Sanna Marinin hallitus
Viimeisin tunti

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Saa­rik­ko 110 mil­joo­nan euron työl­li­syys­toi­mis­ta: "Työt­tö­myys­tur­vaan puut­tu­mis­ta ei voida sulkea pois"

18:30 9
Tilaajille
Kuukausi

"Kyse vii­vy­tys­tais­te­lus­ta ja si­sä­po­liit­ti­ses­ta pe­lis­tä" – tut­ki­jan mie­les­tä edus­kun­nan ää­nes­tyk­sen siir­ty­mi­sel­lä EU:n el­py­mis­pa­ke­tis­ta ei ole suurta mer­ki­tys­tä

12.05.2021 17:44 2
Tilaajille

Val­tio­neu­vos­ton kanslia salasi oi­keus­kans­le­ri Pöys­til­le lä­he­te­tyn tyhjän säh­kö­pos­tin, jonka liit­tee­nä oli vanha la­ki­luon­nos liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta

08.05.2021 14:54 2

Saa­ri­kon mukaan kes­kus­tan usko hal­li­tuk­sen toi­min­ta­ky­kyyn horjuu – krii­si­rii­hi jatkuu seit­se­mät­tä päivää

27.04.2021 13:53 15

Hal­li­tus­vii­si­kon vaikeat ke­hys­neu­vot­te­lut venyvät seit­se­män­nel­le päi­väl­le – Pää­mi­nis­te­ri: "Näh­tä­väk­si jää, mil­lai­nen tulos täältä tulee"

27.04.2021 10:27

Nä­kö­kul­ma: Hal­li­tus pisti teat­te­rit kiinni ja käyn­nis­ti sel­lai­sen itse – se on hyvä, sillä ideo­lo­gia saa näkyä po­li­tii­kas­sa

26.04.2021 19:31 6
Tilaajille
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen si­säi­set jän­nit­teet ovat olleet koronan alla vain ti­la­päi­ses­ti pii­los­sa ja po­li­tiik­ka on tehnyt kun­ta­vaa­lien alla paluun

25.04.2021 16:30 5
Tilaajille

Ke­hys­rii­hes­sä ei rat­kai­sua kol­man­te­na­kaan päivänä – Marin: Pu­heen­joh­ta­ja­vii­sik­ko jatkaa neu­vot­te­lui­ta vii­kon­lop­pu­na

23.04.2021 22:31

Ana­lyy­si: "Sää­ty­ta­lol­ta läh­de­tään kädet nyr­kis­sä" – vii­kon­lop­pu­hom­mik­si mennyt krii­si­rii­hi jättää arpia hal­li­tus­puo­luei­den välille

23.04.2021 19:50
Tilaajille
Vanhemmat

Marin: Ra­vin­to­loi­den täys­su­lus­ta on tar­koi­tus luopua tämän kuun lop­pu­puo­lel­la

08.04.2021 17:28

"Po­liit­ti­nen ohjaus ollut erit­täin vahvaa" – ar­vioin­ti­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja huo­lis­saan ko­ro­na­la­kien val­mis­te­lun laa­dus­ta

06.04.2021 19:21
Tilaajille
Pääkirjoitus

Marinin pii­na­viik­ko - pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan liik­ku­mis­ra­joi­tus­lain tyrmäys ja sdp:n mu­re­ne­va gal­lup-kan­na­tus

02.04.2021 06:00 8
Tilaajille

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Hal­li­tus vetää esi­tyk­sen liik­ku­mis­ra­joi­tuk­ses­ta pois edus­kun­nas­ta

31.03.2021 19:25 2
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen työl­li­syys­pää­tök­set eivät saa jäädä ko­ro­nan­hoi­don ja vaa­li­tais­te­lun jal­koi­hin

28.03.2021 19:52
Tilaajille

Marin A-stu­dios­sa: Hal­li­tus tulee ot­ta­maan val­mius­lais­ta useita pykäliä käyt­töön

02.03.2021 23:15 1
Pääkirjoitus

Ke­vääs­tä ei opittu, ko­ro­na­pää­tök­sen­te­ko ja -vies­tin­tä on yhä hämärää

02.03.2021 14:18 4
Tilaajille

Pää­mi­nis­te­ri Marin Ylellä: Pää­kau­pun­ki­seu­dun ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­nen vaa­ran­taa Suomen epi­de­mian hal­lin­nan

21.02.2021 16:55 1

Si­mo­lai­nen kes­kus­ta­vai­kut­ta­ja Sauli Martimo jätti puo­lueen­sa – "Ai­na­kin kes­kus­tan osalta po­liit­ti­nen urani on takana"

17.02.2021 16:46 16
Tilaajille

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Suo­mes­sa ollaan aika no­peas­ti ti­lan­tees­sa, että koko maahan tulee yh­tei­ses­ti voi­mak­kaam­mat ra­joi­tus­toi­met – "Muu­ta­man viikon si­säl­lä"

27.01.2021 21:28 1

Nä­kö­kul­ma: Yl­lät­ti­kö Sanna Marin Na­val­nyi-twii­til­lään ikä­väs­ti Sauli Nii­nis­tön?

20.01.2021 18:00 1
Tilaajille