Sanna Marinin hallitus
Viimeisin tunti
Yritykset: Budjettiriihen päätöksillä ei työllistetä – Marinin hallitus saa työnantajilta silti paremmat arvosanat kuin edeltäjänsä

Yri­tyk­set: Bud­jet­ti­rii­hen pää­tök­sil­lä ei työl­lis­te­tä – Marinin hal­li­tus saa työn­an­ta­jil­ta silti pa­rem­mat ar­vo­sa­nat kuin edel­tä­jän­sä

04:00 0
Viikko
Suomen rahapelijärjestelmä on monin tavoin ongelmallinen ja se kaipaisi perusteellisen remontin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Suomen ra­ha­pe­li­jär­jes­tel­mä on monin tavoin on­gel­mal­li­nen ja se kai­pai­si pe­rus­teel­li­sen re­mon­tin

19.09.2020 06:00 0
Tilaajille
MaRa ja PAM kritisoivat hallituksen budjettiriiheä – Hallitus unohti matkailu- ja ravintola-alan yritykset ja työntekijät

MaRa ja PAM kri­ti­soi­vat hal­li­tuk­sen bud­jet­ti­rii­heä – Hal­li­tus unohti mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan yri­tyk­set ja työn­te­ki­jät

16.09.2020 20:17 1
Tilaajille
Hallituksen budjettiriihi jakaa Lapin kansanedustajien mielipiteitä – Markus Lohi: "Viime kevään kaltaiseen täyssulkuun meillä ei ole enää varaa"

Hal­li­tuk­sen bud­jet­ti­rii­hi jakaa Lapin kan­san­edus­ta­jien mie­li­pi­tei­tä – Markus Lohi: "Viime kevään kal­tai­seen täys­sul­kuun meillä ei ole enää varaa"

16.09.2020 18:53 4
Tilaajille
Korona paisuttaa pääosin perustellusti velkaa, mutta työllisyyspäätösten edessä hallituksen rohkeus petti
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Korona pai­sut­taa pääosin pe­rus­tel­lus­ti velkaa, mutta työl­li­syys­pää­tös­ten edessä hal­li­tuk­sen rohkeus petti

16.09.2020 17:30 2
Tilaajille
Analyysi: Lapin joulumatkailun oli tarkoitus helpottua, mutta hallitus tekikin silmänkääntötempun

Ana­lyy­si: Lapin jou­lu­mat­kai­lun oli tar­koi­tus hel­pot­tua, mutta hal­li­tus tekikin sil­män­kään­tö­tem­pun

15.09.2020 18:30 5
Tilaajille
Vanhemmat
Matkustusrajoitusten lieventäminen on oikeansuuntaista, mutta joulumatkailu on uusilla säännöilläkin uhattuna
Pääkirjoitus

Mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten lie­ven­tä­mi­nen on oi­kean­suun­tais­ta, mutta jou­lu­mat­kai­lu on uusilla sään­nöil­lä­kin uhat­tu­na

11.09.2020 19:10 3
Tilaajille
Lapin talvimatkailua uhkaa täydellinen katastrofi, hallituksen pitää nyt tehdä kaikki voitava tilanteen helpottamiseksi
Pääkirjoitus

Lapin tal­vi­mat­kai­lua uhkaa täy­del­li­nen ka­tast­ro­fi, hal­li­tuk­sen pitää nyt tehdä kaikki voitava ti­lan­teen hel­pot­ta­mi­sek­si

31.08.2020 16:59 6
Tilaajille
Tiukka eristäytymispolitiikka tuo lyhyen aikavälin poliittisia voittoja, mutta sen haittoja hallitus ei pääse karkuun
Kolumni Antti Kokkonen

Tiukka eris­täy­ty­mis­po­li­tiik­ka tuo lyhyen ai­ka­vä­lin po­liit­ti­sia voit­to­ja, mutta sen hait­to­ja hal­li­tus ei pääse karkuun

29.08.2020 06:00 2
Tilaajille
Tiukka ja jäykkä rajapolitiikka uhkaa tappaa Lapin talviturismin, kehitteillä oleva koronaturvallinen matkailumalli tulee sallia
Pääkirjoitus

Tiukka ja jäykkä ra­ja­po­li­tiik­ka uhkaa tappaa Lapin tal­vi­tu­ris­min, ke­hit­teil­lä oleva ko­ro­na­tur­val­li­nen mat­kai­lu­mal­li tulee sallia

