Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Savukoski
Kuukausi
Savukosken ylijäämäinen tilinpäätös valmistui yli puoli vuotta määräajan jälkeen – taloushallintoa vahvistetaan palkkaamalla toinenkin kirjanpitäjä

Sa­vu­kos­ken yli­jää­mäi­nen ti­lin­pää­tös val­mis­tui yli puoli vuotta mää­rä­ajan jälkeen – ­ta­lous­hal­lin­toa vah­vis­te­taan palk­kaa­mal­la toi­nen­kin kir­jan­pi­tä­jä

19.09.2023 12:10 1
Tilaajille
Soklissa käynnistetään koekairaukset tiistaina – kahden kuukauden ajan työtä tehdään vuorokauden ympäri

Sok­lis­sa käyn­nis­te­tään koe­kai­rauk­set tiis­tai­na – kahden kuu­kau­den ajan työtä tehdään vuo­ro­kau­den ympäri

04.09.2023 16:45 1
Tilaajille
"Täällä on oma henkensä, tämä on se Itä-Lapin henki" – Savukosken Sompio Rockissa soitetaan ja viihdytään yhdessä pienesti

"Täällä on oma hen­ken­sä, tämä on se Itä-La­pin henki" – Sa­vu­kos­ken Sompio Roc­kis­sa soi­te­taan ja viih­dy­tään yhdessä pie­nes­ti

03.09.2023 15:39
Tilaajille
Nuorten kanakoirien ja ohjaajien yhteistyötä testataan Savukoskella – harrastuksen vuoksi jopa muutetaan pohjoiseen

Nuorten ka­na­koi­rien ja oh­jaa­jien yh­teis­työ­tä tes­ta­taan Sa­vu­kos­kel­la – har­ras­tuk­sen vuoksi jopa muu­te­taan poh­joi­seen

02.09.2023 14:05
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sa­vu­kos­ki sai ho­tel­lin

01.09.2023 05:00

Sompio Rock hou­kut­te­lee lap­pi­lai­sel­la mu­sii­kil­la Sa­vu­kos­kel­le

30.08.2023 12:41
Tilaajille
"Syksyn ensimakua tässä on" – Sallassa, Savukoskella, Sodankylässä ja Inarissa oli yöpakkasta

"Syksyn en­si­ma­kua tässä on" – Sal­las­sa, Sa­vu­kos­kel­la, So­dan­ky­läs­sä ja Ina­ris­sa oli yö­pak­kas­ta

28.08.2023 08:48
Tilaajille
Korvatunturi Triathlon kisattiin vaihtelevassa säässä – 40. kertaa järjestetty kisa myytiin loppuun muutamassa minuutissa

Kor­va­tun­tu­ri Triath­lon ki­sat­tiin vaih­te­le­vas­sa säässä – 40. kertaa jär­jes­tet­ty kisa myytiin loppuun muu­ta­mas­sa mi­nuu­tis­sa

06.08.2023 14:00
Tilaajille
Pohjois-Lapin kunnallisen ruokahuollon 15 000 kiloa marjoja pyritään saamaan kasaan paikallisten poimijoiden turvin – ostohinta poimijalle on tukun ulosmyyntihinta

Poh­jois-La­pin kun­nal­li­sen ruo­ka­huol­lon 15 000 kiloa marjoja py­ri­tään saamaan kasaan pai­kal­lis­ten poi­mi­joi­den turvin – os­to­hin­ta poi­mi­jal­le on tukun ulos­myyn­ti­hin­ta

24.07.2023 12:19 17
Tilaajille
Kaukopartiomarssi keskellä historiaa – Jääkäriprikaatin valmiusyksikkö marssii lauantaihin asti taistelupaikoilla Savukoskella ja Sallassa

