Asuminen: Ro­va­nie­men Lai­naan­ran­nas­ta tulee entistä vih­reäm­pi – kau­pun­ki aloit­taa Ke­mi­joen rannan uu­dis­ta­mi­sen ensi kesänä

Sote-uudistus: Hy­vin­voin­tia­lue val­mis­tau­tuu pur­ka­maan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen – sel­vi­tys­tä pan­ta­taan jul­ki­suu­del­ta

Pääkirjoitus: KOK:n vä­läyt­tä­mä ve­nä­läi­sur­hei­li­joi­den paluu kan­sain­vä­li­siin ki­soi­hin on luo­ka­ton ehdotus

Sanna Marinin hallitus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Häm­mäs­tyt­tää, kum­mas­tut­taa isom­paa­kin kul­ki­jaa

06.01.2023 05:00 3
Tilaajille
Hyvinvointialueet starttasivat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueet start­ta­si­vat

04.01.2023 04:00 2
Tilaajille
Näkökulma: Sähkötukien valmistelusta tuli soppa, josta tavallisen kuluttajan on vaikea pysyä kärryillä – Lopulta kyse on veroeurojen siirtelystä taskusta toiseen

Nä­kö­kul­ma: Säh­kö­tu­kien val­mis­te­lus­ta tuli soppa, josta ta­val­li­sen ku­lut­ta­jan on vaikea pysyä kär­ryil­lä – Lopulta kyse on ve­ro­eu­ro­jen siir­te­lys­tä tas­kus­ta toiseen

27.12.2022 13:17 3
Tilaajille
Eduskuntavaaleihin on enää alle sata päivää – Millaisen arvosanan tunnetut politiikan toimittajat antavat Sanna Marinin hallitukselle?

Edus­kun­ta­vaa­lei­hin on enää alle sata päivää – Mil­lai­sen ar­vo­sa­nan tun­ne­tut po­li­tii­kan toi­mit­ta­jat antavat Sanna Marinin hal­li­tuk­sel­le?

24.12.2022 06:30 25
Tilaajille
Lähestyvät vaalit herätti hallituksen sorvaamaan sähkötukia – kiire ei hyvää ennusta
Pääkirjoitus

Lä­hes­ty­vät vaalit herätti hal­li­tuk­sen sor­vaa­maan säh­kö­tu­kia – kiire ei hyvää ennusta

21.12.2022 04:00 3
Tilaajille
Miksi keskusta riitautti luonnonsuojelulain, Katri Kulmuni?

Miksi kes­kus­ta rii­taut­ti luon­non­suo­je­lu­lain, Katri Kul­mu­ni?

01.12.2022 17:31 22
Tilaajille
Keskusta ja oppositio lähtivät muuttamaan luonnonsuojelulakia valiokunnassa – vihreissä katsotaan keskustan irtautuneen hallitusyhteistyöstä

Kes­kus­ta ja op­po­si­tio läh­ti­vät muut­ta­maan luon­non­suo­je­lu­la­kia va­lio­kun­nas­sa – vih­reis­sä kat­so­taan kes­kus­tan ir­tau­tu­neen hal­li­tus­yh­teis­työs­tä

29.11.2022 14:40 23
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sanna Marin töihin, vaan ei kaik­kiin töihin?

26.11.2022 05:00
Tilaajille
Eduskunta aloittaa saamelaiskäräjälain käsittelyn tiistaina – lainsäädäntöjohtaja ei kommentoi aikataulua: "Poliitikkojen käsissä"

Edus­kun­ta aloit­taa saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kä­sit­te­lyn tiis­tai­na – lain­sää­dän­tö­joh­ta­ja ei kom­men­toi ai­ka­tau­lua: "Po­lii­tik­ko­jen kä­sis­sä"

18.11.2022 15:39 1
Tilaajille
Marin kaatuneista lakihankkeista: Kun yritetään irrottaa rusinoita pullasta, on selvää, että se avaa sovut muiltakin osin

Marin kaa­tu­neis­ta la­ki­hank­keis­ta: Kun yri­te­tään ir­rot­taa ru­si­noi­ta pul­las­ta, on selvää, että se avaa sovut muil­ta­kin osin

17.11.2022 19:50 14
Saamelaiskäräjälain uudistusta voidaan käsitellä seuraavan kerran aikaisintaan sunnuntaina – Pääministeri on valmis kutsumaan hallituksen koolle myös viikonloppuna

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­tus­ta voidaan kä­si­tel­lä seu­raa­van kerran ai­kai­sin­taan sun­nun­tai­na – Pää­mi­nis­te­ri on valmis kut­su­maan hal­li­tuk­sen koolle myös vii­kon­lop­pu­na

