Huoltovarmuuskeskus
Viimeisin tunti
Olisiko HVK:n ja Finnveran hallitusten ristikkäisvalvonta voitu toteuttaa muulla tavalla, kysyy julkisjohtamisen professori: "On erityisen suuri merkitys, miten niitä ohjataan ja valvotaan"

Olisiko HVK:n ja Finn­ve­ran hal­li­tus­ten ris­tik­käis­val­von­ta voitu to­teut­taa muulla ta­val­la, kysyy jul­kis­joh­ta­mi­sen pro­fes­so­ri: "On eri­tyi­sen suuri mer­ki­tys, miten niitä oh­ja­taan ja val­vo­taan"

19:11 0
Kuukausi
STM esittää, että maskeja ja muita suojavarusteita hankitaan sadalla miljoonalla eurolla lisää – "Varaudumme siihen, että tautitilanne voi jatkossa muuttua ja suojavarusteiden kysyntä kasvaa nykyisestä"

STM esit­tää, että maskeja ja muita suo­ja­va­rus­tei­ta han­ki­taan sadalla mil­joo­nal­la eurolla lisää – "Va­rau­dum­me siihen, että tau­ti­ti­lan­ne voi jat­kos­sa muuttua ja suo­ja­va­rus­tei­den kysyntä kasvaa ny­kyi­ses­tä"

25.05.2020 14:11 0
Huoltovarmuuskeskuksen valvonnassa on ristikkäiskytkös: "Ei se ole lainkaan ongelmallista"

Huol­to­var­muus­kes­kuk­sen val­von­nas­sa on ris­tik­käis­kyt­kös: "Ei se ole lain­kaan on­gel­mal­lis­ta"

23.05.2020 06:00 0
Huoltovarmuuskeskuksen maskikaupoista uusi rikosepäily - KRP tutkii luottamusaseman väärinkäyttöä

Huol­to­var­muus­kes­kuk­sen mas­ki­kau­pois­ta uusi ri­kos­epäi­ly - KRP tutkii luot­ta­mus­ase­man vää­rin­käyt­töä

12.05.2020 12:21 0
Suomalaisyritysten ja HVK:n yhteishanke nytkähti eteenpäin – maskien hankintaa ympäröi hiljaisuus

Suo­ma­lais­yri­tys­ten ja HVK:n yh­teis­han­ke nyt­käh­ti eteen­päin – maskien han­kin­taa ympäröi hil­jai­suus

09.05.2020 15:50 0
Vanhemmat

Nä­kö­kul­ma: Sös­si­mi­ses­tä on tullut maan tapa – korona vie työ­pai­kat mutta sel­vit­te­li­jöil­lä riittää keikkaa

26.04.2020 15:39 0
Analyysi: STM:n maskikohussa purkautuvat kansliapäällikkökisan jännitteet – Puoluetaustojen lisäksi törmäävät johtamistyylit

Ana­lyy­si: STM:n mas­ki­ko­hus­sa pur­kau­tu­vat kans­lia­pääl­lik­kö­ki­san jän­nit­teet – Puo­lue­taus­to­jen lisäksi tör­mää­vät joh­ta­mis­tyy­lit

24.04.2020 06:00 0
Tilaajille
Tiina Jylhän kauneusklinikka valmistautuu toimittamaan hengityssuojaimia huoltovarmuuskeskukselle: ”Sopimus on voimassa”

Tiina Jylhän kau­neus­kli­nik­ka val­mis­tau­tuu toi­mit­ta­maan hen­gi­tys­suo­jai­mia huol­to­var­muus­kes­kuk­sel­le: ”So­pi­mus on voi­mas­sa”

22.04.2020 21:20 0
Krp pidätti rikoksesta epäillyn ja teki takavarikkoja Huoltovarmuuskeskuksen suojainkaupoista – Ylen mukaan Onni Sarmaste vietiin tänään kotoaan käsiraudoissa

Krp pidätti ri­kok­ses­ta epäil­lyn ja teki ta­ka­va­rik­ko­ja Huol­to­var­muus­kes­kuk­sen suo­jain­kau­pois­ta – Ylen mukaan Onni Sar­mas­te vietiin tänään kotoaan kä­si­rau­dois­sa

22.04.2020 15:58 0

Suurin osa Sar­mas­teel­ta ti­la­tuis­ta hen­gi­tys­suo­jai­mis­ta onkin käyt­tö­kel­poi­sia – Huol­to­var­muus­kes­kuk­sel­ta ris­ti­rii­tai­sia tietoja

