Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rovaniemen koulut
Vaaranlammen monitoimitalon rakennustyöt alkavat Rovaniemellä – käyttöönotto tavoitteena viimeistään elokuussa 2025

Vaa­ran­lam­men mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­ken­nus­työt alkavat Ro­va­nie­mel­lä – käyt­töön­ot­to ta­voit­tee­na vii­meis­tään elo­kuus­sa 2025

14.09.2023 15:52 4
Tilaajille
Napsun monitoimitalo on etenemässä toteutusvaiheeseen – hankkeen kustannukset pienenivät noin 1,25 miljoonaa euroa

Napsun mo­ni­toi­mi­ta­lo on ete­ne­mäs­sä to­teu­tus­vai­hee­seen – hank­keen kus­tan­nuk­set pie­ne­ni­vät noin 1,25 mil­joo­naa euroa

12.09.2023 12:03 3
Tilaajille
Napsun monitoimitaloon tulee Rovaniemen suurin koulu ja suurin liikuntasali –saliin mahtuu futsal-kenttä tai kolme lentopallokenttää

Napsun mo­ni­toi­mi­ta­loon tulee Ro­va­nie­men suurin koulu ja suurin lii­kun­ta­sa­li –saliin mahtuu fut­sal-kent­tä tai kolme len­to­pal­lo­kent­tää

04.05.2023 05:00 8
Tilaajille
Vaaranlammen vanha koulu Rovaniemellä on nyt purettu – uuden monitoimitalohankkeen etenemisestä kerrotaan kaupunkilaisille kesäkuussa

Vaa­ran­lam­men vanha koulu Ro­va­nie­mel­lä on nyt purettu – uuden mo­ni­toi­mi­ta­lo­hank­keen ete­ne­mi­ses­tä ker­ro­taan kau­pun­ki­lai­sil­le ke­sä­kuus­sa

28.04.2023 10:54 1
Tilaajille
Rovaniemen Nivavaaraan suunnitellun monitoimitalon kustannusarvio kasvoi – tilajaosto pohti jopa hankkeen kilpailuttamista uudelleen

Ro­va­nie­men Ni­va­vaa­raan suun­ni­tel­lun mo­ni­toi­mi­ta­lon kus­tan­nus­ar­vio kasvoi – ti­la­jaos­to pohti jopa hank­keen kil­pai­lut­ta­mis­ta uu­del­leen

23.04.2023 15:00 6
Tilaajille
Rovaniemen Vaaranlammen koulualueen rakennuksista yli puolet on purettu – uuden monitoimitalon toteuttaja valitaan kevään aikana

Ro­va­nie­men Vaa­ran­lam­men kou­lu­alueen ra­ken­nuk­sis­ta yli puolet on purettu – uuden mo­ni­toi­mi­ta­lon to­teut­ta­ja va­li­taan kevään aikana

20.02.2023 13:55 1
Tilaajille
Aikuiset pillastuivat, kun rovaniemeläinen Jere Ollonen alkoi julkaista somessa kuvia kouluruoista – suunnitteilla myös mielenosoitus

Ai­kui­set pil­las­tui­vat, kun ro­va­nie­me­läi­nen Jere Ollonen alkoi jul­kais­ta somessa kuvia kou­lu­ruois­ta – suun­nit­teil­la myös mie­len­osoi­tus

14.02.2023 16:30 69
Tilaajille
Vaaranlammen kouluhankkeen toteuttajan valinnassa jatkoon pääsi kolme yritystä, lopullinen päätös tehdään maaliskuussa

Vaa­ran­lam­men kou­lu­hank­keen to­teut­ta­jan va­lin­nas­sa jatkoon pääsi kolme yri­tys­tä, lo­pul­li­nen päätös tehdään maa­lis­kuus­sa

09.01.2023 14:58
Tilaajille
Rovaniemen Vaaranlammen koulun purkaminen alkaa – pari kuukautta kestävä käsinpurkuvaihe käynnistyy noin 400 ikkunan irrottamisella

Ro­va­nie­men Vaa­ran­lam­men koulun pur­ka­mi­nen alkaa – pari kuu­kaut­ta kestävä kä­sin­pur­ku­vai­he käyn­nis­tyy noin 400 ikkunan ir­rot­ta­mi­sel­la

01.11.2022 10:35 4
Tilaajille
Napapiirin monitoimitalolle viisi toteuttajaehdokasta Rovaniemellä - kaikki etenivät seuraavaan vaiheeseen

Na­pa­pii­rin mo­ni­toi­mi­ta­lol­le viisi to­teut­ta­ja­eh­do­kas­ta Ro­va­nie­mel­lä - kaikki ete­ni­vät seu­raa­vaan vai­hee­seen

02.09.2022 12:18 1
Tilaajille
Turvallista koulumatkaa!
Kolumni

Tur­val­lis­ta kou­lu­mat­kaa!

