Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa palaa oma­ko­ti­ta­lon sauna – ­sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Taantuma
Kaikki talouden tunnusluvut osoittavat nyt alaspäin, eikä taantumaa voida enää välttää – hallituksen on leikattava lisää, jos se aikoo pysyä tavoitteissaan
Pääkirjoitus

Kaikki ta­lou­den tun­nus­lu­vut osoit­ta­vat nyt alas­päin, eikä taan­tu­maa voida enää välttää – hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

03.12.2023 18:16 13
Tilastokeskuksen tuoreet tiedot: rajusti tuotantoa supistanut Suomi sukeltaa taantumaan – Akavan ekonomisti: "Karmeat luvut"

Ti­las­to­kes­kuk­sen tuoreet tiedot: rajusti tuo­tan­toa su­pis­ta­nut Suomi su­kel­taa taan­tu­maan – Akavan eko­no­mis­ti: "Kar­meat luvut"

30.11.2023 17:50 10
Tilaajille
Moni jumahtaa helposti työhön, joka ei enää motivoi – huonoon työhön tyytymisen taustalla voi olla uupumus

Moni ju­mah­taa hel­pos­ti työhön, joka ei enää motivoi – huonoon työhön tyy­ty­mi­sen taus­tal­la voi olla uupumus

04.11.2023 17:15
Tilaajille
Asseri Pitkälän rakennusliike teki konkurssin ja mieskin kävi reunalla – Rakennusalan ahdinko nostaa palan kurkkuun

Asseri Pit­kä­län ra­ken­nus­lii­ke teki kon­kurs­sin ja mieskin kävi reu­nal­la – Ra­ken­nu­sa­lan ahdinko nostaa palan kurk­kuun

18.09.2023 13:19 1
Tilaajille
Rakennusalaa uhkaa 1990-luvun lama-ajan kaltainen romahdus, mikä voi heijastua myös kansantalouteen – hallitukselta odotetaan vastatoimia
Pääkirjoitus

Ra­ken­nus­alaa uhkaa 1990-lu­vun la­ma-ajan kal­tai­nen ro­mah­dus, mikä voi hei­jas­tua myös kan­san­ta­lou­teen – hal­li­tuk­sel­ta odo­te­taan vas­ta­toi­mia

04.09.2023 18:28 15
OP-ryhmä ennustaa Suomen talouden painuvan taantumaan seuraavien 12 kuukauden aikana

OP-ryh­mä en­nus­taa Suomen ta­lou­den pai­nu­van taan­tu­maan seu­raa­vien 12 kuu­kau­den aikana

29.08.2023 12:01
Jukkatalon konkurssi on vain yksi monista rakennusalalla – tulevaisuus näyttää rakentamisessa synkältä, sanoo ekonomisti

Juk­ka­ta­lon kon­kurs­si on vain yksi monista ra­ken­nus­alal­la – tu­le­vai­suus näyttää ra­ken­ta­mi­ses­sa syn­käl­tä, sanoo eko­no­mis­ti

29.08.2023 06:00 10
Tilaajille
Suomen talous on ajautunut taantumaan ja työllisten määräkin on laskussa – moni seikka puhuu silti sen puolesta, että pahin on jo takana päin
Pääkirjoitus

Suomen talous on ajau­tu­nut taan­tu­maan ja työl­lis­ten mää­rä­kin on las­kus­sa – moni seikka puhuu silti sen puo­les­ta, että pahin on jo takana päin

01.03.2023 00:00 2
Euroopan keskuspankin koronnostot tietävät Lapin kymmenilletuhansille velalliselle kovia aikoja
Pääkirjoitus

Eu­roo­pan kes­kus­pan­kin ko­ron­nos­tot tie­tä­vät Lapin kym­me­nil­le­tu­han­sil­le ve­lal­li­sel­le kovia aikoja

16.12.2022 20:00 12
Tilaajille
Kuluva vuosi on ollut pörssissä yhtä vuoristorataa – näin lappilaiset asiantuntijat neuvovat piensijoittajia

Kuluva vuosi on ollut pörs­sis­sä yhtä vuo­ris­to­ra­taa – näin lap­pi­lai­set asian­tun­ti­jat neu­vo­vat pien­si­joit­ta­jia

