Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Ulkomaat
Viisi kuoli matkustajakoneen törmättyä rannikkovartioston koneeseen Tokiossa – palavasta Airbusista pääsivät ulos kaikki lähes 400 ihmistä

Viisi kuoli mat­kus­ta­ja­ko­neen tör­mät­tyä ran­nik­ko­var­tios­ton ko­nee­seen To­kios­sa – pa­la­vas­ta Air­bu­sis­ta pää­si­vät ulos kaikki lähes 400 ihmistä

02.01.2024 15:45
Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Henry Kissinger on kuollut

Yh­dys­val­tain entinen ul­ko­mi­nis­te­ri Henry Kis­sin­ger on kuollut

30.11.2023 07:36 1
Ruotsissa puolustusvoimat ryhtyy tukemaan poliisia jengiväkivallan torjunnassa – pelkästään syyskuussa kuollut jo toistakymmentä henkilöä väkivallan seurauksena

Ruot­sis­sa puo­lus­tus­voi­mat ryhtyy tu­ke­maan po­lii­sia jen­gi­vä­ki­val­lan tor­jun­nas­sa – pel­käs­tään syys­kuus­sa kuollut jo tois­ta­kym­men­tä hen­ki­löä vä­ki­val­lan seu­rauk­se­na

29.09.2023 19:04 2
Vatsatautiepidemia pakottaa evakuoimaan Kebnekaisen tunturiaseman Ruotsissa – asema pysyy suljettuna usean päivän ajan

Vat­sa­tau­ti­epi­de­mia pa­kot­taa eva­kuoi­maan Keb­ne­kai­sen tun­tu­ri­ase­man Ruot­sis­sa – asema pysyy sul­jet­tu­na usean päivän ajan

06.08.2023 13:27
Tilaajille
Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan kestänyt 500 päivää – sota on vaatinut kymmeniätuhansia siviiliuhreja ja ajanut miljoonat ukrainalaiset kodeistaan

Venäjän hyök­käys­so­ta Uk­rai­naan kes­tä­nyt 500 päivää – sota on vaa­ti­nut kym­me­niä­tu­han­sia si­vii­li­uh­re­ja ja ajanut mil­joo­nat uk­rai­na­lai­set ko­deis­taan

08.07.2023 11:15 1
Turkissa maanjäristyksen tuhoalueille on julistettu kolmen kuukauden poikkeustila – vahvistettuja kuolonuhreja jo yli 5 000

Tur­kis­sa maan­jä­ris­tyk­sen tu­ho­alueil­le on ju­lis­tet­tu kolmen kuu­kau­den poik­keus­ti­la – vah­vis­tet­tu­ja kuo­lon­uh­re­ja jo yli 5 000

07.02.2023 15:17 2
Talveksi lämpimään muuttaminen on vähentynyt rajusti koronapandemian aikana

Tal­vek­si läm­pi­mään muut­ta­mi­nen on vä­hen­ty­nyt rajusti ko­ro­na­pan­de­mian aikana

25.09.2022 19:30
Marin on kansainvälinen poliittinen esikuva
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Marin on kan­sain­vä­li­nen po­liit­ti­nen esikuva

27.08.2022 05:30 8
Tilaajille
Pakistanissa kuoli ainakin 19 ihmistä bussin syöksyttyä rotkoon

Pa­kis­ta­nis­sa kuoli ainakin 19 ihmistä bussin syök­syt­tyä rotkoon

03.07.2022 16:28
Saatavuusharkinta joutaa romukoppaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­ta­vuus­har­kin­ta joutaa ro­mu­kop­paan

28.08.2021 05:00 3
Tilaajille
Taleban julisti perustaneensa Afganistanin islamilaiseksi emiraatiksi nimeämänsä valtion

Taleban julisti pe­rus­ta­neen­sa Af­ga­nis­ta­nin is­la­mi­lai­sek­si emi­raa­tik­si ni­meä­män­sä valtion

