Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Kunnanjohtajat: Päivi Kontio joh­ta­maan Uts­jo­kea

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Monipuolinen Meri-Lappi
Meri-Lapin Keskuspesulan yrittäjä Annaleena Laakso huolestui pyykkien omavalvonnan puutteista – kehitti alalle mullistavan menetelmän, joka on ainoaa laatuaan koko Suomessa
Mainos Meri-Lapin Keskuspesula

Me­ri-La­pin Kes­kus­pe­su­lan yrit­tä­jä An­na­lee­na Laakso huo­les­tui pyyk­kien oma­val­von­nan puut­teis­ta – kehitti alalle mul­lis­ta­van me­ne­tel­män, joka on ainoaa laa­tuaan koko Suo­mes­sa

28.01.2021 08:30
Kemissä itsenäisyyspäivän juhla esitetään verkossa – ohjelmasta vastaa Syväkankaan koulun oppilaat, katso koostelähetys tästä
Mainos Kemin kaupunki

Kemissä it­se­näi­syys­päi­vän juhla esi­te­tään ver­kos­sa – oh­jel­mas­ta vastaa Sy­vä­kan­kaan koulun op­pi­laat, katso koos­te­lä­he­tys tästä

06.12.2020 06:00
Kivijalkakaupasta haetaan elämyksiä

Ki­vi­jal­ka­kau­pas­ta haetaan elä­myk­siä

03.12.2020 11:19
M-B Osa tarjoaa Mercedes-Benz-huoltopalvelut Keminmaassa – ”Kun keskitytään yhteen merkkiin, asiantuntevuus säilyy erittäin korkeana”
Mainos M-B Osa

M-B Osa tarjoaa Mer­ce­des-Benz-huol­to­pal­ve­lut Ke­min­maas­sa – ”Kun kes­ki­ty­tään yhteen merk­kiin, asian­tun­te­vuus säilyy erit­täin kor­kea­na”

02.12.2020 06:00
Idearikas yrittäjä on aina tervetullut Keminmaan elinkeinotyöryhmän suunnittelupöytään – ”Lähes kaikki esitetyt ideat ovat päätyneet käytännön toimenpiteiksi”
Mainos Keminmaan kunta

Idea­ri­kas yrit­tä­jä on aina ter­ve­tul­lut Ke­min­maan elin­kei­no­työ­ryh­män suun­nit­te­lu­pöy­tään – ”Lähes kaikki esi­te­tyt ideat ovat pää­ty­neet käy­tän­nön toi­men­pi­teik­si”

02.12.2020 06:00
Jarmo Erkkilä teki liikaa ylitöitä ja sai pomoltaan nuhtelut – perusti oman firman lähes tyhjästä ja raivasi tiensä suurten tehtaiden luottopakiksi
Mainos Erkkilän Kone Ja Huolto Oy

Jarmo Erkkilä teki liikaa yli­töi­tä ja sai po­mol­taan nuh­te­lut – perusti oman firman lähes tyh­jäs­tä ja raivasi tiensä suurten teh­tai­den luot­to­pa­kik­si

02.12.2020 06:00
Varaa itsellesi irtiotto – Erä-Valakia Savotta tarjoaa elämyksellisiä majoituspaketteja kivenheiton päässä Kemin keskustasta
Mainos Pitopalvelu Catjanne ja Erä-Valakia Savotta

Varaa it­sel­le­si ir­ti­ot­to – Erä-Va­la­kia Savotta tarjoaa elä­myk­sel­li­siä ma­joi­tus­pa­ket­te­ja ki­ven­hei­ton päässä Kemin kes­kus­tas­ta

02.12.2020 06:00
Tapakasvatuskurssilta eväitä sujuvaan arkeen - ”Hienointa on päästä todistamaan, kuinka omistajan ja koiran yhteistyö kehittyy”
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Ta­pa­kas­va­tus­kurs­sil­ta eväitä su­ju­vaan arkeen - ”Hie­noin­ta on päästä to­dis­ta­maan, kuinka omis­ta­jan ja koiran yh­teis­työ ke­hit­tyy”

25.09.2020 06:00
Kiinnostaisiko työ huipputiimissä? Meri-Lapin kuntapalvelut etsii työyhteisöönsä kokkeja ja ravitsemistyöntekijöitä
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Kiin­nos­tai­si­ko työ huip­pu­tii­mis­sä? Me­ri-La­pin kun­ta­pal­ve­lut etsii työ­yh­tei­söön­sä kokkeja ja ra­vit­se­mis­työn­te­ki­jöi­tä

