Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Hanke
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ma­lais­ta villaa pukin kont­tiin

20.11.2023 04:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Täl­läi­nen on hyvä työ­paik­ka Lapissa

18.09.2023 06:02
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­säis­tä toi­min­taa ke­hit­tä­mäl­lä kohti yh­teis­työ­tä

11.09.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappi hyvä esi­merk­ki it­se­mur­hien eh­käi­sy­työs­tä

08.09.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tunne työn mer­ki­tyk­sel­li­syy­des­tä tärkeää

21.08.2023 05:00
Pyörämatkailusta ympärivuotista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pyö­rä­mat­kai­lus­ta ym­pä­ri­vuo­tis­ta

10.07.2023 05:01
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tuul­lis­ta tu­le­vai­suut­ta ra­ken­ta­mas­sa

29.05.2023 04:00
Kolumni

Ve­to­sim­me kes­tä­vän kou­lu­ruoan puo­les­ta

25.05.2023 11:20
Taiteen avulla kiinni kaupunkikokemuksiin

Taiteen avulla kiinni kau­pun­ki­ko­ke­muk­siin

10.05.2023 16:05
Tilaa taiteilijuuteen -yhteisnäyttely on esillä Aineen taidemuseossa

Tilaa tai­tei­li­juu­teen -yh­teis­näyt­te­ly on esillä Aineen tai­de­mu­seos­sa

21.04.2023 14:19
Tilaa taiteilijuuteen -hankkeeseen saapui hakemuksia Intiaa myöten – residenssissä asuva kuulovammainen Sofia Karinen nauttii rauhallisissa tiloissa maalaamisesta

Tilaa tai­tei­li­juu­teen -hank­kee­seen saapui ha­ke­muk­sia Intiaa myöten – re­si­dens­sis­sä asuva kuu­lo­vam­mai­nen Sofia Karinen nauttii rau­hal­li­sis­sa ti­lois­sa maa­laa­mi­ses­ta

14.10.2022 08:49
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi yh­teis­työ­mal­li opis­ke­li­joil­le ja yri­tyk­sil­le

10.10.2022 10:00
Tilaajille
Perävaara oli osa maailmanpoliittista ketjua – Tsaari rahoitti Struven 2822 kilometriä pitkän kolmiomittausketjun toteuttamista 1800-luvulla

Pe­rä­vaa­ra oli osa maail­man­po­liit­tis­ta ketjua – Tsaari ra­hoit­ti Struven 2822 ki­lo­met­riä pitkän kol­mio­mit­taus­ket­jun to­teut­ta­mis­ta 1800-lu­vul­la

16.09.2022 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­hy­vin­voin­ti sote-pal­ve­lui­den laa­tu­kri­tee­rei­hin

02.06.2022 05:00
Tilaajille
”Aikuissosiaalityö on näköalapaikka siihen, mitä yhteiskunnallisissa palvelurakenteissa tapahtuu” – työikäisten sosiaalipalveluita kehitetään yhteistyössä kentällä toimivien työntekijöiden kanssa
Mainos Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

”Ai­kuis­so­siaa­li­työ on nä­kö­ala­paik­ka siihen, mitä yh­teis­kun­nal­li­sis­sa pal­ve­lu­ra­ken­teis­sa ta­pah­tuu” – työ­ikäis­ten so­siaa­li­pal­ve­lui­ta ke­hi­te­tään yh­teis­työs­sä ken­täl­lä toi­mi­vien työn­te­ki­jöi­den kanssa

06.05.2022 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työn­an­ta­jil­la tiedon ja tuen tar­vet­ta osa­työ­ky­kyis­ten hen­ki­löi­den rek­ry­toin­tiin

28.03.2022 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edel­lä­kä­vi­jä­nä arjen tur­val­li­suus­työs­sä

25.03.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Arjen tur­val­li­suu­des­sa eroja eri kun­nis­sa

18.03.2022 05:04
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hus­työn hyveitä et­si­mäs­sä

17.03.2022 03:56
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toi­mi­vat hy­vin­voin­ti­pal­ve­lut pe­rus­ta­na arjen tur­val­li­suu­del­le

16.03.2022 04:30
Tilaajille