10.08.2022 08:36
Tilaajille
Päättäjille esitelty 14 miljoonan euron koulu maksaakin 40 miljoonaa – sitä odotellessa opiskellaan vuosia konteissa, eikä se monia edes haittaa

Päät­tä­jil­le esi­tel­ty 14 mil­joo­nan euron koulu mak­saa­kin 40 mil­joo­naa – sitä odo­tel­les­sa opis­kel­laan vuosia kon­teis­sa, eikä se monia edes haittaa

31.05.2022 19:57 2
Tilaajille
Ylikylän monitoimitalo tuo Rovaniemelle uuden yläkoulun – Se nielee oppilaita Korkalovaarasta ja Sinetästä

Yli­ky­län mo­ni­toi­mi­ta­lo tuo Ro­va­nie­mel­le uuden ylä­kou­lun – Se nielee op­pi­lai­ta Kor­ka­lo­vaa­ras­ta ja Si­ne­täs­tä

27.01.2021 07:00
Tilaajille
Oppivelvollisuusikä nousemassa 18 vuoteen jo nykyisillä yhdeksäsluokkalaisilla – ”Hyvä, jos kirjoista ei tarvitse maksaa”, sanovat nuoret Rovaniemellä

Op­pi­vel­vol­li­suus­ikä nou­se­mas­sa 18 vuoteen jo ny­kyi­sil­lä yh­dek­säs­luok­ka­lai­sil­la – ”Hyvä, jos kir­jois­ta ei tar­vit­se mak­saa”, sanovat nuoret Ro­va­nie­mel­lä

09.09.2020 13:15
Rovaniemellä Kaukon, Nivankylän ja Vikajärven kouluja uhkaa lakkauttaminen – Kylien asukkaille järjestetään kuulemistilaisuudet ensi viikolla

Ro­va­nie­mel­lä Kaukon, Ni­van­ky­län ja Vi­ka­jär­ven kouluja uhkaa lak­kaut­ta­mi­nen – Kylien asuk­kail­le jär­jes­te­tään kuu­le­mis­ti­lai­suu­det ensi vii­kol­la

07.09.2020 14:50 2
Tilaajille
Vaaranlammen koulun rakentaminen etenee Rovaniemellä – lautakunta ei ota vielä kantaa sijoituspaikkaan

Vaa­ran­lam­men koulun ra­ken­ta­mi­nen etenee Ro­va­nie­mel­lä – lau­ta­kun­ta ei ota vielä kantaa si­joi­tus­paik­kaan

12.12.2019 14:48
Tilaajille
Valtuustoaloite peruskoulun metsästäjätutkinnosta etenee Rovaniemellä – Pilotti meneillään Yläkemijoella

Val­tuus­to­aloi­te pe­rus­kou­lun met­säs­tä­jä­tut­kin­nos­ta etenee Ro­va­nie­mel­lä – Pilotti me­neil­lään Ylä­ke­mi­joel­la

26.11.2019 16:09
Alakorkalon koululla on vielä pari vuotta elinaikaa – Kokonaan uusi Rantaviirin koulu valmistuisi aikaisintaan 2025

Ala­kor­ka­lon kou­lul­la on vielä pari vuotta elin­ai­kaa – Ko­ko­naan uusi Ran­ta­vii­rin koulu val­mis­tui­si ai­kai­sin­taan 2025

25.11.2019 16:05
Lukijalta: Väkivalta ei kuulu kouluun – Olen hyvin huolestunut Rovaniemen kouluissa tapahtuneista uhka- ja vaaratilanteista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vä­ki­val­ta ei kuulu kouluun – Olen hyvin huo­les­tu­nut Ro­va­nie­men kou­luis­sa ta­pah­tu­neis­ta uhka- ja vaa­ra­ti­lan­teis­ta

05.11.2019 07:19
Tilaajille