Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Maankäyttö
Viimeisin 4 tuntia
Simon kunta osti Fennovoiman ison tontin Karsikosta

Simon kunta osti Fen­no­voi­man ison tontin Kar­si­kos­ta

09:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kemi ostaa Kaidin tontin takaisin ja yhtiön taru Suomessa päättyy

Kemi ostaa Kaidin tontin ta­kai­sin ja yhtiön taru Suo­mes­sa päättyy

30.11.2023 12:15 1
Tilaajille
Keminmaan Citymarketin vieressä olevasta parkkipaikasta ei ole maksettu kunnalle vuokraa 23 vuoteen – vahinko jopa 70 000 euroa

Ke­min­maan Ci­ty­mar­ke­tin vie­res­sä ole­vas­ta park­ki­pai­kas­ta ei ole mak­set­tu kun­nal­le vuokraa 23 vuoteen – ­va­hin­ko jopa 70 000 euroa

30.10.2023 05:00 8
Tilaajille
Kelan yllättävä hakemustulva ruuhkauttaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta – tietyissä asioissa ratkaisu-aika liki 1,5 vuotta

Kelan yl­lät­tä­vä ha­ke­mus­tul­va ruuh­kaut­taa Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keut­ta – tie­tyis­sä asiois­sa rat­kai­su-ai­ka liki 1,5 vuotta

24.09.2023 18:00 2
Tilaajille
Väki vähenee, itsetunto kasvaa ja kalat yhä syödään
Kolumni

Väki vä­he­nee, it­se­tun­to kasvaa ja kalat yhä syödään

09.09.2023 05:00 4
Uutisanalyysi: Metsänomistajat esittävät ryöstön uhreja, vaikka heidän omat kätensä ovat toisten lompakolla

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Met­sän­omis­ta­jat esit­tä­vät ryöstön uhreja, vaikka heidän omat kätensä ovat toisten lom­pa­kol­la

29.05.2023 05:00 46
Tilaajille
Suomen suurimman tuulipuiston kaavoitus käynnistyy sittenkin Itä-Lapissa – Sallan kunnanhallitus käänsi kelkkansa

Suomen suu­rim­man tuu­li­puis­ton kaa­voi­tus käyn­nis­tyy sit­ten­kin Itä-La­pis­sa – Sallan kun­nan­hal­li­tus käänsi kelk­kan­sa

09.05.2023 18:50 12
Tilaajille
Laskimme kuinka paljon metsää jää voimaloiden alle: "Tuulivoiman ja metsätalouden välillä on selvä win–win-tilanne"

Las­kim­me kuinka paljon metsää jää voi­ma­loi­den alle: "Tuu­li­voi­man ja met­sä­ta­lou­den välillä on selvä win–­win-ti­lan­ne"

21.04.2023 19:31 38
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­rem­paa maan­käy­tön suun­nit­te­lua

29.03.2023 07:30
Veitsiluodon uusi kaava tuli voimaan – jarru pois kuitutehtaalta ja muilta uusilta yrityksiltä

Veit­si­luo­don uusi kaava tuli voimaan – jarru pois kui­tu­teh­taal­ta ja muilta uusilta yri­tyk­sil­tä

17.03.2023 15:40
Tilaajille
Simo hyväksyi uuden asuinalueen kaavan merenrantaan – kunnan tiedossa on jo 26 tonteista kiinnostunutta

Simo hy­väk­syi uuden asuin­alueen kaavan me­ren­ran­taan – kunnan tie­dos­sa on jo 26 ton­teis­ta kiin­nos­tu­nut­ta

14.03.2023 16:32 2
Tilaajille
Kittilä teki kielteisen periaatepäätöksen tuulivoimasta, Keminmaassa vaaditaan kansanäänestystä – tuulivoima on jumissa joka kolmannessa Lapin kunnassa

Kittilä teki kiel­tei­sen pe­ri­aa­te­pää­tök­sen tuu­li­voi­mas­ta, Ke­min­maas­sa vaa­di­taan kan­san­ää­nes­tys­tä – tuu­li­voi­ma on jumissa joka kol­man­nes­sa Lapin kun­nas­sa

03.03.2023 19:30 10
Tilaajille
Kemin poliisiasema ei tulekaan keskustaan? Uutta rakennusta aletaan suunnitella kaupungin eteläpuolelle Kemintulliin

Kemin po­lii­si­ase­ma ei tu­le­kaan kes­kus­taan? Uutta ra­ken­nus­ta aletaan suun­ni­tel­la kau­pun­gin ete­lä­puo­lel­le Ke­min­tul­liin

28.02.2023 18:45 9
Tilaajille
Tuulivoima jakaa Tervolan kahteen leiriin – löytyykö sopu uuden tuulivoimastrategian avulla?

Tuu­li­voi­ma jakaa Ter­vo­lan kahteen leiriin – löy­tyy­kö sopu uuden tuu­li­voi­ma­stra­te­gian avulla?

01.02.2023 05:00 13
Tilaajille
Tuulivoiman ja porotalouden ristiriitojen ratkaisemiseen koottiin lista parhaista käytännöistä

Tuu­li­voi­man ja po­ro­ta­lou­den ris­ti­rii­to­jen rat­kai­se­mi­seen koot­tiin lista par­hais­ta käy­tän­nöis­tä

16.01.2023 07:00 11
Tilaajille
Suhangon kaivoshanke hiertää Ranuan naapurikunnissa – Tervola ei halua Suhangon purkuputkea, eikä Keminmaa Suhankoon liittyvää malminetsintää alueelleen

Su­han­gon kai­vos­han­ke hiertää Ranuan naa­pu­ri­kun­nis­sa – Tervola ei halua Su­han­gon pur­ku­put­kea, eikä Ke­min­maa Su­han­koon liit­ty­vää mal­min­et­sin­tää alueel­leen

25.11.2022 19:33 10
Tilaajille
VSB suunnittelee Keminmaahan isoa tuulipuistoa – tiedotustilaisuus tänään illalla

VSB suun­nit­te­lee Ke­min­maa­han isoa tuu­li­puis­toa – tie­do­tus­ti­lai­suus tänään illalla

24.11.2022 05:00 5
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain uudistus on herättänyt maankäyttöön liittyviä huolia – lainvalmistelijan mukaan pelot ovat  turhia

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­tus on he­rät­tä­nyt maan­käyt­töön liit­ty­viä huolia – lain­val­mis­te­li­jan mukaan pelot ovat turhia

22.11.2022 16:32 19
Tilaajille
Inarin poro- ja kalapäiviltä pohjaa maankäytön suunnitteluun – uusi tutkimus vahvistaa vanhoja totuuksia porotalouden ja maankäytön yhteensovittamisesta

Inarin poro- ja ka­la­päi­vil­tä pohjaa maan­käy­tön suun­nit­te­luun – uusi tut­ki­mus vah­vis­taa vanhoja to­tuuk­sia po­ro­ta­lou­den ja maan­käy­tön yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­ta

25.08.2022 18:12 6
Tilaajille
Maankäytön demokratiaa vahvistettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maan­käy­tön de­mo­kra­tiaa vah­vis­tet­ta­va

24.06.2022 05:00 3
Tilaajille