tapahtumat: Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

pääkirjoitus: Kir­kol­la on edessä vai­kei­ta va­lin­to­ja seinien ja pal­ve­lu­jen välillä

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Savukoski
Savukoski vaatii suurpetoja koskevia muutoksia luontodirektiiviin – puolustaa kannanhoidollista metsästystä

Sa­vu­kos­ki vaatii suur­pe­to­ja kos­ke­via muu­tok­sia luon­to­di­rek­tii­viin – puo­lus­taa kan­nan­hoi­dol­lis­ta met­säs­tys­tä

30.11.2023 11:57
Tilaajille
Korvatunturin ja Soklin maisemista ammuttiin kymmenen sutta kahden päivän aikana

Kor­va­tun­tu­rin ja Soklin mai­se­mis­ta am­mut­tiin kym­me­nen sutta kahden päivän aikana

15.11.2023 09:20 15
Tilaajille
Taiteen edistämiskeskus jakoi harvaan asutun maaseudun kulttuuritukea 706 000 euroa – katso tästä kaikki lappilaiset tuensaajat

Taiteen edis­tä­mis­kes­kus jakoi harvaan asutun maa­seu­dun kult­tuu­ri­tu­kea 706 000 euroa – katso tästä kaikki lap­pi­lai­set tuen­saa­jat

05.07.2023 08:13 1
Tilaajille
Savukoskella parannetaan vesihuoltoa – kirkonkylän ainoan vedenottamon reistailu herätti kunnan

Sa­vu­kos­kel­la pa­ran­ne­taan ve­si­huol­toa – kir­kon­ky­län ainoan ve­den­ot­ta­mon reis­tai­lu herätti kunnan

01.06.2023 20:15
Tilaajille
Myöhäiselle rautakaudelle ajoittuvia hautoja tutkitaan Savukoskella kesäkuussa

Myö­häi­sel­le rau­ta­kau­del­le ajoit­tu­via hautoja tut­ki­taan Sa­vu­kos­kel­la ke­sä­kuus­sa

31.05.2023 13:15
Tilaajille
Savukoski kaavoittaa tontteja lähes puolen vuosisadan tauon jälkeen

Sa­vu­kos­ki kaa­voit­taa tont­te­ja lähes puolen vuo­si­sa­dan tauon jälkeen

12.05.2023 07:36 2
Tilaajille
Pelkosenniemi tarjoaa sovintoa Savukoskelle kansanterveystyön kuntayhtymän purkamisessa

Pel­ko­sen­nie­mi tarjoaa so­vin­toa Sa­vu­kos­kel­le kan­san­ter­veys­työn kun­ta­yh­ty­män pur­ka­mi­ses­sa

11.05.2023 20:38
Tilaajille
Savukosken Kivitunturille rakennetaan uusi silta – rakennustarvikkeet kuljetetaan helikopterilla

Sa­vu­kos­ken Ki­vi­tun­tu­ril­le ra­ken­ne­taan uusi silta – ra­ken­nus­tar­vik­keet kul­je­te­taan he­li­kop­te­ril­la

09.05.2023 10:10
Tilaajille
Savukosken Taidepaja houkuttelee kokeilemaan – viimeksi testattu sokerimaalausta ja monotypiaa

Sa­vu­kos­ken Tai­de­pa­ja hou­kut­te­lee ko­kei­le­maan – vii­mek­si tes­tat­tu so­ke­ri­maa­laus­ta ja mo­no­ty­piaa

30.03.2023 21:38
Tilaajille
Savukosken mummoissa heräsi palo auttaa, Ukrainaan lähtee vauvojen nuttuja ja peittoja – "Ukrainan orpokodit täyttyvät ja avun tarve on suuri”

Sa­vu­kos­ken mum­mois­sa heräsi palo auttaa, Uk­rai­naan lähtee vau­vo­jen nuttuja ja peit­to­ja – "Uk­rai­nan or­po­ko­dit täyt­ty­vät ja avun tarve on suuri”

22.03.2023 22:29
Tilaajille
Savukoski hankki kuntalaisille joululahjaksi kymmenen potkukelkkaa – "Monissa kaupungeissa on käytössä vuokrattavia skuutteja tai polkupyöriä, mutta täällähän kuljetaan kelkalla"

