Huoltovarmuuskeskus
Raportti: Koronakriisi paljasti ongelmat suojavarusteiden hankinnassa ja varastoissa – "Rauhallisina aikoina ei mietitty vaihtoehtoja häiriötilanteen varalle"

Ra­port­ti: Ko­ro­na­krii­si pal­jas­ti on­gel­mat suo­ja­va­rus­tei­den han­kin­nas­sa ja va­ras­tois­sa – "Rau­hal­li­si­na aikoina ei mie­tit­ty vaih­to­eh­to­ja häi­riö­ti­lan­teen va­ral­le"

19.11.2020 11:50 0
Huoltovarmuuskeskus jäänyt lähes kokonaan ilman kotimaisia hengityssuojaimia, sertifikaatteja odotetaan yhä – "Testauslaboratoriot ovat ruuhkautuneet pahoin"

Huol­to­var­muus­kes­kus jäänyt lähes ko­ko­naan ilman ko­ti­mai­sia hen­gi­tys­suo­jai­mia, ser­ti­fi­kaat­te­ja odo­te­taan yhä – "Tes­taus­la­bo­ra­to­riot ovat ruuh­kau­tu­neet pahoin"

12.11.2020 06:00 0
Tilaajille
Huoltovarmuuskeskus: Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden määrä Suomessa hyvä – kulutus lisääntynyt syksyn aikana

Huol­to­var­muus­kes­kus: So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon suo­ja­va­rus­tei­den määrä Suo­mes­sa hyvä – kulutus li­sään­ty­nyt syksyn aikana

22.10.2020 16:01 0
Finlayson toimittaa Huolto­varmuus­keskukselle yli 60 miljoonaa suu-nenäsuojainta – mukana kaupassa on myös oululainen MedKit Finland

Fin­lay­son toi­mit­taa Huol­to­var­muus­kes­kuk­sel­le yli 60 mil­joo­naa suu-ne­nä­suo­jain­ta – mukana kau­pas­sa on myös ou­lu­lai­nen MedKit Finland

28.08.2020 08:49 0
Tilaajille
Olisiko HVK:n ja Finnveran hallitusten ristikkäisvalvonta voitu toteuttaa muulla tavalla, kysyy julkisjohtamisen professori: "On erityisen suuri merkitys, miten niitä ohjataan ja valvotaan"

Olisiko HVK:n ja Finn­ve­ran hal­li­tus­ten ris­tik­käis­val­von­ta voitu to­teut­taa muulla ta­val­la, kysyy jul­kis­joh­ta­mi­sen pro­fes­so­ri: "On eri­tyi­sen suuri mer­ki­tys, miten niitä oh­ja­taan ja val­vo­taan"

27.05.2020 19:11 0
STM esittää, että maskeja ja muita suojavarusteita hankitaan sadalla miljoonalla eurolla lisää – "Varaudumme siihen, että tautitilanne voi jatkossa muuttua ja suojavarusteiden kysyntä kasvaa nykyisestä"

STM esit­tää, että maskeja ja muita suo­ja­va­rus­tei­ta han­ki­taan sadalla mil­joo­nal­la eurolla lisää – "Va­rau­dum­me siihen, että tau­ti­ti­lan­ne voi jat­kos­sa muuttua ja suo­ja­va­rus­tei­den kysyntä kasvaa ny­kyi­ses­tä"

25.05.2020 14:11 0
Huoltovarmuuskeskuksen valvonnassa on ristikkäiskytkös: "Ei se ole lainkaan ongelmallista"

Huol­to­var­muus­kes­kuk­sen val­von­nas­sa on ris­tik­käis­kyt­kös: "Ei se ole lain­kaan on­gel­mal­lis­ta"

23.05.2020 06:00 0
Huoltovarmuuskeskuksen maskikaupoista uusi rikosepäily - KRP tutkii luottamusaseman väärinkäyttöä

Huol­to­var­muus­kes­kuk­sen mas­ki­kau­pois­ta uusi ri­kos­epäi­ly - KRP tutkii luot­ta­mus­ase­man vää­rin­käyt­töä

12.05.2020 12:21 0
Suomalaisyritysten ja HVK:n yhteishanke nytkähti eteenpäin – maskien hankintaa ympäröi hiljaisuus

Suo­ma­lais­yri­tys­ten ja HVK:n yh­teis­han­ke nyt­käh­ti eteen­päin – maskien han­kin­taa ympäröi hil­jai­suus

