Kasvomaskit

Milloin kas­vo­mas­ki­suo­si­tus päättyy Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä? – Broas: "Voisin ku­vi­tel­la, että ke­sä­kuun aikana ehkä pääs­tään siihen ti­lan­tee­seen"

03.06.2021 06:30 4
Tilaajille

"Toi­vom­me, että he, jotka voivat, käyt­täi­si­vät mas­ke­ja" – Mas­ki­pak­koa ei ai­na­kaan vielä ole tulossa Ro­va­nie­men tai Tornion pai­kal­lis­lii­ken­tee­seen

15.03.2021 11:33
Tilaajille

VR:n juniin tors­tais­ta alkaen mas­ki­pak­ko

10.03.2021 21:13 1

Maskit tuk­ki­vat vie­mä­rei­tä Ke­mi­jär­vel­lä – "Emme keksi muuta se­li­tys­tä, kuin että niitä lai­te­taan ves­san­pönt­töön"

02.02.2021 14:04 2
Tilaajille

Ker­ta­käyt­tö­mas­ke­ja ja ku­mi­hans­ko­ja hei­te­tään ves­san­pönt­töi­hin Ke­mi­jär­vel­lä – tu­kos­ten avaus­ku­lut tulevat aina asuk­kai­den mak­set­ta­vak­si

18.12.2020 12:37
Tilaajille

Tu­tuil­la kei­noil­la koronaa vastaan – kas­vo­mas­kien käyttö on sel­väs­ti li­sään­ty­nyt

09.12.2020 17:04

Maskien käy­töl­lä yl­lät­tä­vä seuraus kau­pois­sa – vastaan pul­li­koin­ti ei auta

26.11.2020 19:13 2

Val­tio­sään­töa­sian­tun­ti­ja: Mas­ki­pak­ko saa­tai­siin sää­det­tyä vii­kos­sa, koska pykälät ovat ole­mas­sa – pää­mi­nis­te­ri torjui idean vii­mek­si tänään

25.11.2020 19:20
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kun maailma sai­ras­taa

19.11.2020 07:00
Tilaajille

Ky­syim­me: Jos suurin osa ih­mi­sis­tä käyttää kas­vo­mas­ke­ja väärin, kan­nat­taa­ko niitä käyttää ol­len­kaan?

19.11.2020 18:45 5
Tilaajille

Huol­to­var­muus­kes­kus jäänyt lähes ko­ko­naan ilman ko­ti­mai­sia hen­gi­tys­suo­jai­mia, ser­ti­fi­kaat­te­ja odo­te­taan yhä – "Tes­taus­la­bo­ra­to­riot ovat ruuh­kau­tu­neet pahoin"

12.11.2020 06:00
Tilaajille

Huol­to­var­muus­kes­kus: So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon suo­ja­va­rus­tei­den määrä Suo­mes­sa hyvä – kulutus li­sään­ty­nyt syksyn aikana

22.10.2020 16:01

Ker­ta­käyt­tö­mas­kien käytön yleis­ty­mi­nen näkyy eri­tyi­ses­ti bus­si­py­säk­kien pur­sua­vis­sa ros­kik­sis­sa – "Ti­lan­net­ta seu­ra­taan koko ajan, ja tar­vit­taes­sa ros­kis­ten tyh­jen­nys­vä­liä ti­hen­ne­tään"

21.10.2020 18:33
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Maski naa­mal­le ja baa­nal­le

19.10.2020 13:13
Tilaajille

Mas­ki­suo­si­tus­ten se­ka­mels­ka on turhaa: Pe­rus­oh­je on helppo ja mas­ki­pak­ko vain harvoin

16.10.2020 19:30
Tilaajille

VTT:n yl­lä­tys­tu­los: Kym­me­nen kertaa puh­dis­tet­tu ker­ta­käyt­töi­nen ki­rur­gi­nen suu-ne­nä­suo­ja on ainakin yhtä tehokas kuin kan­gas­mas­ki

16.10.2020 09:05 1
Kolumni

Mistä me oi­keas­ti pu­hum­me, kun puhumme mas­ki­se­koi­lus­ta?

16.10.2020 07:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Mas­ki­kiis­te­ly riit­tää, on aika yh­dis­tää voimat krii­sis­tä sel­viä­mi­seen

16.10.2020 06:00
Tilaajille

Pää­mi­nis­te­ri Marinin mukaan mas­ki­ko­hu on nyt loppuun kä­si­tel­ty – kertoo jo saa­neen­sa Ter­va­hau­dan vas­tauk­sen sel­vi­tyk­seen, jota pyysi aamulla

15.10.2020 13:41 3

Edus­kun­nan ää­nes­tys: Kiu­rul­le luot­ta­mus äänin 106–79 – Kes­kus­tan Hon­ko­nen vaatii silti vies­tin­nän sel­kiyt­tä­mis­tä

14.10.2020 17:40