Ulkoistukset
Lukijalta Mielipide

Ura­kois­ta ja ul­kois­tuk­sis­ta

02.06.2021 05:00 1
Tilaajille

Me­hi­läi­nen laati lä­het­tei­tä Län­si-Poh­jaan, mutta hoiti po­ti­laat omilla kli­ni­koil­laan muualla maassa

08.05.2021 11:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Missä menet työe­lä­mä? – "Yhä useam­mat am­mat­ti­ryh­mät myyvät pal­ve­lui­taan en­ti­sil­le työ­nan­ta­jil­leen"

01.05.2021 10:08
Tilaajille

EK:n Hä­kä­mies so­te-ul­kois­tus­ten mi­tä­töin­neis­tä: "Voiko val­tioon luottaa so­pi­mus­kump­pa­ni­na?"

18.04.2021 06:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ul­kois­tuk­sis­ta otet­ta­va mallia, ei es­tet­tä­vä niitä

12.10.2020 17:33 1
Tilaajille

Lapissa ei ole tie­dos­sa sii­vous­alan rajuja vää­rin­käy­tök­siä – yl­lä­tys­tar­kas­tuk­sis­sa on pal­jas­tu­nut vain pieniä puut­tei­ta

08.07.2020 19:30
Tilaajille

Me­hi­läi­nen haluaa Län­si-Poh­jaan uusia asiak­kai­ta – esi­mer­kik­si pal­lo­laa­jen­nuk­sia on jo saatu li­sät­tyä

29.05.2020 17:51
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Posion päät­tä­jät, he­rät­kää!

13.04.2020 19:40
Tilaajille

Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja teki viime vuonna noin mil­joo­na euroa voittoa

26.03.2020 19:05
Tilaajille

Ke­min­maa ja Attendo sopivat kiis­tan, joka uhkasi siirtää Kal­lin­ran­nan pal­ve­lu­ko­din toi­min­nan Kemiin

02.03.2020 20:49
Tilaajille

Lää­kä­ri­pu­las­ta kär­si­väs­sä Kemissä puhkesi riita siitä, kuka saa kom­men­toi­da asioita jul­ki­suu­teen

21.02.2020 06:00
Tilaajille

Posio ostaa asian­tun­ti­ja-apua kunnan ruo­ka­huol­lon ul­kois­ta­mi­seen, hinta 5 600 euroa

04.02.2020 13:35
Tilaajille

Kemi on ajau­tu­nut va­ka­vaan lää­kä­ri­pu­laan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen seu­rauk­se­na, va­roit­taa vas­taa­va lää­kä­ri, kau­pun­ki on vaa­ti­nut, että puut­teel­li­set pal­ve­lut kor­va­taan

03.02.2020 10:49
Tilaajille

Ruo­ka­ral­li Naan­ta­lis­ta Kemiin päät­tyy, kun Fazer joutuu lo­pet­ta­maan Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­las­sa

30.12.2019 17:01
Tilaajille

Posion so­te-las­kuun Co­ro­na­rial­le yl­lät­tä­vä korotus

22.10.2019 12:48
Tilaajille

Posion kunta pu­rek­sii lisää ruo­ka­huol­lon ul­kois­ta­mis­ta

11.10.2019 17:37
Tilaajille

Posion kunnan on pakko yh­tiöit­tää ra­vin­to­kes­kuk­sen­sa

20.09.2019 21:08
Tilaajille