Lakot: Ju­na­lak­ko on li­sän­nyt lin­ja-au­to­jen li­pun­myyn­tiä mer­kit­tä­väs­ti – suo­si­tuim­mil­le rei­teil­le myydään jo ei-oota

Tapahtumat: Ro­va­nie­mi sel­vit­tää kymp­pi­ton­nil­la, miten Arctic Design Week jat­kos­sa jär­jes­te­tään – ta­pah­tu­man tu­le­vai­suus on epä­var­ma

Kuvagalleria: Kont­ti­sen ki­sois­sa nähtiin rä­väk­kää lasten pu­ku­lois­toa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Stressi
Päiväkirja: Taikausko, josta luovuin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tai­kaus­ko, josta luovuin

25.11.2022 05:00
Tilaajille
Stressiä töistä ja maailman tilasta
Kolumni

Stres­siä töistä ja maail­man tilasta

11.10.2022 06:00 1
Tilaajille
Koirasi osaa sen, mistä saatat vain haaveilla
Kolumni

Koirasi osaa sen, mistä saatat vain haa­veil­la

10.08.2022 06:00 1
Tilaajille
Mittaako sinunkin hyvinvointiasi jo kello tai sormus? Sydämen sykevaihtelu paljastaa, kuinka elimistö palautuu –  jo pieni määrä alkoholia aiheuttaa selvää palautumisvajetta

Mit­taa­ko si­nun­kin hy­vin­voin­tia­si jo kello tai sormus? Sydämen sy­ke­vaih­te­lu pal­jas­taa, kuinka eli­mis­tö pa­lau­tuu –  jo pieni määrä al­ko­ho­lia ai­heut­taa selvää pa­lau­tu­mis­va­jet­ta

04.07.2022 18:15 2
Tilaajille
Keskinkertaisuus kunniaan, elämässä ei tarvitse koko ajan nauttia kaikesta
Kolumni

Kes­kin­ker­tai­suus kun­niaan, elä­mäs­sä ei tar­vit­se koko ajan nauttia kai­kes­ta

29.06.2022 11:10
Tilaajille
"Jokainen risahdus voi merkitä, että vaunua ammutaan" – Sotivien venäläisjoukkojen toimintakyky alkaa olla väkisinkin surkea, sanoo sotilasasiantuntija

"Jo­kai­nen ri­sah­dus voi mer­ki­tä, että vaunua am­mu­taan" – So­ti­vien ve­nä­läis­jouk­ko­jen toi­min­ta­ky­ky alkaa olla vä­ki­sin­kin surkea, sanoo so­ti­las­asian­tun­ti­ja

25.03.2022 08:11 1
Tilaajille
Pohjoisen Suomen hoitajat valmistautuvat jouluun pelonsekaisin tuntein – "Koulutettuja jää mieluummin vaikka kaupan kassalle, jossa ei olla vastuussa kenenkään hengestä"

Poh­joi­sen Suomen hoi­ta­jat val­mis­tau­tu­vat jouluun pe­lon­se­kai­sin tuntein – "Kou­lu­tet­tu­ja jää mie­luum­min vaikka kaupan kas­sal­le, jossa ei olla vas­tuus­sa ke­nen­kään hen­ges­tä"

21.12.2021 18:44 17
Tilaajille
Päiväkirja: Talvi muumien tapaan
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Talvi muumien tapaan

08.12.2021 07:00
Tilaajille
Stressi tuo purentakiskon monen opiskelijan suuhun – oululaisväitöksessä todettiin rentoutusmenetelmän tuovan lisähyötyä muihin fyysisiin oireisiin ja kehon kipuihin

Stressi tuo pu­ren­ta­kis­kon monen opis­ke­li­jan suu­hun – ou­lu­lais­väi­tök­ses­sä to­det­tiin ren­tou­tus­me­ne­tel­män tuovan li­sä­hyö­tyä muihin fyy­si­siin oi­rei­siin ja kehon ki­pui­hin

