Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Mistä tulee Lapin suurin puolue? Kuun­te­le myös, mikä pu­hut­taa ra­ja­kun­nis­sa vaalien alla

Vaalit: Kuka on edus­kun­ta­vaa­lien Lapin ää­ni­ha­ra­va? Veikkaa ja voita

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Talousarvio
Pelkosenniemen kunnantalo muuttaa liikekeskukseen peruskorjauksen jälkeen – kunnan talousarviota hierottiin myöhään yöhön asti

Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­ta­lo muuttaa lii­ke­kes­kuk­seen pe­rus­kor­jauk­sen jälkeen – kunnan ta­lous­ar­vio­ta hie­rot­tiin myöhään yöhön asti

16.12.2022 08:57
Tilaajille
Vuoden 2023 talousarviot hyväksyttiin Simossa ja Tervolassa  – "Vauvarahaan tulee nyt merkittävä korotus"

Vuoden 2023 ta­lous­ar­viot hy­väk­syt­tiin Simossa ja Ter­vo­las­sa – "­Vau­va­ra­haan tulee nyt mer­kit­tä­vä ko­ro­tus"

13.12.2022 17:06
Sote-uudistus tuo epävarmuutta Tervolan taloudenpitoon – kunnanvaltuusto päättää ensi vuoden talouasioista 8. joulukuuta

Sote-uu­dis­tus tuo epä­var­muut­ta Ter­vo­lan ta­lou­den­pi­toon – kun­nan­val­tuus­to päättää ensi vuoden ta­loua­siois­ta 8. jou­lu­kuu­ta

01.12.2022 14:16
Tilaajille
Henkseleitä ei passaa paukutella Kemissä ja Torniossa

Henk­se­lei­tä ei passaa pau­ku­tel­la Kemissä ja Tor­nios­sa

01.12.2022 09:15 2
Ranuan kunta vaatii matkailuyhtiöltään 100 000 euroa osinkoa ensi vuonna – rahaa varattu ensimmäistä kertaa myös kuntamarkkinointiin

Ranuan kunta vaatii mat­kai­lu­yh­tiöl­tään 100 000 euroa osinkoa ensi vuonna – rahaa varattu en­sim­mäis­tä kertaa myös kun­ta­mark­ki­noin­tiin

27.11.2022 13:34
Tilaajille
Vain Torniossa on uimahalliasiat kunnossa – Kemissä ja Kemijärvellä pitäisi löytyä 10 miljoonaa euroa uuden rakentamiseen

Vain Tor­nios­sa on ui­ma­hal­li­asiat kun­nos­sa – Kemissä ja Ke­mi­jär­vel­lä pitäisi löytyä 10 mil­joo­naa euroa uuden ra­ken­ta­mi­seen

16.09.2022 19:29 6
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue ei aio leikata palveluista vielä tänä syksynä – budjetin valmistelu nojaa valtion lupaamaan rahapottiin, mutta vasta aika näyttää, riittääkö se

Lapin hy­vin­voin­ti­alue ei aio leikata pal­ve­luis­ta vielä tänä syksynä – bud­je­tin val­mis­te­lu nojaa valtion lu­paa­maan ra­ha­pot­tiin, mutta vasta aika näyt­tää, riit­tää­kö se

14.09.2022 19:00 2
Tilaajille
Sodankylän talousarvioraami peräti 2,6 miljoonaa euroa pakkasen puolella – kunta epäilee valtionosuuksissa olevan virhe

So­dan­ky­län ta­lous­ar­vio­raa­mi peräti 2,6 mil­joo­naa euroa pak­ka­sen puo­lel­la – kunta epäilee val­tion­osuuk­sis­sa olevan virhe

13.09.2022 13:28 1
Tilaajille
Ranua kysyy kuntalaisiltaan, mihin 10 000 euron määrärahan voisi käyttää – ehdotuksia otetaan vastaan

Ranua kysyy kun­ta­lai­sil­taan, mihin 10 000 euron mää­rä­ra­han voisi käyttää – eh­do­tuk­sia otetaan vastaan

23.05.2022 14:09 1
Tilaajille
Hallituksella edessä kipeitä päätöksiä uusien menopaineiden vuoksi –keväällä on löydettävä joko satojen miljoonien edestä leikattavaa tai lipsuttava jälleen menokatosta

Hal­li­tuk­sel­la edessä kipeitä pää­tök­siä uusien me­no­pai­nei­den vuoksi –ke­vääl­lä on löy­det­tä­vä joko satojen mil­joo­nien edestä lei­kat­ta­vaa tai lip­sut­ta­va jälleen me­no­ka­tos­ta

