tulvat: Kaa­re­su­van­nos­sa tulviva Muo­nion­jo­ki saattaa kat­kais­ta Ruotsin ra­ja­tien maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na

Talousarvio
Ranua kysyy kuntalaisiltaan, mihin 10 000 euron määrärahan voisi käyttää – ehdotuksia otetaan vastaan

Ranua kysyy kun­ta­lai­sil­taan, mihin 10 000 euron mää­rä­ra­han voisi käyttää – eh­do­tuk­sia otetaan vastaan

23.05.2022 14:09 1
Tilaajille
Hallituksella edessä kipeitä päätöksiä uusien menopaineiden vuoksi –keväällä on löydettävä joko satojen miljoonien edestä leikattavaa tai lipsuttava jälleen menokatosta

Hal­li­tuk­sel­la edessä kipeitä pää­tök­siä uusien me­no­pai­nei­den vuoksi –ke­vääl­lä on löy­det­tä­vä joko satojen mil­joo­nien edestä lei­kat­ta­vaa tai lip­sut­ta­va jälleen me­no­ka­tos­ta

18.12.2021 17:00 10
Kemin johtavien viranhaltijoiden ja toimielinten pitää tehdä muutettu talousarvioesitys maaliskuun loppuun mennessä

Kemin joh­ta­vien vi­ran­hal­ti­joi­den ja toi­mi­elin­ten pitää tehdä muu­tet­tu ta­lous­ar­vio­esi­tys maa­lis­kuun loppuun men­nes­sä

14.12.2021 11:04 1
Tilaajille
Tervola ennakoi ensi vuodesta ylijäämäistä – kunnan suurin investointi on 2,1 miljoonan euron panostus terveyskeskuksen uudisrakentamiseen

Tervola ennakoi ensi vuo­des­ta yli­jää­mäis­tä – kunnan suurin in­ves­toin­ti on 2,1 mil­joo­nan euron pa­nos­tus ter­veys­kes­kuk­sen uu­dis­ra­ken­ta­mi­seen

04.12.2021 00:12 1
Tilaajille
Ranuan talous on painumassa alijäämäiseksi – kunnalla on kuitenkin yli 12 miljoonan euron puskuri aiempien vuosien ylijäämistä

Ranuan talous on pai­nu­mas­sa ali­jää­mäi­sek­si – kun­nal­la on kui­ten­kin yli 12 mil­joo­nan euron puskuri aiem­pien vuosien yli­jää­mis­tä

18.11.2021 10:16 1
Tilaajille
Lapissa viisi kuntaa pyytää harkinnavaraista valtionapua – kaupungeista vain Tornio jätti perinteisen köyhäintuen hakematta

Lapissa viisi kuntaa pyytää har­kin­na­va­rais­ta val­tion­apua – kau­pun­geis­ta vain Tornio jätti pe­rin­tei­sen köy­häin­tuen ha­ke­mat­ta

16.09.2021 06:57 5
Tilaajille
Sodankylän valtuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion – Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteitä jatketaan vuonna 2021

So­dan­ky­län val­tuus­to hy­väk­syi ensi vuoden ta­lous­ar­vion – Ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­oh­jel­man toi­men­pi­tei­tä jat­ke­taan vuonna 2021

18.12.2020 20:21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ettehän sammuta valoja?

16.12.2020 07:00
Tilaajille
Simo jatkaa niukalla linjalla ensi vuonnakin – kunnan sote-palveluista vastaavalle Oulunkaarelle menevä rahamäärä kasvaa poikkeuksellisen paljon

Simo jatkaa niu­kal­la lin­jal­la ensi vuon­na­kin – kunnan so­te-pal­ve­luis­ta vas­taa­val­le Ou­lun­kaa­rel­le menevä ra­ha­mää­rä kasvaa poik­keuk­sel­li­sen paljon

01.12.2020 17:15 1
Tilaajille
Gallup: "Parasta budjetissa on se, että se on tämän valtuuston viimeinen" – Näin valtuustoryhmien johto kommentoi Rovaniemen uutta budjettia

Gallup: "Pa­ras­ta bud­je­tis­sa on se, että se on tämän val­tuus­ton vii­mei­nen" – Näin val­tuus­to­ryh­mien johto kom­men­toi Ro­va­nie­men uutta bud­jet­tia

