somehitti: Maa­gi­set si­vel­ti­men vedot – Elsi Tau­riai­sen video sai rä­jäh­tä­vän suo­sion, yht­äk­kiä seu­raa­jia olikin reilun tu­han­nen sijaan 126 000

Onnettomuus: Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä veteen Ra­nual­la – kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa

Pääkirjoitus: KOK päästää hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän ur­hei­li­jat ke­sä­olym­pia­lai­siin tietyin ehdoin – päätös on pöy­ris­tyt­tä­vä, mutta lin­jas­sa kor­rup­toi­tu­neen jär­jes­tön edus­ta­mien arvojen kanssa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Valtioneuvosto
Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio jatkaa työtään, seurantaryhmä valitaan uudelleen

Saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sio jatkaa työ­tään, seu­ran­ta­ryh­mä va­li­taan uu­del­leen

23.11.2023 16:33 5
Tilaajille
Valtioneuvosto ei hyväksynyt parin vuoden takaisen talven olosuhteita perusteeksi porojen tuhokorvauksille

Val­tio­neu­vos­to ei hy­väk­sy­nyt parin vuoden ta­kai­sen talven olo­suh­tei­ta pe­rus­teek­si porojen tu­ho­kor­vauk­sil­le

06.10.2023 16:11 9
Tilaajille
Näkökulma: Rasismisyytökset voivat pakottaa Orpon hallituksen sanoista tekoihin – Marinilta kesken jäänyt saamelaiskysymys odottaa historiallista päätöstä

Nä­kö­kul­ma: Ra­sis­mi­syy­tök­set voivat pa­kot­taa Orpon hal­li­tuk­sen sa­nois­ta te­koi­hin – Ma­ri­nil­ta kesken jäänyt saa­me­lais­ky­sy­mys odottaa his­to­rial­lis­ta pää­tös­tä

27.07.2023 12:02 9
Tilaajille
Kuohunta on takana, kuulemiset voivat alkaa – uusi komissaari: haluamme kuulla myös saamelaisten voimavaroista

Kuo­hun­ta on takana, kuu­le­mi­set voivat alkaa – uusi ko­mis­saa­ri: ha­luam­me kuulla myös saa­me­lais­ten voi­ma­va­rois­ta

07.12.2022 19:30 8
Tilaajille
Valtiovarainministeriö pyysi pysymään välttämättömissä menoissa – STT:n saaman pohjaesityksen mukaan lisävelkaa tulisi 130 miljoonaa, mutta sen jälkeen puolueet aloittivat nokittelun

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö pyysi py­sy­mään vält­tä­mät­tö­mis­sä me­nois­sa – STT:n saaman poh­ja­esi­tyk­sen mukaan li­sä­vel­kaa tulisi 130 mil­joo­naa, mutta sen jälkeen puo­lueet aloit­ti­vat no­kit­te­lun

12.11.2022 14:29 1
Saamelaiskäräjälain uudistusta voidaan käsitellä seuraavan kerran aikaisintaan sunnuntaina – Pääministeri on valmis kutsumaan hallituksen koolle myös viikonloppuna

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­tus­ta voidaan kä­si­tel­lä seu­raa­van kerran ai­kai­sin­taan sun­nun­tai­na – Pää­mi­nis­te­ri on valmis kut­su­maan hal­li­tuk­sen koolle myös vii­kon­lop­pu­na

10.11.2022 20:04 24
Saamelaiskäräjälaki eteni jo valtioneuvoston kokoukseen, mutta keskusta pysäytti etenemisen  – Markus Lohi: "Olemme erittäin pettyneitä, että pääministeri tuo riitaisen asian valtioneuvostoon"

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki eteni jo val­tio­neu­vos­ton ko­kouk­seen, mutta kes­kus­ta py­säyt­ti ete­ne­mi­sen – Markus Lohi: "Olemme erit­täin pet­ty­nei­tä, että pää­mi­nis­te­ri tuo rii­tai­sen asian val­tio­neu­vos­toon"

10.11.2022 13:55 31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ul­ko­po­li­tii­kan joh­ta­mi­nen kuuluu pre­si­den­til­le

28.10.2022 05:00
Tilaajille
Arktinen aluekin kärsii sodasta, vaikka sitä on pidetty rauhan tyyssijana – Arktinen keskus teki valtioneuvostolle selvityksen Suomen uudesta roolista

