Helsinki
Kuukausi
Eduskunnassa jäljitetty tähän mennessä parikymmentä koronalle mahdollisesti altistunutta – pääministerin ensimmäinen testitulos negatiivinen

Edus­kun­nas­sa jäl­ji­tet­ty tähän men­nes­sä pa­ri­kym­men­tä ko­ro­nal­le mah­dol­li­ses­ti al­tis­tu­nut­ta – pää­mi­nis­te­rin en­sim­mäi­nen tes­ti­tu­los ne­ga­tii­vi­nen

17.10.2020 13:59 0
Poliisin toiminnasta Elokapina-mielenosoituksessa aloitetaan esitutkinta – tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena

Po­lii­sin toi­min­nas­ta Elo­ka­pi­na-mie­le­no­soi­tuk­ses­sa aloi­te­taan esi­tut­kin­ta – tut­ki­taan vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­se­na

14.10.2020 14:09 0
Tilaajille
Matkat Rovaniemeltä Helsinkiin romahtivat alle viidennekseen koronan takia – tutkijat arvioivat, koetaanko maakuntakaupunkien kukoistus

Matkat Ro­va­nie­mel­tä Hel­sin­kiin ro­mah­ti­vat alle vii­den­nek­seen koronan takia – tut­ki­jat ar­vioi­vat, koe­taan­ko maa­kun­ta­kau­pun­kien ku­kois­tus

11.10.2020 07:00 0
Tilaajille
Helsinki julisti ilmastohätätilan, mutta kippaa lunta ja sen mukana roskia mereen myös tänä talvena

Hel­sin­ki julisti il­mas­to­hä­tä­ti­lan, mutta kippaa lunta ja sen mukana roskia mereen myös tänä talvena

06.10.2020 06:00 0
Helsingissä neuvoteltiin viimeisestä merkittävästä Yhdysvaltojen ja Venäjän välisestä ydinasesopimuksesta – maailmasta on hävitetty kymmeniä tuhansia ydinaseita, mutta nyt asevarustelun rintamalla puhaltavat uudet tuulet

Hel­sin­gis­sä neu­vo­tel­tiin vii­mei­ses­tä mer­kit­tä­väs­tä Yh­dys­val­to­jen ja Venäjän vä­li­ses­tä ydin­ase­so­pi­muk­ses­ta – maail­mas­ta on hä­vi­tet­ty kym­me­niä tu­han­sia ydi­na­sei­ta, mutta nyt ase­va­rus­te­lun rin­ta­mal­la pu­hal­ta­vat uudet tuulet

05.10.2020 19:07 0
Unohtuivatko talous- ja työllisyystavoitteet? – hallitus vastaa opposition yhteiseen välikysymykseen

Unoh­tui­vat­ko talous- ja työl­li­syys­ta­voit­teet? – hal­li­tus vastaa op­po­si­tion yh­tei­seen vä­li­ky­sy­myk­seen

30.09.2020 12:59 0
Matkailualan mitta tuli täyteen: Hallituksen rajoituspolitiikka on liian poukkoilevaa ja viranomaisten viestintä hämäävää – "Nyt tarvitaan pikatestausta"

Mat­kai­lu­alan mitta tuli täy­teen: Hal­li­tuk­sen ra­joi­tus­po­li­tiik­ka on liian pouk­koi­le­vaa ja vi­ran­omais­ten vies­tin­tä hä­mää­vää – "Nyt tar­vi­taan pi­ka­tes­taus­ta"

24.09.2020 14:23 4
Kehonrakennuksen SM-kultaa kemiläiselle Olli Kemppaiselle

Ke­hon­ra­ken­nuk­sen SM-kul­taa ke­mi­läi­sel­le Olli Kemp­pai­sel­le

23.09.2020 11:25 0
Tilaajille
Vanhemmat
Helsinki Pride -tapahtuman pääpäivä käynnistyi erityisjärjestelyin – konserttiin ja kulkueeseen voi osallistua vaikka kotisohvalla, perumista ei edes harkittu

Hel­sin­ki Pride -ta­pah­tu­man pää­päi­vä käyn­nis­tyi eri­tyis­jär­jes­te­lyin – kon­sert­tiin ja kul­kuee­seen voi osal­lis­tua vaikka ko­ti­soh­val­la, pe­ru­mis­ta ei edes har­kit­tu

12.09.2020 12:30 0
Yle ja HS: Kolarin tartunta marjanpoimijalla, ryhmä matkusti junalla Helsingistä Kolariin –”Tässä on edellytykset isoonkin altistumiseen”

Yle ja HS: Kolarin tar­tun­ta mar­jan­poi­mi­jal­la, ryhmä mat­kus­ti junalla Hel­sin­gis­tä Ko­la­riin –”Tässä on edel­ly­tyk­set isoon­kin al­tis­tu­mi­seen”