10.11.2022 20:04 24
Saamelaiskäräjälaki eteni jo valtioneuvoston kokoukseen, mutta keskusta pysäytti etenemisen  – Markus Lohi: "Olemme erittäin pettyneitä, että pääministeri tuo riitaisen asian valtioneuvostoon"

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki eteni jo val­tio­neu­vos­ton ko­kouk­seen, mutta kes­kus­ta py­säyt­ti ete­ne­mi­sen – Markus Lohi: "Olemme erit­täin pet­ty­nei­tä, että pää­mi­nis­te­ri tuo rii­tai­sen asian val­tio­neu­vos­toon"

10.11.2022 13:55 31
Tilaajille
Lapin Kansan tiedot: hallitus käsittelee saamelaiskäräjälain muutosesitystä tänään – yksimielisyyttä ei löytynyt, mutta ehdotus nostettiin viime tipassa asialistalle

Lapin Kansan tiedot: hal­li­tus kä­sit­te­lee saa­me­lais­kä­rä­jä­lain muu­tos­esi­tys­tä tänään – yk­si­mie­li­syyt­tä ei löy­ty­nyt, mutta ehdotus nos­tet­tiin viime tipassa asia­lis­tal­le

10.11.2022 11:25 1
Tilaajille
Hallituksen kalenterista löytyy yhä lupaava merkintä, mutta taustalla toiveet saamelaiskäräjälain uudistuksesta ovat hiipuneet – kansanedustaja: "Ei tule eduskuntaan"

Hal­li­tuk­sen ka­len­te­ris­ta löytyy yhä lupaava mer­kin­tä, mutta taus­tal­la toiveet saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­tuk­ses­ta ovat hii­pu­neet – kan­sa­ne­dus­ta­ja: "Ei tule edus­kun­taan"

26.10.2022 19:32 5
Tilaajille
Hallituksen esitys mahdollistaisi jopa työtaistelussa irtisanoutuneen hoitajan määräämisen takaisin työhön – kiistelty lakiesitys lähti eduskuntaan

Hal­li­tuk­sen esitys mah­dol­lis­tai­si jopa työ­tais­te­lus­sa ir­ti­sa­nou­tu­neen hoi­ta­jan mää­rää­mi­sen ta­kai­sin työhön – kiis­tel­ty la­ki­esi­tys lähti edus­kun­taan

13.09.2022 20:36 7
Kriisi herätti kunnat, kotitaloudet sekä yritykset säästämään ja valtion tuhlaamaan
Pääkirjoitus

Kriisi herätti kunnat, ko­ti­ta­lou­det sekä yri­tyk­set sääs­tä­mään ja valtion tuh­laa­maan

13.09.2022 15:02 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi hal­li­tus ei elä niin kuin opet­taa?

10.09.2022 05:00 1
Tilaajille
Valtio aikoo rahoittaa energiayhtiöitä massiivisella jopa 10 miljardin laina- ja takauspaketilla – Saarikko: Enimmillään takauksia voi tarvita noin 30 yhtiötä

Valtio aikoo ra­hoit­taa ener­gia­yh­tiöi­tä mas­sii­vi­sel­la jopa 10 mil­jar­din laina- ja ta­kaus­pa­ke­til­la – Saa­rik­ko: Enim­mil­lään ta­kauk­sia voi tarvita noin 30 yhtiötä

04.09.2022 21:59 7
Hallitus muisti kunnianhimoiset ilmastotavoitteensa budjettiriihessä – Sitran asiantuntijan mielestä jotkut toimet ovat tosin "ymmärrettävästi ristiriidassa"

Hal­li­tus muisti kun­nian­hi­moi­set il­mas­to­ta­voit­teen­sa bud­jet­ti­rii­hes­sä – Sitran asian­tun­ti­jan mie­les­tä jotkut toimet ovat tosin "ym­mär­ret­tä­väs­ti ris­ti­rii­das­sa"

02.09.2022 19:36 1
Tilaajille
Analyysi: Marinin hallitus syö seuraavan pääministerin pelivaraa – Taloustieteilijät moittivat löysää rahanjakoa, jonka tulevat päättäjät löytävät edestään vuonna 2023

Ana­lyy­si: Marinin hal­li­tus syö seu­raa­van pää­mi­nis­te­rin pe­li­va­raa – Ta­lous­tie­tei­li­jät moit­ti­vat löysää ra­han­ja­koa, jonka tulevat päät­tä­jät löy­tä­vät edes­tään vuonna 2023

02.09.2022 17:10 7
Tilaajille