Kuntatalous

Lau­ta­kun­nan päätös: Ni­va­vaa­ran koulu säilyy Ro­va­nie­mel­lä, koulun lä­hei­syy­teen ra­ken­ne­taan uu­dis­ra­ken­nus – kus­tan­nus­ar­vio noin 38 mil­joo­naa

23.04.2021 20:57 3
Tilaajille

Aja­tus­pa­ja löysi Lapista yhden me­nes­ty­jä­kun­nan – suurin osa maa­kun­nas­ta kuuluu kor­kein­taan kes­ki­kas­tiin

20.04.2021 07:00 2
Tilaajille

Pe­las­taa­ko met­sä­jät­ti Kemin ta­lou­den? – Vas­taus­ta voi etsiä Ää­ne­kos­kel­ta: "Vaikka tehdas terästi kan­san­ta­lout­ta, vai­ku­tus ei vält­tä­mät­tä näy alueel­la"

10.04.2021 11:39 8
Tilaajille

Hel­sin­ki­läi­nen sai ko­ro­na­tu­kea 127 euroa enemmän kuin yli­tor­nio­lai­nen – "Oma suu on lähin"

02.04.2021 10:38 17
Tilaajille

Kemissä val­mis­tel­laan uusia joh­to­por­ras­ta kos­ke­via sääs­tö­jä – ilman ko­ro­na-apu­ja talous olisi jäänyt taas tap­piol­le

30.03.2021 07:34 3
Tilaajille

Lappi jää­mäs­sä vaille laa­ja­kais­ta­tu­kea – Kri­tee­rit ovat niin kovat, ettei kun­nil­ta löydy rahaa

25.03.2021 20:19 1
Tilaajille

Simo sai tun­tu­van pe­rin­tö­po­tin lapsiin käy­tet­tä­väk­si – hiih­to­mies Paavo Halonen muis­te­taan vaa­ti­mat­to­ma­na iki­liik­ku­ja­na

05.03.2021 06:30 1
Tilaajille

Ro­va­nie­mi si­joit­taa kohua he­rät­tä­neet rahat ly­hyek­si aikaa

01.03.2021 06:30 4
Tilaajille

Saramo MTV:l­lä: Osa kun­nis­ta joutuu pa­laut­ta­maan valtion antamia ope­tuk­sen ko­ro­na­tu­kia

20.02.2021 17:19

Liki mil­joo­nan euron potti jakoon So­dan­ky­läs­sä – kunta maksoi työn­te­ki­jöil­leen lisiä liian vähän

17.02.2021 18:30
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä poh­di­taan, onko ra­ken­net­ta­van alueen eli Kielan toisen osan myy­mi­nen vuok­raa­mis­ta parempi vaih­to­eh­to

15.02.2021 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Tyh­jäs­tä on paha nyh­jäis­tä

20.01.2021 04:42
Tilaajille

Kemin, Ke­min­maan, Simon, Ter­vo­lan, Tornion ja Yli­tor­nion joh­to­hen­ki­löt ker­to­vat mitä hyvää viime vuosi toi ja mil­lai­sil­la as­kel­mer­keil­lä kunnat suun­taa­vat tu­le­vai­suu­teen

07.01.2021 11:54

Valtion ko­ro­na­tu­ki auttaa, säästää pitää silti: Kemi ja Tornio muok­kaa­vat kou­lu­verk­ko­jaan

16.12.2020 15:27

Pel­ko­sen­nie­mi ensi vuoteen isoilla in­ves­toin­neil­la

17.12.2020 08:21 1
Tilaajille

Kau­pun­ki ei tois­tai­sek­si aio va­paut­taa yri­tyk­siä vuok­ran­mak­sus­ta Ro­va­nie­mel­lä

15.12.2020 21:34
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven ta­lous­ti­lan­ne paranee ensi vuonna

15.12.2020 09:36 1
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­ki pe­las­tui, mutta vain het­kek­si

14.12.2020 19:20
Tilaajille

Salla korjaa kir­kon­ky­län huo­no­kun­toi­sia katuja sekä ra­ken­taa hy­vin­voin­ti­puis­ton ja lä­hi­lii­kun­ta­rei­tin

11.12.2020 20:09 1
Tilaajille

Kittilä tu­le­vas­ta vuo­des­taan: Mat­kai­lu­koh­tei­den vuok­raus etä­työ­tä varten voisi auttaa alan yri­tyk­siä sel­viä­mään

08.12.2020 21:27
Tilaajille