Valtioneuvosto
Sanna Marin totesi Lapin olevan leviämisvaiheessa, mutta näin ei ollutkaan – "Tason 2" vuoksi asialla ei kuitenkaan ole suurta väliä

Sanna Marin totesi Lapin olevan le­viä­mis­vai­hees­sa, mutta näin ei ol­lut­kaan – "Tason 2" vuoksi asialla ei kui­ten­kaan ole suurta väliä

26.02.2021 10:13 4
Tilaajille
STT:n tietojen mukaan hallitus valmistelee poikkeusoloihin siirtymistä – esillä tänään parlamentaarisessa kokouksessa

STT:n tie­to­jen mukaan hal­li­tus val­mis­te­lee poik­keus­oloi­hin siir­ty­mis­tä – esillä tänään par­la­men­taa­ri­ses­sa ko­kouk­ses­sa

25.02.2021 08:00
Hallitus esittää ravintoloiden rajoituksia koskevien asetusten jatkamista kesäkuun loppuun saakka – nykyiset säännökset vanhentumassa helmikuun lopussa

Hal­li­tus esittää ra­vin­to­loi­den ra­joi­tuk­sia kos­ke­vien ase­tus­ten jat­ka­mis­ta ke­sä­kuun loppuun saakka – ny­kyi­set sään­nök­set van­hen­tu­mas­sa hel­mi­kuun lopussa

04.02.2021 14:47
Tilaajille
IL: Hallitus pohtii tänään rajanylitysten vähentämistä

IL: Hal­li­tus pohtii tänään ra­jan­yli­tys­ten vä­hen­tä­mis­tä

13.01.2021 14:25 1
Tilaajille
"Epidemian toinen vaihe on Suomessa käynnissä"  – Katso STM:n ja THL:n koronatilannekatsaus

"E­pi­de­mian toinen vaihe on Suo­mes­sa käyn­nis­sä" – Katso STM:n ja THL:n ko­ro­na­ti­lan­ne­kat­saus

08.10.2020 10:51
Hallituksen päätös: Ravintolat kiinni yhdeltä ja anniskelu loppuu kello 24 – Kiuru: "On hyvä pysähtyä kysymään, onko järkevää ja tarpeellista ottaa kontakteja lisää"

Hal­li­tuk­sen päätös: Ra­vin­to­lat kiinni yhdeltä ja an­nis­ke­lu loppuu kello 24 – Kiuru: "On hyvä py­säh­tyä ky­sy­mään, onko jär­ke­vää ja tar­peel­lis­ta ottaa kon­tak­te­ja lisää"

29.09.2020 21:34 2
Tilaajille
Valvonta palaa  Ruotsin ja Norjan rajoille – Selvitimme, miten rajayhteisöön kuuluminen määritellään ja miten se todistetaan

Val­von­ta palaa Ruotsin ja Norjan ra­joil­le – Sel­vi­tim­me, miten ra­ja­yh­tei­söön kuu­lu­mi­nen mää­ri­tel­lään ja miten se to­dis­te­taan

25.09.2020 18:30 2
Tilaajille
STM ja THL: "Toinen vaihe on käynnistynyt" – päivävauhti nyt 60, nuoret yliedustettuina tartunnoissa, uudet maskisuositukset kiihtyvyysalueille

STM ja THL: "Toinen vaihe on käyn­nis­ty­nyt" – päi­vä­vauh­ti nyt 60, nuoret yli­edus­tet­tui­na tar­tun­nois­sa, uudet mas­ki­suo­si­tuk­set kiih­ty­vyys­alueil­le

24.09.2020 11:05
Suomeen pääsy naapurimaista helpottuu ja valmistelussa on Testaa ja tule -malli – Lintilä: "Pystymme avaamaan matkailulle talvisesongin"

Suomeen pääsy naa­pu­ri­mais­ta hel­pot­tuu ja val­mis­te­lus­sa on Testaa ja tule -malli – Lin­ti­lä: "Pys­tym­me avaa­maan mat­kai­lul­le tal­vi­se­son­gin"

10.09.2020 21:14 2
Tilaajille
Hallituksen neuvottelut hybridistrategiasta ja Lapin matkailusta venyvät Säätytalossa – Tiedotustilaisuudesta ilmoitetaan torstaina

Hal­li­tuk­sen neu­vot­te­lut hyb­ri­di­stra­te­gias­ta ja Lapin mat­kai­lus­ta venyvät Sää­ty­ta­los­sa – Tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta il­moi­te­taan tors­tai­na

09.09.2020 20:21 1
Tilaajille
Valtioneuvosto asettaa riippumattoman tutkintaryhmän selvittämään koronapandemiasta johtuneita toimia – Marin: "Tavoitteena ei ole etsiä sankareita tai syyllisiä"

Val­tio­neu­vos­to asettaa riip­pu­mat­to­man tut­kin­ta­ryh­män sel­vit­tä­mään ko­ro­na­pan­de­mias­ta joh­tu­nei­ta toimia – Marin: "Ta­voit­tee­na ei ole etsiä san­ka­rei­ta tai syyl­li­siä"

03.09.2020 14:58
Maahanmuuttoviraston johtoon nousee Jari Kähkönen – Nykyinen ylijohtaja ei saanut jatkokautta

Maa­han­muut­to­vi­ras­ton johtoon nousee Jari Käh­kö­nen – Ny­kyi­nen yli­joh­ta­ja ei saanut jat­ko­kaut­ta

20.08.2020 20:25
Vanhalla "nyrkillä" koronan uuteen aaltoon – keväisen koronakoordinaatioryhmän toiminta on taas tiivistynyt, kun uhka toisesta aallosta kasvaa

Van­hal­la "nyr­kil­lä" koronan uuteen aaltoon – ke­väi­sen ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­män toi­min­ta on taas tii­vis­ty­nyt, kun uhka toi­ses­ta aal­los­ta kasvaa

08.08.2020 06:00
SAK teki hallitukselle kymmenen esitystä, miten ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö voidaan estää – "Lainsäädäntöä kehitettävä niin, että työehtoja polkevat työnantajat jäävät kiinni"

SAK teki hal­li­tuk­sel­le kym­me­nen esi­tys­tä, miten ul­ko­maa­lais­ten työn­te­ki­jöi­den hy­väk­si­käyt­tö voidaan estää – "Lain­sää­dän­töä ke­hi­tet­tä­vä niin, että työ­eh­to­ja pol­ke­vat työn­an­ta­jat jäävät kiinni"

11.06.2020 09:15