09.05.2020 15:50 0

Nä­kö­kul­ma: Sös­si­mi­ses­tä on tullut maan tapa – korona vie työ­pai­kat mutta sel­vit­te­li­jöil­lä riittää keikkaa

26.04.2020 15:39 0
Tilaajille
Analyysi: STM:n maskikohussa purkautuvat kansliapäällikkökisan jännitteet – Puoluetaustojen lisäksi törmäävät johtamistyylit

Ana­lyy­si: STM:n mas­ki­ko­hus­sa pur­kau­tu­vat kans­lia­pääl­lik­kö­ki­san jän­nit­teet – Puo­lue­taus­to­jen lisäksi tör­mää­vät joh­ta­mis­tyy­lit

24.04.2020 06:00 0
Tilaajille
Tiina Jylhän kauneusklinikka valmistautuu toimittamaan hengityssuojaimia huoltovarmuuskeskukselle: ”Sopimus on voimassa”

Tiina Jylhän kau­neus­kli­nik­ka val­mis­tau­tuu toi­mit­ta­maan hen­gi­tys­suo­jai­mia huol­to­var­muus­kes­kuk­sel­le: ”So­pi­mus on voi­mas­sa”

22.04.2020 21:20 0
Krp pidätti rikoksesta epäillyn ja teki takavarikkoja Huoltovarmuuskeskuksen suojainkaupoista – Ylen mukaan Onni Sarmaste vietiin tänään kotoaan käsiraudoissa

Krp pidätti ri­kok­ses­ta epäil­lyn ja teki ta­ka­va­rik­ko­ja Huol­to­var­muus­kes­kuk­sen suo­jain­kau­pois­ta – Ylen mukaan Onni Sar­mas­te vietiin tänään kotoaan kä­si­rau­dois­sa

22.04.2020 15:58 0

Suurin osa Sar­mas­teel­ta ti­la­tuis­ta hen­gi­tys­suo­jai­mis­ta onkin käyt­tö­kel­poi­sia – Huol­to­var­muus­kes­kuk­sel­ta ris­ti­rii­tai­sia tietoja

20.04.2020 14:42 0
Lukijalta Mielipide Harri Pullola

Lu­ki­jal­ta: Hal­li­tus ohjaa huol­to­var­muus­kes­kus­ta väärin

20.04.2020 06:00 0
Tilaajille
Kommentti: STM:n hankintaesitykset Huoltovarmuuskeskukselle paljastavat yhtäkkiä räjähtäneen suojainkysynnän ja varastoinnin tarpeen

Kom­ment­ti: STM:n han­kin­ta­esi­tyk­set Huol­to­var­muus­kes­kuk­sel­le pal­jas­ta­vat yht­äk­kiä rä­jäh­tä­neen suo­jain­ky­syn­nän ja va­ras­toin­nin tarpeen

16.04.2020 20:24 0
Suojamaskien hankintasotku puhututti eduskuntaa – "Suomalainen varautuminen on kupla"

Suo­ja­mas­kien han­kin­ta­sot­ku pu­hu­tut­ti edus­kun­taa – "Suo­ma­lai­nen va­rau­tu­mi­nen on kupla"

16.04.2020 18:23 0
Lapin kunnat saaneet jo maskeja Huoltovarmuuskeskuksen kohukuormasta  - Kunnat jakavat edelleen hoitoyksiköihin

Lapin kunnat saaneet jo maskeja Huol­to­var­muus­kes­kuk­sen ko­hu­kuor­mas­ta - Kunnat jakavat edel­leen hoi­to­yk­si­köi­hin

15.04.2020 15:00 0
Tilaajille
Huoltovarmuuskeskus on tehnyt tutkintapyynnön Sarmasteen yrityksen kanssa tehdystä suojainkaupasta – vain arvoltaan kolmannes tuotteista perille

Huol­to­var­muus­kes­kus on tehnyt tut­kin­ta­pyyn­nön Sar­mas­teen yri­tyk­sen kanssa teh­dys­tä suo­jain­kau­pas­ta – vain ar­vol­taan kol­man­nes tuot­teis­ta perille

14.04.2020 20:57 0
Hallituksen koronatoimille arvostelua – Halla-aho: "Valmiusvarastojen suhteen tehtiin itsepetos ja hengityssuojainten ostosta farssi"

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­toi­mil­le ar­vos­te­lua – Hal­la-aho: "Val­mius­va­ras­to­jen suhteen tehtiin it­se­pe­tos ja hen­gi­tys­suo­jain­ten ostosta farssi"

14.04.2020 20:08 0
Tilaajille