Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Hiihtoladut
Riekkolan hiihtoladut pitenevät Haaparannalla – hiihdettävänä tänä talvena jo 40 kilometrin reitti

Riek­ko­lan hiih­to­la­dut pi­te­ne­vät Haa­pa­ran­nal­la – ­hiih­det­tä­vä­nä tänä talvena jo 40 ki­lo­met­rin reitti

23.11.2023 18:07 1
Tilaajille
Etuajassa avattu Ounasvaaran ensilumenlatu herätti hiihtäjissä myös närää, kun edullisempien ennakkolippujen myynti loppuikin yhtäkkiä – "Epäonnistuimme viestinnässä"

Etu­ajas­sa avattu Ou­nas­vaa­ran en­si­lu­men­la­tu herätti hiih­tä­jis­sä myös närää, kun edul­li­sem­pien en­nak­ko­lip­pu­jen myynti lop­pui­kin yht­äk­kiä – "E­päon­nis­tuim­me vies­tin­näs­sä"

24.10.2023 07:00 8
Tilaajille
Rovaniemen Ounasvaaran ensilumenlatu avataankin jo lauantaina –  pakkaskelit mahdollistivat ladun tekemisen viikon suunniteltua aikaisemmin

Ro­va­nie­men Ou­nas­vaa­ran en­si­lu­men­la­tu ava­taan­kin jo lauan­tai­na – pak­kas­ke­lit mah­dol­lis­ti­vat ladun te­ke­mi­sen viikon suun­ni­tel­tua ai­kai­sem­min

20.10.2023 12:10 2
Tilaajille
Ylläs toivoo hiihtäjiltä tukea latujen kasvaviin huoltokustannuksiin – Saariselällä vapaaehtoinen reittimaksu on ollut käytössä vuosia

Ylläs toivoo hiih­tä­jil­tä tukea latujen kas­va­viin huol­to­kus­tan­nuk­siin – Saa­ri­se­läl­lä va­paa­eh­toi­nen reit­ti­mak­su on ollut käy­tös­sä vuosia

17.10.2023 20:00 11
Tilaajille
Luostolla pääsee hiihtämään – latua on nyt auki ensimmäiset 17 kilometriä

Luos­tol­la pääsee hiih­tä­mään – latua on nyt auki en­sim­mäi­set 17 ki­lo­met­riä

16.10.2023 17:40
Tilaajille
Metsähallitus uusii Kakslauttasen latusiltoja Saariselällä

Met­sä­hal­li­tus uusii Kaks­laut­ta­sen la­tu­sil­to­ja Saa­ri­se­läl­lä

18.04.2023 15:23 1
Tilaajille
Latu sotkettiin tuhkalla kesken kuumimman hiihtosesongin – Pyhätunturilla tehty ilkivalta aiheutti lisätöitä huollolle ja ilmoituksen poliisille

Latu sot­ket­tiin tuh­kal­la kesken kuu­mim­man hiih­to­se­son­gin – Py­hä­tun­tu­ril­la tehty il­ki­val­ta ai­heut­ti li­sä­töi­tä huol­lol­le ja il­moi­tuk­sen po­lii­sil­le

06.04.2023 16:54 9
Tilaajille

Ai­nio­vaa­ran ve­den­ot­ta­mon sa­nee­raus kat­kai­see ym­pä­rys­la­dun Yli­tor­niol­la – tie­poh­ja ei kes­täi­si kul­je­tuk­sia kesällä

28.03.2023 16:29
Tilaajille
”Ei kyllä parane moittia” – rovaniemeläiset hiihtäjät nauttivat monipuolisen latuverkoston kunnosta

”Ei kyllä parane moit­tia” – ­ro­va­nie­me­läi­set hiih­tä­jät naut­ti­vat mo­ni­puo­li­sen la­tu­ver­kos­ton kun­nos­ta

25.03.2023 09:00 5
Tilaajille
Mikä katkoi puut vaarojen lakialueilla? – "Kun tulee sopiva tuuli, se napsahtaa poikki kuin tulitikku"

Mikä katkoi puut vaa­ro­jen la­kia­lueil­la? – "Kun tulee sopiva tuuli, se nap­sah­taa poikki kuin tu­li­tik­ku"