18.11.2020 12:20 4
Kyläkoulut päätettiin Rovaniemellä säilyttää, mutta  kaupunginvaltuusto onnistui vaalien lähestymisestä huolimatta säästämään – Haasteita jäi myös tulevalle valtuustolle
Pääkirjoitus

Ky­lä­kou­lut pää­tet­tiin Ro­va­nie­mel­lä säi­lyt­tää, mutta kau­pun­gin­val­tuus­to on­nis­tui vaalien lä­hes­ty­mi­ses­tä huo­li­mat­ta sääs­tä­mään – Haas­tei­ta jäi myös tu­le­val­le val­tuus­tol­le

18.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Rovaniemi laati budjetin: Railon rakentaja remontoi vanhan aseman ja vanhusten asumispalveluja yksityistetään – Kiintiöpakolaisista äänestettiin neljä kertaa ja lopulta palattiin lähtöruutuun

Ro­va­nie­mi laati bud­je­tin: Railon ra­ken­ta­ja re­mon­toi vanhan aseman ja van­hus­ten asu­mis­pal­ve­lu­ja yk­si­tyis­te­tään – Kiin­tiö­pa­ko­lai­sis­ta ää­nes­tet­tiin neljä kertaa ja lopulta pa­lat­tiin läh­tö­ruu­tuun

17.11.2020 15:20 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pi­täi­si­kö ta­lous­ar­vion laa­ti­mi­nen uu­dis­taa?

01.11.2020 11:26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pelkkä ve­ron­nos­to ei rat­kai­se on­gel­mia

27.10.2020 05:40
Tilaajille
Rovaniemen Keskustan valtuustoryhmältä huomautus Pertti Lakkalalle: "Toiminta ja käytös eivät ole tukeneet ryhmän sopimia tavoitteita" – Lakkala puolusti kyläkoulujen lakkautusta, mikä ei tukenut valtuustoryhmän näkemystä

Ro­va­nie­men Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mäl­tä huo­mau­tus Pertti Lak­ka­lal­le: "Toi­min­ta ja käytös eivät ole tu­ke­neet ryhmän sopimia ta­voit­tei­ta" – Lakkala puo­lus­ti ky­lä­kou­lu­jen lak­kau­tus­ta, mikä ei tukenut val­tuus­to­ryh­män nä­ke­mys­tä

23.10.2020 18:31 7
Tilaajille
Vanhanen: Suomen menestyksen ratkaisee se, miten yritykset kestävät kriisin yli ja saavat kiinni epidemian jälkeen viriävästä kansainvälisestä kysynnästä

Van­ha­nen: Suomen me­nes­tyk­sen rat­kai­see se, miten yri­tyk­set kes­tä­vät kriisin yli ja saavat kiinni epi­de­mian jälkeen vi­riä­väs­tä kan­sain­vä­li­ses­tä ky­syn­näs­tä

07.10.2020 11:17 1
Saamelaiskäräjille esitetään vuoden 2021 talousarviossa 80 000 euron lisäystä hallinnon kehittämiseen

Saa­me­lais­kä­rä­jil­le esi­te­tään vuoden 2021 ta­lous­ar­vios­sa 80 000 euron li­säys­tä hal­lin­non ke­hit­tä­mi­seen

05.10.2020 15:26 1
Tilaajille
Miten käy työttömyysturvan, eläkeputken ja turpeen verotuksen? –Katso hallituksen tiedotustilaisuus talousarvioneuvotteluista tästä 16.00 alkaen

Miten käy työt­tö­myys­tur­van, elä­ke­put­ken ja turpeen ve­ro­tuk­sen? –Katso hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suus ta­lous­ar­vio­neu­vot­te­luis­ta tästä 16.00 alkaen

16.09.2020 13:53
Sodankylän talousarvion toteutuma heilahteli valoisammaksi – vt. kunnanjohtaja varoittaa, että tilanne voi vielä muuttua

So­dan­ky­län ta­lous­ar­vion to­teu­tu­ma hei­lah­te­li va­loi­sam­mak­si – vt. kun­nan­joh­ta­ja va­roit­taa, että tilanne voi vielä muuttua

14.09.2020 17:26
Tilaajille
Eduskunnasta: Veronkorotuskierre pitää katkaista
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Ve­ron­ko­ro­tus­kier­re pitää kat­kais­ta

05.08.2020 15:05 4