pääkirjoitus: Yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja avasi Suo­mel­le ja Ruot­sil­le ovet Naton jä­se­nyys­neu­vot­te­lui­hin – Turkki sai ha­lua­man­sa, vaikkei mikään muu­tu­kaan

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Mainos: Lapin Kansa Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Kuntien talous
Rovaniemikin hillitsee velanottoa kikkailemalla vuokravastuilla – tarkastuslautakunta vaatii ryhtiä kaupungin talouden suunnitteluun

Ro­va­nie­mi­kin hil­lit­see ve­lan­ot­toa kik­kai­le­mal­la vuok­ra­vas­tuil­la – tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta vaatii ryhtiä kau­pun­gin ta­lou­den suun­nit­te­luun

20.06.2022 06:30 8
Tilaajille
Kemi hakee purkulupaa uimahallille, jonka tilalle halutaan uusi – veronkorotus tulossa 2024

Kemi hakee pur­ku­lu­paa ui­ma­hal­lil­le, jonka tilalle ha­lu­taan uusi – ve­ron­ko­ro­tus tulossa 2024

07.06.2022 16:28 9
Tilaajille
Kemi saa kuin saakin valtiolta 14 miljoonaa biotuotetehtaan tietöihin – "Tämä on iso paukku"

Kemi saa kuin saakin val­tiol­ta 14 mil­joo­naa bio­tuo­te­teh­taan tie­töi­hin – "Tämä on iso paukku"

20.05.2022 16:29 4
Tilaajille
Simon tilinpäätös yllätti iloisesti – miinusta povattiin, mutta tuli puoli miljoonaa ylijäämää

Simon ti­lin­pää­tös yllätti iloi­ses­ti – mii­nus­ta po­vat­tiin, mutta tuli puoli mil­joo­naa yli­jää­mää

28.03.2022 14:06 3
Tilaajille
Jo viisi kuntaa sai yli miljoonan kiinteistöveroa tuulivoimasta – Simo nousi suurimmaksi tuulikunnaksi

Jo viisi kuntaa sai yli mil­joo­nan kiin­teis­tö­ve­roa tuu­li­voi­mas­ta – Simo nousi suu­rim­mak­si tuu­li­kun­nak­si

07.02.2022 14:02 16
Tilaajille
Vouti vie verot kunnilta valtiolle – Soteuudistus siirtää noin kaksi kolmasosaa kuntien tehtävistä ja tuloista hyvinvointialueelle

Vouti vie verot kun­nil­ta val­tiol­le – So­teuu­dis­tus siirtää noin kaksi kol­mas­osaa kuntien teh­tä­vis­tä ja tu­lois­ta hy­vin­voin­ti­alueel­le

12.01.2022 18:00 5
Tilaajille
Kemijärven taloustilanne helpottaa ja alijäämä saadaan katettua

Ke­mi­jär­ven ta­lous­ti­lan­ne hel­pot­taa ja ali­jää­mä saadaan ka­tet­tua

13.12.2021 08:00
Tilaajille
Tonttikauppa käynnistyi Sallassa uuden kansallispuiston myötä – kunnanjohtaja: "Näyttää siltä, että kiinnostus Sallaa kohtaan on hyvää ja vahvaa"

Tont­ti­kaup­pa käyn­nis­tyi Sal­las­sa uuden kan­sal­lis­puis­ton myötä – kun­nan­joh­ta­ja: "Näyt­tää siltä, että kiin­nos­tus Sallaa kohtaan on hyvää ja vahvaa"

12.12.2021 15:00 2
Tilaajille
Ranuan kunnan talous on kääntymässä tappiolle ensi vuodesta alkaen – kunnanhallitus käsitteli asiaa neljä tuntia, käsittely jatkuu joulukuussa

Ranuan kunnan talous on kään­ty­mäs­sä tap­piol­le ensi vuo­des­ta alkaen – kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­li asiaa neljä tuntia, kä­sit­te­ly jatkuu jou­lu­kuus­sa

