Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kemin kaupunki
Kemi joutuu lopettamaan isoja kouluja, koska lasten määrä lähes puolittuu muutamassa vuodessa

Kemi joutuu lo­pet­ta­maan isoja kou­lu­ja, koska lasten määrä lähes puo­lit­tuu muu­ta­mas­sa vuo­des­sa

15.09.2023 19:55 10
Tilaajille
Kemin kaupunginhallitus hyväksyi uimahallin purkamisen mahdollistavan kaavamuutoksen – etenee seuraavaksi valtuuston käsittelyyn

Kemin kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi ui­ma­hal­lin pur­ka­mi­sen mah­dol­lis­ta­van kaa­va­muu­tok­sen – etenee seu­raa­vak­si val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn

30.08.2023 09:48 2
Tilaajille
Kemin kaupunginhallituksen puheenjohtajan Pekka Tiitisen kesäloma sujuu mökkeillen

Kemin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan Pekka Tii­ti­sen ke­sä­lo­ma sujuu mök­keil­len

07.07.2023 15:01 1
Attendo suunnittelee nelikerroksista vanhustentaloa Kemin Kauppatorin laitaan

Attendo suun­nit­te­lee ne­li­ker­rok­sis­ta van­hus­ten­ta­loa Kemin Kaup­pa­to­rin laitaan

19.06.2023 16:30 3
Tilaajille
Kemissä on kymmenien kilometrien valokuituverkko vain kaupungin omassa käytössä – nyt pohditaan sen myyntiä

Kemissä on kym­me­nien ki­lo­met­rien va­lo­kui­tu­verk­ko vain kau­pun­gin omassa käy­tös­sä – nyt poh­di­taan sen myyntiä

13.06.2023 05:00 2
Tilaajille
Kemin uuden monitoimihallin nimi valittiin 524 yleisöehdotuksen joukosta

Kemin uuden mo­ni­toi­mi­hal­lin nimi va­lit­tiin 524 ylei­sö­eh­do­tuk­sen jou­kos­ta

28.04.2023 17:55 3
Tilaajille
Kemin uusi prosenttitaideteos soi jatkossa päivittäin päiväkodin nurkalla – kuuntele hypnoottinen ääniraita

Kemin uusi pro­sent­ti­tai­de­teos soi jat­kos­sa päi­vit­täin päi­vä­ko­din nur­kal­la – kuun­te­le hyp­noot­ti­nen ää­ni­rai­ta

14.04.2023 16:05 1
Tilaajille
Kemin uimahalli tarjoaa lapsille ja nuorille ilmaisia uintikertoja touko-kesäkuun ajan

Kemin ui­ma­hal­li tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le il­mai­sia uin­ti­ker­to­ja tou­ko-ke­sä­kuun ajan

14.04.2023 12:58 1
"Kun ymmärrettiin, että ne ovat viranomaisen asiakirjoja, ne alettiin työntää päivittäin silppuriin" – KHO asettui Kemin puolelle paperijupakassa

"Kun ym­mär­ret­tiin, että ne ovat vi­ran­omai­sen asia­kir­jo­ja, ne alet­tiin työntää päi­vit­täin silp­pu­riin" – KHO asettui Kemin puo­lel­le pa­pe­ri­ju­pa­kas­sa

11.04.2023 05:00 9
Tilaajille
Ilkivallasta kärsinyt Kemin rautatieaseman odotustila remontoidaan – seuroilta toivotaan valvonta-apua

Il­ki­val­las­ta kär­si­nyt Kemin rau­ta­tie­ase­man odo­tus­ti­la re­mon­toi­daan – seu­roil­ta toi­vo­taan val­von­ta-apua

06.02.2023 15:28 1
Tilaajille
Puolueloikkari perusti Kemin valtuustoon Vapauden liiton valtuustoryhmän

Puo­lue­loik­ka­ri perusti Kemin val­tuus­toon Va­pau­den liiton val­tuus­to­ryh­män

06.02.2023 14:52
Tilaajille
Kemi ja Savonlinna haluavat turvata sairaalat pysyvästi – lainmuutoksilla alkaa olla kiire

Kemi ja Sa­von­lin­na ha­lua­vat turvata sai­raa­lat py­sy­väs­ti – lain­muu­tok­sil­la alkaa olla kiire

27.01.2023 14:02 1
Tilaajille
Ilmastonmuutos lisää pääkallokelejä – Kemi pohtii keinoa puuttua hiekoittamattomiin pätkiin jalkakäytävillä

Il­mas­ton­muu­tos lisää pää­kal­lo­ke­le­jä – Kemi pohtii keinoa puuttua hie­koit­ta­mat­to­miin pätkiin jal­ka­käy­tä­vil­lä

13.01.2023 14:41 7
Tilaajille
Kenelle ehkäisevät päihde- ja mielenterveyspalvelut kuuluvat sote-uudistuksen jälkeen? – "Erittäin hyvä kysymys"

Kenelle eh­käi­se­vät päihde- ja mie­len­ter­veys­pal­ve­lut kuu­lu­vat sote-uu­dis­tuk­sen jäl­keen? – "E­rit­täin hyvä ky­sy­mys"

30.11.2022 14:44
Tilaajille
Kemin talous alkaa oieta ensi vuonna – "Arviomme on, että uusia yrityksiä tulee"

Kemin talous alkaa oieta ensi vuonna – "Ar­viom­me on, että uusia yri­tyk­siä tulee"

29.11.2022 16:30 5
Tilaajille
Koronan kolhima Kemin matkailuyhtiö pyytää kaupungilta miljoonan euron rahoitusta

Koronan kolhima Kemin mat­kai­lu­yh­tiö pyytää kau­pun­gil­ta mil­joo­nan euron ra­hoi­tus­ta

28.11.2022 20:44 5
Tilaajille
Kemi toivoo eduskunnalta "joululahjaa" Meri-Lapin teatteritoiminnan turvaamiseksi

Kemi toivoo edus­kun­nal­ta "jou­lu­lah­jaa" Me­ri-La­pin teat­te­ri­toi­min­nan tur­vaa­mi­sek­si

07.11.2022 17:05 5
Tilaajille
Kemi ulkoistaa talous- ja palkkahallintonsa Sarastialle – "Ei hypätä kerralla syvään päätyyn"

Kemi ul­kois­taa talous- ja palk­ka­hal­lin­ton­sa Sa­ras­tial­le – "Ei hypätä ker­ral­la syvään pää­tyyn"

07.11.2022 16:53 2
Tilaajille
Heittääkö Meri-Lapin teatteriyhdistys pyyhkeen kehään – Onko yhdistyksen remontoitava toimivat esitystilat, vai kuka ne hoitaa kuntoon?

Heit­tää­kö Me­ri-La­pin teat­te­ri­yh­dis­tys pyyh­keen kehään – Onko yh­dis­tyk­sen re­mon­toi­ta­va toi­mi­vat esi­tys­ti­lat, vai kuka ne hoitaa kun­toon?

01.11.2022 17:30 4
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kemin sydän päästettiin vaaralliseen kammiovärinään

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kemin sydän pääs­tet­tiin vaa­ral­li­seen kam­mio­vä­ri­nään

27.10.2022 13:31 4
Tilaajille