pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Sanna Marin
Kuukausi
Suomen valtiojohto teki virallisen päätöksen Naton jäseneksi hakemisesta – Niinistö: "kokonaisturvallisuus kasvaa eikä se ole keneltäkään pois"

Suomen val­tio­joh­to teki vi­ral­li­sen pää­tök­sen Naton jä­se­nek­si ha­ke­mi­ses­ta – Nii­nis­tö: "ko­ko­nais­tur­val­li­suus kasvaa eikä se ole ke­nel­tä­kään pois"

15.05.2022 13:16 5
Analyysi: Sdp:n Nato-ratkaisu päättää Halosen–Tuomiojan -linjan – Viimeisetkin YYA-rippeet katoavat, kun hyökkäys Ukrainaan pakottaa Suomen uuteen asentoon

Ana­lyy­si: Sdp:n Na­to-rat­kai­su päättää Ha­lo­sen–­Tuo­mio­jan -linjan – Vii­mei­set­kin YYA-rip­peet ka­toa­vat, kun hyök­käys Uk­rai­naan pa­kot­taa Suomen uuteen asen­toon

14.05.2022 18:51 9
Tilaajille
Suomen Nato-prosessi kääntyi valtiojohdon ulostulon myötä loppusuoralle – kriittinen odotteluaika on helpompi kestää yhtenäisenä kansana
Pääkirjoitus

Suomen Na­to-pro­ses­si kääntyi val­tio­joh­don ulos­tu­lon myötä lop­pu­suo­ral­le – kriit­ti­nen odot­te­lu­ai­ka on hel­pom­pi kestää yh­te­näi­se­nä kansana

12.05.2022 15:46 5
Tilaajille
Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin kannattavat Suomen Nato-jäsenyyttä: "Suomen on ensi tilassa haettava Naton jäseneksi"

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö ja pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin kan­nat­ta­vat Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä: "Suomen on ensi tilassa haet­ta­va Naton jä­se­nek­si"

12.05.2022 10:38 7
Tilaajille
Analyysi: Suomi haluaa osaksi sotilasliittoa – kansalaismielipide muovasi lopulta ylimmän valtiojohdon kannan Nato-myönteiseksi

Ana­lyy­si: Suomi haluaa osaksi so­ti­las­liit­toa – kan­sa­lais­mie­li­pi­de muovasi lopulta ylimmän val­tio­joh­don kannan Na­to-myön­tei­sek­si

12.05.2022 10:01
Tilaajille
Presidentti Niinistö ja pääministeri Marin kertomassa tänään kantansa Nato-jäsenyyden hakemisesta

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ja pää­mi­nis­te­ri Marin ker­to­mas­sa tänään kan­tan­sa Na­to-jä­se­nyy­den ha­ke­mi­ses­ta

12.05.2022 07:34 4
Presidentti Sauli Niinistön kannanjulkistus käynnistää ketjureaktion, jonka päätteeksi Suomen lippu vedetään Pohjois-Atlantin puolustusliiton salkoon
Pääkirjoitus

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tön kan­nan­jul­kis­tus käyn­nis­tää ket­ju­reak­tion, jonka päät­teek­si Suomen lippu ve­de­tään Poh­jois-At­lan­tin puo­lus­tus­lii­ton salkoon

11.05.2022 21:37 4
Tilaajille
Pääministeri Sanna Marinin mukaan Suomi haluaa mahdollisimman täydet turvatakuut jo ennen mahdollista Nato-jäsenyyttä

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marinin mukaan Suomi haluaa mah­dol­li­sim­man täydet tur­va­ta­kuut jo ennen mah­dol­lis­ta Na­to-jä­se­nyyt­tä

03.05.2022 15:54 4
Vanhemmat
Uuden sukupolven Venäjä-suhde rakentuu arvoista ja turvallisuudesta
Kolumni

Uuden su­ku­pol­ven Ve­nä­jä-suh­de ra­ken­tuu ar­vois­ta ja tur­val­li­suu­des­ta

30.03.2022 06:00
Tilaajille
Pääministeri Marin suhtautuu varauksella venäläisiin maahantulijoihin – syynä on Venäjän halu suojella kansalaisiaan aggressiivisesti

Pää­mi­nis­te­ri Marin suh­tau­tuu va­rauk­sel­la ve­nä­läi­siin maa­han­tu­li­joi­hin – syynä on Venäjän halu suo­jel­la kan­sa­lai­siaan ag­gres­sii­vi­ses­ti