20.04.2020 14:42 0
Mielipide Harri Pullola

Lu­ki­jal­ta: Hal­li­tus ohjaa huol­to­var­muus­kes­kus­ta väärin

20.04.2020 06:00 0
Kommentti: STM:n hankintaesitykset Huoltovarmuuskeskukselle paljastavat yhtäkkiä räjähtäneen suojainkysynnän ja varastoinnin tarpeen

Kom­ment­ti: STM:n han­kin­ta­esi­tyk­set Huol­to­var­muus­kes­kuk­sel­le pal­jas­ta­vat yht­äk­kiä rä­jäh­tä­neen suo­jain­ky­syn­nän ja va­ras­toin­nin tarpeen

16.04.2020 20:24 0
Suojamaskien hankintasotku puhututti eduskuntaa – "Suomalainen varautuminen on kupla"

Suo­ja­mas­kien han­kin­ta­sot­ku pu­hu­tut­ti edus­kun­taa – "Suo­ma­lai­nen va­rau­tu­mi­nen on kupla"

16.04.2020 18:23 0
Lapin kunnat saaneet jo maskeja Huoltovarmuuskeskuksen kohukuormasta  - Kunnat jakavat edelleen hoitoyksiköihin

Lapin kunnat saaneet jo maskeja Huol­to­var­muus­kes­kuk­sen ko­hu­kuor­mas­ta - Kunnat jakavat edel­leen hoi­to­yk­si­köi­hin

15.04.2020 15:00 0
Huoltovarmuuskeskus on tehnyt tutkintapyynnön Sarmasteen yrityksen kanssa tehdystä suojainkaupasta – vain arvoltaan kolmannes tuotteista perille

Huol­to­var­muus­kes­kus on tehnyt tut­kin­ta­pyyn­nön Sar­mas­teen yri­tyk­sen kanssa teh­dys­tä suo­jain­kau­pas­ta – vain ar­vol­taan kol­man­nes tuot­teis­ta perille

14.04.2020 20:57 0
Hallituksen koronatoimille arvostelua – Halla-aho: "Valmiusvarastojen suhteen tehtiin itsepetos ja hengityssuojainten ostosta farssi"

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­toi­mil­le ar­vos­te­lua – Hal­la-aho: "Val­mius­va­ras­to­jen suhteen tehtiin it­se­pe­tos ja hen­gi­tys­suo­jain­ten ostosta farssi"

14.04.2020 20:08 0
Maskien myyjän mukaan HVK tiesi kyllä, mitä suojamaskeja oli ostamassa –"Jos minulta tilataan siviilikäyttöön tarkoitettua tavaraa, enhän minä silloin toimita sairaalakäyttöön tarkoitettua tavaraa."

Maskien myyjän mukaan HVK tiesi kyllä, mitä suo­ja­mas­ke­ja oli os­ta­mas­sa –"Jos minulta ti­la­taan si­vii­li­käyt­töön tar­koi­tet­tua ta­va­raa, enhän minä silloin toimita sai­raa­la­käyt­töön tar­koi­tet­tua ta­va­raa."

12.04.2020 20:35 0
Seuraava suojamaskitoimitus saapumassa Suomeen lähipäivinä – toimittajana Kiinan suurin pehmopaperivalmistaja

Seu­raa­va suo­ja­mas­ki­toi­mi­tus saa­pu­mas­sa Suomeen lä­hi­päi­vi­nä – toi­mit­ta­ja­na Kiinan suurin peh­mo­pa­pe­ri­val­mis­ta­ja

12.04.2020 10:04 0
Mitä kaikkea maskikohusta nyt tiedetään? Kokosimme vastaukset keskeisimpiin kysymyksiin epäonnistuneesta miljoonakaupasta

Mitä kaikkea mas­ki­ko­hus­ta nyt tie­de­tään? Ko­ko­sim­me vas­tauk­set kes­kei­sim­piin ky­sy­myk­siin epä­on­nis­tu­nees­ta mil­joo­na­kau­pas­ta

11.04.2020 19:56 0
Miljoonien eurojen hengityssuojainkauppaan riitti kaksi allekirjoitusta

Mil­joo­nien eurojen hen­gi­tys­suo­jain­kaup­paan riitti kaksi al­le­kir­joi­tus­ta

11.04.2020 14:57 0