Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Hyvinvointialue
Asioiden määritteleminen pelkästään mielenterveysongelmiksi vaikeuttaa ja lokeroi perheiden auttamista
Kolumni

Asioi­den mää­rit­te­le­mi­nen pel­käs­tään mie­len­ter­veys­on­gel­mik­si vai­keut­taa ja lokeroi per­hei­den aut­ta­mis­ta

12.01.2023 15:10
Lapin hyvinvointialueen seuraava haaste on palkanmaksu

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen seu­raa­va haaste on pal­kan­mak­su

12.01.2023 14:48
Asiakasmaksut yhtenäistyvät Lapissa – ensi vuonna ei voi enää maksaa käteisellä

Asia­kas­mak­sut yh­te­näis­ty­vät Lapissa – ensi vuonna ei voi enää maksaa kä­tei­sel­lä

28.12.2022 13:00
Historiallinen uudistus varmistaa palveluiden kehittymisen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

His­to­rial­li­nen uu­dis­tus var­mis­taa pal­ve­lui­den ke­hit­ty­mi­sen

27.12.2022 05:01 3
Tilaajille
Hyvinvointialue vaatii pysyvää rahoitusta yhteispäivystykselle Kemiin

Hy­vin­voin­ti­alue vaatii pysyvää ra­hoi­tus­ta yh­teis­päi­vys­tyk­sel­le Kemiin

09.11.2022 11:14 1
Ohjausryhmä korvaa saamen kielen lautakunnan toistaiseksi – lautakunnan kokoonpanosta valitettu hallinto-oikeuteen

Oh­jaus­ryh­mä korvaa saamen kielen lau­ta­kun­nan tois­tai­sek­si – lau­ta­kun­nan ko­koon­pa­nos­ta va­li­tet­tu hal­lin­to-oi­keu­teen

23.08.2022 12:44
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus palautti sote-puolen henkilöstölisäykset käsittelyyn

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus pa­laut­ti sote-puo­len hen­ki­lös­tö­li­säyk­set kä­sit­te­lyyn

15.08.2022 17:45 1
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen hallitus päätti, että avainhenkilöt aloittavat viroissaan jo 15. elokuuta – alueelle tulee myös lukuisia uusia virkoja, talous- ja hr-osaajien rekrytoinnit ovat tärkeässä roolissa esimerkiksi palkanmaksuongelmien välttämiseksi

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen hal­li­tus päätti, että avain­hen­ki­löt aloit­ta­vat vi­rois­saan jo 15. elo­kuu­ta – alueel­le tulee myös lu­kui­sia uusia vir­ko­ja, talous- ja hr-osaa­jien rek­ry­toin­nit ovat tär­keäs­sä roo­lis­sa esi­mer­kik­si pal­kan­mak­su­on­gel­mien vält­tä­mi­sek­si

10.08.2022 21:10 3
Tilaajille
Tervola korotti roimasti sote-henkilöstön palkkoja, sairaanhoitajille yli 200 euroa yleiskorotuksen päälle – katso lista tästä

Tervola korotti roi­mas­ti sote-hen­ki­lös­tön palk­ko­ja, sai­raan­hoi­ta­jil­le yli 200 euroa yleis­ko­ro­tuk­sen päälle – katso lista tästä

02.07.2022 06:00 7
Tilaajille
Kokemus sairaanhoidon hallinnosta ajoi poliittisten ansioiden ohi, Jari Jokelalla on edessään haastava työmaa hyvinvointialueen johtajana
Pääkirjoitus

Kokemus sai­raan­hoi­don hal­lin­nos­ta ajoi po­liit­tis­ten an­sioi­den ohi, Jari Jo­ke­lal­la on edes­sään haas­ta­va työmaa hy­vin­voin­ti­alueen joh­ta­ja­na

03.05.2022 20:00 4
Tilaajille
NordLabille esitetään jatkoa – toimitusjohtaja toivoo, ettei yksikään hyvinvointialue vetäydy yhteistyöstä

Nord­La­bil­le esi­te­tään jatkoa – toi­mi­tus­joh­ta­ja toivoo, ettei yk­si­kään hy­vin­voin­ti­alue vetäydy yh­teis­työs­tä

12.04.2022 18:00
Tilaajille
977 ääntä ei riittänyt aluehallitukseen – Juha Berg kiittelee äänestäjiä, mutta ihmettelee Keskustan valintoja Lapin hyvinvointialueen hallitukseen

977 ääntä ei riit­tä­nyt alue­hal­li­tuk­seen – Juha Berg kiit­te­lee ää­nes­tä­jiä, mutta ih­met­te­lee Kes­kus­tan va­lin­to­ja Lapin hy­vin­voin­ti­alueen hal­li­tuk­seen

09.03.2022 09:02 4
Saamelaiskäräjät pettyi saamen kielen lautakunnan jäsenvalintaan – "Hyvinvointialueen puolueet ovat yksipuolisesti päättäneet saamen kielen lautakunnan kokoonpanosta"

Saa­me­lais­kä­rä­jät pettyi saamen kielen lau­ta­kun­nan jä­sen­va­lin­taan – "Hy­vin­voin­tia­lueen puo­lueet ovat yk­si­puo­li­ses­ti päät­tä­neet saamen kielen lau­ta­kun­nan ko­koon­pa­nos­ta"

15.02.2022 16:45 6
Tilaajille
Länsi-Pohjasta vahva edustus aluevaltuustoon – Keskustan kannatus nousi Katri Kulmunin johdolla

Län­si-Poh­jas­ta vahva edustus alue­val­tuus­toon – Kes­kus­tan kan­na­tus nousi Katri Kul­mu­nin joh­dol­la

26.01.2022 16:30