Kau­ko­par­tio­mars­si kes­kel­lä his­to­riaa – Jää­kä­ri­pri­kaa­tin val­mius­yk­sik­kö marssii lauan­tai­hin asti tais­te­lu­pai­koil­la Sa­vu­kos­kel­la ja Sal­las­sa

13.07.2023 19:00 1
Tilaajille
Rösölänperän ruppanoissa kouluttaudutaan ja ryhdytään kokoamaan historiikkia

Rö­sö­län­pe­rän rup­pa­nois­sa kou­lut­tau­du­taan ja ryh­dy­tään ko­koa­maan his­to­riik­kia

05.07.2023 17:00
Tilaajille
Pyhäjoen silta Savukoskella puretaan – autoliikenne sillalle lakkaa

Py­hä­joen silta Sa­vu­kos­kel­la pu­re­taan – au­to­lii­ken­ne sil­lal­le lakkaa

28.06.2023 09:43
Tilaajille
Savukosken tilinpäätösvaltuusto siirtyi poikkeuksellisesti lokakuulle

Sa­vu­kos­ken ti­lin­pää­tös­val­tuus­to siirtyi poik­keuk­sel­li­ses­ti lo­ka­kuul­le

27.06.2023 18:21
Tilaajille
Kalassa viihtyy koko perhe – kesän kalastuskausi alkoi Nuorttijoella

Kalassa viihtyy koko perhe – kesän ka­las­tus­kau­si alkoi Nuort­ti­joel­la

15.06.2023 06:00 1
Tilaajille
Kunnanjohtaja Antti Mularin virkavapautta jatkettiin Savukoskella

Kun­nan­joh­ta­ja Antti Mularin vir­ka­va­paut­ta jat­ket­tiin Sa­vu­kos­kel­la

05.06.2023 17:30
Tilaajille
Lähes 50 savukoskelaista kokoontui kuulemaan Soklin tien peruskorjaussuunnitelmaa – tavoitteena on turvata kaivoksen ja elinkeinoelämän kuljetukset tiellä

Lähes 50 sa­vu­kos­ke­lais­ta ko­koon­tui kuu­le­maan Soklin tien pe­rus­kor­jaus­suun­ni­tel­maa – ta­voit­tee­na on turvata kai­vok­sen ja elin­kei­no­elä­män kul­je­tuk­set tiellä

03.06.2023 19:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rin­teen mukaan Sa­vu­kos­kel­la

30.05.2023 05:00 1
Tilaajille
Savukosken valtuustolta yksimielinen tuki lisämäärärahoille katuvalaistuksen kaapelointiin ja Tenniöjoen sillan peruskorjauksen suunnitteluun

Sa­vu­kos­ken val­tuus­tol­ta yk­si­mie­li­nen tuki li­sä­mää­rä­ra­hoil­le ka­tu­va­lais­tuk­sen kaa­pe­loin­tiin ja Ten­niö­joen sillan pe­rus­kor­jauk­sen suun­nit­te­luun

24.05.2023 19:19
Tilaajille
Palkittu ammattikasvattaja ja suurperheen äiti Riitta Lindberg uskoo rakkauteen ja välittämiseen – uuden hallituksen talouspuheet herättävät hänessä huolta

Pal­kit­tu am­mat­ti­kas­vat­ta­ja ja suur­per­heen äiti Riitta Lind­berg uskoo rak­kau­teen ja vä­lit­tä­mi­seen – uuden hal­li­tuk­sen ta­lous­pu­heet he­rät­tä­vät hänessä huolta

14.05.2023 05:00
Tilaajille
Suomen suurimman tuulipuiston kaavoitus käynnistyy sittenkin Itä-Lapissa – Sallan kunnanhallitus käänsi kelkkansa

Suomen suu­rim­man tuu­li­puis­ton kaa­voi­tus käyn­nis­tyy sit­ten­kin Itä-La­pis­sa – Sallan kun­nan­hal­li­tus käänsi kelk­kan­sa

09.05.2023 18:50 12
Tilaajille