Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Sotaharjoitus: Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taus­har­joi­tuk­seen ja toimii nyt jouk­kueen va­ra­joh­ta­ja­na suu­res­sa Na­to-har­joi­tuk­ses­sa

Sosiaalityö
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­veys­so­siaa­li­työ vält­tä­mä­tön­tä Lapille

26.01.2024 08:43 1
Kun ikäihminen aiheuttaa ongelmia taloyhtiössä, pitääkö tehdä huoli-ilmoitus vai häätöuhkaus? Kokeneella isännöitsijällä on päättäväinen ratkaisu

Kun ikä­ih­mi­nen ai­heut­taa on­gel­mia ta­loyh­tiös­sä, pitääkö tehdä huo­li-il­moi­tus vai hää­töuh­kaus? Ko­ke­neel­la isän­nöit­si­jäl­lä on päät­tä­väi­nen rat­kai­su

15.10.2023 18:30 5
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kuka pitää aikuisten puolta, kun taistellaan sosiaalityön resursseista?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kuka pitää ai­kuis­ten puolta, kun tais­tel­laan so­siaa­li­työn re­surs­seis­ta?

19.05.2023 20:30 3
Tilaajille
Lapsiasiavaltuutettu kritisoi lastensuojelua ja sijoitettujen lasten kohtelua Suomessa – "Ammattilaisetkin syyllistyvät lasten pahoinpitelyyn"

Lap­si­asia­val­tuu­tet­tu kri­ti­soi las­ten­suo­je­lua ja si­joi­tet­tu­jen lasten koh­te­lua Suo­mes­sa – "Am­mat­ti­lai­set­kin syyl­lis­ty­vät lasten pa­hoin­pi­te­lyyn"

06.01.2023 12:46 4
Tilaajille
Rovaniemen kaupungille huomautus lastensuojelulain noudattamisen laiminlyönnistä – useille lapsille ei ollut nimetty asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää

Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le huo­mau­tus las­ten­suo­je­lu­lain nou­dat­ta­mi­sen lai­min­lyön­nis­tä – useille lap­sil­le ei ollut nimetty asiois­ta vas­taa­vaa so­siaa­li­työn­te­ki­jää

13.06.2022 09:54 1
Tilaajille
"Toivoisin, että meidät nähdään kokonaisvaltaisesti eikä vain huumausaineidenkäyttäjinä", kertoo asiakas – Osallisuuskeskus Oodi toivoo yhteistyötä poliisin kanssa

"Toi­voi­sin, että meidät nähdään ko­ko­nais­val­tai­ses­ti eikä vain huu­mau­sai­nei­den­käyt­tä­ji­nä", kertoo asiakas – Osal­li­suus­kes­kus Oodi toivoo yh­teis­työ­tä po­lii­sin kanssa

08.06.2022 19:40 9
Tilaajille
Kun vanhempien voimavarat loppuivat, teki Anne itse lastensuojeluilmoituksen lapsistaan – avunpyyntöön vastattiin vasta kuukausien päästä

Kun van­hem­pien voi­ma­va­rat lop­pui­vat, teki Anne itse las­ten­suo­je­lu­il­moi­tuk­sen lap­sis­taan – a­vun­pyyn­töön vas­tat­tiin vasta kuu­kau­sien päästä

21.04.2022 19:30 1
Tilaajille
Rovaniemen lastensuojelussa ollaan laittomassa tilassa – yhden sosiaalityöntekijän vastuulla voi olla jopa 50-100 lasta

Ro­va­nie­men las­ten­suo­je­lus­sa ollaan lait­to­mas­sa tilassa – yhden so­siaa­li­työn­te­ki­jän vas­tuul­la voi olla jopa 50-100 lasta

21.04.2022 06:30 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt on työn­an­ta­jan tekojen aika

06.04.2022 05:00
Tilaajille
Lapin yliopisto tarjoaa sosiaalityön koulutusta Oulussa syksystä alkaen

Lapin yli­opis­to tarjoaa so­siaa­li­työn kou­lu­tus­ta Oulussa syk­sys­tä alkaen

14.02.2022 15:45
Tilaajille
Ensi vuodeksi 2 300 uutta aloituspaikkaa korkeakouluihin – Lappiin lisäpaikkoja sosiaalityön ja sosionomin koulutusohjelmiin

Ensi vuo­dek­si 2 300 uutta aloi­tus­paik­kaa kor­kea­kou­lui­hin – ­Lap­piin li­sä­paik­ko­ja so­siaa­li­työn ja so­sio­no­min kou­lu­tus­oh­jel­miin

20.12.2021 10:49 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­la­taan vanhaan jär­jes­tel­mään

16.07.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­siaa­li­työ py­sy­väk­si osaksi kou­lu­ar­kea

30.03.2021 05:50
Tilaajille
Miepä sanon: Moni rovaniemeläinen tarvitsee ruoka-apua – kysely selvittää, mitä heidän arkeensa kuuluu
Kolumni

Miepä sanon: Moni ro­va­nie­me­läi­nen tar­vit­see ruo­ka-apua – kysely sel­vit­tää, mitä heidän ar­keen­sa kuuluu

20.01.2021 11:51
Asunnottomien yö peruuntui, mutta avun tarpeessa olevia ei unohdeta – Satu Vainio: "Talvitakit jaetaan muita kanavia pitkin"

Asun­not­to­mien yö pe­ruun­tui, mutta avun tar­pees­sa olevia ei unoh­de­ta – Satu Vainio: "Tal­vi­ta­kit jaetaan muita kanavia pitkin"

17.10.2020 09:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: So­siaa­li­työ­tä ei saa unohtaa

09.10.2020 05:45
Tilaajille
Lastensuojeluun yli 600 000 euron ylitys Rovaniemellä – "Ei silti kerro korona-ajan vaikutuksista lapsiin ja nuoriin"

Las­ten­suo­je­luun yli 600 000 euron ylitys Ro­va­nie­mel­lä – "Ei silti kerro ko­ro­na-ajan vai­ku­tuk­sis­ta lapsiin ja nuo­riin"

28.08.2020 20:15 1
Tilaajille
Sosiaalityöntekijöiden mukaan ruoka-avun tarve ja velkaongelmat ovat lisääntyneet korona-aikana – palveluiden siirtyminen verkkoon heikensi entisestään iäkkäiden asiointia

So­siaa­li­työn­te­ki­jöi­den mukaan ruo­ka-avun tarve ja vel­ka­on­gel­mat ovat li­sään­ty­neet ko­ro­na-ai­ka­na – pal­ve­lui­den siir­ty­mi­nen verk­koon hei­ken­si en­ti­ses­tään iäk­käi­den asioin­tia

08.06.2020 11:59
Lukijalta: Oikeudelliselle osaamiselle tarvetta sosiaalityössä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Oi­keu­del­li­sel­le osaa­mi­sel­le tar­vet­ta so­siaa­li­työs­sä

27.04.2020 08:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: So­siaa­li­työ – ammatti en­nak­ko­luu­lo­jen koh­tee­na?

17.04.2020 05:00
Tilaajille