Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Itä-Lappi
Pelkosenniemen ja Pyhätunturin kaukolämpöliiketoiminta myydään Nevelle – muutos koskee noin 50–60 asiakasta

Pel­ko­sen­nie­men ja Py­hä­tun­tu­rin kau­ko­läm­pö­lii­ke­toi­min­ta myydään Nevelle – muutos koskee noin 50–60 asia­kas­ta

26.05.2023 10:54 2
Tilaajille
Itä-Lappiin rahaa pyörämatkailun kehittämiseen

Itä-Lap­piin rahaa pyö­rä­mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­seen

05.05.2023 14:57 3
Tilaajille
Teatteriarvio: Kommelluksia kotona ja Kelekkamessuilla – Rösölänperän ruppanat tarjoaa tutun leppoisan komediavyyhdin.

Teat­te­riar­vio: Kom­mel­luk­sia kotona ja Ke­lek­ka­mes­suil­la – Rö­sö­län­pe­rän rup­pa­nat tarjoaa tutun lep­poi­san ko­me­dia­vyyh­din.

24.04.2023 15:30
Tilaajille
Itä-Lapissa tyytymättömyys tieverkon kuntoon kasvaa – kantatie 82 halutaan valtatieksi

Itä-La­pis­sa tyy­ty­mät­tö­myys tie­ver­kon kuntoon kasvaa – kan­ta­tie 82 ha­lu­taan val­ta­tiek­si

23.03.2023 16:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­las­te­taan Pel­ko­sen­nie­mi ja Sa­vu­kos­ki

07.03.2023 06:02 2
Uittoperinnettä tallennetaan Itä-Lapissa – perinneillat ovat vetäneet salit täyteen uiton muistelijoita

Uit­to­pe­rin­net­tä tal­len­ne­taan Itä-La­pis­sa – ­pe­rin­neil­lat ovat ve­tä­neet salit täyteen uiton muis­te­li­joi­ta

28.01.2023 14:00 1
Tilaajille
Itä-Lappi etsii kumppaneita Pohjois-Ruotsista – sota Ukrainassa jäädytti kuntien yhteistyön Venäjän kanssa

Itä-Lap­pi etsii kump­pa­nei­ta Poh­jois-Ruot­sis­ta – sota Uk­rai­nas­sa jää­dyt­ti kuntien yh­teis­työn Venäjän kanssa

22.11.2022 08:00 2
Tilaajille
Lapin kunnat eivät selviä yksin – poikkeustilanteissa resursseja on vahvistettava koulutuksella ja yhteistyöllä

Lapin kunnat eivät selviä yksin – poik­keus­ti­lan­teis­sa re­surs­se­ja on vah­vis­tet­ta­va kou­lu­tuk­sel­la ja yh­teis­työl­lä

10.11.2022 20:39 2
Tilaajille
Työntekijöitä tarvitaan, mutta Itä-Lapissa on hakijapula – yritykset ja työnhakijat kohtasivat rekrytapahtumassa Kemijärvellä

Työn­te­ki­jöi­tä tar­vi­taan, mutta Itä-La­pis­sa on ha­ki­ja­pu­la – y­ri­tyk­set ja työn­ha­ki­jat koh­ta­si­vat rek­ry­ta­pah­tu­mas­sa Ke­mi­jär­vel­lä

27.10.2022 17:30 1
Tilaajille
Itä-Lapin kunnat vaativat ministereiltä: Tuulivoimaa on rakennettava itärajalle puolustusvoimien tutkista huolimatta

Itä-La­pin kunnat vaa­ti­vat mi­nis­te­reil­tä: Tuu­li­voi­maa on ra­ken­net­ta­va itä­ra­jal­le puo­lus­tus­voi­mien tut­kis­ta huo­li­mat­ta

05.09.2022 19:09 18
Tilaajille
Elisa rakentaa kolme mastoa Koilliskairaan – puhelimen kuuluvuusongelmat kuriin vuoden loppuun mennessä

Elisa ra­ken­taa kolme mastoa Koil­lis­kai­raan – pu­he­li­men kuu­lu­vuus­on­gel­mat kuriin vuoden loppuun men­nes­sä

