Kunnallispolitiikka
Kuukausi

Erä­mu­seo kiin­nos­taa edel­leen Ro­va­nie­men kau­pun­kia

22.02.2021 19:33 1
Tilaajille
Rovaniemi kotiutti sijoituksensa myrskyn yltyessä – uudet sijoitusohjeet ovat tekeillä

Ro­va­nie­mi ko­tiut­ti si­joi­tuk­sen­sa myrskyn yl­tyes­sä – uudet si­joi­tus­oh­jeet ovat te­keil­lä

18.02.2021 16:54 5
Tilaajille

Jukka Kujalan paikka auki Ro­va­nie­mel­lä – Ro­va­nie­mi hakee uutta elin­voi­ma­joh­ta­jaa

18.02.2021 06:00
Tilaajille
Päätös yksityisteiden kunnossapidosta ei kelpaa – Yli tuhat rovaniemeläistä vaatii päätöksen kumoamista

Päätös yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­dos­ta ei kelpaa – Yli tuhat ro­va­nie­me­läis­tä vaatii pää­tök­sen ku­moa­mis­ta

16.02.2021 12:56 16
Tilaajille
Uutisanalyysi: Ounastähti tahkoaa jäsenkunnille mukavasti euroja – johtaminen nousi esille Rovaniemen sotkujen takia

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ou­nas­täh­ti tahkoaa jä­sen­kun­nil­le mu­ka­vas­ti euroja – joh­ta­mi­nen nousi esille Ro­va­nie­men sot­ku­jen takia

12.02.2021 14:10 8
Tilaajille
Tyhjien tilojen ylläpito maksaa Rovaniemen kaupungille lähes miljoona euroa vuodessa – ja samaan aikaan moni kaupungin yksikkö toimii vuokratiloissa

Tyhjien tilojen yl­lä­pi­to maksaa Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le lähes mil­joo­na euroa vuo­des­sa – ja samaan aikaan moni kau­pun­gin yksikkö toimii vuok­ra­ti­lois­sa

11.02.2021 06:30 4
Tilaajille
Kokeneen valtuutetun toive: Palautetaan Rovaniemen maalaiskunta takaisin
Kolumni Pekka Rytkönen

Ko­ke­neen val­tuu­te­tun toive: Pa­lau­te­taan Ro­va­nie­men maa­lais­kun­ta ta­kai­sin

11.02.2021 06:12 5
Tilaajille
Meri-Lapin etuja puolustanut tehotiimi menee uusiksi, kun kunnanjohtajista vaihtuu puolet tai ylikin
Pääkirjoitus

Me­ri-La­pin etuja puo­lus­ta­nut te­ho­tii­mi menee uu­sik­si, kun kun­nan­joh­ta­jis­ta vaihtuu puolet tai ylikin

28.01.2021 20:57
Tilaajille
Teiden kunnossapitoa koskevat säännöt läpi äänestellen Rovaniemellä –Yksityistiet voivat hakea joko avustusta tai kunnossapidon kunnalta

Teiden kun­nos­sa­pi­toa kos­ke­vat säännöt läpi ää­nes­tel­len Ro­va­nie­mel­lä –Yk­si­tyis­tiet voivat hakea joko avus­tus­ta tai kun­nos­sa­pi­don kun­nal­ta

27.01.2021 14:55 6
Tilaajille
Yksityisteiden kunnossapitoon löytyi ratkaisu Rovaniemellä – Osalla etuus huononee, enemmistöllä palvelu paranee

Yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­toon löytyi rat­kai­su Ro­va­nie­mel­lä – Osalla etuus huo­no­nee, enem­mis­töl­lä palvelu paranee

26.01.2021 07:00 4
Tilaajille
Ruokasenkadun siltaa ei rakenneta

Ruo­ka­sen­ka­dun siltaa ei ra­ken­ne­ta

25.01.2021 13:32 23
Tilaajille
Vanhemmat
Liisa Ansala ei todennäköisesti jatka Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtajana: "Nyt on aika lähteä eteenpäin"

Liisa Ansala ei to­den­nä­köi­ses­ti jatka Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na: "Nyt on aika lähteä eteen­päin"

13.01.2021 06:30 6
Tilaajille
Rakentaminen jatkuu Rovaniemellä vilkkaana – Ihmisillä pitää olla tulevaisuudessakin mahdollisuus valita asuinpaikkansa
Pääkirjoitus

Ra­ken­ta­mi­nen jatkuu Ro­va­nie­mel­lä vilk­kaa­na – Ih­mi­sil­lä pitää olla tu­le­vai­suu­des­sa­kin mah­dol­li­suus valita asuin­paik­kan­sa

27.12.2020 15:58 1
Tilaajille
Mawson vie Rajapalojen kaivosta eteenpäin – uusien suojelualueiden perustaminen ei saa kaataa erittäin lupaavaa hanketta
Pääkirjoitus

Mawson vie Ra­ja­pa­lo­jen kai­vos­ta eteen­päin – uusien suo­je­lu­aluei­den pe­rus­ta­mi­nen ei saa kaataa erit­täin lu­paa­vaa han­ket­ta

21.12.2020 06:00 3
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­ki ei ottanut vielä kantaa siihen, saa­vat­ko yri­tyk­set koronan takia hel­po­tuk­sia vuok­riin

17.12.2020 17:53
Tilaajille
Kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen enemmistö eri linjalla rakentamisen poikkeamisluvista Rovaniemellä

Kau­pun­gin­joh­ta­ja ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen enem­mis­tö eri lin­jal­la ra­ken­ta­mi­sen poik­kea­mis­lu­vis­ta Ro­va­nie­mel­lä

17.12.2020 17:53 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kaikki muuttui ko­koo­muk­ses­sa

17.12.2020 06:00 1
Tilaajille
Kasvot lisäävät äänestäjien kiinnostusta politiikkaan
Kolumni Pekka Rytkönen

Kasvot li­sää­vät ää­nes­tä­jien kiin­nos­tus­ta po­li­tiik­kaan

17.12.2020 06:00
Tilaajille
Rovaniemen Valionranta pysyy Lapland Hotelsilla – hotelliketjulta peritään lähes 100 000 euron varausmaksu

Ro­va­nie­men Va­lion­ran­ta pysyy Lapland Ho­tel­sil­la – ho­tel­li­ket­jul­ta pe­ri­tään lähes 100 000 euron va­raus­mak­su

16.12.2020 11:21
Tilaajille
Kemijärven taloustilanne paranee ensi vuonna

Ke­mi­jär­ven ta­lous­ti­lan­ne paranee ensi vuonna

15.12.2020 09:36 1
Tilaajille