Lappi
Kuukausi
Metsäkauriiden ruokinta taajama-alueella voi lisätä kolaririskiä – Katso tästä hyvät riistaruokinnan periaatteet

Met­sä­kau­rii­den ruo­kin­ta taa­ja­ma-alueel­la voi lisätä ko­la­ri­ris­kiä – Katso tästä hyvät riis­ta­ruo­kin­nan pe­ri­aat­teet

11.09.2020 15:37 0
Tilaajille
Vierailukäytännöt toimivat hyvin ikäihmisten hoivakodeissa ja asumispalveluissa – "Aika kävi keväällä pitkäksi, nyt on taas ohjelmaa"

Vie­rai­lu­käy­tän­nöt toi­mi­vat hyvin ikä­ih­mis­ten hoi­va­ko­deis­sa ja asu­mis­pal­ve­luis­sa – "Aika kävi ke­vääl­lä pit­käk­si, nyt on taas oh­jel­maa"

09.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Lapin kuntajohtajatkin vetoavat hallitukseen: Koronaturvalliset matkailukäytävät mahdollistettava Lappiin

Lapin kun­ta­joh­ta­jat­kin ve­toa­vat hal­li­tuk­seen: Ko­ro­na­tur­val­li­set mat­kai­lu­käy­tä­vät mah­dol­lis­tet­ta­va Lappiin

03.09.2020 14:52 2
Tilaajille
Ruskamatka varataan usein viime tipassa – Lapin matkailuyritysten mukaan syksystä voi tulla jopa edellisiä vilkkaampi nyt kun kotimaan matkailu on suosiossaan

Rus­ka­mat­ka va­ra­taan usein viime tipassa – Lapin mat­kai­lu­yri­tys­ten mukaan syk­sys­tä voi tulla jopa edel­li­siä vilk­kaam­pi nyt kun ko­ti­maan mat­kai­lu on suo­sios­saan

30.08.2020 18:42 0
Tilaajille
Korona iski armotta Lapin yökerhoihin altistumisten jälkeen – asiakkaiden kaikkoaminen romahdutti tulot

Korona iski armotta Lapin yö­ker­hoi­hin al­tis­tu­mis­ten jälkeen – asiak­kai­den kaik­koa­mi­nen ro­mah­dut­ti tulot

28.08.2020 19:02 6
Tilaajille
Matkailukäytävä toisi ulkomaan turistit Lappiin ja huomioisi tartuntariskitilanteet – "Soisin matkailijoiden näkyvän myös kaupunkikuvassa"

Mat­kai­lu­käy­tä­vä toisi ul­ko­maan tu­ris­tit Lappiin ja huo­mioi­si tar­tun­ta­ris­ki­ti­lan­teet – "Soisin mat­kai­li­joi­den näkyvän myös kau­pun­ki­ku­vas­sa"

26.08.2020 20:54 7
Tilaajille
Kouluverkkoa myllätään ympäri Lappia – Oppilaat vähenevät kaikkialla, Sodankylässä kahden koulun lakkautusuhka

Kou­lu­verk­koa myl­lä­tään ympäri Lappia – Op­pi­laat vä­he­ne­vät kaik­kial­la, So­dan­ky­läs­sä kahden koulun lak­kau­tus­uh­ka

21.08.2020 18:30 0
Tilaajille
Joona Saraste kuvaa löytämänsä sienet ja ottaa näytteitä – talvella sieniharrastus jatkuu mikroskoopin kanssa

Joona Saraste kuvaa löy­tä­män­sä sienet ja ottaa näyt­tei­tä – tal­vel­la sie­ni­har­ras­tus jatkuu mik­ro­skoo­pin kanssa

21.08.2020 16:00 0
Tilaajille
Koronatesti 100 euroa, testin kuljetus 750 euroa – Kiiretapauksissa näyte kiidätetään Utsjoelta Rovaniemelle taksilla

Ko­ro­na­tes­ti 100 euroa, testin kul­je­tus 750 euroa – Kii­re­ta­pauk­sis­sa näyte kii­dä­te­tään Uts­joel­ta Ro­va­nie­mel­le tak­sil­la

20.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Vanhemmat
Partiolaiset valmiita etänäkin – Lapissa partiotoiminta alkaa normaalisti pitkän koronatauon jälkeen

