Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

suojavarusteet
Sosiaali- ja terveysministeri Pekonen: Suojavarusteiden varautumistaso oli laadittu influenssaepidemian kaltaisen pandemian torjuntaan

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Pe­ko­nen: Suo­ja­va­rus­tei­den va­rau­tu­mis­ta­so oli laa­dit­tu inf­luens­sae­pi­de­mian kal­tai­sen pan­de­mian tor­jun­taan

04.12.2020 21:54
Raportti: Koronakriisi paljasti ongelmat suojavarusteiden hankinnassa ja varastoissa – "Rauhallisina aikoina ei mietitty vaihtoehtoja häiriötilanteen varalle"

Ra­port­ti: Ko­ro­nak­rii­si pal­jas­ti on­gel­mat suo­ja­va­rus­tei­den han­kin­nas­sa ja va­ras­tois­sa – "Rau­hal­li­si­na aikoina ei mie­tit­ty vaih­toeh­to­ja häi­riö­ti­lan­teen va­ral­le"

19.11.2020 13:29
Huoltovarmuuskeskus: Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden määrä Suomessa hyvä – kulutus lisääntynyt syksyn aikana

Huol­to­var­muus­kes­kus: So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon suo­ja­va­rus­tei­den määrä Suo­mes­sa hyvä – kulutus li­sään­ty­nyt syksyn aikana

22.10.2020 16:01
LM-kysely: Sairaanhoitopiirit uskovat maskien riittävän toisessa aallossa – suojaimet ensin hoitohenkilökunnalle

LM-ky­se­ly: Sai­raan­hoi­to­pii­rit uskovat maskien riit­tä­vän toi­ses­sa aal­los­sa – suo­jai­met ensin hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­le

15.08.2020 06:00
Tilaajille
Sosiaali- ja terveysministeriö teki uuden esityksen Huoltovarmuuskeskukselle suojavarusteiden hankinnasta

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö teki uuden esi­tyk­sen Huol­to­var­muus­kes­kuk­sel­le suo­ja­va­rus­tei­den han­kin­nas­ta

14.08.2020 18:38
Kotimaan matkailua suositellaan edelleen välttämään, hallitukselta tulossa uusia suosituksia  lähiaikoina

Ko­ti­maan mat­kai­lua suo­si­tel­laan edel­leen vält­tä­mään, hal­li­tuk­sel­ta tulossa uusia suo­si­tuk­sia lä­hiai­koi­na

28.05.2020 14:22
STM:n tiedonkulkuongelmien selvitys voi valmistua jo loppuviikolla

STM:n tie­don­kul­kuon­gel­mien sel­vi­tys voi val­mis­tua jo lop­pu­vii­kol­la

23.04.2020 11:13
Tornio hankkii 80 000 kappaletta suu-nenäsuojainta asumis- ja kotihoidon yksiköille – ensimmäinen erä saapui viime viikolla

Tornio hankkii 80 000 kap­pa­let­ta suu-ne­nä­suo­jain­ta asumis- ja ko­ti­hoi­don yk­si­köil­le – en­sim­mäi­nen erä saapui viime vii­kol­la

23.04.2020 09:52
Tilaajille
Sosiaali- ja terveysministeri Pekonen: "Suojavarusteiden EU-yhteishankinta ei ole ihmelääke" – Hankintaan osallistuneet maat eivät saa varusteita viikkoihin

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Pe­ko­nen: "Suo­ja­va­rus­tei­den EU-yh­teis­han­kin­ta ei ole ih­me­lää­ke" – Han­kin­taan osal­lis­tu­neet maat eivät saa va­rus­tei­ta viik­koi­hin

21.04.2020 18:27
Tilaajille
Pohjois-Suomessa on kahdeksan ihmistä tehohoidossa koronan takia – Länsi-Pohja tilasi ison erän maskeja paikallisilta yrityksiltä

Poh­jois-Suo­mes­sa on kah­dek­san ihmistä te­ho­hoi­dos­sa koronan takia – Län­si-Poh­ja tilasi ison erän maskeja pai­kal­li­sil­ta yri­tyk­sil­tä

14.04.2020 15:13
Tilaajille
Uusi maskikone saapui Kiinasta, ministeriö päättää suojainten jaosta testauksen jälkeen

Uusi mas­ki­ko­ne saapui Kii­nas­ta, mi­nis­te­riö päättää suo­jain­ten jaosta tes­tauk­sen jälkeen

14.04.2020 11:54
Ministeri Pekonen ei osaa vielä arvioida, kuinka paljon Suomessa tarvitaan suojavarusteita koronan takia

Mi­nis­te­ri Pekonen ei osaa vielä ar­vioi­da, kuinka paljon Suo­mes­sa tar­vi­taan suo­ja­va­rus­tei­ta koronan takia

07.04.2020 18:26
Tilaajille