Ylennykset: It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso tästä Lapin ylen­ne­tyt

Simo
Kuukausi
Simossa pelastettiin kelkkailija vedestä – pystyi itse hälyttämään apua, mutta sitten yhteys katkesi

Simossa pe­las­tet­tiin kelk­kai­li­ja vedestä – pystyi itse hä­lyt­tä­mään apua, mutta sitten yhteys katkesi

03.12.2021 15:07
Tilaajille
Sotea ja voimaannuttavaa sisua
Pääkirjoitus

Sotea ja voi­maan­nut­ta­vaa sisua

24.11.2021 11:54
Korona ei enää haittaa kampaajan töitä – Simon vuoden yrittäjä Paula Posti selvisi haastavasta ajasta ehjin nahoin

Korona ei enää haittaa kam­paa­jan töitä – Simon vuoden yrit­tä­jä Paula Posti selvisi haas­ta­vas­ta ajasta ehjin nahoin

19.11.2021 19:30
Tilaajille
Tuulimittaukset käynnistyvät Simon Lyypäkissä – Metsähallitus suunnittelee alueelle 40 tuulivoimalan puistoa

Tuu­li­mit­tauk­set käyn­nis­ty­vät Simon Lyy­pä­kis­sä – Met­sä­hal­li­tus suun­nit­te­lee alueel­le 40 tuu­li­voi­ma­lan puistoa

19.11.2021 13:12 5
Tilaajille
Simon henkirikoksesta syytetty määrättiin mielentilatutkimukseen – käräjäoikeuden mukaan syytetty tappoi uhrin tahallaan

Simon hen­ki­ri­kok­ses­ta syy­tet­ty mää­rät­tiin mie­len­ti­la­tut­ki­muk­seen – kä­rä­jä­oi­keu­den mukaan syy­tet­ty tappoi uhrin ta­hal­laan

12.11.2021 16:13
Tilaajille
Vanhemmat
Ajaminen nelostiellä muuttui sutjakammaksi Kemin ja Oulun välillä – rekkakuskit kehuvat valmistuneiden parannuksien vaikutuksia

Aja­mi­nen ne­los­tiel­lä muuttui sut­ja­kam­mak­si Kemin ja Oulun välillä – rek­ka­kus­kit kehuvat val­mis­tu­nei­den pa­ran­nuk­sien vai­ku­tuk­sia

04.11.2021 17:29 3
Tilaajille
Simo ostaa lisää maata merenrannasta omakotitonteiksi – "Antaa hurjasti lisää pelimerkkejä"

Simo ostaa lisää maata me­ren­ran­nas­ta oma­ko­ti­ton­teik­si – "Antaa hur­jas­ti lisää pe­li­merk­ke­jä"

04.11.2021 07:00 6
Tilaajille
Peräänajo-onnettomuus haittasi liikennettä Nelostiellä Simossa

Pe­rään­ajo-on­net­to­muus hait­ta­si lii­ken­net­tä Ne­los­tiel­lä Simossa

02.11.2021 10:50
Vapaa-aikaan kuuluu luonnossa kulkeminen – 14-vuotias simolainen Otso Kyllönen kaatoi ensimmäisen hirvensä pitkän metsästyspäivän päätteeksi

Va­paa-ai­kaan kuuluu luon­nos­sa kul­ke­mi­nen – 14-vuo­tias si­mo­lai­nen Otso Kyl­lö­nen kaatoi en­sim­mäi­sen hir­ven­sä pitkän met­säs­tys­päi­vän päät­teek­si

20.10.2021 17:19
Ranuantien eritasoliittymän rakentaminen alkoi Simossa – urakan hinta on noin 9,6 miljoonaa euroa

Ra­nuan­tien eri­ta­so­liit­ty­män ra­ken­ta­mi­nen alkoi Simossa – urakan hinta on noin 9,6 mil­joo­naa euroa

18.10.2021 16:27
Tilaajille
Syyttäjä vaatii elinkautista vankeutta Simon henkirikoksesta – syytteen mukaan murha tehtiin julmalla tavalla

Syyt­tä­jä vaatii elin­kau­tis­ta van­keut­ta Simon hen­ki­ri­kok­ses­ta – syyt­teen mukaan murha tehtiin jul­mal­la tavalla

13.10.2021 10:35
Tilaajille
Karsikon eritasoliittymän rakennustyöt ovat loppusuoralla Simossa

Kar­si­kon eri­ta­so­liit­ty­män ra­ken­nus­työt ovat lop­pu­suo­ral­la Simossa

13.10.2021 09:29
Tilaajille
200 kilometrin voimajohto kulkisi Rovaniemeltä Vaalaan – yva-selostus on nyt arvioitavana

200 ki­lo­met­rin voi­ma­joh­to kulkisi Ro­va­nie­mel­tä Vaalaan – yva-se­los­tus on nyt ar­vioi­ta­va­na

06.10.2021 20:05 8
Tilaajille
Makasiini tyhjäksi ja ravintola tilalle Simossa – "Haluan, että ihmiset lähtevät liikkeelle ja tapaavat toisiaan mukavissa merkeissä"

Ma­ka­sii­ni tyh­jäk­si ja ra­vin­to­la tilalle Simossa – "Ha­luan, että ihmiset läh­te­vät liik­keel­le ja ta­paa­vat toi­siaan mu­ka­vis­sa mer­keis­sä"

15.09.2021 15:28
Suuri nuotio aiheutti palohälytyksen Simossa

Suuri nuotio ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Simossa

10.09.2021 22:39
Etelään vievät kaistat ruuhkautuivat Kemin moottoritiellä liikenneonnettomuuden vuoksi

Etelään vievät kaistat ruuh­kau­tui­vat Kemin moot­to­ri­tiel­lä lii­ken­ne­on­net­to­muu­den vuoksi

09.09.2021 18:19
Tilaajille
Päiväkirja: Kolme retkeä vesille kruunasi kesäloman lasten kanssa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kolme retkeä vesille kruu­na­si ke­sä­lo­man lasten kanssa

01.09.2021 05:00 1
Tilaajille
Kemistä Ouluun pääsee lokakuussa ilman hidasteluja – Nelostien mittava parantamisurakka valmistuu

Kemistä Ouluun pääsee lo­ka­kuus­sa ilman hi­das­te­lu­ja – Ne­los­tien mittava pa­ran­ta­mis­urak­ka val­mis­tuu

28.08.2021 11:00 5
Tilaajille
Moottorivene upposi Simossa – kaksi ihmistä joutui veden varaan, toinen kuoli

Moot­to­ri­ve­ne upposi Simossa – kaksi ihmistä joutui veden varaan, toinen kuoli

21.08.2021 18:36

Tie 924 Simon ja Ranuan Nuup­paan välillä aiot­tiin sulkea lii­ken­teel­tä – Sul­ke­mi­nen to­teu­te­taan­kin myö­hem­min

15.08.2021 17:38 4
Tilaajille