Lappi

Lapin veto- ja pi­to­voi­ma­te­ki­jöi­tä sel­vi­te­tään ky­se­lyl­lä

05.05.2021 15:23
Tilaajille

Lapin työt­tö­myys las­ke­nut hieman vuoden ta­kai­seen – Ero vuoteen 2019 silti melkein 30 pro­sent­tia

04.05.2021 10:36
Tilaajille

Kirk­ko­ja ja kes­ki­yön au­rin­koa, mutta myös jää­kar­hu­ja ja voi­ma­lai­tok­sia – nos­tal­gi­set mat­kai­lu­vii­rit ker­to­vat vä­rik­kääs­ti, miten Lappia myytiin ennen mat­kai­li­joil­le

01.05.2021 06:30 10
Tilaajille

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ou­nas­täh­ti tahkoaa jä­sen­kun­nil­le mu­ka­vas­ti euroja – joh­ta­mi­nen nousi esille Ro­va­nie­men sot­ku­jen takia

12.02.2021 14:10 8
Tilaajille

Lapin alue­hal­lin­toy­li­lää­kä­ri: Ei näytä siltä, että Lappiin tar­vit­tai­siin laa­jem­pia mas­ki­suo­si­tuk­sia – "Ny­kyi­set suo­si­tuk­set on tehty nou­dat­ta­mis­ta varten"

24.09.2020 13:34
Tilaajille

Met­sä­kau­rii­den ruo­kin­ta taa­ja­ma-alueel­la voi lisätä ko­la­ri­ris­kiä – Katso tästä hyvät riis­ta­ruo­kin­nan pe­ri­aat­teet

11.09.2020 15:37
Tilaajille

Vie­rai­lu­käy­tän­nöt toi­mi­vat hyvin ikä­ih­mis­ten hoi­va­ko­deis­sa ja asu­mis­pal­ve­luis­sa – "Aika kävi ke­vääl­lä pit­käk­si, nyt on taas oh­jel­maa"

09.09.2020 06:30
Tilaajille

Lapin kun­ta­joh­ta­jat­kin ve­toa­vat hal­li­tuk­seen: Ko­ro­na­tur­val­li­set mat­kai­lu­käy­tä­vät mah­dol­lis­tet­ta­va Lappiin

03.09.2020 14:52 2
Tilaajille

Rus­ka­mat­ka va­ra­taan usein viime tipassa – Lapin mat­kai­lu­yri­tys­ten mukaan syk­sys­tä voi tulla jopa edel­li­siä vilk­kaam­pi nyt kun ko­ti­maan mat­kai­lu on suo­sios­saan

30.08.2020 18:42
Tilaajille

Korona iski armotta Lapin yö­ker­hoi­hin al­tis­tu­mis­ten jälkeen – asiak­kai­den kaik­koa­mi­nen ro­mah­dut­ti tulot

28.08.2020 19:02 6
Tilaajille

Mat­kai­lu­käy­tä­vä toisi ul­ko­maan tu­ris­tit Lappiin ja huo­mioi­si tar­tun­ta­ris­ki­ti­lan­teet – "Soisin mat­kai­li­joi­den näkyvän myös kau­pun­ki­ku­vas­sa"

26.08.2020 20:54 7
Tilaajille

Kou­lu­verk­koa myl­lä­tään ympäri Lappia – Op­pi­laat vä­he­ne­vät kaik­kial­la, So­dan­ky­läs­sä kahden koulun lak­kau­tus­uh­ka

21.08.2020 18:30
Tilaajille

Joona Saraste kuvaa löy­tä­män­sä sienet ja ottaa näyt­tei­tä – tal­vel­la sie­ni­har­ras­tus jatkuu mik­ro­skoo­pin kanssa

21.08.2020 16:00
Tilaajille

Ko­ro­na­tes­ti 100 euroa, testin kul­je­tus 750 euroa – Kii­re­ta­pauk­sis­sa näyte kii­dä­te­tään Uts­joel­ta Ro­va­nie­mel­le tak­sil­la

20.08.2020 06:30
Tilaajille

Par­tio­lai­set val­mii­ta etä­nä­kin – Lapissa par­tio­toi­min­ta alkaa nor­maa­lis­ti pitkän ko­ro­na­tauon jälkeen

19.08.2020 17:00
Tilaajille

Säh­kö­au­to on Lapissa yhä kum­ma­jai­nen – Teslan omis­ta­ja Toni Kesti: "Eniten ky­sy­tään, kuinka pit­käl­le tuolla pääsee"

14.07.2020 06:30 9
Tilaajille

Hauk­ku­via koiria siir­ret­tä­vä ko­ti­rau­han säi­lyt­tä­mi­sen vuoksi – Kä­rä­jä­oi­keu­den mukaan hauk­ku­mi­nen tyy­pil­lis­tä met­säs­tys­koi­ril­le

14.07.2020 14:35 14
Tilaajille

Vuok­rat­ta­val­la ret­kei­ly­au­tol­la kohti Norjaa – mat­kai­lu­au­to­jen kysyntä on ollut todella suurta: "Suo­ma­lai­set ovat in­nos­tu­neet"

10.07.2020 18:30 1
Tilaajille

"Alalla pyö­ri­vät isot rahat" – mal­min­et­sin­tä­yri­tys­ten han­kin­nat kiin­nos­ta­vat itä­lap­pi­lai­sia yri­tyk­siä

10.07.2020 06:30 1
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: An­ne­taan suon jo olla suota

05.07.2020 17:00
Tilaajille