22.08.2020 07:00 2
Tilaajille
Hallituksen neuvottelut rajapäätöksistä jatkuvat edelleen Säätytalolla – Ohi­sa­lon mukaan neuvotteluissa kes­kus­tel­laan myös siitä, kuinka Ruotsin rajalla ih­mis­ten elämää voi­tai­siin hel­pot­taa

Hal­li­tuk­sen neu­vot­te­lut ra­ja­pää­tök­sis­tä jat­ku­vat edel­leen Sää­ty­ta­lol­la – Ohi­sa­lon mukaan neu­vot­te­luis­sa kes­kus­tel­laan myös siitä, kuinka Ruotsin rajalla ih­mis­ten elämää voi­tai­siin hel­pot­taa

18.08.2020 14:36 0
Testauksen tökkiminen uhkaa viedä pohjan hallituksen koronastrategialta
Pääkirjoitus

Tes­tauk­sen tök­ki­mi­nen uhkaa viedä pohjan hal­li­tuk­sen ko­ro­na­stra­te­gial­ta

18.08.2020 12:36 0
Tilaajille
Kuu Kiurusta joulumatkailun tuhoon
Kolumni Antti Kokkonen

Kuu Kiu­rus­ta jou­lu­mat­kai­lun tuhoon

15.08.2020 06:00 6
Tilaajille
Hallituksen koronapäätökset jäävät torstaihin, asialistalla ovat rajaturvallisuus, maskisuositus ja etätyösuositus – "Mihin asti mennään, se on se kysymys"

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­pää­tök­set jäävät tors­tai­hin, asia­lis­tal­la ovat ra­ja­tur­val­li­suus, mas­ki­suo­si­tus ja etä­työ­suo­si­tus – "Mihin asti men­nään, se on se ky­sy­mys"

12.08.2020 21:00 1
Sanna Marin kannattaa pakkokaranteenia ja väläyttää uusia koronavirusrajoituksia

Sanna Marin kan­nat­taa pak­ko­ka­ran­tee­nia ja vä­läyt­tää uusia ko­ro­na­vi­rus­ra­joi­tuk­sia

12.08.2020 16:30 0
Ministeriksi palannut Saarikko iloitsee kiinnostuksesta tieteeseen ja haluaa puolustaa nuorten asemaa – "Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kustannuksella ei Suomen tilannetta paranneta"

Mi­nis­te­rik­si pa­lan­nut Saa­rik­ko iloit­see kiin­nos­tuk­ses­ta tie­tee­seen ja haluaa puo­lus­taa nuorten asemaa – "Lasten ja nuorten hy­vin­voin­nin kus­tan­nuk­sel­la ei Suomen ti­lan­net­ta pa­ran­ne­ta"

06.08.2020 16:21 0
Hanna Kosonen luovuttaa salkkunsa Saarikolle ensi viikolla: "Häirintätapaukset menivät ihon alle ministerikaudella"

Hanna Kosonen luo­vut­taa salk­kun­sa Saa­ri­kol­le ensi vii­kol­la: "Häi­rin­tä­ta­pauk­set menivät ihon alle mi­nis­te­ri­kau­del­la"

29.07.2020 06:00 0
Puhemies Vehviläinen ei kutsu eduskuntaa koolle perussuomalaisten vaatimuksesta huolimatta – "Keskustelun aika on vasta syksyllä"

Pu­he­mies Veh­vi­läi­nen ei kutsu edus­kun­taa koolle pe­rus­suo­ma­lais­ten vaa­ti­muk­ses­ta huo­li­mat­ta – "Kes­kus­te­lun aika on vasta syk­syl­lä"

23.07.2020 17:48 0
Haaviston mukaan hallitus pitäytyy maakohtaisissa matkustussuosituksissa – epidemiatilannetta tarkastellaan laajasti matkustamisen vapauttamista harkitessa

Haa­vis­ton mukaan hal­li­tus pi­täy­tyy maa­koh­tai­sis­sa mat­kus­tus­suo­si­tuk­sis­sa – epi­de­mia­ti­lan­net­ta tar­kas­tel­laan laa­jas­ti mat­kus­ta­mi­sen va­paut­ta­mis­ta har­ki­tes­sa

08.07.2020 12:35 0
Turpeen energiakäytöstä luopuminen vaatii yhteistyössä tehtävän tiekartan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Turpeen ener­gia­käy­tös­tä luo­pu­mi­nen vaatii yh­teis­työs­sä teh­tä­vän tie­kar­tan

26.06.2020 18:15 1
Tilaajille