juhannus: Mestari näyt­tää: näin helppoa kun­nol­li­sen sau­na­vas­tan teko on

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Savukoski
Kuukausi
Nuorttin harjuksista otetaan lohiloisnäytteitä – tutkimuksella saadaan varmuus, ettei Tuulomajoen vesistöstä löydy Suomen puolelta lohiloista

Nuort­tin har­juk­sis­ta otetaan lo­hi­lois­näyt­tei­tä – tut­ki­muk­sel­la saadaan var­muus, ettei Tuu­lo­ma­joen ve­sis­tös­tä löydy Suomen puo­lel­ta lo­hi­lois­ta

22.06.2022 18:00 1
Tilaajille
Savukoskelta erinomainen tulos – kustannusrakenne silti liian raskas, säästöjä haetaan järjestelemällä ruokapalveluja

Sa­vu­kos­kel­ta erin­omai­nen tulos – kus­tan­nus­ra­ken­ne silti liian raskas, sääs­tö­jä haetaan jär­jes­te­le­mäl­lä ruo­ka­pal­ve­lu­ja

14.06.2022 15:56 1
Tilaajille
Savukosken Seo-huoltoaseman polttoainemyynti jatkuu jälleen juhannusviikolla – Niko Lakelasta uusi kauppias

Sa­vu­kos­ken Seo-huol­toa­se­man polt­to­ai­ne­myyn­ti jatkuu jälleen ju­han­nus­vii­kol­la – Niko La­ke­las­ta uusi kaup­pias

09.06.2022 10:42 6
Tilaajille
Savukosken retkeilyreittien varustusta parannetaan – Nivatunturiin rakennetaan päivätupa

Sa­vu­kos­ken ret­kei­ly­reit­tien va­rus­tus­ta pa­ran­ne­taan – ­Ni­va­tun­tu­riin ra­ken­ne­taan päi­vä­tu­pa

03.06.2022 14:22 3
Tilaajille
Vanhemmat
Kalakannan muutos ja Sokli huolestuttavat itälappilaisia –  vierailimme pilkkikisoissa Ainijärvellä

Ka­la­kan­nan muutos ja Sokli huo­les­tut­ta­vat itä­lap­pi­lai­sia –  vie­rai­lim­me pilk­ki­ki­sois­sa Ai­ni­jär­vel­lä

01.05.2022 11:54 2
Tilaajille
Koparakeittoa, kampsuja ja loimulohta – Savukosken Kuivalihamarkkinat houkutteli mukavasti väkeä kahden vuoden tauon jälkeen

Ko­pa­ra­keit­toa, kamp­su­ja ja loi­mu­loh­ta – Sa­vu­kos­ken Kui­va­li­ha­mark­ki­nat hou­kut­te­li mu­ka­vas­ti väkeä kahden vuoden tauon jälkeen

16.04.2022 18:40 5
Tilaajille
Savukoskella piipahtanut Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen toivoo uusia tapoja tuottaa ja tuoda palveluita kuntiin

Sa­vu­kos­kel­la pii­pah­ta­nut Kun­ta­lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Minna Kar­hu­nen toivoo uusia tapoja tuottaa ja tuoda pal­ve­lui­ta kuntiin

16.04.2022 18:46 3
Tilaajille
Savukoski korjaa kirjasto-liikuntasalin ensi vuonna

Sa­vu­kos­ki korjaa kir­jas­to-lii­kun­ta­sa­lin ensi vuonna

13.04.2022 19:16
Tilaajille
Kolmas kerta toden sanoo – Rösölänperän Ruppanat pääsevät viimein lavalle Savukoskella

Kolmas kerta toden sanoo – Rö­sö­län­pe­rän Rup­pa­nat pää­se­vät viimein lavalle Sa­vu­kos­kel­la

12.04.2022 17:07
Tilaajille
Soklin ja Tulppion alueesta halutaan osa UK-puistoa

Soklin ja Tulp­pion aluees­ta ha­lu­taan osa UK-puis­toa

08.04.2022 16:19 2
Tilaajille
Savukoski teki 958 000 euroa ylijäämää

Sa­vu­kos­ki teki 958 000 euroa yli­jää­mää

05.04.2022 17:22 2
Tilaajille
Savukoskella kunnanhallitus haluaa peruskorjata kirjasto-liikuntasalin vaihtamalla riskirakenteet

