Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Vammaispalvelut
Palvelulinja Onnikan lopettaminen uhkaa vanhusten kaupassa käymistä laitakaupungilta – Kemin kaupunki pohtii parhaillaan pienimuotoisen asiointiliikenteen järjestämistä tilalle

Pal­ve­lu­lin­ja Onnikan lo­pet­ta­mi­nen uhkaa van­hus­ten kau­pas­sa käy­mis­tä lai­ta­kau­pun­gil­ta – Kemin kau­pun­ki pohtii par­hail­laan pie­ni­muo­toi­sen asioin­ti­lii­ken­teen jär­jes­tä­mis­tä tilalle

29.11.2023 20:30 4
Tilaajille
Invalidiliiton omistaman Validian Kemin uuteen asumispalveluyksikköön tulee asiakkaita laajasti Lapista

In­va­li­di­lii­ton omis­ta­man Va­li­dian Kemin uuteen asu­mis­pal­ve­lu­yk­sik­köön tulee asiak­kai­ta laa­jas­ti Lapista

10.09.2023 12:30 1
Tilaajille
Vammaispalveluiden päätös herätti kysymyksiä

Vam­mais­pal­ve­lui­den päätös herätti ky­sy­myk­siä

11.08.2023 09:01 1

Asiak­kaan yk­si­löl­li­set tarpeet ovat läh­tö­koh­ta

11.08.2023 08:55
Puhevammaisella on oikeus tulkin apuun –  tulkki on käytännössä asiakkaan ääni: hajuton, mauton ja näkymätön

Pu­he­vam­mai­sel­la on oikeus tulkin apuun –  tulkki on käy­tän­nös­sä asiak­kaan ääni: ha­ju­ton, mauton ja nä­ky­mä­tön

24.05.2023 20:30
Tilaajille
Perusoikeudet ja -palvelut kuuluvat kaikille – CP-vammainen Osku Timonen käy baarissa siinä missä muutkin

Pe­rusoi­keu­det ja -pal­ve­lut kuu­lu­vat kai­kil­le – CP-vam­mai­nen Osku Timonen käy baa­ris­sa siinä missä muutkin

24.04.2023 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappi siirtyi oi­keal­le

22.04.2023 05:00
Muistisairas Reino Kuusela odotti LKS:n aulassa tuntitolkulla taksia, joka ei koskaan tullut – kyytiä tarvitseva jää Rovaniemellä turhan usein turistien jalkoihin

Muis­ti­sai­ras Reino Kuusela odotti LKS:n aulassa tun­ti­tol­kul­la taksia, joka ei koskaan tullut – kyytiä tar­vit­se­va jää Ro­va­nie­mel­lä turhan usein tu­ris­tien jal­koi­hin

13.03.2023 09:56 31
Tilaajille
Omaishoitaja jäi taas yksin – Lapin hyvinvointialue aloitti keskeneräisenä, asiakkaalle pienet käynnistysvaikeudet voivat olla isoja huolia

Omais­hoi­ta­ja jäi taas yksin – Lapin hy­vin­voin­ti­alue aloitti kes­ke­ne­räi­se­nä, asiak­kaal­le pienet käyn­nis­tys­vai­keu­det voivat olla isoja huolia

29.01.2023 19:30 11
Tilaajille
Rovaniemeläinen vammaispalveluyrittäjä velkaantui pahasti ja päätyi ulosottoon – jatkoi liiketoimintaa uudella yrityksellä, firman nettisivut katosivat Lapin Kansan yhteydenoton jälkeen: "Miksi kysytte näistä asioista"

Ro­va­nie­me­läi­nen vam­mais­pal­ve­lu­yrit­tä­jä vel­kaan­tui pahasti ja päätyi ulos­ot­toon – jatkoi lii­ke­toi­min­taa uudella yri­tyk­sel­lä, firman net­ti­si­vut ka­to­si­vat Lapin Kansan yh­tey­den­oton jäl­keen: "Miksi kysytte näistä asiois­ta"

18.01.2023 19:31 4
Tilaajille
Kuumaniemen ryhmäkotiin Kemijärvellä ei saada hoitajia – Avi puuttunut toimintaan useaan otteeseen

Kuu­ma­nie­men ryh­mä­ko­tiin Ke­mi­jär­vel­lä ei saada hoi­ta­jia – Avi puut­tu­nut toi­min­taan useaan ot­tee­seen

19.09.2022 06:30 4
Tilaajille
Henkilökohtaisista avustajista on tällä hetkellä Rovaniemellä pulaa, ja se vaikeuttaa avustettavien arkea – Ala voi antaa jopa vuosien työsuhteen, ja pitkäaikaisen ystävyyden

Hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta avus­ta­jis­ta on tällä het­kel­lä Ro­va­nie­mel­lä pulaa, ja se vai­keut­taa avus­tet­ta­vien arkea – Ala voi antaa jopa vuosien työ­suh­teen, ja pit­kä­ai­kai­sen ys­tä­vyy­den

31.08.2022 08:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vam­mai­sil­le pal­ve­lu­pis­te

24.01.2022 05:30
Tilaajille
Erityisnuorten vanhempien pitkä toive on viimein toteutumassa: Rovaniemelle rakennetaan tehostetun asumisen ryhmäkoti – Rakennustyöt kestävät vuoden

Eri­tyis­nuor­ten van­hem­pien pitkä toive on viimein to­teu­tu­mas­sa: Ro­va­nie­mel­le ra­ken­ne­taan te­hos­te­tun asu­mi­sen ryh­mä­ko­ti – Ra­ken­nus­työt kes­tä­vät vuoden

21.09.2020 06:30 1
Tilaajille