Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Kuntien talous
Ranuan talous on painumassa pakkaselle ensi vuonna – aiempien vuosien ylijäämät auttavat

Ranuan talous on pai­nu­mas­sa pak­ka­sel­le ensi vuonna – aiem­pien vuosien yli­jää­mät aut­ta­vat

23.11.2023 12:33
Tilaajille
Rovaniemellä kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi viime vuonna – suurinta kasvu oli majoitus- ja ravitsemusalalla

Ro­va­nie­mel­lä kaik­kien toi­mi­alo­jen lii­ke­vaih­to kasvoi viime vuonna – suu­rin­ta kasvu oli ma­joi­tus- ja ra­vit­se­mus­alal­la

08.06.2023 15:58
Tilaajille
Rovaniemen velkaantuminen huolettaa Lapin yliopiston asiantuntijaa – "Pitää ottaa lainaa lainojen maksamiseksi"

Ro­va­nie­men vel­kaan­tu­mi­nen huo­let­taa Lapin yli­opis­ton asian­tun­ti­jaa – "Pitää ottaa lainaa lai­no­jen mak­sa­mi­sek­si"

04.05.2023 18:25 19
Tilaajille
Simo ja Tervola alentavat kiinteistöveroa – "Halutaan pienentää nousevia asumiskustannuksia"

Simo ja Tervola alen­ta­vat kiin­teis­tö­ve­roa – "Ha­lu­taan pie­nen­tää nou­se­via asu­mis­kus­tan­nuk­sia"

11.11.2022 15:33
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiiri lopettaa siirtoviivemaksujen perimisen – Rovaniemelle ehti tulla iso lasku, kun potilaita ei saatu siirrettyä sairaalasta terveyskeskukseen

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri lo­pet­taa siir­to­vii­ve­mak­su­jen pe­ri­mi­sen – Ro­va­nie­mel­le ehti tulla iso lasku, kun po­ti­lai­ta ei saatu siir­ret­tyä sai­raa­las­ta ter­veys­kes­kuk­seen

26.09.2022 12:17 1
Tilaajille
Rovaniemikin hillitsee velanottoa kikkailemalla vuokravastuilla – tarkastuslautakunta vaatii ryhtiä kaupungin talouden suunnitteluun

Ro­va­nie­mi­kin hil­lit­see ve­lan­ot­toa kik­kai­le­mal­la vuok­ra­vas­tuil­la – tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta vaatii ryhtiä kau­pun­gin ta­lou­den suun­nit­te­luun

20.06.2022 06:30 8
Tilaajille
Kemi hakee purkulupaa uimahallille, jonka tilalle halutaan uusi – veronkorotus tulossa 2024

Kemi hakee pur­ku­lu­paa ui­ma­hal­lil­le, jonka tilalle ha­lu­taan uusi – ve­ron­ko­ro­tus tulossa 2024

07.06.2022 16:28 9
Tilaajille
Kemi saa kuin saakin valtiolta 14 miljoonaa biotuotetehtaan tietöihin – "Tämä on iso paukku"

Kemi saa kuin saakin val­tiol­ta 14 mil­joo­naa bio­tuo­te­teh­taan tie­töi­hin – "Tämä on iso paukku"

20.05.2022 16:29 4
Tilaajille
Simon tilinpäätös yllätti iloisesti – miinusta povattiin, mutta tuli puoli miljoonaa ylijäämää

Simon ti­lin­pää­tös yllätti iloi­ses­ti – mii­nus­ta po­vat­tiin, mutta tuli puoli mil­joo­naa yli­jää­mää

28.03.2022 14:06 3
Tilaajille
Jo viisi kuntaa sai yli miljoonan kiinteistöveroa tuulivoimasta – Simo nousi suurimmaksi tuulikunnaksi

Jo viisi kuntaa sai yli mil­joo­nan kiin­teis­tö­ve­roa tuu­li­voi­mas­ta – Simo nousi suu­rim­mak­si tuu­li­kun­nak­si

