tapahtumat: Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

pääkirjoitus: Kir­kol­la on edessä vai­kei­ta va­lin­to­ja seinien ja pal­ve­lu­jen välillä

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Podcast kaupallinen yhteistyö
Itkua vai iloa – Miltä tulevaisuuden työ näyttää kunnissamme?
Mainos Lapin liitto

Itkua vai iloa – Miltä tu­le­vai­suu­den työ näyttää kun­nis­sam­me?

14.06.2023 06:00
Valmentamista, ei vahtaamista – Hybridityön johtaminen edellyttää luottamusta ja vastavuoroisuutta
Mainos Lapin liitto

Val­men­ta­mis­ta, ei vah­taa­mis­ta – Hyb­ri­di­työn joh­ta­mi­nen edel­lyt­tää luot­ta­mus­ta ja vas­ta­vuo­roi­suut­ta

07.06.2023 06:00
Harmaat pantterit mentoreina ja tukena työelämässä – minkälaista etua monisukupolvisuus voi tuoda kunnalle?
Mainos Lapin liitto

Harmaat pant­te­rit men­to­rei­na ja tukena työ­elä­mäs­sä – min­kä­lais­ta etua mo­ni­su­ku­pol­vi­suus voi tuoda kun­nal­le?

31.05.2023 06:00
Liike on lääke – Miten kunta voi tukea työntekijän terveellisiä elämäntapoja?
Mainos Lapin liitto

Liike on lääke – Miten kunta voi tukea työn­te­ki­jän ter­veel­li­siä elä­män­ta­po­ja?

24.05.2023 06:00
Ei lakaista asioita maton alle – Miten vaikeista asioista voidaan puhua?
Mainos Lapin liitto

Ei la­kais­ta asioita maton alle – Miten vai­keis­ta asiois­ta voidaan puhua?

17.05.2023 06:00
Elinvoimainen kunta rakennetaan yhteistyöllä ja avoimuudella – mutta miten?
Mainos Lapin liitto

Elin­voi­mai­nen kunta ra­ken­ne­taan yh­teis­työl­lä ja avoi­muu­del­la – mutta miten?

10.05.2023 06:00
Perehtymällä paras – Miten ystävällisyys ja yhteistyö tukevat uuden äärellä?
Mainos Lapin liitto

Pe­reh­ty­mäl­lä paras – Miten ys­tä­väl­li­syys ja yh­teis­työ tukevat uuden ää­rel­lä?

03.05.2023 06:00
Tuottavuutta ja vetovoimaa kunta-alalle – Mitä strategisella työhyvinvoinnin kehittämisellä voidaan saada aikaan?
Mainos Lapin liitto

Tuot­ta­vuut­ta ja ve­to­voi­maa kun­ta-alal­le – Mitä stra­te­gi­sel­la työ­hy­vin­voin­nin ke­hit­tä­mi­sel­lä voidaan saada aikaan?

26.04.2023 06:00
Sanoista tekoihin – Työhyvinvoinnin kehittäminen vaatii konkreettisia tekoja
Mainos Lapin liitto

Sa­nois­ta te­koi­hin – Työ­hy­vin­voin­nin ke­hit­tä­mi­nen vaatii konk­reet­ti­sia tekoja

19.04.2023 06:00
Kestävyys kannattaa – Arvojen mukainen työpaikka houkuttelee nyt ja tulevaisuudessa
Mainos Lapin liitto

Kes­tä­vyys kan­nat­taa – Arvojen mu­kai­nen työ­paik­ka hou­kut­te­lee nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa

12.04.2023 06:00
Omalla, mutta yhteisellä polulla – Pienessä kunnassa työstä voi tehdä omannäköistä
Mainos Lapin liitto

Omalla, mutta yh­tei­sel­lä polulla – Pie­nes­sä kun­nas­sa työstä voi tehdä oman­nä­köis­tä

05.04.2023 06:00
Ollaan ihminen ihmiselle – ennakoinnilla vaikuttavuutta työntekijöiden hyvinvointiin
Mainos Lapin liitto

Ollaan ihminen ih­mi­sel­le – en­na­koin­nil­la vai­kut­ta­vuut­ta työn­te­ki­jöi­den hy­vin­voin­tiin

29.03.2023 06:00
Toimivassa kunnassa luottamushenkilöt ja työntekijät soutavat samaan suuntaan
Mainos Lapin liitto

Toi­mi­vas­sa kun­nas­sa luot­ta­mus­hen­ki­löt ja työn­te­ki­jät sou­ta­vat samaan suun­taan

22.03.2023 06:59
Hyvät tyypit oikeille paikoille, niin johan alkaa tapahtua ja työhyvinvointi kohentua
Mainos Lapin liitto

Hyvät tyypit oi­keil­le pai­koil­le, niin johan alkaa ta­pah­tua ja työ­hy­vin­voin­ti ko­hen­tua

15.03.2023 06:00
Mistä ketterä kunta on tehty? – etätyön edelläkävijyydestä ja vapautuneesta viestinnästä
Mainos Lapin liitto

Mistä ketterä kunta on tehty? – etätyön edel­lä­kä­vi­jyy­des­tä ja va­pau­tu­nees­ta vies­tin­näs­tä

08.03.2023 08:52
”Omia kunta-aivoja pittää haastaa” – kohti muutosmyönteistä ja virheet sallivaa työyhteisöä
Mainos Lapin liitto

”Omia kun­ta-ai­vo­ja pittää haas­taa” – kohti muu­tos­myön­teis­tä ja virheet sal­li­vaa työ­yh­tei­söä

01.03.2023 06:00
”Mietithään ja luohaan yhessä” – miten kehitetään tuloksekasta työhyvinvointia pitkäjänteisesti?
Mainos Lapin liitto

”Mie­tit­hään ja luohaan yhessä” – miten ke­hi­te­tään tu­lok­se­kas­ta työ­hy­vin­voin­tia pit­kä­jän­tei­ses­ti?

22.02.2023 06:00
Hyvät voimavarat mutta keskustelutaidoissa kehitettävää – mitä Lapin luottamushenkilöiden ja hallintohenkilöstön työhyvinvointikyselystä selvisi?
Mainos Lapin liitto

Hyvät voi­ma­va­rat mutta kes­kus­te­lu­tai­dois­sa ke­hi­tet­tä­vää – mitä Lapin luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ja hal­lin­to­hen­ki­lös­tön työ­hy­vin­voin­ti­ky­se­lys­tä sel­vi­si?

15.02.2023 06:00