22.08.2020 20:09 11
Helsinki-Vantaalle saapuu tällä hetkellä joka päivä riskimaista noin tuhat matkustajaa – viime päivinä riskimaista on tullut noin 30 lentoa päivässä

Hel­sin­ki-Van­taal­le saapuu tällä het­kel­lä joka päivä ris­ki­mais­ta noin tuhat mat­kus­ta­jaa – viime päivinä ris­ki­mais­ta on tullut noin 30 lentoa päi­väs­sä

11.08.2020 16:53 0
LM-lähteet: Paloittelumurha tapahtui moottoripyöräkerho Apache MC:n jengitiloissa Helsingissä – "Poliisin kiinnostus ryhmittymään on herännyt jo aiemmin"

LM-läh­teet: Pa­loit­te­lu­mur­ha ta­pah­tui moot­to­ri­pyö­rä­ker­ho Apache MC:n jen­gi­ti­lois­sa Hel­sin­gis­sä – "Po­lii­sin kiin­nos­tus ryh­mit­ty­mään on he­rän­nyt jo aiem­min"

07.08.2020 19:00 0
Tilaajille
Poliisi vahvistaa LM-tiedot: Helsingin henkirikos oli paloittelumurha — 12 epäillyn murha hyvin poikkeuksellinen rikos Suomessa

Poliisi vah­vis­taa LM-tie­dot: Hel­sin­gin hen­ki­ri­kos oli pa­loit­te­lu­mur­ha — 12 epäil­lyn murha hyvin poik­keuk­sel­li­nen rikos Suo­mes­sa

05.08.2020 11:51 0
Olitko runsas viikko sitten Linnanmäellä? – Huvipuistossa sattui joukkoaltistuminen koronalle

Olitko runsas viikko sitten Lin­nan­mäel­lä? – Hu­vi­puis­tos­sa sattui jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen ko­ro­nal­le

03.08.2020 19:14 0
Nopeasti tehdyssä graffitissa tai tagissa voi olla taidearvoa siinä missä pitkään tehdyssä teoksessa – Maan alta löytyi Suomen graffitin historiaa

No­peas­ti teh­dys­sä graf­fi­tis­sa tai tagissa voi olla tai­de­ar­voa siinä missä pitkään teh­dys­sä teok­ses­sa – Maan alta löytyi Suomen graf­fi­tin his­to­riaa

02.08.2020 08:00 1
Kulmuni saa haastajan: Annika Saarikko lähtee kisailemaan keskustan puheenjohtajuudesta – "Kerroin Kulmunille ratkaisuni etukäteen"

Kulmuni saa haas­ta­jan: Annika Saa­rik­ko lähtee ki­sai­le­maan kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­juu­des­ta – "Ker­roin Kul­mu­nil­le rat­kai­su­ni etu­kä­teen"

30.07.2020 11:04 4
Kahden venäläisen hävittäjän epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Suomenlahdella Helsingin edustalla

Kahden ve­nä­läi­sen hä­vit­tä­jän epäil­lään lou­kan­neen Suomen il­ma­ti­laa Suo­men­lah­del­la Hel­sin­gin edus­tal­la

28.07.2020 17:17 0
Hölmö nuori sydän -elokuvan tekijä Kirsikka Saari kirjoitti itsensä Itä-Helsingin lähiöistä Oscar-Akatemiaan: ”Jotakin lähiöestetiikka sielussani soittelee”

Hölmö nuori sydän -e­lo­ku­van tekijä Kir­sik­ka Saari kir­joit­ti itsensä Itä-Hel­sin­gin lä­hiöis­tä Os­car-Aka­te­miaan: ”Jo­ta­kin lä­hiö­es­te­tiik­ka sie­lus­sa­ni soit­te­lee”

26.07.2020 08:00 0
Tilaajille
"Kaduille lähteminen on paras tapa yrittää vaikuttaa" – Valko-Venäjän nuoret vetosivat Helsingissä itsevaltias Lukashenkon kaatamiseksi

"Ka­duil­le läh­te­mi­nen on paras tapa yrittää vai­kut­taa" – Val­ko-Ve­nä­jän nuoret ve­to­si­vat Hel­sin­gis­sä it­se­val­tias Lu­kas­hen­kon kaa­ta­mi­sek­si

19.07.2020 19:10 0
Tarkastusvirhe voi viedä opiskelupaikan oikeustieteellisestä saaneilta, rannalle jäänyt voi päästä sisään – valintakokeen ongelmaan havahduttiin Jodel-keskustelualustalla

Tar­kas­tus­vir­he voi viedä opis­ke­lu­pai­kan oi­keus­tie­teel­li­ses­tä saa­neil­ta, ran­nal­le jäänyt voi päästä sisään – va­lin­ta­ko­keen on­gel­maan ha­vah­dut­tiin Jo­del-kes­kus­te­lua­lus­tal­la

10.07.2020 08:55 0