19.08.2021 19:17 3
Lähisuku karanteenien takana
Kolumni

Lä­hi­su­ku ka­ran­tee­nien takana

03.08.2021 07:55
Tilaajille
Maailmalla keikkaileva Soila Hirvonen kaipasi pysyvää tukikohtaa – Keski-Portugalin maaseudulta löytyi juuri sopiva rauniotalo remontoitavaksi

Maail­mal­la keik­kai­le­va Soila Hir­vo­nen kaipasi pysyvää tu­ki­koh­taa – Kes­ki-Por­tu­ga­lin maa­seu­dul­ta löytyi juuri sopiva rau­nio­ta­lo re­mon­toi­ta­vak­si

17.07.2021 06:30
Tilaajille
Tulvien koettelemalla saksalaisalueella ei ole saatu yhteyttä 1 300 ihmiseen

Tulvien koet­te­le­mal­la sak­sa­lais­alueel­la ei ole saatu yh­teyt­tä 1 300 ih­mi­seen

16.07.2021 08:21
Turkin tukema Pohjois-Kypros aikoo avata rajalinjojen väliin jääneen rannan – Kypros tuomitsee ja hakee tukea YK:lta

Turkin tukema Poh­jois-Kyp­ros aikoo avata ra­ja­lin­jo­jen väliin jääneen rannan – Kypros tuo­mit­see ja hakee tukea YK:lta

07.10.2020 11:21
Rauhanneuvottelut alkoivat Dohassa – Afganistanin hallitus ja Taliban kokoontuivat ensimmäistä kertaa saman pöydän ääreen

Rau­han­neu­vot­te­lut al­koi­vat Dohassa – Af­ga­nis­ta­nin hal­li­tus ja Taliban ko­koon­tui­vat en­sim­mäis­tä kertaa saman pöydän ääreen

16.09.2020 15:07
Putin pelastaa Valko-Venäjän Lukashenkon hataran valta-aseman miljardilainalla – Putinin kehonkieli ja esiintyminen näyttivät Venäjällä vierailleelle Lukashenkolle kaapin paikan

Putin pe­las­taa Val­ko-Ve­nä­jän Lu­kas­hen­kon hataran val­ta-ase­man mil­jar­di­lai­nal­la – Putinin ke­hon­kie­li ja esiin­ty­mi­nen näyt­ti­vät Ve­nä­jäl­lä vie­rail­leel­le Lu­kas­hen­kol­le kaapin paikan

14.09.2020 21:02
Näkökulma: Valko-Venäjän protestijohtajan Maria Kolesnikovan muilutuksessa Ukrainan rajalle näkyvät KGB:n ja FSB:n sormenjäljet

Nä­kö­kul­ma: Val­ko-Ve­nä­jän pro­tes­ti­joh­ta­jan Maria Ko­les­ni­ko­van mui­lu­tuk­ses­sa Uk­rai­nan rajalle näkyvät KGB:n ja FSB:n sor­men­jäl­jet

08.09.2020 11:03
Saksa, Britannia ja EU vaativat Valko-Venäjän mielenosoitusten johtohahmon Maria Kolesnikovan vapauttamista - “Jos Lukashenko ei muuta kurssiaan, EU tulee reagoimaan”

Saksa, Bri­tan­nia ja EU vaa­ti­vat Val­ko-Ve­nä­jän mie­len­osoi­tus­ten joh­to­hah­mon Maria Ko­les­ni­ko­van va­paut­ta­mis­ta - “Jos Lu­kas­hen­ko ei muuta kurs­siaan, EU tulee rea­goi­maan”

08.09.2020 09:46
Puheet kahden viikon pakkokaranteenista ja kovista tuomioista kaipaavat tulkintaa – Maan eri osissa pitää voida soveltaa erilaisia ohjeita
Pääkirjoitus

Puheet kahden viikon pak­ko­ka­ran­tee­nis­ta ja kovista tuo­miois­ta kai­paa­vat tul­kin­taa – Maan eri osissa pitää voida so­vel­taa eri­lai­sia ohjeita

11.08.2020 19:00 1
Tilaajille