Par­tio­lai­set val­mii­ta etä­nä­kin – Lapissa par­tio­toi­min­ta alkaa nor­maa­lis­ti pitkän ko­ro­na­tauon jälkeen

19.08.2020 17:00 0
Tilaajille
Sähköauto on Lapissa yhä kummajainen – Teslan omistaja Toni Kesti: "Eniten kysytään, kuinka pitkälle tuolla pääsee"

Säh­kö­au­to on Lapissa yhä kum­ma­jai­nen – Teslan omis­ta­ja Toni Kesti: "Eniten ky­sy­tään, kuinka pit­käl­le tuolla pääsee"

14.07.2020 06:30 9
Tilaajille
Haukkuvia koiria siirrettävä kotirauhan säilyttämisen vuoksi – Käräjäoikeuden mukaan haukkuminen tyypillistä metsästyskoirille

Hauk­ku­via koiria siir­ret­tä­vä ko­ti­rau­han säi­lyt­tä­mi­sen vuoksi – Kä­rä­jä­oi­keu­den mukaan hauk­ku­mi­nen tyy­pil­lis­tä met­säs­tys­koi­ril­le

13.07.2020 19:11 14
Tilaajille
Vuokrattavalla retkeilyautolla kohti Norjaa – matkailuautojen kysyntä on ollut todella suurta: "Suomalaiset ovat innostuneet"

Vuok­rat­ta­val­la ret­kei­ly­au­tol­la kohti Norjaa – mat­kai­lu­au­to­jen kysyntä on ollut todella suurta: "Suo­ma­lai­set ovat in­nos­tu­neet"

10.07.2020 18:30 1
Tilaajille
"Alalla pyörivät isot rahat" – malminetsintäyritysten hankinnat kiinnostavat itälappilaisia yrityksiä

"Alalla pyö­ri­vät isot rahat" – mal­min­et­sin­tä­yri­tys­ten han­kin­nat kiin­nos­ta­vat itä­lap­pi­lai­sia yri­tyk­siä

10.07.2020 06:30 1
Tilaajille
Päiväkirja: Annetaan suon jo olla suota
Kolumni Taru Salo

Päi­vä­kir­ja: An­ne­taan suon jo olla suota

05.07.2020 17:00 0
Tilaajille
Kalastajat saapuvat jälleen Lappiin – Kalastusvalvontaa tehostetaan, järvivesille saa vielä lupia

Ka­las­ta­jat saa­pu­vat jälleen Lappiin – Ka­las­tus­val­von­taa te­hos­te­taan, jär­vi­ve­sil­le saa vielä lupia

17.06.2020 18:05 0
Tilaajille
Linja-autoala on selvässä alamäessä Lapissa – ajettujen reittien ja matkustajien määrät ovat romahtaneet koronan takia

Lin­ja-au­to­ala on sel­väs­sä ala­mäes­sä Lapissa – ajet­tu­jen reit­tien ja mat­kus­ta­jien määrät ovat ro­mah­ta­neet koronan takia

07.05.2020 18:30 0
Tilaajille
Lapin liiton hallitus hyväksyi Perämeren merialuesuunnitelman – tavoitteena yhteensovittaa elinkeinot ja ympäristön hyvinvointi

Lapin liiton hal­li­tus hy­väk­syi Pe­rä­me­ren me­ri­alue­suun­ni­tel­man – ta­voit­tee­na yh­teen­so­vit­taa elin­kei­not ja ym­pä­ris­tön hy­vin­voin­ti

20.04.2020 18:16 0
Tilaajille
Varmistettujen koronavirustartuntojen määrä kasvoi 97:llä, Lapin sairaanhoitopiirissä ja Länsi-Pohjassa molemmissa neljä uutta tartuntaa

Var­mis­tet­tu­jen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen määrä kasvoi 97:llä, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä ja Län­si-Poh­jas­sa mo­lem­mis­sa neljä uutta tar­tun­taa

14.04.2020 13:47 0
Miten paljon Lapin joet tulvivat tänä keväänä?

Miten paljon Lapin joet tul­vi­vat tänä ke­vää­nä?

09.04.2020 10:41 0
Tilaajille