Menestyvä Rovaniemi
Kuukausi
Sisustusliike koki täydellisen muodonmuutoksen –”Vain ulkoseinät jäivät vanhasta jäljelle”
Mainos Rova-Sisustus

Si­sus­tus­lii­ke koki täy­del­li­sen muo­don­muu­tok­sen –”Vain ul­ko­sei­nät jäivät van­has­ta jäl­jel­le”

28.04.2021 06:00
LapSec Oy täytti 15 vuotta ja loi V3-palvelun tietoturvan parantamiseksi
Mainos LapSec Oy

LapSec Oy täytti 15 vuotta ja loi V3-pal­ve­lun tie­to­tur­van pa­ran­ta­mi­sek­si

28.04.2021 06:00
Piilotyöpaikka hukassa tai yrittäjyys harkinnassa? – Kaupunki auttaa maksutta
Mainos Business Rovaniemi

Pii­lo­työ­paik­ka hukassa tai yrit­tä­jyys har­kin­nas­sa? – Kau­pun­ki auttaa mak­sut­ta

28.04.2021 06:00
Niskakivut loppuivat näyttöpäätelaseihin – ”Vältin kirurgin veitsen viime hetkellä”
Mainos Brillet

Nis­ka­ki­vut lop­pui­vat näyt­tö­pää­te­la­sei­hin – ”Vältin ki­rur­gin veitsen viime het­kel­lä”

28.04.2021 06:00
Laadukkaat näkemisen palvelut paikallisella huippuosaamisella – ”Vanhoista laseista saadaan vaikka aurinkolasit”
Mainos Fenno-Optiikka

Laa­duk­kaat nä­ke­mi­sen pal­ve­lut pai­kal­li­sel­la huip­pu­osaa­mi­sel­la – ”Van­hois­ta la­seis­ta saadaan vaikka au­rin­ko­la­sit”

28.04.2021 06:00
REDU rakentaa kampukselleen Likiliike-luokan
Mainos Likiliike

REDU ra­ken­taa kam­puk­sel­leen Li­ki­lii­ke-luo­kan

28.04.2021 06:00
Tuhkaus on yleistynyt hautaustapa myös Lapissa
Mainos Hautauspalvelu Luoma-aho

Tuhkaus on yleis­ty­nyt hau­taus­ta­pa myös Lapissa

28.04.2021 06:00
”Lapset saivat kuvata kotikaupunkiaan omasta näkökulmastaan” – Paikallisuusarvo osana varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa
Mainos Päiväkoti Sunnarborg

”Lapset saivat kuvata ko­ti­kau­pun­kiaan omasta nä­kö­kul­mas­taan” – Pai­kal­li­suus­ar­vo osana var­hais­kas­va­tuk­sen pe­da­go­giik­kaa

28.04.2021 06:00
Onnistunut rekrytointi on sekä työnantajan että työnhakijan etu
Mainos Lapin Eurova

On­nis­tu­nut rek­ry­toin­ti on sekä työn­an­ta­jan että työn­ha­ki­jan etu

28.04.2021 06:00
Laajan valikoiman lähikauppa on osa kyläyhteisöä
Mainos K-Market Pekantori

Laajan va­li­koi­man lä­hi­kaup­pa on osa ky­lä­yh­tei­söä

28.04.2021 06:00
Vanhemmat
Uusi jätelaki lisäisi kierrätysvelvoitetta – MHK-Kuljetuksen jätehuoltomallilla säästät sekä luontoa että euroja
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Uusi jä­te­la­ki lisäisi kier­rä­tys­vel­voi­tet­ta – MHK-Kul­je­tuk­sen jä­te­huol­to­mal­lil­la säästät sekä luontoa että euroja

10.02.2021 06:00
Lapin Metallikierrätys täyttää 20 vuotta – toiminta laajenee kahden tytäryhtiön ja uuden verkkokaupan voimin
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Lapin Me­tal­li­kier­rä­tys täyttää 20 vuotta – toi­min­ta laa­je­nee kahden ty­tär­yh­tiön ja uuden verk­ko­kau­pan voimin

10.02.2021 06:00
Yritykset voivat hakea korona-ajan kustannustukea 26.2. saakka
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Yri­tyk­set voivat hakea ko­ro­na-ajan kus­tan­nus­tu­kea 26.2. saakka

10.02.2021 06:00
Omistakin toiveista olisi hyvä puhua
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Omis­ta­kin toi­veis­ta olisi hyvä puhua

10.02.2021 06:00
Korona ei ole pysäyttänyt koodareita – digitalo SOHOVAn palveluille on Lapissa kysyntää
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Korona ei ole py­säyt­tä­nyt koo­da­rei­ta – di­gi­ta­lo SOHOVAn pal­ve­luil­le on Lapissa ky­syn­tää

10.02.2021 06:00
K-Market Muurola on asiakkaiden näköinen kohtaamispaikka
Mainos Menestyvä Rovaniemi

K-Mar­ket Muurola on asiak­kai­den nä­köi­nen koh­taa­mis­paik­ka

10.02.2021 06:00
Hyvät ajolasit tarkentavat näkemistä ja parantavat turvallisuutta
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Hyvät ajo­la­sit tar­ken­ta­vat nä­ke­mis­tä ja pa­ran­ta­vat tur­val­li­suut­ta

10.02.2021 06:00
Aurinkolasit kannattaa valita huolella – hyvät lasit suojaavat UV-säteilyltä, mutta parantavat myös näkemistä
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Au­rin­ko­la­sit kan­nat­taa valita huo­lel­la – hyvät lasit suo­jaa­vat UV-sä­tei­lyl­tä, mutta pa­ran­ta­vat myös nä­ke­mis­tä

10.02.2021 06:00
Paikallisten palveluiden suosiminen nosti Likiliikkeen lahjakortin huippusuosioon - Uusi mobiilisovellus tekee ostamisesta helppoa
Mainos Likiliike

Pai­kal­lis­ten pal­ve­lui­den suo­si­mi­nen nosti Li­ki­liik­keen lah­ja­kor­tin huip­pu­suo­sioon - Uusi mo­bii­li­so­vel­lus tekee os­ta­mi­ses­ta helppoa

10.02.2021 06:00
Brilletissä kehysvalintaa ohjaa tyyli, istuvuus, yksilöllisyys – ”Tarkoitus on löytää asiakkaalle lasit, jotka korostavat hänen parhaita puoliaan”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Bril­le­tis­sä ke­hys­va­lin­taa ohjaa tyyli, is­tu­vuus, yk­si­löl­li­syys – ”Tar­koi­tus on löytää asiak­kaal­le lasit, jotka ko­ros­ta­vat hänen par­hai­ta puo­liaan”

18.11.2020 07:36