Asuminen: Ro­va­nie­men Lai­naan­ran­nas­ta tulee entistä vih­reäm­pi – kau­pun­ki aloit­taa Ke­mi­joen rannan uu­dis­ta­mi­sen ensi kesänä

Huutokaupat: Met­sä­hal­li­tus myy huu­to­kau­pal­la au­tio­tu­van Kevon luon­non­puis­tos­ta – "myy­dään vaikka muu­ta­mal­la kym­pil­lä"

Pääkirjoitus: KOK:n vä­läyt­tä­mä ve­nä­läis­ur­hei­li­joi­den paluu kan­sain­vä­li­siin ki­soi­hin on luo­ka­ton ehdotus

Simo
Kuukausi
Simon kaavateiden kunnossapitäjä vaihtui lopputalveksi – alkutalven aurannut irtisanoi itse sopimuksensa kunnalta saamansa palautteen jälkeen

Simon kaa­va­tei­den kun­nos­sa­pi­tä­jä vaihtui lop­pu­tal­vek­si – al­ku­tal­ven au­ran­nut ir­ti­sa­noi itse so­pi­muk­sen­sa kun­nal­ta saa­man­sa pa­laut­teen jälkeen

24.01.2023 12:38 8
Tilaajille
Simo saisi noin 200 000 – 250 000 euroa lisää kiinteistöveroa vuodessa kuntaan suunnitellusta suuresta aurinkovoimalasta – aurinkovoimaa koskee samanlainen kiinteistöverotus kuten tuulivoimaakin

Simo saisi noin 200 000 – 250 000 euroa lisää kiin­teis­tö­ve­roa vuo­des­sa kuntaan suun­ni­tel­lus­ta suu­res­ta au­rin­ko­voi­ma­las­ta – au­rin­ko­voi­maa koskee sa­man­lai­nen kiin­teis­tö­ve­ro­tus kuten tuu­li­voi­maa­kin

22.01.2023 15:37 3
Tilaajille
Simossa on tapahtunut autotallimurtoja – "Toiset tekee keikkaa päivällä, toiset yöllä"

Simossa on ta­pah­tu­nut au­to­tal­li­mur­to­ja – "Toiset tekee keikkaa päi­väl­lä, toiset yöllä"

18.01.2023 15:28
Vapaa-ajan käytössä ollut omakotitalo paloi Simossa

Va­paa-ajan käy­tös­sä ollut oma­ko­ti­ta­lo paloi Simossa

15.01.2023 15:56
Tilaajille
Rajakiiri päivittää merituulipuiston kaavan Torniossa, eikä yhtiö ole unohtanut suunnitelmiaan Simossakaan

Ra­ja­kii­ri päi­vit­tää me­ri­tuu­li­puis­ton kaavan Tor­nios­sa, eikä yhtiö ole unoh­ta­nut suun­ni­tel­miaan Si­mos­sa­kaan

13.01.2023 05:00
Tilaajille
Simo tekee vielä lisätutkimuksia yhtenäiskoulusta – ala- ja yläkoulun sekä lukion käsittävän kokonaisuuden hinta-arvio on nyt 11 miljoonaa euroa

Simo tekee vielä li­sä­tut­ki­muk­sia yh­te­näis­kou­lus­ta – ala- ja ylä­kou­lun sekä lukion kä­sit­tä­vän ko­ko­nai­suu­den hin­ta-ar­vio on nyt 11 mil­joo­naa euroa

11.01.2023 05:00
Tilaajille
Mitä opit viime vuodesta? - Lounais-Lapin alueen kunnan- ja kaupunginjohtajat muistelevat viime vuotta ja katsovat tulevaisuuteen

Mitä opit viime vuo­des­ta? - Lou­nais-La­pin alueen kunnan- ja kau­pun­gin­joh­ta­jat muis­te­le­vat viime vuotta ja kat­so­vat tu­le­vai­suu­teen

05.01.2023 09:37
Vanhemmat
Vuoden 2023 talousarviot hyväksyttiin Simossa ja Tervolassa  – "Vauvarahaan tulee nyt merkittävä korotus"

Vuoden 2023 ta­lous­ar­viot hy­väk­syt­tiin Simossa ja Ter­vo­las­sa – "­Vau­va­ra­haan tulee nyt mer­kit­tä­vä ko­ro­tus"

13.12.2022 17:06
Simo saattaa tarjota lukiolaisille tulevaisuudessa ilmaisen ajokortin

Simo saattaa tarjota lu­kio­lai­sil­le tu­le­vai­suu­des­sa il­mai­sen ajo­kor­tin