Ark­ti­nen aluekin kärsii so­das­ta, vaikka sitä on pidetty rauhan tyys­si­ja­na – Ark­ti­nen keskus teki val­tio­neu­vos­tol­le sel­vi­tyk­sen Suomen uudesta roo­lis­ta

12.10.2022 06:00
Tilaajille
Galleristi Hanna Manninen haluaisi enemmän vapautta päättää, miten eläkkeensä rahoittaa – Yrittäjäeläkkeissä muhii aikapommi ja lakiuudistuksessa ansa

Gal­le­ris­ti Hanna Man­ni­nen ha­luai­si enemmän va­paut­ta päät­tää, miten eläk­keen­sä ra­hoit­taa – Yrit­tä­jä­eläk­keis­sä muhii ai­ka­pom­mi ja la­ki­uu­dis­tuk­ses­sa ansa

21.08.2022 18:30
Tilaajille
Tuppurainen: Fortumin kahdeksan miljardin pääomituksesta Uniperille informoitiin omistajaohjausta

Tup­pu­rai­nen: For­tu­min kah­dek­san mil­jar­din pää­omi­tuk­ses­ta Uni­pe­ril­le in­for­moi­tiin omis­ta­ja­oh­jaus­ta

19.07.2022 13:37
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen toimii tällä viikolla pääministeri Marinin sijaisena

Eu­roop­pa- ja omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen toimii tällä vii­kol­la pää­mi­nis­te­ri Marinin si­jai­se­na

19.07.2022 09:55
Tilaajille
Valtio on sitoutunut jatkamaan saamelaisten totuus- ja sovintokomission työtä – "Toivon, että komissio pääsee jatkamaan tärkeää työtään mahdollisimman pian alkuvaikeuksista huolimatta"

Valtio on si­tou­tu­nut jat­ka­maan saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion työtä – "Toi­von, että ko­mis­sio pääsee jat­ka­maan tärkeää työtään mah­dol­li­sim­man pian al­ku­vai­keuk­sis­ta huo­li­mat­ta"

07.06.2022 14:59 4
Tilaajille
Keskusta haluaa maa- ja metsätalousministeriksi Antti Kurvisen ja uudeksi tiede- ja kulttuuriministeriksi Petri Honkosen

Kes­kus­ta haluaa maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si Antti Kur­vi­sen ja uudeksi tiede- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­rik­si Petri Hon­ko­sen

31.03.2022 10:48 2
Valtioneuvosto myönsi Utsjoelle muutostukea 300 000 euroa

Val­tio­neu­vos­to myönsi Uts­joel­le muu­tos­tu­kea 300 000 euroa

17.12.2021 20:34
Tilaajille
Sallan kansallispuisto viimeistä sinettiä vaille valmis – laki kansallispuistosta esitetään Tasavallan presidentille ensi viikolla

Sallan kan­sal­lis­puis­to vii­meis­tä si­net­tiä vaille valmis – laki kan­sal­lis­puis­tos­ta esi­te­tään Ta­sa­val­lan pre­si­den­til­le ensi vii­kol­la

09.12.2021 14:05 5
Tilaajille
Lapista vain Keminmaa saa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta – neljä kuntaa jäi ilman

Lapista vain Ke­min­maa saa har­kin­nan­va­rais­ta val­tion­osuu­den ko­ro­tus­ta – neljä kuntaa jäi ilman

25.11.2021 18:28 1
Tilaajille
Suomen 12-vuotinen liikennesuunnitelma valmistui – Tieyhdistys eduskunnalle: Tämä on vähäliikenteisen tiestön tuho

Suomen 12-vuo­ti­nen lii­ken­ne­suun­ni­tel­ma val­mis­tui – Tie­yh­dis­tys edus­kun­nal­le: Tämä on vä­hä­lii­ken­tei­sen tiestön tuho

13.10.2021 08:00 2
Tilaajille
Valtionhallinnon sähköpostiuudistuksesta kantelu laillisuusvalvojalle – "Julkisella vallalla velvollisuus käyttää kansalliskieltä"

Val­tion­hal­lin­non säh­kö­pos­ti­uu­dis­tuk­ses­ta kantelu lail­li­suus­val­vo­jal­le – "Jul­ki­sel­la val­lal­la vel­vol­li­suus käyttää kan­sal­lis­kiel­tä"

21.09.2021 18:30 2
Tilaajille
Analyysi: Matkustusrajoitusten sekametelisoppa

Ana­lyy­si: Mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten se­ka­me­te­li­sop­pa

21.09.2021 17:55 17
Tilaajille