Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rovaniemen talous
Peruisin päiväkotien yksityistämisen ja antaisin perheille aikaa toipua viime talven kaaoksesta
Kolumni

Pe­rui­sin päi­vä­ko­tien yk­si­tyis­tä­mi­sen ja an­tai­sin per­heil­le aikaa toipua viime talven kaaok­ses­ta

08.11.2023 07:47 8
Rovaniemi muuttaa kasvisruoan erityisruokavalioksi – muutos tehdään jo parin viikon päästä

Ro­va­nie­mi muuttaa kas­vis­ruoan eri­tyis­ruo­ka­va­liok­si – muutos tehdään jo parin viikon päästä

30.10.2023 13:24 18
Tilaajille
Rovaniemen sivistyslautakunta palautti talousarvion valmisteluun

Ro­va­nie­men si­vis­tys­lau­ta­kun­ta pa­laut­ti ta­lous­ar­vion val­mis­te­luun

24.10.2023 20:25 1
Tilaajille
Rovaniemi on laittamassa koulut ja päiväkodit miljoonien säästökuurille – paljon hävikkiä aiheuttava kasvisruoka aiotaan muuttaa erityisruokavalioksi

Ro­va­nie­mi on lait­ta­mas­sa koulut ja päi­vä­ko­dit mil­joo­nien sääs­tö­kuu­ril­le – paljon hä­vik­kiä ai­heut­ta­va kas­vis­ruo­ka aiotaan muuttaa eri­tyis­ruo­ka­va­liok­si

18.10.2023 15:56 65
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin tämän vuoden talousennuste on odotettua parempi – tilikauden ylijäämäennuste on noin 7,6 miljoonaa euroa

Ro­va­nie­men kau­pun­gin tämän vuoden ta­lous­en­nus­te on odo­tet­tua parempi – ti­li­kau­den yli­jää­mä­en­nus­te on noin 7,6 mil­joo­naa euroa

02.10.2023 18:14 2
Tilaajille
Rovaniemi haaveilee turistiverosta – pieni lisämaksu on Euroopassa yleinen, mutta Suomessa laki ei sitä salli

Ro­va­nie­mi haa­vei­lee tu­ris­ti­ve­ros­ta – pieni li­sä­mak­su on Eu­roo­pas­sa ylei­nen, mutta Suo­mes­sa laki ei sitä salli

07.09.2023 05:00 19
Tilaajille
Olivatko Rovaniemen miljoonaostot laittomia? Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on tyytymätön tilintarkastajan äkkiväärään raporttiin, lisäselvityksiä pyydetty

Oli­vat­ko Ro­va­nie­men mil­joo­naos­tot lait­to­mia? Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja on tyy­ty­mä­tön ti­lin­tar­kas­ta­jan äk­ki­vää­rään ra­port­tiin, li­sä­sel­vi­tyk­siä pyy­det­ty

11.04.2023 20:08 25
Tilaajille
Rovaniemen tulee tukea asumista ja palveluiden säilymistä keskuskylissään
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men tulee tukea asu­mis­ta ja pal­ve­lui­den säi­ly­mis­tä kes­kus­ky­lis­sään

25.11.2022 05:01 1
Tilaajille
RoPSilla on yhä valtavat velat Rovaniemen kaupungille – ja lisää kertyy koko ajan: "Seuraava vaihe on perintä"

RoP­Sil­la on yhä val­ta­vat velat Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le – ja lisää kertyy koko ajan: "Seu­raa­va vaihe on pe­rin­tä"

07.11.2022 17:36 30
Tilaajille
Rovaniemen uimahallin Vesihiiden liukumäestä putoili jo metallinpaloja altaaseen – nyt pitäisi päättää, ostetaanko uusi vai odotellaanko uutta uimahallia

Ro­va­nie­men ui­ma­hal­lin Ve­si­hii­den liu­ku­mäes­tä putoili jo me­tal­lin­pa­lo­ja al­taa­seen – nyt pitäisi päät­tää, os­te­taan­ko uusi vai odo­tel­laan­ko uutta ui­ma­hal­lia