11.12.2022 15:02 1
Tilaajille
Tankkiin vuodon saanut ulkomaalainen rekka valutti dieseliä Nelostiellä – poliisi pysäytti ajoneuvon Pohjantien levähdysalueelle

Tank­kiin vuodon saanut ul­ko­maa­lai­nen rekka valutti die­se­liä Ne­los­tiel­lä – poliisi py­säyt­ti ajo­neu­von Poh­jan­tien le­väh­dys­alueel­le

05.12.2022 18:19
Tilaajille
Remontoijat ovat nyt varovaisia – Simon vuoden yrittäjä Tommi Ylisuvanto on nähnyt monia rakennusalan suhdanteita uransa aikana

Re­mon­toi­jat ovat nyt va­ro­vai­sia – Simon vuoden yrit­tä­jä Tommi Yli­su­van­to on nähnyt monia ra­ken­nus­alan suh­dan­tei­ta uransa aikana

12.11.2022 22:00 1
Tilaajille
Simossa sähkökatko jätti yli 450 asiakasta ilman sähköä lauantaina – syynä voimakas tuuli

Simossa säh­kö­kat­ko jätti yli 450 asia­kas­ta ilman sähköä lauan­tai­na – syynä voi­ma­kas tuuli

12.11.2022 13:23
Tilaajille
"Herran isä nähköön, että tällä lailla säikytellään ihmisiä!" - Sisukas simolainen -palkinnon saanut Senja Hiltula koki elämänsä kauppareissun

"Herran isä näh­köön, että tällä lailla säi­ky­tel­lään ih­mi­siä!" - Sisukas si­mo­lai­nen -pal­kin­non saanut Senja Hiltula koki elä­män­sä kaup­pa­reis­sun

02.11.2022 10:38

Val­ta­tie neljän liit­ty­miä pa­ran­ne­taan Simossa – ja­lan­ku­lun ja pyö­räi­lyn ali­kul­kusil­lat avataan lii­ken­teel­le, tal­vek­si uusia kier­to­tei­tä

31.10.2022 20:33
Tilaajille
Alaikäinen kuljettaja kolaroi traktorimönkijällä humalassa Torniossa – Kemissä liikkeellä kortittomia kuljettajia amfetamiinin vaikutuksen alaisena

Ala­ikäi­nen kul­jet­ta­ja kolaroi trak­to­ri­mön­ki­jäl­lä hu­ma­las­sa Tor­nios­sa – Kemissä liik­keel­lä kor­tit­to­mia kul­jet­ta­jia am­fe­ta­mii­nin vai­ku­tuk­sen alai­se­na

28.11.2022 10:35 6
Tilaajille
Jättiläismäinen aurinkovoimala odotti Oulussa turhaan käyttölupaa kuukausia – kun toimittaja soitti, alkoi yllättäen tapahtua

Jät­ti­läis­mäi­nen au­rin­ko­voi­ma­la odotti Oulussa turhaan käyt­tö­lu­paa kuu­kau­sia – kun toi­mit­ta­ja soitti, alkoi yl­lät­täen ta­pah­tua

24.10.2022 13:37 1
Tilaajille

Simon kunnan omis­ta­miin huo­neis­toi­hin va­lo­kui­tu­yh­tey­det

13.10.2022 13:33
Simon iso aurinkovoimala vaatii yli 50 hehtaaria tilaa – hyödyntäisi lunta ja viileää ilmastoa, sähköä tulisi vuodessa miljoonien eurojen arvosta

Simon iso au­rin­ko­voi­ma­la vaatii yli 50 heh­taa­ria tilaa – hyö­dyn­täi­si lunta ja viileää il­mas­toa, sähköä tulisi vuo­des­sa mil­joo­nien eurojen arvosta

12.10.2022 06:00 6
Tilaajille
Kalastusalus upposi ja aiheutti kymmenientuhansien eurojen öljyvahingon Simossa

Ka­las­tus­alus upposi ja ai­heut­ti kym­me­nien­tu­han­sien eurojen öl­jy­va­hin­gon Simossa

07.10.2022 10:55 2
Tilaajille
Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 8,9 miljoonaa Simon aurinkosähköinvestoinnille – Suomeen ei ole tähän mennessä rakennettu vastaavan kokoista aurinkosähkölaitosta

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö myönsi 8,9 mil­joo­naa Simon au­rin­ko­säh­kö­in­ves­toin­nil­le – Suomeen ei ole tähän men­nes­sä ra­ken­net­tu vas­taa­van ko­kois­ta au­rin­ko­säh­kö­lai­tos­ta

04.10.2022 16:09 2
Tilaajille