Sa­vu­kos­kel­la kun­nan­hal­li­tus haluaa pe­rus­kor­ja­ta kir­jas­to-lii­kun­ta­sa­lin vaih­ta­mal­la ris­ki­ra­ken­teet

28.03.2022 22:05
Tilaajille
Savukosken kuivalihamarkkinoille odotetaan pääsiäislauantaina 2 500 kävijää

Sa­vu­kos­ken kui­va­li­ha­mark­ki­noil­le odo­te­taan pää­siäis­lauan­tai­na 2 500 kävijää

28.03.2022 09:35
Tilaajille
"Itäraja pitää pystyä valvomaan hyvin" – Savukosken ensimmäinen tuulivoimahanke odottaa yhä Puolustusvoimien lupaa

"I­tä­ra­ja pitää pystyä val­vo­maan hyvin" – Sa­vu­kos­ken en­sim­mäi­nen tuu­li­voi­ma­han­ke odottaa yhä Puo­lus­tus­voi­mien lupaa

25.03.2022 10:13 4
Tilaajille
KHO: Soklin kaivoshankkeen vesienhallinnassa merkittäviä epävarmuustekijöitä, seurauksena voisi olla Nuorttijoen pilaantuminen – ympäristö- ja vesitalousluvat palautettiin avin käsittelyyn

KHO: Soklin kai­vos­hank­keen ve­sien­hal­lin­nas­sa mer­kit­tä­viä epä­var­muus­te­ki­jöi­tä, seu­rauk­se­na voisi olla Nuort­ti­joen pi­laan­tu­mi­nen – ym­pä­ris­tö- ja ve­si­ta­lous­lu­vat pa­lau­tet­tiin avin kä­sit­te­lyyn

24.03.2022 10:26 11
Tilaajille
Savukoski valitti kansallispuiston metsästysrajoituksista, vaikka rajoitukset eivät edes koske kuntaa

Sa­vu­kos­ki valitti kan­sal­lis­puis­ton met­säs­tys­ra­joi­tuk­sis­ta, vaikka ra­joi­tuk­set eivät edes koske kuntaa

21.03.2022 19:30 6
Tilaajille
Metsähallituksen moottorikelkkauria kunnostettu 1,2 miljoonalla eurolla

Met­sä­hal­li­tuk­sen moot­to­ri­kelk­ka­uria kun­nos­tet­tu 1,2 mil­joo­nal­la eurolla

17.03.2022 08:16
Tilaajille
TV-ohjelma vei katsojat Savukoskelle sotajäänteiden etsintään - Metsähallitus selvittää, oliko kyseessä luvaton maaston kaivaminen

TV-oh­jel­ma vei kat­so­jat Sa­vu­kos­kel­le so­ta­jään­tei­den et­sin­tään - Met­sä­hal­li­tus sel­vit­tää, oliko ky­sees­sä luvaton maaston kai­va­mi­nen

18.02.2022 16:15 6
Tilaajille
Soklin vanhat kairasydämet tutkitaan uudestaan – niissä on harvinaisia maametalleja, joiden hinta on noussut vihreän siirtymän myötä

Soklin vanhat kai­ra­sy­dä­met tut­ki­taan uu­des­taan – niissä on har­vi­nai­sia maa­me­tal­le­ja, joiden hinta on noussut vihreän siir­ty­män myötä

18.02.2022 07:00 3
Tilaajille
Savukoskella selvitetään kirjasto-liikuntasalin peruskorjausta, sillä rahat eivät välttämättä riitä uuteen

Sa­vu­kos­kel­la sel­vi­te­tään kir­jas­to-lii­kun­ta­sa­lin pe­rus­kor­jaus­ta, sillä rahat eivät vält­tä­mät­tä riitä uuteen

16.02.2022 08:04
Tilaajille