12.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Rehn: Euroopan keskuspankki nostanee ohjauskorkoja vielä neljännen kerran – Suomen Pankin pääjohtaja näkee taantuman todennäköisyyden kasvaneen

Rehn: Eu­roo­pan kes­kus­pank­ki nos­ta­nee oh­jaus­kor­ko­ja vielä nel­jän­nen kerran – Suomen Pankin pää­joh­ta­ja näkee taan­tu­man to­den­nä­köi­syy­den kas­va­neen

22.11.2022 18:30 3
Tilaajille
Kuluttajien ja yritysten odotukset tulevasta ennakoivat kovia aikoja ensi vuodelle
Pääkirjoitus

Ku­lut­ta­jien ja yri­tys­ten odo­tuk­set tu­le­vas­ta en­na­koi­vat kovia aikoja ensi vuo­del­le

31.10.2022 05:00 4
Tilaajille
Elinkeinoelämän suhdannenäkymät heikentyneet jo finanssikriisin tasolle

Elin­kei­no­elä­män suh­dan­ne­nä­ky­mät hei­ken­ty­neet jo fi­nans­si­krii­sin tasolle

27.10.2022 08:49
Iso osa kotitalouksista ei ole valmistautunut tulevaan taantumaan mitenkään – sama ilmiö näyttää koskevan myös poliittisia päättäjiä
Pääkirjoitus

Iso osa ko­ti­ta­louk­sis­ta ei ole val­mis­tau­tu­nut tu­le­vaan taan­tu­maan mi­ten­kään – sama ilmiö näyttää kos­ke­van myös po­liit­ti­sia päät­tä­jiä

12.10.2022 22:00 2
Tilaajille
Suomi ajautuu loppuvuonna taantumaan – Etla ennustaa ensi vuodeksi nollakasvua

Suomi ajautuu lop­pu­vuon­na taan­tu­maan – Etla en­nus­taa ensi vuo­dek­si nol­la­kas­vua

19.09.2022 10:45
Kotitalouksien ostovoiman sulaminen kääntää talouden kohti taantumaa
Pääkirjoitus

Ko­ti­ta­louk­sien os­to­voi­man su­la­mi­nen kääntää ta­lou­den kohti taan­tu­maa

18.09.2022 17:49 3
Tilaajille
Nordealta synkkä ennuste: "Voimme nähdä jo piankin syvän taantuman" – pankin mukaan Suomen talouden kasvu pysähtyy

Nor­deal­ta synkkä en­nus­te: "Voimme nähdä jo piankin syvän taan­tu­man" – ­pan­kin mukaan Suomen ta­lou­den kasvu py­säh­tyy

07.09.2022 20:10 2
Suomi on matkalla kohti taantumaa, mikä voi olla erilainen kuin mihin olemme tottuneet – työperäisen maahanmuuton tarve ei katoa mihinkään
Pääkirjoitus

Suomi on mat­kal­la kohti taan­tu­maa, mikä voi olla eri­lai­nen kuin mihin olemme tot­tu­neet – työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton tarve ei katoa mi­hin­kään

24.08.2022 21:26 13
Tilaajille
Hypo: Taantuma uhkaa Suomea ensi vuonna, nousevat korot nakertavat ostovoimaa – "Uusi tilanne kurittaa kotitalouksia, jotka eivät sitä pysty omilla valinnoillaan kiertämään"

Hypo: Taan­tu­ma uhkaa Suomea ensi vuonna, nou­se­vat korot na­ker­ta­vat os­to­voi­maa – "Uusi tilanne ku­rit­taa ko­ti­ta­louk­sia, jotka eivät sitä pysty omilla va­lin­noil­laan kier­tä­mään"

08.07.2022 08:42 1
Tilaajille
Tilastokeskus: Kuluttajien luottamus putosi kesäkuussa koko mittaushistorian heikoimmaksi

Ti­las­to­kes­kus: Ku­lut­ta­jien luot­ta­mus putosi ke­sä­kuus­sa koko mit­taus­his­to­rian hei­koim­mak­si

27.06.2022 10:22 1