Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Vaikuttaminen
Vaikuttimet vaihtuivat Teiniliitosta TikTokiin ja kasinot leipäjonoon – mutta löytääkö Koijärvi-sukupolvi hengenheimolaiset nykypäivän ympäristöaktivisteista?
Kolumni

Vai­kut­ti­met vaih­tui­vat Tei­ni­lii­tos­ta Tik­To­kiin ja kasinot lei­pä­jo­noon – mutta löy­tää­kö Koi­jär­vi-su­ku­pol­vi hen­gen­hei­mo­lai­set ny­ky­päi­vän ym­pä­ris­töak­ti­vis­teis­ta?

01.02.2024 06:00
Tilaajille
Äänioikeus on etuoikeus ja demokratian kulmakivi – vaikka presidentillä ei ole enää valtaa kuin Kekkosella, kyse on edelleen tärkeästä valinnasta
Pääkirjoitus

Ää­ni­oi­keus on etu­oi­keus ja de­mo­kra­tian kul­ma­ki­vi – vaikka pre­si­den­til­lä ei ole enää valtaa kuin Kek­ko­sel­la, kyse on edel­leen tär­keäs­tä va­lin­nas­ta

26.01.2024 17:00 6
Rovaniemeläinen Minea Kaippio, 15, hyppää päiväksi urheiluministerin saappaisiin – "Tyttöjen urheiluun liittyy yhä aika paljon vähättelyä"

Ro­va­nie­me­läi­nen Minea Kaip­pio, 15, hyppää päi­väk­si ur­hei­lu­mi­nis­te­rin saap­pai­siin – "Tyt­tö­jen ur­hei­luun liittyy yhä aika paljon vä­hät­te­lyä"

02.10.2023 19:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eläm­me­kö jäl­ki­suo­met­tu­mi­sen aikaa?

30.08.2023 04:43 2
Kolumni

Ve­to­sim­me kes­tä­vän kou­lu­ruoan puo­les­ta

25.05.2023 11:20
Koululaisten vetoomus toivoo kestävää kouluruokaa

Kou­lu­lais­ten ve­too­mus toivoo kes­tä­vää kou­lu­ruo­kaa

25.05.2023 06:37
Taiteen avulla kiinni kaupunkikokemuksiin

Taiteen avulla kiinni kau­pun­ki­ko­ke­muk­siin

10.05.2023 16:05
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­nen vie Suomen kohti kasvua

27.03.2023 06:00 1
Tilaajille
Kemin kouluverkkokysely ohjaili vastaajia voimakkaasti

Kemin kou­lu­verk­ko­ky­se­ly ohjaili vas­taa­jia voi­mak­kaas­ti

23.03.2023 06:27
Vaikuttaminen monella tapaa tutuksi Kemin koululaisille – peruskoululaiset osallistuivat työpajoihin kaupungintalolla

Vai­kut­ta­mi­nen monella tapaa tutuksi Kemin kou­lu­lai­sil­le – pe­rus­kou­lu­lai­set osal­lis­tui­vat työ­pa­joi­hin kau­pun­gin­ta­lol­la

22.02.2023 07:00
Tilaajille
Tiedätkö mistä tietosi tulevat? – uusien teknologioiden myötä ihmisiä voidaan ohjailla aiempaa helpommin uskomaan valheellisia asioita
Kolumni

Tie­dät­kö mistä tietosi tu­le­vat? – uusien tek­no­lo­gioi­den myötä ihmisiä voidaan oh­jail­la aiempaa hel­pom­min us­ko­maan val­heel­li­sia asioita

20.02.2023 06:00 10
Säveltäjä Kaija Saariahokin vastustaa Metsähallituksen hakkuita Kolarissa – nykyaikainen vaikuttaminen on ammattimaista ja laajaa

Sä­vel­tä­jä Kaija Saa­ri­aho­kin vas­tus­taa Met­sä­hal­li­tuk­sen hak­kui­ta Ko­la­ris­sa – ny­ky­ai­kai­nen vai­kut­ta­mi­nen on am­mat­ti­mais­ta ja laajaa

13.01.2023 05:01 40
Tilaajille
Rovaniemeläinen Alice Lamula kutsuttiin yllättäen EU-vaikuttajaksi – keskustelut sähköautoista, jätekasoista ja tuontihedelmistä saivat lappilaisen tuntemaan olonsa perin eksoottiseksi

Ro­va­nie­me­läi­nen Alice Lamula kut­sut­tiin yl­lät­täen EU-vai­kut­ta­jak­si – kes­kus­te­lut säh­köau­tois­ta, jä­te­ka­sois­ta ja tuon­ti­he­del­mis­tä saivat lap­pi­lai­sen tun­te­maan olonsa perin ek­soot­ti­sek­si

02.12.2022 08:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

De­mo­kraat­ti­sen vai­kut­ta­mi­sen paikka

16.11.2022 04:00
Tilaajille
Inarissa kokeillaan sovellusta kuntalaisten osallistamiseksi

Ina­ris­sa ko­keil­laan so­vel­lus­ta kun­ta­lais­ten osal­lis­ta­mi­sek­si

03.08.2022 17:53
Tilaajille
Kemiläinen Raimo Korpi oli yksi 16 suomalaisesta, joka pääsi Strasbourgin ja Varsovan kansalaispaneelissa pohtimaan Euroopan tulevaisuutta –  Ryhmän aiheina olivat ilmastonmuutos ja ympäristö

Ke­mi­läi­nen Raimo Korpi oli yksi 16 suo­ma­lai­ses­ta, joka pääsi Stras­bour­gin ja Var­so­van kan­sa­lais­pa­nee­lis­sa poh­ti­maan Eu­roo­pan tu­le­vai­suut­ta –  Ryhmän aiheina olivat il­mas­ton­muu­tos ja ym­pä­ris­tö

20.07.2022 09:35
Kiitos esimerkillisestä vaikuttamisesta, Mimmi ja Oona!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiitos esi­mer­kil­li­ses­tä vai­kut­ta­mi­ses­ta, Mimmi ja Oona!

22.11.2021 09:19
Kemijärvi järjesti kaupunkilaisille uudenlaisen tavan keskustella päättäjien kanssa – katso tallenne tästä

Ke­mi­jär­vi jär­jes­ti kau­pun­ki­lai­sil­le uu­den­lai­sen tavan kes­kus­tel­la päät­tä­jien kanssa – katso tal­len­ne tästä

14.10.2021 16:53
Tilaajille
Kadonneen äänestysinnon metsästys
Kolumni

Ka­don­neen ää­nes­tys­in­non met­säs­tys

07.04.2021 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­ta­po­li­tii­kas­sa voi vai­kut­taa

02.11.2020 05:15
Tilaajille