Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Äkillinen rakennemuutos
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kriisi, jota ei saa sanoa krii­sik­si

26.04.2022 05:30
Tilaajille
Stora Enson Veitsiluodon tehtaalta irtisanotuille tukea uudesta Irtisanomisesta selviytymiseen -hankkeesta

Stora Enson Veit­si­luo­don teh­taal­ta ir­ti­sa­no­tuil­le tukea uudesta Ir­ti­sa­no­mi­ses­ta sel­viy­ty­mi­seen -hank­kees­ta

28.01.2022 08:54 2
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kemissä kaikki natsaa vetylaitokselle, ainakin maallikon silmin

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kemissä kaikki natsaa ve­ty­lai­tok­sel­le, ainakin maal­li­kon silmin

22.12.2021 07:00 1
Tilaajille
Kemin äkillisen rakennemuutoksen -hanke käynnistynyt – Tavoitteena 1000 uutta työpaikkaa Kemiin

Kemin äkil­li­sen ra­ken­ne­muu­tok­sen -hanke käyn­nis­ty­nyt – Ta­voit­tee­na 1000 uutta työ­paik­kaa Kemiin

09.09.2021 18:05
Tilaajille
Stora Enso valitsi konsulttitoimiston selvittämään uutta liiketoimintaa Veitsiluotoon

Stora Enso valitsi kon­sult­ti­toi­mis­ton sel­vit­tä­mään uutta lii­ke­toi­min­taa Veit­si­luo­toon

08.07.2021 09:59 4
Tilaajille
Hallitus myönsi Kemi-Torniolle 12,75 miljoonaa euroa Veitsiluodosta koituvien vahinkojen minimoimiseen– Kemin kaupunginjohtaja: "Tämä on oikein hyvä alku"

Hal­li­tus myönsi Ke­mi-Tor­niol­le 12,75 mil­joo­naa euroa Veit­si­luo­dos­ta koi­tu­vien va­hin­ko­jen mi­ni­moi­mi­seen– Kemin kau­pun­gin­joh­ta­ja: "Tämä on oikein hyvä alku"

29.06.2021 17:18 1
Tilaajille
Opetusministeri Saramo: Veitsiluodon tehtaan sulkemiseen vastataan tukemalla investointeja alueelle – Koulutusresurssien riittävyys turvataan

Ope­tus­mi­nis­te­ri Saramo: Veit­si­luo­don tehtaan sul­ke­mi­seen vas­ta­taan tu­ke­mal­la in­ves­toin­te­ja alueel­le – Kou­lu­tus­re­surs­sien riit­tä­vyys tur­va­taan

29.06.2021 10:13
Tilaajille
Hallitus myönsi 4,2 miljoonaa euroa yritystukirahoitusta Kemi-Tornioon – Rahoitus suunnataan erityisesti pk-yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin

Hal­li­tus myönsi 4,2 mil­joo­naa euroa yri­tys­tu­ki­ra­hoi­tus­ta Ke­mi-Tor­nioon – Ra­hoi­tus suun­na­taan eri­tyi­ses­ti pk-yri­tys­ten in­ves­toin­ti- ja ke­hit­tä­mis­hank­kei­siin

23.06.2021 12:14
Tilaajille
Lähiruokaa, kulttuurikeskusta ja uutta infraa – Utsjoen kunnassa pohditaan ideoita elinvoiman ylläpitämiseen

Lä­hi­ruo­kaa, kult­tuu­ri­kes­kus­ta ja uutta infraa – Utsjoen kun­nas­sa poh­di­taan ideoita elin­voi­man yl­lä­pi­tä­mi­seen

21.05.2021 12:46
Tilaajille
Kemin mustasta tiistaista on kulunut kuukausi – Mitä miettivät nyt tehtaan pääluottamusmies, prosessityöntekijä ja kaupungin elinkeinojohtaja?

Kemin mus­tas­ta tiis­tais­ta on kulunut kuu­kau­si – Mitä miet­ti­vät nyt tehtaan pää­luot­ta­mus­mies, pro­ses­si­työn­te­ki­jä ja kau­pun­gin elin­kei­no­joh­ta­ja?

20.05.2021 06:30 7
Tilaajille
Lapin ely-keskus ja TE-toimisto saivat lisämäärärahaa maakunnan äkillisiin rakennemuutoksiin – Rahoituksessa huomioitu Kemin ja Utsjoen tilanne

Lapin ely-kes­kus ja TE-toi­mis­to saivat li­sä­mää­rä­ra­haa maa­kun­nan äkil­li­siin ra­ken­ne­muu­tok­siin – Ra­hoi­tuk­ses­sa huo­mioi­tu Kemin ja Utsjoen tilanne

05.05.2021 14:17 2
Tilaajille
Työministeri Haatainen: "Stora Enson on nyt tuettava omiaan" – Ministeri peräsi Kemin vierailulla yhtiön johdolta vastuuta tehtaan väen hyvinvoinnin turvaamisesta

Työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: "Stora Enson on nyt tuet­ta­va omiaan" – Mi­nis­te­ri peräsi Kemin vie­rai­lul­la yhtiön joh­dol­ta vas­tuu­ta tehtaan väen hy­vin­voin­nin tur­vaa­mi­ses­ta

27.04.2021 18:40 10
Tilaajille
Itsesääliin vaipumisen sijasta Meri-Lapissa on ryhdyttävä miettimään selviytymiskeinoja, kaikki tuki valtiolta tarpeen
Pääkirjoitus

It­se­sää­liin vai­pu­mi­sen sijasta Me­ri-La­pis­sa on ryh­dyt­tä­vä miet­ti­mään sel­viy­ty­mis­kei­no­ja, kaikki tuki val­tiol­ta tarpeen

21.04.2021 15:09 2
Tilaajille
Ministeri Leppä: Valtiovalta voisi hyvinkin tulla vastaan Utsjoen ahdingossa

Mi­nis­te­ri Leppä: Val­tio­val­ta voisi hy­vin­kin tulla vastaan Utsjoen ah­din­gos­sa

08.04.2021 20:39 2
Tilaajille
Kemi-Tornion rakennemuutokseen 1,1 miljoonaa – Outokummun 230 työpaikan katoamista paikataan valtion hankerahalla

Ke­mi-Tor­nion ra­ken­ne­muu­tok­seen 1,1 mil­joo­naa – Ou­to­kum­mun 230 työ­pai­kan ka­toa­mis­ta pai­ka­taan valtion han­ke­ra­hal­la

18.03.2021 19:45 1
Tilaajille
Kemi-Torniolle 1,1 miljoonaa euroa valtion lisärahoitusta äkillisten rakennemuutostilanteiden hoitoon

Ke­mi-Tor­niol­le 1,1 mil­joo­naa euroa valtion li­sä­ra­hoi­tus­ta äkil­lis­ten ra­ken­ne­muu­tos­ti­lan­tei­den hoitoon

18.03.2021 16:00
Tilaajille