Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Työ- ja elinkeinoministeriö
Wille Rydman nousemassa uudeksi elinkeinoministeriksi – korvaa äärioikeistokohun vuoksi eronneen Junnilan

Wille Rydman nou­se­mas­sa uudeksi elin­kei­no­mi­nis­te­rik­si – korvaa ää­ri­oi­keis­to­ko­hun vuoksi eron­neen Jun­ni­lan

05.07.2023 17:50 14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kä­sit­tä­mä­tön vaa­ti­mus mi­nis­te­riöl­tä

24.03.2023 06:30 1
Tilaajille
Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää malleja työajan lyhentämiseksi – selvitys valmistuu ennen vaaleja

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö sel­vit­tää malleja työajan ly­hen­tä­mi­sek­si – sel­vi­tys val­mis­tuu ennen vaaleja

23.02.2023 16:19 7
Marjateollisuutta ajetaan alas
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mar­ja­teol­li­suut­ta ajetaan alas

01.02.2023 05:01 6
Tilaajille
Tuula Haatainen haluaa marjanpoimijat työsuhteisiksi, vaikka se ajaisi marjayritykset ahtaalle – työministerin Rovaniemen-vierailulla pohdittiin työvoimapulaa

Tuula Haa­tai­nen haluaa mar­jan­poi­mi­jat työ­suh­tei­sik­si, vaikka se ajaisi mar­ja­yri­tyk­set ah­taal­le – työ­mi­nis­te­rin Ro­va­nie­men-vie­rai­lul­la poh­dit­tiin työ­voi­ma­pu­laa

25.01.2023 20:30 5
Tilaajille
Vieraspoimijoiden siirtäminen työsuhteisiksi on perusteltu uudistus
Pääkirjoitus

Vie­ras­poi­mi­joi­den siir­tä­mi­nen työ­suh­tei­sik­si on pe­rus­tel­tu uu­dis­tus

26.12.2022 20:00 22
Tilaajille
Ulkomaalaisten marjanpoimijoiden oikeuksia yritetään jälleen parantaa – jatkossa maahantulon edellytyksenä olisi työsopimus

Ul­ko­maa­lais­ten mar­jan­poi­mi­joi­den oi­keuk­sia yri­te­tään jälleen pa­ran­taa – jat­kos­sa maa­han­tu­lon edel­ly­tyk­se­nä olisi työ­so­pi­mus

23.12.2022 13:47 21
Tilaajille

Mi­nis­te­riö pidätti hal­li­tus­neu­vos Olli So­rai­sen virasta ri­kos­tut­kin­nan ajaksi

07.11.2022 16:26 1
Tilaajille
Työvoimapula iski infra-alaan – töitä on tarjolla myös kouluttamattomille, mutta suurin tarve olisi työnjohtajille

Työ­voi­ma­pu­la iski inf­ra-alaan – töitä on tar­jol­la myös kou­lut­ta­mat­to­mil­le, mutta suurin tarve olisi työn­joh­ta­jil­le

24.08.2022 09:48 3
Tilaajille
Lapin matkailuala odottaa linjauksia ja tukea: epäselvässä tilanteessa asiakkaat valitsevat muita matkakohteita

Lapin mat­kai­lu­ala odottaa lin­jauk­sia ja tukea: epä­sel­väs­sä ti­lan­tees­sa asiak­kaat va­lit­se­vat muita mat­ka­koh­tei­ta

24.05.2021 18:30 8
Tilaajille
Työministeri Tuula Haatainen vierailee Kemissä tiistaina

Työ­mi­nis­te­ri Tuula Haa­tai­nen vie­rai­lee Kemissä tiis­tai­na

26.04.2021 13:51 6
Tilaajille
Kemi-Tornion rakennemuutokseen 1,1 miljoonaa – Outokummun 230 työpaikan katoamista paikataan valtion hankerahalla

Ke­mi-Tor­nion ra­ken­ne­muu­tok­seen 1,1 mil­joo­naa – Ou­to­kum­mun 230 työ­pai­kan ka­toa­mis­ta pai­ka­taan valtion han­ke­ra­hal­la

18.03.2021 19:45 1
Tilaajille
Työ- ja elinkeinoministeriö ehdottaa työnantajille oikeutta tarkistaa lasten kanssa työskentelevien rikostaustat myös lyhyissä työsuhteissa

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö eh­dot­taa työn­an­ta­jil­le oi­keut­ta tar­kis­taa lasten kanssa työs­ken­te­le­vien ri­kos­taus­tat myös ly­hyis­sä työ­suh­teis­sa

04.02.2021 16:48 1
Akkustrategia ehdottaa Suomeen akkulähettiläitä ja akkuinsinöörien koulutusta – "Yksi suurimmista mahdollisuuksista vuosikymmeniin"

Ak­ku­stra­te­gia eh­dot­taa Suomeen ak­ku­lä­het­ti­läi­tä ja ak­ku­in­si­nöö­rien kou­lu­tus­ta – "Yksi suu­rim­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta vuo­si­kym­me­niin"

26.01.2021 13:29
Kiitellyt pikalomautukset loppuvat – työmarkkinajärjestöt eivät esitä lisäaikaa, vaikka EK:n mielestä jatko olisi yrityksille tarpeen

Kii­tel­lyt pi­ka­lo­mau­tuk­set lop­pu­vat – työ­mark­ki­na­jär­jes­töt eivät esitä li­säai­kaa, vaikka EK:n mie­les­tä jatko olisi yri­tyk­sil­le tarpeen

11.12.2020 06:00
Ministeriön ennuste: Työmarkkinoiden elpyminen koronakriisistä alkaa vaimeasti ensi vuoden lopulla

Mi­nis­te­riön en­nus­te: Työ­mark­ki­noi­den el­py­mi­nen ko­ro­na­krii­sis­tä alkaa vai­meas­ti ensi vuoden lopulla

17.11.2020 11:44
Väärän ministeriön alaisena
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väärän mi­nis­te­riön alai­se­na

09.11.2020 05:00 1
Tilaajille
Kustannustuki uudelleen käyttöön loppuvuonna – arvosteltuja tukiehtoja voidaan muuttaa kesästä

Kus­tan­nus­tu­ki uu­del­leen käyt­töön lop­pu­vuon­na – ar­vos­tel­tu­ja tu­ki­eh­to­ja voidaan muuttaa kesästä

16.10.2020 13:24
Sähkön siirtohintoihin aiotaan puuttua lailla, mutta tarkkoja vaikutuksia kuluttajien sähkölaskuihin ei osata vielä arvioida

Sähkön siir­to­hin­toi­hin aiotaan puuttua lailla, mutta tark­ko­ja vai­ku­tuk­sia ku­lut­ta­jien säh­kö­las­kui­hin ei osata vielä ar­vioi­da

15.10.2020 21:24
Kaivoslain esitysluonnos ei ratkaise kaikkia alan ongelmatilanteita – intressivertailun ja kaivosveron käyttöönotto selvitetään erikseen

Kai­vos­lain esi­tys­luon­nos ei rat­kai­se kaikkia alan on­gel­ma­ti­lan­tei­ta – int­res­si­ver­tai­lun ja kai­vos­ve­ron käyt­töön­ot­to sel­vi­te­tään erik­seen

15.10.2020 06:30 1
Tilaajille