Onnettomuudet: Rat­ti­juop­po ajoi stop-mer­kin takaa auton eteen Tor­nios­sa

Pohjois-Ruotsi: Mal­mi­ra­ta aukeaa kuu­kau­sien katkon jälkeen

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Rovaniemen terveysasemat
Rovaniemellä pitäisi nyt päästä entistä useammin tutun lääkärin vastaanotolle – uudessa tiimijaossa jokaiselle kaupunkilaiselle on nimetty lääkäri-hoitaja-työpari

Ro­va­nie­mel­lä pitäisi nyt päästä entistä useam­min tutun lää­kä­rin vas­taan­otol­le – uudessa tii­mi­jaos­sa jo­kai­sel­le kau­pun­ki­lai­sel­le on nimetty lää­kä­ri-hoi­ta­ja-työ­pa­ri

27.11.2023 19:30 14
Tilaajille
Rovaniemen terveysasemilla hoidetaan viikon ajan vain kiireellisiä tapauksia ja päivystyksessä on ruuhkaa – muuten flunssakauden kanssa pärjätään vielä kohtuullisesti

Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mil­la hoi­de­taan viikon ajan vain kii­reel­li­siä ta­pauk­sia ja päi­vys­tyk­ses­sä on ruuhkaa – muuten fluns­sa­kau­den kanssa pär­jä­tään vielä koh­tuul­li­ses­ti

16.11.2023 16:30
Tilaajille
Rovaniemen terveysasemien takaisinsoittojärjestelmässä oli jälleen tekninen vika

Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mien ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mäs­sä oli jälleen tek­ni­nen vika

03.02.2023 10:23 1
Tilaajille
”Ei tämä vielä ole valmis” – aika näyttää, kohentaako hyvinvointialueelle siirtyminen Rovaniemen perusterveydenhuoltoa

”Ei tämä vielä ole valmis” – aika näyt­tää, ko­hen­taa­ko hy­vin­voin­ti­alueel­le siir­ty­mi­nen Ro­va­nie­men pe­rus­ter­vey­den­huol­toa

04.01.2023 15:22 8
Tilaajille
Koronarokotusaikoja on jouduttu perumaan Rovaniemellä – sähköinen yhteydenottokanava suljettu vuoden loppuun asti

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ai­ko­ja on jou­dut­tu pe­ru­maan Ro­va­nie­mel­lä – ­säh­köi­nen yh­tey­den­ot­to­ka­na­va sul­jet­tu vuoden loppuun asti

20.12.2022 14:19 2
Tilaajille
Rovaniemen terveysasemien takaisinsoittopalvelu on pois käytöstä – syynä sairauspoissaolot

Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mien ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu on pois käy­tös­tä – syynä sai­raus­pois­sa­olot

07.12.2022 12:42 5
Tilaajille

Ro­va­nie­men ter­veys­ase­man pu­he­luis­sa hi­taut­ta, ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu pois päältä

01.12.2022 15:32 2
Rovaniemen terveysasemille yksi yhteinen puhelinnumero

Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mil­le yksi yh­tei­nen pu­he­lin­nu­me­ro

24.11.2022 14:44 3
Tilaajille
Rovaniemen terveydenhuollon takaisinsoittopalvelussa katkoja kesän aikana

Ro­va­nie­men ter­vey­den­huol­lon ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lus­sa katkoja kesän aikana

15.06.2022 10:17 1
Tilaajille
Rovaniemen pikapolin nimi vaihtuu kiirepoliksi – palvelu siirtyy takaisin Rinteenkulman terveysasemalle

Ro­va­nie­men pi­ka­po­lin nimi vaihtuu kii­re­po­lik­si – palvelu siirtyy ta­kai­sin Rin­teen­kul­man ter­veys­ase­mal­le

31.05.2022 18:08 2
Tilaajille
Rovaniemen terveysasemien takaisinsoittopalvelu suljettu sairaustapausten vuoksi

Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mien ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu sul­jet­tu sai­raus­ta­paus­ten vuoksi

08.03.2022 10:01
Terveysasemien takaisinsoittopalvelu ja sähköinen yhteydenottokanava ovat suljettuna Rovaniemellä tammikuun loppuun

Ter­veys­ase­mien ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu ja säh­köi­nen yh­tey­den­ot­to­ka­na­va ovat sul­jet­tu­na Ro­va­nie­mel­lä tam­mi­kuun loppuun

17.01.2022 09:05 2
Tilaajille
Rovaniemen terveysasemien takaisinsoittopalvelu on väliaikaisesti pois käytöstä

Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mien ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu on vä­li­ai­kai­ses­ti pois käy­tös­tä

03.01.2022 12:43 6
Tilaajille
Koronatilanteen paheneminen supistaa terveyskeskusten toimintaa Rovaniemellä

Ko­ro­na­ti­lan­teen pa­he­ne­mi­nen su­pis­taa ter­veys­kes­kus­ten toi­min­taa Ro­va­nie­mel­lä

13.12.2021 15:31 2
Tilaajille
Rovaniemen hallintoylilääkäri jättää tehtävänsä: "Tuli vastaan niin houkutteleva tarjous, että päätin tarttua"

Ro­va­nie­men hal­lin­to­yli­lää­kä­ri jättää teh­tä­vän­sä: "Tuli vastaan niin hou­kut­te­le­va tar­jous, että päätin tart­tua"

08.11.2021 20:46 13
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin terveysasemat palaamassa normaaleihin käytäntöihin

Ro­va­nie­men kau­pun­gin ter­veys­ase­mat pa­laa­mas­sa nor­maa­lei­hin käy­tän­töi­hin

21.10.2021 15:54
Tilaajille
Hoitajien joukkopako ja sairastelut ruuhkauttivat Rovaniemen terveysasemat: Vastaanotolle ei pääse, puhelinpalvelussa on viivettä, verkkoasiointi pysyy suljettuna

Hoi­ta­jien jouk­ko­pa­ko ja sai­ras­te­lut ruuh­kaut­ti­vat Ro­va­nie­men ter­vey­sa­se­mat: Vas­taan­otol­le ei pääse, pu­he­lin­pal­ve­lus­sa on vii­vet­tä, verk­ko­asioin­ti pysyy sul­jet­tu­na

20.09.2021 19:28 34
Tilaajille
Hoitajapula johtaa potilaan pompotteluun kodin ja sairaalan välillä – "Meillä ei ole tarpeeksi palvelutalopaikkoja eikä hoitajia", sanoo Rovaniemen palvelualuepäällikkö

Hoi­ta­ja­pu­la johtaa po­ti­laan pom­pot­te­luun kodin ja sai­raa­lan välillä – "Meillä ei ole tar­peek­si pal­ve­lu­ta­lo­paik­ko­ja eikä hoi­ta­jia", sanoo Ro­va­nie­men pal­ve­lu­alue­pääl­lik­kö

14.09.2021 14:02 5
Tilaajille
Rovaniemen terveysasemien henkilökunnasta poikkeuksellisen moni sairastunut – Kaupunki pyytää asioimaan terveyskeskuksilla vain välttämättömissä asioissa

Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mien hen­ki­lö­kun­nas­ta poik­keuk­sel­li­sen moni sai­ras­tu­nut – Kau­pun­ki pyytää asioi­maan ter­veys­kes­kuk­sil­la vain vält­tä­mät­tö­mis­sä asiois­sa

09.09.2021 13:44 8
Rokotusaikojen vaihtajat ovat ruuhkauttaneet Rovaniemen terveysasemien puhelinpalvelun

Ro­ko­tus­ai­ko­jen vaih­ta­jat ovat ruuh­kaut­ta­neet Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mien pu­he­lin­pal­ve­lun

14.07.2021 14:43 13
Tilaajille