suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Rovaniemen päätöksenteko
Esteellisyyksiä, hämäräperäinen "laina"... Pengoimme rikasta säätiötä, joka kuohuttaa Rovaniemellä –  tajusiko kaupunki, mitä kaikkea se kuntaliitoksessa hörppäsi, kysyy asiantuntija

Es­teel­li­syyk­siä, hä­mä­rä­pe­räi­nen "lai­na"... Pen­goim­me rikasta sää­tiö­tä, joka kuo­hut­taa Ro­va­nie­mel­lä – ta­ju­si­ko kau­pun­ki, mitä kaikkea se kun­ta­lii­tok­ses­sa hörp­pä­si, kysyy asian­tun­ti­ja

21.05.2022 06:00 29
Tilaajille
Talviuinti ei ehkä jatku Rovaniemen Koskipuistossa ensi talvena – uintipaikan pyörittämiseen ei löydy talkoolaisia, vaikka uimareita on yhä enemmän

Tal­vi­uin­ti ei ehkä jatku Ro­va­nie­men Kos­ki­puis­tos­sa ensi talvena – uin­ti­pai­kan pyö­rit­tä­mi­seen ei löydy tal­koo­lai­sia, vaikka ui­ma­rei­ta on yhä enemmän

19.05.2022 14:00 18
Tilaajille
Antti Lassilan virka-asema pohdittavaksi – KHO ei antanut Lassilalle valituslupaa

Antti Las­si­lan vir­ka-ase­ma poh­dit­ta­vak­si – KHO ei antanut Las­si­lal­le va­li­tus­lu­paa

05.05.2022 15:25 5
Tilaajille
Kalervo Björkbacka hakee eroa tilajaostosta ja hallintosääntötyöryhmästä

Kalervo Björk­bac­ka hakee eroa ti­la­jaos­tos­ta ja hal­lin­to­sään­tö­työ­ryh­mäs­tä

05.05.2022 15:14
Tilaajille
Rovaseudun markkinakiinteistöt hakee taas uutta toimitusjohtajaa – Saara Saari irtisanoutui

Ro­va­seu­dun mark­ki­na­kiin­teis­töt hakee taas uutta toi­mi­tus­joh­ta­jaa – Saara Saari ir­ti­sa­nou­tui

15.03.2022 15:29 3
Tilaajille
Vaaranlammen kirjasto ja nuorisotilat tulossa sittenkin koulun yhteyteen

Vaa­ran­lam­men kir­jas­to ja nuo­ri­so­ti­lat tulossa sit­ten­kin koulun yh­tey­teen

09.03.2022 16:06 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­koo­mus ei toimi kunnan ra­hoil­la

24.02.2022 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men ko­koo­muk­sel­ta vaa­di­taan avoi­muut­ta

17.02.2022 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­voit­tee­na avoin pää­tök­sen­te­ko

15.02.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­ta väistää vas­tuu­ta

11.02.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka johtaa Ro­va­nie­meä?

09.02.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­koo­mus na­ker­taa de­mo­kra­tiaa

09.02.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huomio Ro­va­nie­men tu­le­vai­suu­teen

08.02.2022 05:00 4
Tilaajille
Kärkkäinen saattaa tulla Rovaniemelle piankin – kaava on jo lähes valmis

Kärk­käi­nen saattaa tulla Ro­va­nie­mel­le piankin – kaava on jo lähes valmis

05.02.2022 06:00 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoi­muut­ta yh­teis­työ­hön

05.02.2022 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoi­muus ei kes­kus­tal­le kelpaa

05.02.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvä hal­lin­to vaatii puo­lus­ta­jan­sa

28.01.2022 05:00 5
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginsihteerin virkaan haastatellaan neljä hakijaa

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­sih­tee­rin virkaan haas­ta­tel­laan neljä hakijaa

25.01.2022 11:04 2
Tilaajille
Kolme kutsutaan haastatteluun kylien kehittämissäätiön toimitusjohtajaksi - säätiön asiamies Heli Välikangas on haastateltavien joukossa

Kolme kut­su­taan haas­tat­te­luun kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön toi­mi­tus­joh­ta­jak­si - säätiön asia­mies Heli Vä­li­kan­gas on haas­ta­tel­ta­vien jou­kos­sa

21.01.2022 16:09 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen enem­mis­tö vastaa ar­vos­te­luun Ro­va­nie­men ni­mi­tys­po­li­tii­kas­ta – ta­voit­tee­na tehokas joh­ta­mi­nen

21.01.2022 09:45 13
Tilaajille