23.11.2021 17:32 5
Tilaajille
OAJ vaatii lisää aikuisia kouluihin – Erityisopettajien virkoja tarvitaan kipeästi lisää, sanoo Rovaniemellä vieraillut Olli Luukkainen

OAJ vaatii lisää ai­kui­sia kou­lui­hin – Eri­tyis­opet­ta­jien virkoja tar­vi­taan ki­peäs­ti lisää, sanoo Ro­va­nie­mel­lä vie­rail­lut Olli Luuk­kai­nen

08.10.2021 18:56 2
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus palautti osavuosikatsauksen uudelleen valmisteluun: "Peruskaupungin talouden toteutuma sisältää uhkia määrärahojen ylityksistä"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus pa­laut­ti osa­vuo­si­kat­sauk­sen uu­del­leen val­mis­te­luun: "Pe­rus­kau­pun­gin ta­lou­den to­teu­tu­ma si­säl­tää uhkia mää­rä­ra­ho­jen yli­tyk­sis­tä"

30.08.2021 22:06 3
Tilaajille
Kemijärven kiinteistökaupat takkuavat – Tohmon koulun myynti jäi pöydälle

Ke­mi­jär­ven kiin­teis­tö­kau­pat tak­kua­vat – Tohmon koulun myynti jäi pöy­däl­le

24.08.2021 11:20 1
Tilaajille
Savukoski hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta

Sa­vu­kos­ki hakee har­kin­nan­va­rais­ta val­tion­osuu­den ko­ro­tus­ta

24.08.2021 11:17
Tilaajille
Tarjolla yhdeksän yksiötä ja oma planetaario - Muonio myy viimein Kielan

Tar­jol­la yh­dek­sän yksiötä ja oma pla­ne­taa­rio - Muonio myy viimein Kielan

15.04.2021 14:35
Tilaajille
Kemi siirtää yläkoulun Karihaarasta kaupungin keskustaan – valtuusto äänesti myös lisärahaa teatterille

Kemi siirtää ylä­kou­lun Ka­ri­haa­ras­ta kau­pun­gin kes­kus­taan – val­tuus­to äänesti myös li­sä­ra­haa teat­te­ril­le

15.12.2020 10:59 2
Tilaajille
Tervola pitää veroprosenttinsa ennallaan ja säilyttää vauvarahan – nuorten kesätyöseteli saa jatkoa

Tervola pitää ve­ro­pro­sent­tin­sa en­nal­laan ja säi­lyt­tää vau­va­ra­han – nuorten ke­sä­työ­se­te­li saa jatkoa

10.12.2020 13:48
Tilaajille
Kemin talous aiotaan nostaa mudasta – "Ensi vuonna valtio maksaa vielä koronatukia, mutta seuraavasta  tulee vaikeampi"

Kemin talous aiotaan nostaa mudasta – "Ensi vuonna valtio maksaa vielä ko­ro­na­tu­kia, mutta seu­raa­vas­ta tulee vai­keam­pi"

10.12.2020 06:30
Tilaajille
Kunnat käyttivät satoja tuhansia euroja tulvantorjuntaan – Kustannukset olivat suurimmat Rovaniemellä, Tornio jakoi kulut Haaparannan kanssa

Kunnat käyt­ti­vät satoja tu­han­sia euroja tul­van­tor­jun­taan – Kus­tan­nuk­set olivat suu­rim­mat Ro­va­nie­mel­lä, Tornio jakoi kulut Haa­pa­ran­nan kanssa

25.09.2020 19:30 7
Tilaajille
Kemijärvi on lakkauttamassa latuja, leikkipuistoja ja luistelukenttiä

Ke­mi­jär­vi on lak­kaut­ta­mas­sa latuja, leik­ki­puis­to­ja ja luis­te­lu­kent­tiä

23.06.2020 10:51
Tilaajille

Haa­pa­ran­nan ti­lin­pää­tös oli 30,4 mil­joo­naa kruunua plussan puo­lel­la

09.03.2020 13:03
Tilaajille