uu­dis­tus var­mis­taa osaa­vien työn­te­ki­jöi­den saa­ta­vuu­den

21.09.2020 21:16 1
Tilaajille
Inarin kunnanjohtaja: Kotimaan matkailu ei millään riitä paikkaamaan kansainvälisen liikenteen romahdusta

Inarin kun­nan­joh­ta­ja: Ko­ti­maan mat­kai­lu ei millään riitä paik­kaa­maan kan­sain­vä­li­sen lii­ken­teen ro­mah­dus­ta

08.09.2020 18:53 6
Tilaajille

Inarin Vuok­ra-asun­not Oy on saa­mas­sa kun­nal­ta 700 000 euron lai­nan­ta­kauk­sen

07.09.2020 20:39 0
Tilaajille
Lapin kuntajohtajatkin vetoavat hallitukseen: Koronaturvalliset matkailukäytävät mahdollistettava Lappiin

Lapin kun­ta­joh­ta­jat­kin ve­toa­vat hal­li­tuk­seen: Ko­ro­na­tur­val­li­set mat­kai­lu­käy­tä­vät mah­dol­lis­tet­ta­va Lappiin

03.09.2020 14:52 2
Tilaajille
Korona tuo kriisikunnille hetken helpotuksen: Ministeriö aikoo lykätä uusia kriisimenettelyjä – Katso lista: Näin Lapin kunnat täyttävät kriisikuntakriteereitä

Korona tuo krii­si­kun­nil­le hetken hel­po­tuk­sen: Mi­nis­te­riö aikoo lykätä uusia krii­si­me­net­te­ly­jä – Katso lista: Näin Lapin kunnat täyt­tä­vät krii­si­kun­ta­kri­tee­rei­tä

27.07.2020 17:25 0
Johtajan jakkara näyttää keikkuvan herkästi naisen alla
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Joh­ta­jan jakkara näyttää keik­ku­van her­käs­ti naisen alla

24.06.2020 06:30 6
Tilaajille
Lapille ministeriöltä miljoonapotti varhaiskasvatuksen ja opetushenkilöstön palkkaamiseen

Lapille mi­nis­te­riöl­tä mil­joo­na­pot­ti var­hais­kas­va­tuk­sen ja ope­tus­hen­ki­lös­tön palk­kaa­mi­seen

22.06.2020 17:04 0
Tilaajille

Lapin kun­ta­joh­ta­jat ottavat kantaa: "Nel­jän­nes­sä li­sä­ta­lous­ar­vios­sa suoraa tukea kau­pun­geil­le – miksi hal­li­tus unohtaa muun Suo­men?"

12.06.2020 19:46 1
Tilaajille
Rovaniemen tulosta ei voi kehua – Yrittäjät vaativat kaupungilta jämäkämpää kuntapäätöksentekoa, kun he vastasivat kuntabarometriin

Ro­va­nie­men tulosta ei voi kehua – Yrit­tä­jät vaa­ti­vat kau­pun­gil­ta jä­mä­käm­pää kun­ta­pää­tök­sen­te­koa, kun he vas­ta­si­vat kun­ta­ba­ro­met­riin

11.06.2020 18:48 0
Tilaajille
Ylitornio saa yrittäjiltä parhaat arvosanat Lapissa – Kunnanjohtaja: "Rahalla ei rönsytä, mutta autetaan niin paljon kuin mahdollista "

Yli­tor­nio saa yrit­tä­jil­tä parhaat ar­vo­sa­nat Lapissa – Kun­nan­joh­ta­ja: "Ra­hal­la ei rön­sy­tä, mutta au­te­taan niin paljon kuin mah­dol­lis­ta "

10.06.2020 16:28 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kriisissä ei pidä vaieta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Krii­sis­sä ei pidä vaieta

04.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Pienten kuntien esikoululaiset ahkeroivat etäopetuksessa, Kemissä ja Rovaniemellä eskari on tauolla

Pienten kuntien esi­kou­lu­lai­set ah­ke­roi­vat etäo­pe­tuk­ses­sa, Kemissä ja Ro­va­nie­mel­lä eskari on tauolla

20.04.2020 20:45 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kouluruoka on jokaisen koululaisen perusoikeus, josta ei voi tinkiä poikkeusaikanakaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kou­lu­ruo­ka on jo­kai­sen kou­lu­lai­sen pe­ru­soi­keus, josta ei voi tinkiä poik­keus­ai­ka­na­kaan

19.04.2020 19:56 0
Tilaajille
Lapin kunnat: Paikallislehtien toiminta on turvattava erityisesti poikkeusolojen aikana

Lapin kunnat: Pai­kal­lis­leh­tien toi­min­ta on tur­vat­ta­va eri­tyi­ses­ti poik­keus­olo­jen aikana

14.04.2020 13:52 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Antti Kaarlela

Lu­ki­jal­ta: Kuntien pal­ve­luil­le pe­las­tus­oh­jel­ma

14.04.2020 05:00 0
Tilaajille
Valtuustotyöskentely toi näkökulmaa Kemijärven tilaliikelaitoksen uudelle johtajalle: "Yhtenä haasteena on järkevän suhteen löytäminen oman työn ja ostopalveluiden kesken"

Val­tuus­to­työs­ken­te­ly toi nä­kö­kul­maa Ke­mi­jär­ven ti­la­lii­ke­lai­tok­sen uudelle joh­ta­jal­le: "Yhtenä haas­tee­na on jär­ke­vän suhteen löy­tä­mi­nen oman työn ja os­to­pal­ve­lui­den kesken"

09.03.2020 14:26 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Puhuri käy tuulivoimaa vastaan, koska yhä harvempi haluaa sähköntekovatkainta maisemaansa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Puhuri käy tuu­li­voi­maa vas­taan, koska yhä har­vem­pi haluaa säh­kön­te­ko­vat­kain­ta mai­se­maan­sa

07.03.2020 17:45 0
Tilaajille
Hätätilanteita koulussa, kännipuheluita vanhemmilta – opettajan puhelin soi ja on usein välttämätön, mutta työnantaja ei hanki niitä kaikille

Hä­tä­ti­lan­tei­ta kou­lus­sa, kän­ni­pu­he­lui­ta van­hem­mil­ta – opet­ta­jan puhelin soi ja on usein vält­tä­mä­tön, mutta työn­an­ta­ja ei hanki niitä kai­kil­le

17.02.2020 20:19 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Monille Lapin kunnille povataan synkkää tulevaisuutta, mutta taistelua ei ole vielä hävitty
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Monille Lapin kun­nil­le po­va­taan synkkää tu­le­vai­suut­ta, mutta tais­te­lua ei ole vielä hävitty

14.02.2020 08:33 0
Tilaajille