Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Puunjalostus
Posion Soukkavaaraan suunnitteilla iso puunjalostustehdas – kunnanhallitus polkaisi kehittämishankkeen pystyyn

Posion Souk­ka­vaa­raan suun­nit­teil­la iso puun­ja­los­tus­teh­das – kun­nan­hal­li­tus pol­kai­si ke­hit­tä­mis­hank­keen pystyyn

21.12.2023 12:42
Tilaajille
Tervolalainen Vaara-konserni jäi viime vuonna plussalle, vaikka kasvaneet raaka-ainekulut ja laskeneet puutavaran myyntihinnat heikensivätkin tulosta

Ter­vo­la­lai­nen Vaa­ra-kon­ser­ni jäi viime vuonna plus­sal­le, vaikka kas­va­neet raa­ka-ai­ne­ku­lut ja las­ke­neet puu­ta­va­ran myyn­ti­hin­nat hei­ken­si­vät­kin tulosta

23.05.2023 21:05
Tilaajille
Kemijärvelle kaavaillaan puuelementtitehdasta – suunnitelmat ovat vasta alkuvaiheessa

Ke­mi­jär­vel­le kaa­vail­laan puue­le­ment­ti­teh­das­ta – suun­ni­tel­mat ovat vasta al­ku­vai­hees­sa

30.03.2023 15:54 4
Tilaajille
Puunjalostusyritys Pölkky oy on myyty Itävaltaan

Puun­ja­los­tu­sy­ri­tys Pölkky oy on myyty Itä­val­taan

22.12.2022 16:39 20
Tilaajille
Vaara-konserni teki positiivisen tuloksen, liikevaihto kasvoi kolmanneksella – rakennusinnon lasku aiheuttaa haasteita

Vaa­ra-kon­ser­ni teki po­si­tii­vi­sen tu­lok­sen, lii­ke­vaih­to kasvoi kol­man­nek­sel­la – ra­ken­nu­sin­non lasku ai­heut­taa haas­tei­ta

22.07.2022 10:02 7
Tilaajille
Aarikka siirtää tuotantonsa Suomeen ja puiset kynttilänjalat sorvataan jatkossa Sievissä – oikeiden tekijöiden löytäminen vei vuosia

Aarikka siirtää tuo­tan­ton­sa Suomeen ja puiset kynt­ti­län­ja­lat sor­va­taan jat­kos­sa Sie­vis­sä – oi­kei­den te­ki­jöi­den löy­tä­mi­nen vei vuosia

18.12.2021 06:30
Tilaajille
SK: Kemijärven selluyhtiön tilintarkastaja irtisanoutui – Vatanen ei ole maksanut osakeannista kuin osan

SK: Ke­mi­jär­ven sel­luyh­tiön ti­lin­tar­kas­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui – Vatanen ei ole mak­sa­nut osa­kean­nis­ta kuin osan

26.10.2021 10:20 12
Tilaajille
Kemijoen uitto lopetettiin 30 vuotta sitten – päätös yllätti kaikki, Suomi oli juuri syöksymässä syvään lamaan

Ke­mi­joen uitto lo­pe­tet­tiin 30 vuotta sitten – päätös yllätti kaikki, Suomi oli juuri syök­sy­mäs­sä syvään lamaan

21.10.2021 18:00 6
Tilaajille
Sellusta voidaan tehdä vaikka mitä, mutta miksi niin ei tehdä?
Pääkirjoitus

Sel­lus­ta voidaan tehdä vaikka mitä, mutta miksi niin ei tehdä?

11.10.2021 05:00
Tilaajille
Hirsitehtaan tonttikauppa hajotti Tervolan kunnanhallituksen – "Laitonta yritystukea yli 70 000 euroa"

Hir­si­teh­taan tont­ti­kaup­pa hajotti Ter­vo­lan kun­nan­hal­li­tuk­sen – "Lai­ton­ta yri­tys­tu­kea yli 70 000 euroa"

27.04.2021 07:00
Tilaajille
Tervolaan aiotaan perustaa pellettitehdas, joka tuo mukanaan useita työpaikkoja

Ter­vo­laan aiotaan pe­rus­taa pel­let­ti­teh­das, joka tuo mu­ka­naan useita työ­paik­ko­ja

16.04.2021 15:59 1
Tilaajille
Korona nostaa Lapin tukkipuun hintaa – "Ei kukaan osannut odottaa tällaista"

Korona nostaa Lapin tuk­ki­puun hintaa – "Ei kukaan osannut odottaa täl­lais­ta"

08.10.2020 19:30 3
Tilaajille
Suomi myy metsänsä halvalla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi myy met­sän­sä hal­val­la

07.09.2020 05:00
Tilaajille
Rovaniemen keskustan tuntumaan on säilöttynä jopa seitsemän eduskuntatalon verran puuta – Aluksi terminaalissa haittasi melu, nyt ärsyttävät pinoista nousevat tuhohyönteiset

Ro­va­nie­men kes­kus­tan tun­tu­maan on säi­löt­ty­nä jopa seit­se­män edus­kun­ta­ta­lon verran puuta – Aluksi ter­mi­naa­lis­sa hait­ta­si melu, nyt är­syt­tä­vät pi­nois­ta nou­se­vat tu­ho­hyön­tei­set

11.07.2020 06:30 3
Tilaajille
Lukijalta: Julkinen puurakentaminen osana hiilineutraaliutta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Jul­ki­nen puu­ra­ken­ta­mi­nen osana hii­li­neut­raa­liut­ta

02.03.2020 07:16
Tilaajille
Tervolassa pohditaan, rakentaisiko kunta viiden miljoonan euron toimitilat uudelle tehtaalle

Ter­vo­las­sa poh­di­taan, ra­ken­tai­si­ko kunta viiden mil­joo­nan euron toi­mi­ti­lat uudelle teh­taal­le

12.02.2020 12:53
Tilaajille
Julkinen paine sai Boreal Biorefin muuttamaan Kemijärven tehtaan rahoitussuunnitelmia: Kiinalaisomistajat vähemmistöön, pääomistus kotimaahan ja Eurooppaan

Jul­ki­nen paine sai Boreal Bio­re­fin muut­ta­maan Ke­mi­jär­ven tehtaan ra­hoi­tus­suun­ni­tel­mia: Kii­na­lai­so­mis­ta­jat vä­hem­mis­töön, pääo­mis­tus ko­ti­maa­han ja Eu­roop­paan

20.12.2019 17:26
Tilaajille
Kemijärvelläkin toimiva Keitele Forest sai tasavallan presidentin kansainvälistysmispalkinnon

Ke­mi­jär­vel­lä­kin toimiva Keitele Forest sai ta­sa­val­lan pre­si­den­tin kan­sain­vä­lis­tys­mis­pal­kin­non

29.11.2019 13:39
Tilaajille
Tervolan Saha ja Höyläämö Oy tekee miljoonaparannuksia ja uskoo, että Lapissa riittää sahattavaa: "Emme ole koskaan lomauttaneet"

Ter­vo­lan Saha ja Höy­lää­mö Oy tekee mil­joo­na­pa­ran­nuk­sia ja uskoo, että Lapissa riittää sa­hat­ta­vaa: "Emme ole koskaan lo­maut­ta­neet"

29.11.2019 07:30
Tilaajille
MTK: Sahateollisuuden tilanne on vaikea, Lapin puukauppa hiipui viime vuodesta

MTK: Sa­ha­teol­li­suu­den tilanne on vaikea, Lapin puu­kaup­pa hiipui viime vuo­des­ta

18.11.2019 14:12
Tilaajille