07.02.2022 14:02 16
Tilaajille
Vouti vie verot kunnilta valtiolle – Soteuudistus siirtää noin kaksi kolmasosaa kuntien tehtävistä ja tuloista hyvinvointialueelle

Vouti vie verot kun­nil­ta val­tiol­le – So­teuu­dis­tus siirtää noin kaksi kol­mas­osaa kuntien teh­tä­vis­tä ja tu­lois­ta hy­vin­voin­ti­alueel­le

12.01.2022 18:00 5
Tilaajille
Kemijärven taloustilanne helpottaa ja alijäämä saadaan katettua

Ke­mi­jär­ven ta­lous­ti­lan­ne hel­pot­taa ja ali­jää­mä saadaan ka­tet­tua

13.12.2021 08:00
Tilaajille
Tonttikauppa käynnistyi Sallassa uuden kansallispuiston myötä – kunnanjohtaja: "Näyttää siltä, että kiinnostus Sallaa kohtaan on hyvää ja vahvaa"

Tont­ti­kaup­pa käyn­nis­tyi Sal­las­sa uuden kan­sal­lis­puis­ton myötä – kun­nan­joh­ta­ja: "Näyt­tää siltä, että kiin­nos­tus Sallaa kohtaan on hyvää ja vahvaa"

12.12.2021 15:00 2
Tilaajille
Ranuan kunnan talous on kääntymässä tappiolle ensi vuodesta alkaen – kunnanhallitus käsitteli asiaa neljä tuntia, käsittely jatkuu joulukuussa

Ranuan kunnan talous on kään­ty­mäs­sä tap­piol­le ensi vuo­des­ta alkaen – kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­li asiaa neljä tuntia, kä­sit­te­ly jatkuu jou­lu­kuus­sa

23.11.2021 17:32 6
Tilaajille
OAJ vaatii lisää aikuisia kouluihin – Erityisopettajien virkoja tarvitaan kipeästi lisää, sanoo Rovaniemellä vieraillut Olli Luukkainen

OAJ vaatii lisää ai­kui­sia kou­lui­hin – Eri­tyis­opet­ta­jien virkoja tar­vi­taan ki­peäs­ti lisää, sanoo Ro­va­nie­mel­lä vie­rail­lut Olli Luuk­kai­nen

08.10.2021 18:56 2
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus palautti osavuosikatsauksen uudelleen valmisteluun: "Peruskaupungin talouden toteutuma sisältää uhkia määrärahojen ylityksistä"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus pa­laut­ti osa­vuo­si­kat­sauk­sen uu­del­leen val­mis­te­luun: "Pe­rus­kau­pun­gin ta­lou­den to­teu­tu­ma si­säl­tää uhkia mää­rä­ra­ho­jen yli­tyk­sis­tä"

30.08.2021 22:06 4
Tilaajille
Kemijärven kiinteistökaupat takkuavat – Tohmon koulun myynti jäi pöydälle

Ke­mi­jär­ven kiin­teis­tö­kau­pat tak­kua­vat – Tohmon koulun myynti jäi pöy­däl­le

24.08.2021 11:20 1
Tilaajille
Savukoski hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta

Sa­vu­kos­ki hakee har­kin­nan­va­rais­ta val­tion­osuu­den ko­ro­tus­ta

24.08.2021 11:17
Tilaajille
Tarjolla yhdeksän yksiötä ja oma planetaario - Muonio myy viimein Kielan

Tar­jol­la yh­dek­sän yksiötä ja oma pla­ne­taa­rio - Muonio myy viimein Kielan

15.04.2021 14:35
Tilaajille
Kemi siirtää yläkoulun Karihaarasta kaupungin keskustaan – valtuusto äänesti myös lisärahaa teatterille

Kemi siirtää ylä­kou­lun Ka­ri­haa­ras­ta kau­pun­gin kes­kus­taan – val­tuus­to äänesti myös li­sä­ra­haa teat­te­ril­le

15.12.2020 10:59 2
Tilaajille