19.03.2022 23:45 19
Tilaajille
EU pyrkii vähentämään riippuvuuttaan venäläisestä energiasta "mahdollisimman pian" – Marin vaatii, että Putinin sodan rahoittaminen lopetetaan

EU pyrkii vä­hen­tä­mään riip­pu­vuut­taan ve­nä­läi­ses­tä ener­gias­ta "mah­dol­li­sim­man pian" – Marin vaatii, että Putinin sodan ra­hoit­ta­mi­nen lo­pe­te­taan

11.03.2022 18:29
Tilaajille
Suomen ja Ruotsin pääministerit ilmoittivat maiden yhteistyön tiivistämisestä – Marin ei kommentoinut, hakevatko maat Major non-Nato ally -asemaa

Suomen ja Ruotsin pää­mi­nis­te­rit il­moit­ti­vat maiden yh­teis­työn tii­vis­tä­mi­ses­tä – Marin ei kom­men­toi­nut, ha­ke­vat­ko maat Major non-Na­to ally -asemaa

05.03.2022 16:57 10
Tilaajille
Marin: Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ei tehdä kansalaisaloitteilla

Marin: Ulko- ja tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaa ei tehdä kan­sa­lais­aloit­teil­la

01.03.2022 20:18
Tilaajille
Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä tullaan näillä näkymin keskustelemaan tiistaina eduskuntapuolueiden kesken

Suomen mah­dol­li­ses­ta Na­to-jä­se­nyy­des­tä tullaan näillä näkymin kes­kus­te­le­maan tiis­tai­na edus­kun­ta­puo­luei­den kesken

28.02.2022 23:51 24
Analyysi: Suomen johto vannoo tukea Ukrainalle – Kovin talouspakote olisi Rosatomin ydinvoimala, mutta Marin puhuu edelleen sen "yksityisestä" luonteesta

Ana­lyy­si: Suomen johto vannoo tukea Uk­rai­nal­le – Kovin ta­lous­pa­ko­te olisi Ro­sa­to­min ydin­voi­ma­la, mutta Marin puhuu edel­leen sen "yk­si­tyi­ses­tä" luon­tees­ta

24.02.2022 15:30 4
Tilaajille
Ukrainan kohtalo osoittaa, miten yksin liittoutumaton valtio jää hyökkäyksessä – vakavan Nato-keskustelun aika on juuri nyt
Pääkirjoitus

Uk­rai­nan kohtalo osoit­taa, miten yksin liit­tou­tu­ma­ton valtio jää hyök­käyk­ses­sä – vakavan Na­to-kes­kus­te­lun aika on juuri nyt

24.02.2022 14:18 7
Tilaajille
Marinin hallituksen suosio hienoisessa laskussa – perussuomalaisten kannattajien keskuudessa tyytyväisyys hallitukseen on yllättäen lisääntynyt

Marinin hal­li­tuk­sen suosio hie­noi­ses­sa las­kus­sa – pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jien kes­kuu­des­sa tyy­ty­väi­syys hal­li­tuk­seen on yl­lät­täen li­sään­ty­nyt

16.02.2022 06:30 2
Tilaajille
Hallitus ui Euroopassa vastavirtaan ja pitää koronapassin hyllyllä, perusoikeuksien tulkinta Suomessa turhan tiukka
Pääkirjoitus

Hal­li­tus ui Eu­roo­pas­sa vas­ta­vir­taan ja pitää ko­ronapas­sin hyl­lyl­lä, pe­rusoi­keuk­sien tul­kin­ta Suo­mes­sa turhan tiukka

04.02.2022 20:45 11
Tilaajille

Voi­daan­ko lo­put­kin ko­ro­na­ra­joi­tuk­set jo pois­taa? Ote­taan­ko ko­ronapas­si vielä käyt­töön? Hal­li­tus neu­vot­te­lee ko­ro­na­stra­te­gias­ta tänään kello 9.30 alkaen

02.02.2022 06:00
Tilaajille
Marin uskoo koronarajoitusten jatkuvan vielä tammikuun jälkeen – monet ministerit kehottivat jälleen kansalaisia rokotuksiin

Marin uskoo ko­ro­na­ra­joi­tus­ten jat­ku­van vielä tam­mi­kuun jälkeen – monet mi­nis­te­rit ke­hot­ti­vat jälleen kan­sa­lai­sia ro­ko­tuk­siin

18.01.2022 11:13 1