03.09.2022 10:36 4
Tilaajille
Hehku-tapahtuma keräsi yrittäjyydestä kiinnostuneita Sallaan – "Nopeaan kansainväliseen kasvuun tähtäävä startup-yrityskulttuuri on Lapissa uutta"

Heh­ku-ta­pah­tu­ma keräsi yrit­tä­jyy­des­tä kiin­nos­tu­nei­ta Sallaan – "No­peaan kan­sain­vä­li­seen kasvuun täh­tää­vä star­tup-yri­tys­kult­tuu­ri on Lapissa uutta"

23.05.2022 08:14
Tilaajille
"Itäraja pitää pystyä valvomaan hyvin" – Savukosken ensimmäinen tuulivoimahanke odottaa yhä Puolustusvoimien lupaa

"I­tä­ra­ja pitää pystyä val­vo­maan hyvin" – Sa­vu­kos­ken en­sim­mäi­nen tuu­li­voi­ma­han­ke odottaa yhä Puo­lus­tus­voi­mien lupaa

25.03.2022 10:13 5
Tilaajille
Ukrainan sota ei karkottanut matkailijoita Suomen itärajalta: Sallan matkailussa eletään ennätyskautta – muualla Lapissa peruutuksia on tullut jonkin verran

Uk­rai­nan sota ei kar­kot­ta­nut mat­kai­li­joi­ta Suomen itä­ra­jal­ta: Sallan mat­kai­lus­sa eletään en­nä­tys­kaut­ta – muualla Lapissa pe­ruu­tuk­sia on tullut jonkin verran

03.03.2022 18:21 2
Tilaajille
Venäläinen hilla tekee tuloaan Suomeen – marja-alan yhteistyö itärajan yli antaa Suomelle hilloja ja Venäjälle jalostusosaamista

Ve­nä­läi­nen hilla tekee tuloaan Suomeen – mar­ja-alan yh­teis­työ itä­ra­jan yli antaa Suo­mel­le hilloja ja Ve­nä­jäl­le ja­los­tus­osaa­mis­ta

31.01.2022 18:00 3
Tilaajille
Itä-Lapin arvostus halutaan nousuun – "Tulevaisuus pitää ajatella ennustetta pahempana, jotta syntyisi taistelutahtoa"

Itä-La­pin ar­vos­tus ha­lu­taan nousuun – "Tu­le­vai­suus pitää aja­tel­la en­nus­tet­ta pa­hem­pa­na, jotta syn­tyi­si tais­te­lu­tah­toa"

03.11.2021 18:00
Tilaajille
Itä-Lapin seurakuntien jäsenmäärän pudotus jyrkkenee vuoteen 2030 mennessä

Itä-La­pin seu­ra­kun­tien jä­sen­mää­rän pudotus jyrk­ke­nee vuoteen 2030 men­nes­sä

27.08.2021 13:59 1
Tilaajille
Itä-Lapissa edistetään yrittäjien yhteistyötä kuntarajojen yli – tavoitteena elävöittää alueen yritystoimintaa ja edistää muuttoliikettä Itä-Lapin kuntiin

Itä-La­pis­sa edis­te­tään yrit­tä­jien yh­teis­työ­tä kun­ta­ra­jo­jen yli – ta­voit­tee­na elä­vöit­tää alueen yri­tys­toi­min­taa ja edistää muut­to­lii­ket­tä Itä-La­pin kuntiin

06.07.2021 09:36
Tilaajille
Sallan rajalla avautuu uusi elintarvikkeiden vientiväylä Venäjälle, kunhan pakotteet poistuvat

Sallan rajalla avautuu uusi elin­tar­vik­kei­den vien­ti­väy­lä Ve­nä­jäl­le, kunhan pa­kot­teet pois­tu­vat

11.05.2021 11:00
Tilaajille
Itä-Lappi haluaa Norjan-mallin koealueeksi Suomessa – Kirje valtiolle: "Lakisääteiset palvelut ovat vaarassa"

Itä-Lap­pi haluaa Nor­jan-mal­lin koe­alueek­si Suo­mes­sa – Kirje val­tiol­le: "La­ki­sää­tei­set pal­ve­lut ovat vaa­ras­sa"

30.04.2021 16:21 1
Tilaajille