Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Savukosken kunta
Savukosken ylijäämäinen tilinpäätös valmistui yli puoli vuotta määräajan jälkeen – taloushallintoa vahvistetaan palkkaamalla toinenkin kirjanpitäjä

Sa­vu­kos­ken yli­jää­mäi­nen ti­lin­pää­tös val­mis­tui yli puoli vuotta mää­rä­ajan jälkeen – ­ta­lous­hal­lin­toa vah­vis­te­taan palk­kaa­mal­la toi­nen­kin kir­jan­pi­tä­jä

19.09.2023 12:10 1
Tilaajille
Savukoski hankki kuntalaisille joululahjaksi kymmenen potkukelkkaa – "Monissa kaupungeissa on käytössä vuokrattavia skuutteja tai polkupyöriä, mutta täällähän kuljetaan kelkalla"

Sa­vu­kos­ki hankki kun­ta­lai­sil­le jou­lu­lah­jak­si kym­me­nen pot­ku­kelk­kaa – "Mo­nis­sa kau­pun­geis­sa on käy­tös­sä vuok­rat­ta­via skuut­te­ja tai pol­ku­pyö­riä, mutta tääl­lä­hän kul­je­taan kel­kal­la"

07.03.2023 19:57 5
Tilaajille
Pelkosenniemelle ja Savukoskelle löytyi lääkäri loppuvuodeksi – kuntayhtymä pääsi kompromissiin myös vuodeosaston kiistassa

Pel­ko­sen­nie­mel­le ja Sa­vu­kos­kel­le löytyi lääkäri lop­pu­vuo­dek­si – kun­ta­yh­ty­mä pääsi komp­ro­mis­siin myös vuo­de­osas­ton kiis­tas­sa

28.09.2022 13:38 2
Tilaajille
Pelkosenniemen molemmat lääkärit irtisanoutuivat – taustalla kuntien ristiriita vuodeosastosta: "Tämä on surkea tilanne kuntalaisille"

Pel­ko­sen­nie­men mo­lem­mat lää­kä­rit ir­ti­sa­nou­tui­vat – taus­tal­la kuntien ris­ti­rii­ta vuo­deo­sas­tos­ta: "Tämä on surkea tilanne kun­ta­lai­sil­le"

23.09.2022 14:27 11
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kahdeksasta paikasta vuodeosastolla paisui Itä-Lapissa iso kiista – riitainen ja poukkoileva päätöksenteko kertoo luottamuksen puutteesta

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kah­dek­sas­ta pai­kas­ta vuo­de­osas­tol­la paisui Itä-La­pis­sa iso kiista – rii­tai­nen ja pouk­koi­le­va pää­tök­sen­te­ko kertoo luot­ta­muk­sen puut­tees­ta

07.09.2022 07:00 7
Tilaajille
Yhtymähallitus äänesti jatkoa Pelkosenniemen vuodeosastolle, mutta rahoitus puuttuu – "Olemme edelleen samassa pullonkaulatilanteessa"

Yh­ty­mä­hal­li­tus äänesti jatkoa Pel­ko­sen­nie­men vuo­deo­sas­tol­le, mutta ra­hoi­tus puuttuu – "Olemme edel­leen samassa pul­lon­kau­la­ti­lan­tees­sa"

06.09.2022 11:04 5
Tilaajille
Kiista Pelkosenniemen vuodeosastosta kärjistyi väliaikaiseen sulkuun, potilaat siirrettiin Sodankylään: "Meille on nyt mahdoton rekrytoida hoitajia"

Kiista Pel­ko­sen­nie­men vuo­de­osas­tos­ta kär­jis­tyi vä­li­ai­kai­seen sul­kuun, po­ti­laat siir­ret­tiin So­dan­ky­lään: "Meille on nyt mah­do­ton rek­ry­toi­da hoi­ta­jia"

05.09.2022 18:15 2
Tilaajille
Savukoski esittää Tukesille Sokli-neuvotteluja paliskunnan kanssa

Sa­vu­kos­ki esittää Tu­ke­sil­le Sok­li-neu­vot­te­lu­ja pa­lis­kun­nan kanssa

28.06.2022 17:22 2
Tilaajille

Sa­vu­kos­ki sel­vit­tää uu­del­leen kir­jas­to-lii­kun­ta­sa­lin ti­lan­teen

17.01.2022 21:12
Tilaajille
Toimittajalta: Pelkosenniemen vuodeosaston lakkautus kosketti minua, ja pian se on muidenkin rovaniemeläisten asia
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Pel­ko­sen­nie­men vuo­de­osas­ton lak­kau­tus kos­ket­ti minua, ja pian se on mui­den­kin ro­va­nie­me­läis­ten asia

04.01.2022 15:11 1
Tilaajille
Hirvenpyyntiä käsitellään jo kunnanvaltuustoissakin – muualta tulevien metsästäjien määrä on kasvanut, Sallassa ampujaluetteloissa liki 900 ulkopaikkakuntalaista

Hir­ven­pyyn­tiä kä­si­tel­lään jo kun­nan­val­tuus­tois­sa­kin – muualta tu­le­vien met­säs­tä­jien määrä on kas­va­nut, Sal­las­sa am­pu­ja­luet­te­lois­sa liki 900 ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ta

24.09.2021 18:00 14
Tilaajille

Joonas Rentola Sa­vu­kos­ken si­vis­tys­joh­ta­ja-reh­to­rik­si

08.06.2021 15:30 1
Tilaajille

Sa­vu­kos­ki korjaa kir­jas­to-lii­kun­ta­sa­lia noin mil­joo­nal­la eurolla

12.04.2021 18:58
Tilaajille

Sa­vu­kos­ki hakee so­siaa­li­joh­ta­jaa ja si­vis­tys­joh­ta­ja-reh­to­ria

09.03.2021 21:00
Tilaajille

Sa­vu­kos­ki aikoo si­joit­taa puoli mil­joo­naa euroa – Ta­voi­tel­laan pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä 3–4 pro­sen­tin net­to­tuot­toa vuo­des­sa

09.03.2021 20:31
Tilaajille

Sa­vu­kos­ki myy ri­vi­ta­lon en­ti­sel­le kan­san­edus­ta­jal­le Ee­va-Ma­ria Mai­ja­lal­le

19.01.2021 07:57 1
Tilaajille

Sa­vu­kos­ken kun­ta­stra­te­gia pa­lau­tet­tiin val­mis­te­luun – Ta­lous­ar­vio ja ta­lous­suun­ni­tel­ma hy­väk­syt­tiin

21.12.2020 19:52
Tilaajille

Ve­si­mak­sut nou­sus­sa Sa­vu­kos­kel­la

12.10.2020 19:01
Tilaajille

Sa­vu­kos­ki pitää ve­ro­tuk­sen en­nal­laan

30.09.2020 21:43
Tilaajille
Siltahankkeen kustannusten nousu yllätti Savukoskella – hintalappuun yli miljoona lisää

Sil­ta­hank­keen kus­tan­nus­ten nousu yllätti Sa­vu­kos­kel­la – hin­ta­lap­puun yli mil­joo­na lisää

09.06.2020 10:01
Tilaajille