15.09.2022 19:37 12
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi viime vuoden tilit asuntopolitiikkaa arvostellen – "Valtaosa yksiöitä ja pieniä kaksioita"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi viime vuoden tilit asun­to­po­li­tiik­kaa ar­vos­tel­len – "Val­tao­sa yk­siöi­tä ja pieniä kak­sioi­ta"

20.06.2022 20:07 3
Tilaajille
Rovaniemikin hillitsee velanottoa kikkailemalla vuokravastuilla – tarkastuslautakunta vaatii ryhtiä kaupungin talouden suunnitteluun

Ro­va­nie­mi­kin hil­lit­see ve­lan­ot­toa kik­kai­le­mal­la vuok­ra­vas­tuil­la – tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta vaatii ryhtiä kau­pun­gin ta­lou­den suun­nit­te­luun

20.06.2022 06:30 8
Tilaajille
Päättäjille esitelty 14 miljoonan euron koulu maksaakin 40 miljoonaa – sitä odotellessa opiskellaan vuosia konteissa, eikä se monia edes haittaa

Päät­tä­jil­le esi­tel­ty 14 mil­joo­nan euron koulu mak­saa­kin 40 mil­joo­naa – sitä odo­tel­les­sa opis­kel­laan vuosia kon­teis­sa, eikä se monia edes haittaa

31.05.2022 19:57 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­mel­lä mui­ta­kin sotkuja

08.01.2022 04:30
Tilaajille
Uutisanalyysi: Rovaniemen johtava talousvirka on nyt neljän kauppa – löytyykö tästä joukosta vihdoin kaupunginjohtajan "oikea käsi"?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ro­va­nie­men johtava ta­lous­vir­ka on nyt neljän kauppa – löy­tyy­kö tästä jou­kos­ta vihdoin kau­pun­gin­joh­ta­jan "oikea käsi"?

13.12.2021 13:39 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men ta­lou­den­hoi­to on edel­leen epä­va­kaa­ta – "kau­pun­ki kulkee tuhon tietä"

01.05.2021 22:00 6
Tilaajille
Rovaniemi teki koronan avulla 12,3 miljoonan euron ylijäämän – Tänä vuonna kaupunki kuluttaa jälleen miljoonia enemmän kuin suunnitteli

Ro­va­nie­mi teki koronan avulla 12,3 mil­joo­nan euron yli­jää­män – Tänä vuonna kau­pun­ki ku­lut­taa jälleen mil­joo­nia enemmän kuin suun­nit­te­li

23.03.2021 16:58
Tilaajille
Nivavaaran kammin myynti siirtyi uudelleen valmisteluun – Taustalla vilkas keskustelu sosiaalisessa mediassa ja runsaat yhteydenotot tilajaoston jäseniin

Ni­va­vaa­ran kammin myynti siirtyi uu­del­leen val­mis­te­luun – Taus­tal­la vilkas kes­kus­te­lu so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa ja runsaat yh­tey­den­otot ti­la­jaos­ton jä­se­niin

28.02.2021 11:33 2
Tilaajille
Rovaniemen uusin myyntilista: Nivavaaran kammi, kaksi tyhjää päiväkotia ja yksi paloasema

Ro­va­nie­men uusin myyn­ti­lis­ta: Ni­va­vaa­ran kammi, kaksi tyhjää päi­vä­ko­tia ja yksi pa­lo­ase­ma

18.02.2021 19:30 10
Tilaajille
Rovaniemen ylijäämä kuusi miljoonaa euroa – tulossa rankkojakin talouden tasapainottamisen toimenpiteitä

Ro­va­nie­men yli­jää­mä kuusi mil­joo­naa euroa – tulossa rank­ko­ja­kin ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­sen toi­men­pi­tei­tä

07.12.2020 19:33
Tilaajille