Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Valtioneuvosto
Suomen 12-vuotinen liikennesuunnitelma valmistui – Tieyhdistys eduskunnalle: Tämä on vähäliikenteisen tiestön tuho

Suomen 12-vuo­ti­nen lii­ken­ne­suun­ni­tel­ma val­mis­tui – Tie­yh­dis­tys edus­kun­nal­le: Tämä on vä­hä­lii­ken­tei­sen tiestön tuho

13.10.2021 08:00 2
Tilaajille
Valtionhallinnon sähköpostiuudistuksesta kantelu laillisuusvalvojalle – "Julkisella vallalla velvollisuus käyttää kansalliskieltä"

Val­tion­hal­lin­non säh­kö­pos­ti­uu­dis­tuk­ses­ta kantelu lail­li­suus­val­vo­jal­le – "Jul­ki­sel­la val­lal­la vel­vol­li­suus käyttää kan­sal­lis­kiel­tä"

21.09.2021 18:30 2
Tilaajille
Analyysi: Matkustusrajoitusten sekametelisoppa

Ana­lyy­si: Mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten se­ka­me­te­li­sop­pa

21.09.2021 17:55 17
Tilaajille

Ruotsin Yli­tor­nion kun­nas­ta pääsee Suomeen maa­nan­tais­ta lähtien ilman testiä tai ko­ro­na­to­dis­tus­ta

19.08.2021 13:39
Tilaajille
Rajut leikkaukset poliisin uhkana – Lapin poliisipäällikkö Esa Heikkinen määrärahasuunnitelmista: ”Yhtälö on hirveän huono”

Rajut leik­kauk­set po­lii­sin uhkana – Lapin po­lii­si­pääl­lik­kö Esa Heik­ki­nen mää­rä­ra­ha­suun­ni­tel­mis­ta: ”Yhtälö on hirveän huono”

14.08.2021 06:30 10
Tilaajille
Näkökulma: Hallituspuolueiden on pakko profiloitua ennen seuraavia vaaleja – monesta asiasta käydään syksyllä kunnon tappelu

Nä­kö­kul­ma: Hal­li­tus­puo­luei­den on pakko pro­fi­loi­tua ennen seu­raa­via vaaleja – monesta asiasta käydään syk­syl­lä kunnon tappelu

14.06.2021 19:24 1
Tilaajille
Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski jättää tehtävänsä

Val­tio­neu­vos­ton vies­tin­tä­joh­ta­ja Päivi Ant­ti­kos­ki jättää teh­tä­vän­sä

08.06.2021 18:55 1
Verohallinto: Pääministerin ateriaetu on veronalaista tuloa – Marin joutuu korjaamaan esitäytettyä veroilmoitustaan

Ve­ro­hal­lin­to: Pää­mi­nis­te­rin ate­ria­etu on ve­ron­alais­ta tuloa – Marin joutuu kor­jaa­maan esi­täy­tet­tyä ve­ro­il­moi­tus­taan

04.06.2021 15:23 12
Lapin kansanedustajat: eduskunta ei voi jäädä kesätauolle ennen kuin maahantuloa koskevaan lainsäädäntöön on tullut selvyys

Lapin kan­sa­ne­dus­ta­jat: edus­kun­ta ei voi jäädä ke­sä­tauol­le ennen kuin maa­han­tu­loa kos­ke­vaan lain­sää­dän­töön on tullut selvyys

02.06.2021 16:38 4
Tilaajille
Porotalouden kärsimiin vahinkoihin esitetään kuuden miljoonan euron määrärahaa – Porovahinkolaki käyttöön ensimmäistä kertaa

Po­ro­ta­lou­den kär­si­miin va­hin­koi­hin esi­te­tään kuuden mil­joo­nan euron mää­rä­ra­haa – Po­ro­va­hin­ko­la­ki käyt­töön en­sim­mäis­tä kertaa

27.05.2021 12:31 19
Tilaajille
Saamelaiskäräjät: Poikkeusvuoden poronhoidolle aiheuttamat vahingot tulee korvata

Saa­me­lais­kä­rä­jät: Poik­keus­vuo­den po­ron­hoi­dol­le ai­heut­ta­mat va­hin­got tulee korvata