16.09.2020 06:00
Uusi koti Keminmaasta? Tutustu vapaisiin omakotitontteihin Tonttipörssin avulla
Mainos Keminmaan kunta

Uusi koti Ke­min­maas­ta? Tutustu va­pai­siin oma­ko­ti­tont­tei­hin Tont­ti­pörs­sin avulla

16.09.2020 06:00
Turvallinen teatteritoiminta alkaa Jäniksen vuoden merkeissä – ”Esitys tarjoaa katsojille hersyvää huumoria, vauhtia ja maagista realismia”
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Tur­val­li­nen teat­te­ri­toi­min­ta alkaa Jä­nik­sen vuoden mer­keis­sä – ”Esitys tarjoaa kat­so­jil­le her­sy­vää huu­mo­ria, vauhtia ja maa­gis­ta rea­lis­mia”

16.09.2020 06:00
Torniolaiset Hoolit viettävät aktiivista vauva-arkea - ”Jos jäisimme aina neljän seinän sisälle, en varmasti pysyisi hereillä.”

Tor­nio­lai­set Hoolit viet­tä­vät ak­tii­vis­ta vau­va-ar­kea - ”Jos jäi­sim­me aina neljän seinän si­säl­le, en var­mas­ti pysyisi he­reil­lä.”

26.02.2020 11:36
Tornion Suurpilkit 2020 on koko kansan talvikarnevaali – ”Tänne tullaan pitämään hauskaa ja täällä kaikille on taatusti tekemistä”
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Tornion Suur­pil­kit 2020 on koko kansan tal­vi­kar­ne­vaa­li – ”Tänne tullaan pi­tä­mään hauskaa ja täällä kai­kil­le on taa­tus­ti te­ke­mis­tä”

26.02.2020 09:30
Lantionpohjalihasten toimintahäiriöt vaivaavat synnyttäneiden naisten lisäksi nuoria, ikääntyneitä sekä miehiä – ”Fysioterapiasta saa apua toimintahäiriöihin”
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Lan­tion­poh­ja­li­has­ten toi­min­ta­häi­riöt vai­vaa­vat syn­nyt­tä­nei­den naisten lisäksi nuoria, ikään­ty­nei­tä sekä miehiä – ”Fy­sio­te­ra­pias­ta saa apua toi­min­ta­häi­riöi­hin”

26.02.2020 08:00
Marja toteutti unelmansa ja avasi oman lounaskahvilan - "Mie valmistan kaikki alusta asti itse"
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Marja to­teut­ti unel­man­sa ja avasi oman lou­nas­kah­vi­lan - "Mie val­mis­tan kaikki alusta asti itse"

26.02.2020 08:14
Onni löytyi Keminmaasta - Iisalot ihastuivat rauhalliseen ja luonnonläheiseen asuinalueeseen
Kaupallinen yhteistyö Monipuolinen Meri-Lappi

Onni löytyi Ke­min­maas­ta - Iisalot ihas­tui­vat rau­hal­li­seen ja luon­non­lä­hei­seen asuin­aluee­seen

26.02.2020 06:00
Cello-keittiö on helppo ja nopea tapa uudistaa kodin sydän
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Cel­lo-keit­tiö on helppo ja nopea tapa uu­dis­taa kodin sydän

26.02.2020 06:00
Viisi vuotta muotikauppaa Kemissä - "Ei mene päivää, etteikö jotain uutta saapuisi myymälään"
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Viisi vuotta muo­ti­kaup­paa Kemissä - "Ei mene päivää, etteikö jotain uutta saa­pui­si myy­mä­lään"

26.02.2020 06:00
Vanha metsuri kuulee taas linnunlaulun
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Vanha metsuri kuulee taas lin­nun­lau­lun

26.02.2020 05:00
Maaseudulta käsin -messujen teemana kestävä maaseutu – nyt haussa ovat paikalliset esiintyjät, kasvisruoan valmistajat sekä luonnonmukaiset pienyritykset
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Maa­seu­dul­ta käsin -mes­su­jen teemana kestävä maa­seu­tu – nyt haussa ovat pai­kal­li­set esiin­ty­jät, kas­vis­ruoan val­mis­ta­jat sekä luon­non­mu­kai­set pien­yri­tyk­set

26.02.2020 04:00