19.11.2021 14:28
Tilaajille
Päiväkirja: Olen oman elämäni stressitekijä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Olen oman elämäni stres­si­te­ki­jä

23.09.2021 06:00 1
Tilaajille
Olympialaisissa ahdistusoireista kärsinyt Ari-Pekka Liukkonen korostaa kommunikoinnin tärkeyttä: "Näistä asioista ei ole aiemmin puhuttu suomalaisessa urheilussa"

Olym­pia­lai­sis­sa ah­dis­tus­oi­reis­ta kär­si­nyt Ari-Pek­ka Liuk­ko­nen ko­ros­taa kom­mu­ni­koin­nin tär­keyt­tä: "Näistä asiois­ta ei ole aiemmin puhuttu suo­ma­lai­ses­sa ur­hei­lus­sa"

20.09.2021 21:30
Tilaajille
Näin löydät työrauhan uudelleen – Anneli Jussila päihitti  yksinkertaisella tavalla keskittymisongelmat ja unettomuuskierteen

Näin löydät työ­rau­han uu­del­leen – Anneli Jussila päi­hit­ti yk­sin­ker­tai­sel­la tavalla kes­kit­ty­mis­on­gel­mat ja unet­to­muus­kier­teen

22.03.2021 07:01 1
Tilaajille

Kiu­saa­mis- ja stres­si­ko­ke­muk­set ovat ylei­sem­piä vä­hä­va­rais­ten lap­sil­la, käy ilmi ra­por­tis­ta

19.10.2020 05:00 1
Joutilaisuudelle on oltava aina hyvä syy, ja juuri se lopulta uuvuttaa meidät – Eeva Kolu paloi kolmesti loppuun, ennen kuin lakkasi suorittamasta

Jou­ti­lai­suu­del­le on oltava aina hyvä syy, ja juuri se lopulta uu­vut­taa meidät – Eeva Kolu paloi kol­mes­ti lop­puun, ennen kuin lakkasi suo­rit­ta­mas­ta

28.08.2020 08:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Myös lukioikäiset etäopiskelijat kaipaavat lisää tukea
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Myös lu­kio­ikäi­set etä­opis­ke­li­jat kai­paa­vat lisää tukea

27.04.2020 15:29
Tilaajille
Piilossa ollut väsymys paljastuu, kun pysähdyt kiireisen työpäivän jälkeen – Yksi ajattelutavan muutos kannattaa, jos haluat jaksaa paremmin

Pii­los­sa ollut väsymys pal­jas­tuu, kun py­säh­dyt kii­rei­sen työ­päi­vän jälkeen – Yksi ajat­te­lu­ta­van muutos kan­nat­taa, jos haluat jaksaa pa­rem­min

24.02.2020 10:43
Tilaajille
Tuhannet saavat kehoa kutkuttavia "tinglejä", kun Markus Patrikainen kuiskailee mikrofoniin – Miksi pintojen naputtelu ja lempeä juttelu rentouttaa monia?

Tu­han­net saavat kehoa kut­kut­ta­via "ting­le­jä", kun Markus Pat­ri­kai­nen kuis­kai­lee mik­ro­fo­niin – Miksi pin­to­jen na­put­te­lu ja lempeä juttelu ren­tout­taa monia?

23.09.2019 07:00
Tilaajille
Uuvuttavatko työkiireet ja synkät säät jo nyt? – Jospa ottaisit pimeästä vuodenajasta ilon irti, sillä syksy on loistavaa aikaa, kun oikein oivaltaa

Uu­vut­ta­vat­ko työ­kii­reet ja synkät säät jo nyt? – Jospa ot­tai­sit pi­meäs­tä vuo­den­ajas­ta ilon irti, sillä syksy on lois­ta­vaa aikaa, kun oikein oi­val­taa

22.09.2019 08:00
Tilaajille