Sa­vu­kos­ki hankki kun­ta­lai­sil­le jou­lu­lah­jak­si kym­me­nen pot­ku­kelk­kaa – "Mo­nis­sa kau­pun­geis­sa on käy­tös­sä vuok­rat­ta­via skuut­te­ja tai pol­ku­pyö­riä, mutta tääl­lä­hän kul­je­taan kel­kal­la"

07.03.2023 19:57 5
Tilaajille
Savukoskella epäillään tapahtuneen metsästysrikos viikonloppuna – metsästäjien epäillään käyttäneen moottorikelkkaa hirvenpyynnissä

Sa­vu­kos­kel­la epäil­lään ta­pah­tu­neen met­säs­tys­ri­kos vii­kon­lop­pu­na – met­säs­tä­jien epäil­lään käyt­tä­neen moot­to­ri­kelk­kaa hir­ven­pyyn­nis­sä

21.12.2022 16:44 8
Tilaajille
Savukosken valtuusto nosti paikallisiksi arvoiksi luonnonvarat, kiireettömyyden ja yhteisöllisyyden

Sa­vu­kos­ken val­tuus­to nosti pai­kal­li­sik­si ar­voik­si luon­non­va­rat, kii­reet­tö­myy­den ja yh­tei­söl­li­syy­den

20.12.2022 19:00 1
Tilaajille
Savukoski–silimäni terhän! -iskulause valtuuston valinta kuntastrategiaan – kirjasto-liikuntasalin peruskorjauksen määräraha siirtyi eteenpäin

Sa­vu­kos­ki–­si­li­mä­ni terhän! -is­ku­lau­se val­tuus­ton valinta kun­ta­stra­te­giaan – ­kir­jas­to-lii­kun­ta­sa­lin pe­rus­kor­jauk­sen mää­rä­ra­ha siirtyi eteen­päin

28.11.2022 21:49 3
Tilaajille
Savukoskelle rakennetaan uusi 10-paikkainen palvelutalo – kirjasto-liikuntasalin peruskorjaus lykkääntyy kohonneiden kustannuksen vuoksi

Sa­vu­kos­kel­le ra­ken­ne­taan uusi 10-paik­kai­nen pal­ve­lu­ta­lo – kir­jas­to-lii­kun­ta­sa­lin pe­rus­kor­jaus lyk­kään­tyy ko­hon­nei­den kus­tan­nuk­sen vuoksi

23.11.2022 17:28
Tilaajille
Pelkosenniemelle ja Savukoskelle haetaan teknisen alan osaajia

Pel­ko­sen­nie­mel­le ja Sa­vu­kos­kel­le haetaan tek­ni­sen alan osaajia

21.10.2022 10:23 2
Tilaajille
Savukosken paloista epäilty henkilö on otettu kiinni – palot ovat aiheuttaneet ahdistusta paikallisissa

Sa­vu­kos­ken pa­lois­ta epäilty henkilö on otettu kiinni – palot ovat ai­heut­ta­neet ah­dis­tus­ta pai­kal­li­sis­sa

09.09.2022 17:41
Tilaajille
Uusi käänne: Pelkosenniemen terveyskeskuksen vuodeosaston toiminta käynnistyi taas

Uusi käänne: Pel­ko­sen­nie­men ter­veys­kes­kuk­sen vuo­de­osas­ton toi­min­ta käyn­nis­tyi taas

07.09.2022 12:14 2
Tilaajille
Keihään kärki, partakirves ja vyönsolki kertovat tarinaa menneestä – Savukosken kulttuuriperintö on rikas, mutta tutkimusta on vasta vähän

Keihään kärki, par­ta­kir­ves ja vyön­sol­ki ker­to­vat tarinaa men­nees­tä – Sa­vu­kos­ken kult­tuu­ri­pe­rin­tö on rikas, mutta tut­ki­mus­ta on vasta vähän

25.08.2022 13:49 3
Tilaajille
Tulisiko uhanalaisten riistalintujen metsästys kieltää? Savukosken Kuoskunjärvellä laskettiin lintuja, joista yli kolmasosa on uhanalaisia

Tu­li­si­ko uhan­alais­ten riis­ta­lin­tu­jen met­säs­tys kiel­tää? Sa­vu­kos­ken Kuos­kun­jär­vel­lä las­ket­tiin lin­tu­ja, joista yli kol­mas­osa on uhan­alai­sia

31.07.2022 06:00 28
Tilaajille