kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Työllistyminen
Ukrainalaisten työ Pyhätunturilla tasapainottaa arkea ja motivoi opettelemaan suomen kieltä – muutto isompiin kaupunkeihin ei houkuta

Uk­rai­na­lais­ten työ Py­hä­tun­tu­ril­la ta­sa­pai­not­taa arkea ja motivoi opet­te­le­maan suomen kieltä – muutto isom­piin kau­pun­kei­hin ei houkuta

15.01.2024 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Leik­kaus ei ole työl­li­syys­toi­mi

25.10.2023 05:11 1
Kemi ja Tornio sopivat, että Torniosta tulee työllisyyspalveluiden vastuukunta Meri-Lappiin

Kemi ja Tornio so­pi­vat, että Tor­nios­ta tulee työl­li­syys­pal­ve­lui­den vas­tuu­kun­ta Me­ri-Lap­piin

18.08.2023 22:20 1
Tilaajille
Koteihinsa syrjäytyvien nuorten näkymä paranee, kun työllisyyden hoito siirtyy kuntiin
Pääkirjoitus

Ko­tei­hin­sa syr­jäy­ty­vien nuorten näkymä pa­ra­nee, kun työl­li­syy­den hoito siirtyy kuntiin

11.08.2023 05:00 5
Näin työttömien palvelut pannaan uusiksi: yksi luukku kuntiin ja Lappiin neljä vastuukuntaa

Näin työt­tö­mien pal­ve­lut pannaan uu­sik­si: yksi luukku kuntiin ja Lappiin neljä vas­tuu­kun­taa

10.08.2023 05:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten saada työt­tö­mät töihin?

26.04.2023 05:00 2
Tilaajille
Työpaikka löytyi tekstiilipesulasta – Lappiin tulleet ukrainalaiset ovat löytäneet töitä lähinnä kesäsesongin ajaksi

Työ­paik­ka löytyi teks­tii­li­pe­su­las­ta – Lappiin tulleet uk­rai­na­lai­set ovat löy­tä­neet töitä lähinnä ke­sä­se­son­gin ajaksi

14.08.2022 06:30
Tilaajille
Liikkuminen on valttia pohjoisilla työmarkkinoilla – toisen maan asioiden huono tuntemus ja byrokratia voivat haitata työllistymistä

Liik­ku­mi­nen on valttia poh­joi­sil­la työ­mark­ki­noil­la – ­toi­sen maan asioi­den huono tun­te­mus ja by­ro­kra­tia voivat haitata työl­lis­ty­mis­tä

21.06.2022 07:00
Tilaajille
Autat ukrainalaisia parhaiten työllistämällä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Autat uk­rai­na­lai­sia par­hai­ten työl­lis­tä­mäl­lä

01.04.2022 20:48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­han­muut­ta­jil­ta­kin löytyy osaa­mis­ta

25.02.2022 08:53
Tilaajille
Lapin maahanmuuttostrategian laadinta käynnistyy – tavoitteena edistää maahanmuuttaneiden kotoutumista ja työmarkkinoille pääsyä

Lapin maa­han­muut­to­stra­te­gian laa­din­ta käyn­nis­tyy – ­ta­voit­tee­na edistää maa­han­muut­ta­nei­den ko­tou­tu­mis­ta ja työ­mark­ki­noil­le pääsyä

24.02.2022 14:55
Tilaajille
Iso osa Stora Enson irtisanomista veitsiluotolaisista on löytänyt uuden suunnan, mutta samaa ei voi sanoa hiljenevästä tehdassaaresta
Pääkirjoitus

Iso osa Stora Enson ir­ti­sa­no­mis­ta veit­si­luo­to­lai­sis­ta on löy­tä­nyt uuden suun­nan, mutta samaa ei voi sanoa hil­je­ne­väs­tä teh­das­saa­res­ta

19.01.2022 05:00 2
Tilaajille
Stora Enson Veitsiluodon tehtaalta irtisanotuista 350 on joko löytänyt uuden työn, mennyt koulutukseen tai eläköitynyt – Kemissä on työttömiä yhtä vähän kuin vuonna 2008

Stora Enson Veit­si­luo­don teh­taal­ta ir­ti­sa­no­tuis­ta 350 on joko löy­tä­nyt uuden työn, mennyt kou­lu­tuk­seen tai elä­köi­ty­nyt – Kemissä on työt­tö­miä yhtä vähän kuin vuonna 2008

18.01.2022 06:30 3
Tilaajille
Tukea tarvitsevien työllistämistä edistetään Lapissa uudella tavalla

Tukea tar­vit­se­vien työl­lis­tä­mis­tä edis­te­tään Lapissa uudella tavalla

10.01.2022 14:48
Tilaajille
Kuusi vuotta sitten nämä miehet pelkäsivät henkensä puolesta, kaksi vuotta sitten he valmistuivat suomalaisesta peruskoulusta – mitä heille kuuluu nyt?

Kuusi vuotta sitten nämä miehet pel­kä­si­vät hen­ken­sä puo­les­ta, kaksi vuotta sitten he val­mis­tui­vat suo­ma­lai­ses­ta pe­rus­kou­lus­ta – mitä heille kuuluu nyt?

25.12.2021 06:00
Tilaajille
"Vihdoin rukouksiini vastattiin" – Phaiwan Uusipulkamo oli työttömänä vuosikymmeniä ennen kuin sai ensimmäisen palkkatyönsä Suomesta

"Vih­doin ru­kouk­sii­ni vas­tat­tiin" – Phaiwan Uu­si­pul­ka­mo oli työt­tö­mä­nä vuo­si­kym­me­niä ennen kuin sai en­sim­mäi­sen palk­ka­työn­sä Suo­mes­ta

23.11.2021 16:04 8
Tilaajille
Uutisanalyysi: “Yritysten on hyväksyttävä, että valmiita huippuosaajia ei ole”

Uu­ti­sa­na­lyy­si: “Y­ri­tys­ten on hy­väk­syt­tä­vä, että val­mii­ta huip­pu­osaa­jia ei ole”

10.11.2021 06:00 3
Tilaajille
Nuoret aikuiset määrittävät Lapin väestökehityksen suunnan – Paluumuuttaja: "Sellainen tietynlainen pohjoinen habitus on se, mikä pitää minut Lapissa"

Nuoret ai­kui­set mää­rit­tä­vät Lapin väes­tö­ke­hi­tyk­sen suunnan – Pa­luu­muut­ta­ja: "Sel­lai­nen tie­tyn­lai­nen poh­joi­nen habitus on se, mikä pitää minut La­pis­sa"

09.06.2021 10:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusia rat­kai­su­ja osa­työ­ky­kyis­ten työl­lis­ty­mi­seen

28.04.2021 08:00
Tilaajille
Paikalliset ihmiset osaavat yhdistää työn ja tekijän – Lapin kunnat odottavat rahallista helpotusta työllisyyskokeilusta

Pai­kal­li­set ihmiset osaavat yh­dis­tää työn ja tekijän – Lapin kunnat odot­ta­vat ra­hal­lis­ta hel­po­tus­ta työl­li­syys­ko­kei­lus­ta

08.03.2021 06:30
Tilaajille