26.05.2021 14:55 16
Tilaajille
Fingrid aloittaa maastotyöt voimajohtolinjalla – Paikallisten vastustama pohjoinen linja tulee yleissuunnitteluun Ylitornion Vuennonkoskella

Fingrid aloit­taa maas­to­työt voi­ma­joh­to­lin­jal­la – Pai­kal­lis­ten vas­tus­ta­ma poh­joi­nen linja tulee yleis­suun­nit­te­luun Yli­tor­nion Vuen­non­kos­kel­la

15.04.2021 07:00 3
Tilaajille
Valtioneuvosto tiedotti AstraZeneca-rokotteen tilanteesta – THL: AstraZenecan koronarokotetta ei edelleenkään anneta alle 65-vuotiaille

Val­tio­neu­vos­to tie­dot­ti Ast­ra­Ze­ne­ca-ro­kot­teen ti­lan­tees­ta – THL: Ast­ra­Ze­ne­can ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ei edel­leen­kään anneta alle 65-vuo­tiail­le

14.04.2021 15:41 4
Sanna Marin totesi Lapin olevan leviämisvaiheessa, mutta näin ei ollutkaan – "Tason 2" vuoksi asialla ei kuitenkaan ole suurta väliä

Sanna Marin totesi Lapin olevan le­viä­mis­vai­hees­sa, mutta näin ei ol­lut­kaan – "Tason 2" vuoksi asialla ei kui­ten­kaan ole suurta väliä

26.02.2021 10:13 4
Tilaajille
STT:n tietojen mukaan hallitus valmistelee poikkeusoloihin siirtymistä – esillä tänään parlamentaarisessa kokouksessa

STT:n tie­to­jen mukaan hal­li­tus val­mis­te­lee poik­keus­oloi­hin siir­ty­mis­tä – esillä tänään par­la­men­taa­ri­ses­sa ko­kouk­ses­sa

25.02.2021 08:00
Hallitus esittää ravintoloiden rajoituksia koskevien asetusten jatkamista kesäkuun loppuun saakka – nykyiset säännökset vanhentumassa helmikuun lopussa

Hal­li­tus esittää ra­vin­to­loi­den ra­joi­tuk­sia kos­ke­vien ase­tus­ten jat­ka­mis­ta ke­sä­kuun loppuun saakka – ny­kyi­set sään­nök­set van­hen­tu­mas­sa hel­mi­kuun lopussa

04.02.2021 14:47
Tilaajille
IL: Hallitus pohtii tänään rajanylitysten vähentämistä

IL: Hal­li­tus pohtii tänään ra­jan­yli­tys­ten vä­hen­tä­mis­tä

13.01.2021 14:25 1
Tilaajille
"Epidemian toinen vaihe on Suomessa käynnissä"  – Katso STM:n ja THL:n koronatilannekatsaus

"E­pi­de­mian toinen vaihe on Suo­mes­sa käyn­nis­sä" – Katso STM:n ja THL:n ko­ro­na­ti­lan­ne­kat­saus

08.10.2020 10:51
Hallituksen päätös: Ravintolat kiinni yhdeltä ja anniskelu loppuu kello 24 – Kiuru: "On hyvä pysähtyä kysymään, onko järkevää ja tarpeellista ottaa kontakteja lisää"

Hal­li­tuk­sen päätös: Ra­vin­to­lat kiinni yhdeltä ja an­nis­ke­lu loppuu kello 24 – Kiuru: "On hyvä py­säh­tyä ky­sy­mään, onko jär­ke­vää ja tar­peel­lis­ta ottaa kon­tak­te­ja lisää"

29.09.2020 21:34 2
Tilaajille
Valvonta palaa  Ruotsin ja Norjan rajoille – Selvitimme, miten rajayhteisöön kuuluminen määritellään ja miten se todistetaan

Val­von­ta palaa Ruotsin ja Norjan ra­joil­le – Sel­vi­tim­me, miten ra­ja­yh­tei­söön kuu­lu­mi­nen mää­ri­tel­lään ja miten se to­dis­te­taan

25.09.2020 18:47 2
Tilaajille