15.03.2023 14:23 7
Tilaajille
Houkutteleeko erähiihto, mutta ei varusteiden kuskaaminen? Esittelyssä kuusi pohjoisen hiihtovaellusta, joilla pääsee retkeilemään täysihoidolla

Hou­kut­te­lee­ko erä­hiih­to, mutta ei va­rus­tei­den kus­kaa­mi­nen? Esit­te­lys­sä kuusi poh­joi­sen hiih­to­vael­lus­ta, joilla pääsee ret­kei­le­mään täy­si­hoi­dol­la

11.03.2023 15:08
Tilaajille
"Vielä ei hyvältä näytä" – Kemijoen jäätilanne on niin huono, että edes hiihtolatuja ei voi vielä sinne tehdä

"Vielä ei hyvältä näytä" – ­Ke­mi­joen jää­ti­lan­ne on niin huono, että edes hiih­to­la­tu­ja ei voi vielä sinne tehdä

30.01.2023 15:30 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin ylläpitämien hiihtolatujen tekeminen on aloitettu

Ro­va­nie­men kau­pun­gin yl­lä­pi­tä­mien hiih­to­la­tu­jen te­ke­mi­nen on aloi­tet­tu

15.12.2022 17:53 8
Tilaajille
Rovaniemeläinen Tuomo Varttila, 80, talkoilee latuja ja jäätietä tunteja laskematta – "Paavalniemi on pussinperä, josta en ikinä muuta pois"

Ro­va­nie­me­läi­nen Tuomo Vart­ti­la, 80, tal­koi­lee latuja ja jää­tie­tä tunteja las­ke­mat­ta – "Paa­val­nie­mi on pus­sin­pe­rä, josta en ikinä muuta pois"

15.12.2022 10:11 7
Tilaajille
Rovaniemen ladut kaipaavat vielä lisälunta – kaupunki selvittää, onko latujen kuntolaatikoille enää käyttöä

Ro­va­nie­men ladut kai­paa­vat vielä li­sä­lun­ta – kau­pun­ki sel­vit­tää, onko latujen kun­to­laa­ti­koil­le enää käyttöä

13.12.2022 15:21 5
Tilaajille
Latuvalitukset nurin Kemijärvellä – kaupunki käyttää vuodessa 105 000 euroa pelkästään latujen hoitoon

La­tu­va­li­tuk­set nurin Ke­mi­jär­vel­lä – kau­pun­ki käyttää vuo­des­sa 105 000 euroa pel­käs­tään latujen hoitoon

18.11.2022 20:33
Tilaajille
Kemijärvi aikoo jättää osan Suomutunturin laduista kunnostamatta – mökkiläiset polkaisivat pystyyn adressin, joka vastustaa kaupungin päätöstä

Ke­mi­jär­vi aikoo jättää osan Suo­mu­tun­tu­rin la­duis­ta kun­nos­ta­mat­ta – mök­ki­läi­set pol­kai­si­vat pystyyn ad­res­sin, joka vas­tus­taa kau­pun­gin pää­tös­tä

03.10.2022 20:00 12
Tilaajille
Pääsiäisenä on vielä hyvä mahdollisuus hiihtää – Rovaniemen laduista suurimman osan huolto päättyy perjantaina

Pää­siäi­se­nä on vielä hyvä mah­dol­li­suus hiihtää – Ro­va­nie­men la­duis­ta suu­rim­man osan huolto päättyy per­jan­tai­na

14.04.2022 11:35 3
Tilaajille
"Eihän muillekaan urheilun suorituspaikoille tulla väärillä välineillä" – kävelijöiden pilaamat ladut harmittavat, mutta laturaivoa ei Lapin laduilla koeta

"Eihän muil­le­kaan ur­hei­lun suo­ri­tus­pai­koil­le tulla vää­ril­lä vä­li­neil­lä" – kä­ve­li­jöi­den pi­laa­mat ladut har­mit­ta­vat, mutta la­tu­rai­voa ei Lapin la­duil­la koeta

07.03.2022 10:49 8
Tilaajille
Lukijan kysymys: Miksei viikonloppuna vedetty aurinkolatuja Kemissä?

Lukijan ky­sy­mys: Miksei vii­kon­lop­pu­na vedetty au­rin­ko­la­tu­ja Ke­mis­sä?

23.02.2022 11:31