juhannus: Mestari näyt­tää: näin helppoa kun­nol­li­sen sau­na­vas­tan teko on

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Lapin kunnat
Lappiin tulee sote-palvelujen aluejako, mutta nyt pitäisi keksiä, mitä se tarkoittaa – "Ei voi piirtää kartalle tyhjiä laatikoita"

Lappiin tulee so­te-pal­ve­lu­jen alue­ja­ko, mutta nyt pitäisi keksiä, mitä se tar­koit­taa – "Ei voi piirtää kar­tal­le tyhjiä laa­ti­koi­ta"

07.06.2022 18:14 6
Tilaajille
Kalustettu kesäkoti, elokuvalippuja ja satasia lisää palkkaa – kilpailu hoitoalan ammattilaisista johti Lapin kunnissa rekrytointikisaan

Ka­lus­tet­tu ke­sä­ko­ti, elo­ku­va­lip­pu­ja ja satasia lisää palkkaa – kil­pai­lu hoi­to­alan am­mat­ti­lai­sis­ta johti Lapin kun­nis­sa rek­ry­toin­ti­ki­saan

05.06.2022 11:22 4
Tilaajille
Hoitajapula kurittaa Lapin terveyskeskuksia ja vanhuspalveluita – kesän yli selvitään vain vaivoin, eikä särkymävaraa ole

Hoi­ta­ja­pu­la ku­rit­taa Lapin ter­veys­kes­kuk­sia ja van­hus­pal­ve­lui­ta – kesän yli sel­vi­tään vain vai­voin, eikä sär­ky­mä­va­raa ole

02.06.2022 06:30 9
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueelle valmistellaan aluejakoa, mutta kartalle voi tehdä vasta arvailuja – "En ole keksinyt, mikä olisi parempi malli"

Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­le val­mis­tel­laan alue­ja­koa, mutta kar­tal­le voi tehdä vasta ar­vai­lu­ja – "En ole kek­si­nyt, mikä olisi parempi malli"

19.05.2022 06:30 6
Tilaajille
Lapin kunnissa on taas jaossa valtaa ja vastuuta: viisi kuntaa etsii uutta kunnanjohtajaa, mutta mitkä niistä nappaavat parhaat osaajat?

Lapin kun­nis­sa on taas jaossa valtaa ja vas­tuu­ta: viisi kuntaa etsii uutta kun­nan­joh­ta­jaa, mutta mitkä niistä nap­paa­vat parhaat osaa­jat?

17.05.2022 06:30 3
Tilaajille
Viisitoista Lapin kuntaa sai avustuksia koululaisten ilmaiseen harrastustoimintaan ensi lukuvuodeksi – katso lista

Vii­si­tois­ta Lapin kuntaa sai avus­tuk­sia kou­lu­lais­ten il­mai­seen har­ras­tus­toi­min­taan ensi lu­ku­vuo­dek­si – katso lista

15.05.2022 11:19 5
Tilaajille
Lappilaiskunnat ovat keskeyttäneet ystävyystoiminnan venäläisten kuntien kanssa – reaktiot vaihtelevat neutraalista närkästykseen

Lap­pi­lais­kun­nat ovat kes­keyt­tä­neet ys­tä­vyys­toi­min­nan ve­nä­läis­ten kuntien kanssa – reak­tiot vaih­te­le­vat neut­raa­lis­ta när­käs­tyk­seen

28.04.2022 19:37 2
Tilaajille
Savukoskella piipahtanut Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen toivoo uusia tapoja tuottaa ja tuoda palveluita kuntiin

Sa­vu­kos­kel­la pii­pah­ta­nut Kun­ta­lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Minna Kar­hu­nen toivoo uusia tapoja tuottaa ja tuoda pal­ve­lui­ta kuntiin

16.04.2022 18:46 3
Tilaajille
Ukrainalaislapsilla on oikeus koulunkäyntiin, mutta ei oppivelvollisuutta Suomessa – avi toivoo, että kunnat valmistautuisivat täyttämän velvollisuuteensa

Uk­rai­na­lais­lap­sil­la on oikeus kou­lun­käyn­tiin, mutta ei op­pi­vel­vol­li­suut­ta Suo­mes­sa – avi toivoo, että kunnat val­mis­tau­tui­si­vat täyt­tä­män vel­vol­li­suu­teen­sa

11.04.2022 06:30 2
Tilaajille
Johtajalle on maksettava johtajan palkkaa, mutta sen vastineeksi on lupa vaatia näyttöjä
Kolumni