18.12.2021 17:00 10
Kemin johtavien viranhaltijoiden ja toimielinten pitää tehdä muutettu talousarvioesitys maaliskuun loppuun mennessä

Kemin joh­ta­vien vi­ran­hal­ti­joi­den ja toi­mi­elin­ten pitää tehdä muu­tet­tu ta­lous­ar­vio­esi­tys maa­lis­kuun loppuun men­nes­sä

14.12.2021 11:04 1
Tilaajille
Tervola ennakoi ensi vuodesta ylijäämäistä – kunnan suurin investointi on 2,1 miljoonan euron panostus terveyskeskuksen uudisrakentamiseen

Tervola ennakoi ensi vuo­des­ta yli­jää­mäis­tä – kunnan suurin in­ves­toin­ti on 2,1 mil­joo­nan euron pa­nos­tus ter­veys­kes­kuk­sen uu­dis­ra­ken­ta­mi­seen

04.12.2021 00:12 1
Tilaajille
Ranuan talous on painumassa alijäämäiseksi – kunnalla on kuitenkin yli 12 miljoonan euron puskuri aiempien vuosien ylijäämistä

Ranuan talous on pai­nu­mas­sa ali­jää­mäi­sek­si – kun­nal­la on kui­ten­kin yli 12 mil­joo­nan euron puskuri aiem­pien vuosien yli­jää­mis­tä

18.11.2021 10:16 1
Tilaajille
Lapissa viisi kuntaa pyytää harkinnavaraista valtionapua – kaupungeista vain Tornio jätti perinteisen köyhäintuen hakematta

Lapissa viisi kuntaa pyytää har­kin­na­va­rais­ta val­tion­apua – kau­pun­geis­ta vain Tornio jätti pe­rin­tei­sen köy­häin­tuen ha­ke­mat­ta

16.09.2021 06:57 5
Tilaajille
Sodankylän valtuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion – Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteitä jatketaan vuonna 2021

So­dan­ky­län val­tuus­to hy­väk­syi ensi vuoden ta­lous­ar­vion – Ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­oh­jel­man toi­men­pi­tei­tä jat­ke­taan vuonna 2021

18.12.2020 20:21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ettehän sammuta valoja?

16.12.2020 07:00
Tilaajille
Simo jatkaa niukalla linjalla ensi vuonnakin – kunnan sote-palveluista vastaavalle Oulunkaarelle menevä rahamäärä kasvaa poikkeuksellisen paljon

Simo jatkaa niu­kal­la lin­jal­la ensi vuon­na­kin – kunnan sote-pal­ve­luis­ta vas­taa­val­le Ou­lun­kaa­rel­le menevä ra­ha­mää­rä kasvaa poik­keuk­sel­li­sen paljon

01.12.2020 17:15 1
Tilaajille
Gallup: "Parasta budjetissa on se, että se on tämän valtuuston viimeinen" – Näin valtuustoryhmien johto kommentoi Rovaniemen uutta budjettia

Gallup: "Pa­ras­ta bud­je­tis­sa on se, että se on tämän val­tuus­ton vii­mei­nen" – Näin val­tuus­to­ryh­mien johto kom­men­toi Ro­va­nie­men uutta bud­jet­tia

18.11.2020 12:20 4
Kyläkoulut päätettiin Rovaniemellä säilyttää, mutta  kaupunginvaltuusto onnistui vaalien lähestymisestä huolimatta säästämään – Haasteita jäi myös tulevalle valtuustolle
Pääkirjoitus

Ky­lä­kou­lut pää­tet­tiin Ro­va­nie­mel­lä säi­lyt­tää, mutta kau­pun­gin­val­tuus­to on­nis­tui vaalien lä­hes­ty­mi­ses­tä huo­li­mat­ta sääs­tä­mään – Haas­tei­ta jäi myös tu­le­val­le val­tuus­tol­le

18.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Rovaniemi laati budjetin: Railon rakentaja remontoi vanhan aseman ja vanhusten asumispalveluja yksityistetään – Kiintiöpakolaisista äänestettiin neljä kertaa ja lopulta palattiin lähtöruutuun

Ro­va­nie­mi laati bud­je­tin: Railon ra­ken­ta­ja re­mon­toi vanhan aseman ja van­hus­ten asu­mis­pal­ve­lu­ja yk­si­tyis­te­tään – Kiin­tiö­pa­ko­lai­sis­ta ää­nes­tet­tiin neljä kertaa ja lopulta pa­lat­tiin läh­tö­ruu­tuun

17.11.2020 15:20 1