Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Riikka Purra
Perussuomalaisten ex-jäsentä epäillään Ylen mukaan puoluetoimistoihin lähetetyistä valepommeista, Purra tuomitsee rikollisen ja väkivaltaisen toiminnan

Pe­rus­suo­ma­lais­ten ex-jä­sen­tä epäil­lään Ylen mukaan puo­lue­toi­mis­toi­hin lä­he­te­tyis­tä va­le­pom­meis­ta, Purra tuo­mit­see ri­kol­li­sen ja vä­ki­val­tai­sen toi­min­nan

09.11.2023 21:33 4
Orpon hallituksen ensimmäinen budjetti jatkaa valtion velkaantumista entiseen tahtiin – kirittävää jää paljon, eikä taantuma helpota urakkaa
Pääkirjoitus

Orpon hal­li­tuk­sen en­sim­mäi­nen bud­jet­ti jatkaa valtion vel­kaan­tu­mis­ta en­ti­seen tahtiin – ki­rit­tä­vää jää paljon, eikä taan­tu­ma helpota urakkaa

20.09.2023 19:30 22
Perussuomalaisten tuoreimmassa supo-sotkussa yhtäläisyyksiä 1930-luvun ääriliikkeiden historiaan? – Oula Silvennoinen: ”Autoritääriset liikkeet houkuttelevat tietynlaisia ihmisiä”

Pe­rus­suo­ma­lais­ten tuo­reim­mas­sa su­po-sot­kus­sa yh­tä­läi­syyk­siä 1930-lu­vun ää­ri­liik­kei­den his­to­riaan? – Oula Sil­ven­noi­nen: ”Au­to­ri­tää­ri­set liik­keet hou­kut­te­le­vat tie­tyn­lai­sia ih­mi­siä”

06.09.2023 18:19 9
Tilaajille
Valtiovarainministeri Riikka Purra esitteli ensimmäisen budjettinsa – Valtio joutuu ottamaan 10 miljardia lisävelkaa: "Menotasoa vähennetään vuosi vuodelta"

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Riikka Purra esit­te­li en­sim­mäi­sen bud­jet­tin­sa – Valtio joutuu ot­ta­maan 10 mil­jar­dia li­sä­vel­kaa: "Me­no­ta­soa vä­hen­ne­tään vuosi vuo­del­ta"

25.08.2023 18:00 8
Tilaajille
Piruettien syksy alkoi: Purra esittelee suuntaviivansa budjetille – Yksityiskohtainen hallitusohjelma voikin muodostua hallituksen kompastuskiveksi

Pi­ruet­tien syksy alkoi: Purra esit­te­lee suun­ta­vii­van­sa bud­je­til­le – Yk­si­tyis­koh­tai­nen hal­li­tus­oh­jel­ma voikin muo­dos­tua hal­li­tuk­sen kom­pas­tus­ki­vek­si

24.08.2023 17:50
Tilaajille
Perussuomalaisten puoluekokous alkoi syytösryöpyllä medialle – Purra: "Henkilöistämme rakennetaan paholaisia, joiden ajatukset ja seura saastuttavat"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten puo­lue­ko­kous alkoi syy­tös­ryö­pyl­lä me­dial­le – Purra: "Hen­ki­löis­täm­me ra­ken­ne­taan pa­ho­lai­sia, joiden aja­tuk­set ja seura saas­tut­ta­vat"

12.08.2023 11:30 15
Tilaajille
Media ei ole poliittisten kiistojen osapuoli – perussuomalaisten ristiretki mediaa vastaan nakertaa keskinäistä luottamusta ja vaikeuttaa tasapuolista uutisointia
Pääkirjoitus

Media ei ole po­liit­tis­ten kiis­to­jen osa­puo­li – pe­rus­suo­ma­lais­ten ris­ti­ret­ki mediaa vastaan na­ker­taa kes­ki­näis­tä luot­ta­mus­ta ja vai­keut­taa ta­sa­puo­lis­ta uu­ti­soin­tia

11.08.2023 19:00 42
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Osoit­ti­ko an­teek­si­pyyn­tö aitoa ka­tu­mus­ta?

02.08.2023 05:00 7
Helsingin Sanomat on julkaissut Rydmanin yksityisiä viestejä vuodelta 2016: "Leviää ja lisääntyy kuin somali"

Hel­sin­gin Sanomat on jul­kais­sut Ryd­ma­nin yk­si­tyi­siä vies­te­jä vuo­del­ta 2016: "Leviää ja li­sään­tyy kuin somali"

27.07.2023 20:00 23
Purra kirjoitti puolustuspuheen: Puolueeni ei ole rasistinen

Purra kir­joit­ti puo­lus­tus­pu­heen: Puo­luee­ni ei ole ra­sis­ti­nen

27.07.2023 14:24 8
Eduskunnasta: Maahanmuuttokritiikkiä ilman rasismia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta: Maa­han­muut­to­kri­tiik­kiä ilman ra­sis­mia

27.07.2023 11:08 1
Perussuomalaisten nousu hallitukseen paljasti yhteiskuntaan syvälle juurtuneen rasismin – asenteiden ja puhetavan on muututtava viimeistään nyt
Pääkirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lais­ten nousu hal­li­tuk­seen pal­jas­ti yh­teis­kun­taan syvälle juur­tu­neen ra­sis­min – asen­tei­den ja pu­he­ta­van on muu­tut­ta­va vii­meis­tään nyt

26.07.2023 05:00 27
Hallituksen arvoperustaan on tullut hiusmurtumia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sen ar­vo­pe­rus­taan on tullut hius­mur­tu­mia

24.07.2023 18:00 3
Toimittajalta: Sekä sanoilla että hiljaisuudella on väliä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Sekä sa­noil­la että hil­jai­suu­del­la on väliä

20.07.2023 08:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lais­ten fars­siin luvassa lisää näy­tök­siä

19.07.2023 05:30 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­sis­mi­kor­til­la valtaan

17.07.2023 05:02 3
RKP:n eduskuntaryhmä kokoontuu illalla keskustelemaan hallituksen nykytilanteesta

RKP:n edus­kun­ta­ryh­mä ko­koon­tuu illalla kes­kus­te­le­maan hal­li­tuk­sen ny­ky­ti­lan­tees­ta

14.07.2023 13:02 14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­sis­min tor­jun­nas­sa pitää päästä sa­nois­ta te­koi­hin

14.07.2023 05:05 4
Keskustan ryhmä esittää eduskunnan koolle kutsumista Purran rasismikohun vuoksi – "Tilanne on vakava"

Kes­kus­tan ryhmä esittää edus­kun­nan koolle kut­su­mis­ta Purran ra­sis­mi­ko­hun vuoksi – "Ti­lan­ne on vakava"

13.07.2023 21:11 29
Orpo ja Purra astelivat vihdoin median eteen – Riikka Purra selvensi anteeksipyyntönsä kohdetta: "Pyysin anteeksi kaikilta, jotka ovat tekstini lukeneet"

Orpo ja Purra as­te­li­vat vihdoin median eteen – Riikka Purra sel­ven­si an­teek­si­pyyn­tön­sä koh­det­ta: "Pyysin an­teek­si kai­kil­ta, jotka ovat teks­ti­ni lu­ke­neet"

12.07.2023 20:00 17
Tilaajille