Joh­ta­jal­le on mak­set­ta­va joh­ta­jan palk­kaa, mutta sen vas­ti­neek­si on lupa vaatia näyt­tö­jä

10.04.2022 20:00 2
Tilaajille
Lapin kunnanjohtajien paikat ovat olleet tuulisia, vuodessa runsaasti uusia nimiä johtotehtäviin – "Turbulenssia ja epäluottamusta on ollut liian paljon"

Lapin kun­nan­joh­ta­jien paikat ovat olleet tuu­li­sia, vuo­des­sa run­saas­ti uusia nimiä joh­to­teh­tä­viin – "Tur­bu­lens­sia ja epä­luot­ta­mus­ta on ollut liian paljon"

08.03.2022 18:12 5
Tilaajille
Katkaisevatko kunnat Venäjä-ystävyytensä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kat­kai­se­vat­ko kunnat Ve­nä­jä-ys­tä­vyy­ten­sä?

05.03.2022 05:00 1
Tilaajille
Euroopalla on edessään suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan – auttamisessakin kannattaa pitää pää kylmänä
Pääkirjoitus

Eu­roo­pal­la on edes­sään suurin pa­ko­lais­krii­si sitten toisen maail­man­so­dan – aut­ta­mi­ses­sa­kin kan­nat­taa pitää pää kylmänä

04.03.2022 20:00 2
Tilaajille
Lappi tarjoaa tulijoille porkkanoita – tässä niistä mielenkiintoisimmat

Lappi tarjoaa tu­li­joil­le pork­ka­noi­ta – tässä niistä mie­len­kiin­toi­sim­mat

18.02.2022 06:30 3
Tilaajille
Sote-uudistus mullistaa kuntaverotuksen, mutta verotuksellinen yhdenvertaisuus tuskin toteutuu tätäkään kautta
Pääkirjoitus

So­te-uu­dis­tus mul­lis­taa kun­ta­ve­ro­tuk­sen, mutta ve­ro­tuk­sel­li­nen yh­den­ver­tai­suus tuskin to­teu­tuu tä­tä­kään kautta

17.02.2022 20:15 2
Tilaajille
Aloittiko Pello Lapin pienten lukioiden keskinäisen kisan? – maksuton ajokortti on markkinointitemppu, jonka teho nähdään vasta vuosien päästä
Kolumni

Aloit­ti­ko Pello Lapin pienten lu­kioi­den kes­ki­näi­sen kisan? – mak­su­ton ajo­kort­ti on mark­ki­noin­ti­temp­pu, jonka teho nähdään vasta vuosien päästä

14.02.2022 06:00 3
Tilaajille
Lapissa on vain yksi vaativan laitoshoidon lastensuojeluyksikkö – uusi hyvinvointialue saa päättää, rakennetaanko toinen

Lapissa on vain yksi vaa­ti­van lai­tos­hoi­don las­ten­suo­je­lu­yk­sik­kö – uusi hy­vin­voin­ti­alue saa päät­tää, ra­ken­ne­taan­ko toinen

08.02.2022 08:42 1
Tilaajille
Päiväkirja: Elämä Lappi-kuplan poksahduksen jälkeen – kansallispuisto ja muuttovoitto tuskin riittävät suunnan muuttajiksi Sallassa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Elämä Lap­pi-kup­lan pok­sah­duk­sen jälkeen – kan­sal­lis­puis­to ja muut­to­voit­to tuskin riit­tä­vät suunnan muut­ta­jik­si Sal­las­sa

07.02.2022 06:00
Tilaajille
Kemin väkiluku alkaa nyt ykkösellä – asukaskilvan voittaja löytyy Lapin toisesta päästä

Kemin vä­ki­lu­ku alkaa nyt yk­kö­sel­lä – asu­kas­kil­van voit­ta­ja löytyy Lapin toi­ses­ta päästä

28.01.2022 15:31 13
Tilaajille
Uusi aluevaltuusto edustaa koko Lappia yllättävän laajasti – Länsi-Pohja sai kokoaan suuremman edustuksen, Rovaniemi taas yllättävän pienen

Uusi alue­val­tuus­to edustaa koko Lappia yl­lät­tä­vän laa­jas­ti – Län­si-Poh­ja sai kokoaan suu­rem­man edus­tuk­sen, Ro­va­nie­mi taas yl­lät­tä­vän pienen

23.01.2022 23:43 12
Tilaajille