Kuntatalous
Viimeisin 4 tuntia
Valtio lupaa tukea kuntataloutta miljardeilla euroilla – ensi vuodesta on tulossa kunnille historiallisen heikko

Valtio lupaa tukea kun­ta­ta­lout­ta mil­jar­deil­la eu­roil­la – ensi vuo­des­ta on tulossa kun­nil­le his­to­rial­li­sen heikko

14:48 0
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipide Maija Kuittinen, Pekka Laukkanen

Lu­ki­jal­ta: Kuntiin lisää pi­to­voi­maa nuo­ri­so­työn avulla

16.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Kun oppilaiden määrä vähenee, kouluverkon harventaminen on vaikeaa, mutta oikea ratkaisu
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kun op­pi­lai­den määrä vä­he­nee, kou­lu­ver­kon har­ven­ta­mi­nen on vai­keaa, mutta oikea rat­kai­su

15.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Inarin kunnanjohtaja: Kotimaan matkailu ei millään riitä paikkaamaan kansainvälisen liikenteen romahdusta

Inarin kun­nan­joh­ta­ja: Ko­ti­maan mat­kai­lu ei millään riitä paik­kaa­maan kan­sain­vä­li­sen lii­ken­teen ro­mah­dus­ta

08.09.2020 18:53 6
Tilaajille
Joka toinen lappilaiskunta hakee tänä syksynä harkinnanvaraista: Enontekiö anoo valtiolta ylimääräistä avustusta 1904 euroa kuntalaista kohti

Joka toinen lap­pi­lais­kun­ta hakee tänä syksynä har­kin­nan­va­rais­ta: Enon­te­kiö anoo val­tiol­ta yli­mää­räis­tä avus­tus­ta 1904 euroa kun­ta­lais­ta kohti

04.09.2020 13:40 0
Tilaajille
Sodankylän kunnanhallitus pudotti kouluverkon talouspaketista – lisäselvityksiä tarvitaan

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tus pudotti kou­lu­ver­kon ta­lous­pa­ke­tis­ta – li­sä­sel­vi­tyk­siä tar­vi­taan

31.08.2020 21:42 0
Tilaajille
Pello hakee valtiolta tukea 800 000 eurolla – Uuden koulun rakentaminen, koronaepidemia ja sote-kulut ovat ajaneet kunnan talouden tuskaiseen tilanteeseen

Pello hakee val­tiol­ta tukea 800 000 eurolla – Uuden koulun ra­ken­ta­mi­nen, ko­ro­na­epi­de­mia ja so­te-ku­lut ovat ajaneet kunnan ta­lou­den tus­kai­seen ti­lan­tee­seen

31.08.2020 20:11 0
Tilaajille
Hallitus pitää sitkeästi kiinni oppivelvollisuuden pidentämisestä, vaikka kunnissa säästetään ja lomautetaan. Nyt on aikalisän paikka?
Pääkirjoitus

Hal­li­tus pitää sit­keäs­ti kiinni op­pi­vel­vol­li­suu­den pi­den­tä­mi­ses­tä, vaikka kun­nis­sa sääs­te­tään ja lo­mau­te­taan. Nyt on ai­ka­li­sän paikka?

21.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Aino Sankala

Lu­ki­jal­ta: Riitoja on tar­peek­si

21.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Pelkosenniemi hakee 700 000 euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta – Koronapandemian vaikutukset kunnan taloudelle noin 200 000 euroa

Pel­ko­sen­nie­mi hakee 700 000 euroa har­kin­nan­va­rais­ta val­tion­osuu­den ko­ro­tus­ta – Ko­ro­na­pan­de­mian vai­ku­tuk­set kunnan ta­lou­del­le noin 200 000 euroa

13.08.2020 16:00 1
Tilaajille
Korona tuo kriisikunnille hetken helpotuksen: Ministeriö aikoo lykätä uusia kriisimenettelyjä – Katso lista: Näin Lapin kunnat täyttävät kriisikuntakriteereitä

Korona tuo krii­si­kun­nil­le hetken hel­po­tuk­sen: Mi­nis­te­riö aikoo lykätä uusia krii­si­me­net­te­ly­jä – Katso lista: Näin Lapin kunnat täyt­tä­vät krii­si­kun­ta­kri­tee­rei­tä

27.07.2020 17:25 0
Lukijalta Mielipide Jorma Törmänen

Lu­ki­jal­ta: Yli­tor­nio myön­tei­nen tuu­li­voi­mal­le

01.07.2020 12:58 0
Tilaajille
Savukosken alijäämä hupenee ja velkavastuut kasvavat lähivuosina

Sa­vu­kos­ken ali­jää­mä hupenee ja vel­ka­vas­tuut kas­va­vat lä­hi­vuo­si­na

25.06.2020 21:15 1
Tilaajille
Lukijalta: Arviointikertomus paljastaa Rovaniemen hallinnon heikkoudet ja kehnon taloudenhoidon
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ar­vioin­ti­ker­to­mus pal­jas­taa Ro­va­nie­men hal­lin­non heik­kou­det ja kehnon ta­lou­den­hoi­don

15.06.2020 11:52 3
Lukijalta: Enontekiö tarvitsee lentokenttänsä
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Enon­te­kiö tar­vit­see len­to­kent­tän­sä

29.05.2020 13:18 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Vaalikentillä kannattaa keskittyä siihen, miten kuntatalouden ongelmat ratkaistaan omin voimin
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Vaa­li­ken­til­lä kan­nat­taa kes­kit­tyä siihen, miten kun­ta­ta­lou­den on­gel­mat rat­kais­taan omin voimin

25.05.2020 05:00 1
Tilaajille
Rovaniemen taloudessa näkyi jo käänteen merkkejä, mutta korona vei kaiken: "Joudutaan samanlaiseen tilanteeseen kuin 1990-luvun lamassa", sanoo Esko Lotvonen

Ro­va­nie­men ta­lou­des­sa näkyi jo kään­teen merk­ke­jä, mutta korona vei kaiken: "Jou­du­taan sa­man­lai­seen ti­lan­tee­seen kuin 1990-lu­vun la­mas­sa", sanoo Esko Lot­vo­nen

22.05.2020 18:42 0
Tilaajille
Uuden kaupunginjohtajan shokkialku: Puolessa vuodessa kaikki muuttui  - kukoistavan matkailukaupungin kadut ovat nyt autiot ja kirstu tyhjä

Uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan shok­kial­ku: Puo­les­sa vuo­des­sa kaikki muuttui - ku­kois­ta­van mat­kai­lu­kau­pun­gin kadut ovat nyt autiot ja kirstu tyhjä

16.05.2020 06:00 5
Tilaajille
Kemin talouskurimus ei hellitä – tämän vuoden budjetti on pettämässä kuudella miljoonalla eurolla

Kemin ta­lous­ku­ri­mus ei hellitä – tämän vuoden bud­jet­ti on pet­tä­mäs­sä kuu­del­la mil­joo­nal­la eurolla

11.05.2020 20:09 0
Tilaajille
Kemin kaupunginhallitus esittää yksimielisesti kaupunginorkesterin lakkauttamista – valtuusto päättää orkesterin kohtalosta jo maanantaina

Kemin kau­pun­gin­hal­li­tus esittää yk­si­mie­li­ses­ti kau­pun­gin­or­kes­te­rin lak­kaut­ta­mis­ta – val­tuus­to päättää or­kes­te­rin koh­ta­los­ta jo maa­nan­tai­na

14.04.2020 19:51 0
Tilaajille