Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

lapset ja nuoret
Koulurauha julistetaan, mutta kuinka se säilytetään? – Tutkija: Kaikki mikä polkee toisen ihmisarvoa on väärinkohtelua

Kou­lu­rau­ha ju­lis­te­taan, mutta kuinka se säi­ly­te­tään? – Tut­ki­ja: Kaikki mikä polkee toisen ih­mis­ar­voa on vää­rin­koh­te­lua

25.08.2021 07:00
Tilaajille
Lapissa 12–15-vuotiaiden rokotukset etenevät vaihtelevasti – "Toisissa kunnissa rokotukset on saatu hyvin alkuun, mutta osassa kunnista rokottaminen on vielä alkutekijöissään"

Lapissa 12–15-vuo­tiai­den ro­ko­tuk­set ete­ne­vät vaih­te­le­vas­ti – "Toi­sis­sa kun­nis­sa ro­ko­tuk­set on saatu hyvin alkuun, mutta osassa kun­nis­ta ro­kot­ta­mi­nen on vielä al­ku­te­ki­jöis­sään"

24.08.2021 20:00
Tilaajille
Koronarokotusta vastustavat vanhemmat lähetelleet uhkaavansävyisiä viestejä terveydenhoitajille – Rovaniemen ylilääkäri: Ymmärrän huolen, mutta laki takaa alaikäisellekin laajan itsemääräämisoikeuden

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ta vas­tus­ta­vat van­hem­mat lä­he­tel­leet uh­kaa­van­sä­vyi­siä vies­te­jä ter­vey­den­hoi­ta­jil­le – Ro­va­nie­men yli­lää­kä­ri: Ym­mär­rän huolen, mutta laki takaa ala­ikäi­sel­le­kin laajan it­se­mää­rää­mis­oi­keu­den

18.08.2021 13:56 7
Tilaajille
Rovaniemelle avataan joulukuussa nuorten Yrityskylä – ysiluokkalaiset tutustuvat yrityselämään ja talouden koukeroihin pelin keinoin

Ro­va­nie­mel­le avataan jou­lu­kuus­sa nuorten Yri­tys­ky­lä – ysi­luok­ka­lai­set tu­tus­tu­vat yri­tys­elä­mään ja ta­lou­den kou­ke­roi­hin pelin keinoin

18.08.2021 09:37
Tilaajille
Lapsia ei pidä rankaista aikuisten ajanvietosta
Pääkirjoitus

Lapsia ei pidä ran­kais­ta ai­kuis­ten ajan­vie­tos­ta

05.08.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suur­per­he on rikkaus

03.08.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­la­taan vanhaan jär­jes­tel­mään

16.07.2021 05:00 1
Tilaajille
Oppivelvollisuusiän nosto eriarvoistaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Op­pi­vel­vol­li­suus­iän nosto eri­ar­vois­taa

16.07.2021 05:00
Tilaajille
Napapiiri-Nivavaara-Syväsenvaaran monitoimitalon esitys hyväksyttiin viimein Rovaniemellä – rakennuksen liikuntasalista tehdään tapahtumakeskus

Na­pa­pii­ri-Ni­va­vaa­ra-Sy­vä­sen­vaa­ran mo­ni­toi­mi­ta­lon esitys hy­väk­syt­tiin viimein Ro­va­nie­mel­lä – ra­ken­nuk­sen lii­kun­ta­sa­lis­ta tehdään ta­pah­tu­ma­kes­kus

29.06.2021 18:34
Tilaajille
Nivavaara-Napapiiri-Syväsenvaaran monitoimitalo entistä lähempänä toteutumista Rovaniemellä – suunnitelma sivistyslautakunnan käsittelyyn

Ni­va­vaa­ra-Na­pa­pii­ri-Sy­vä­sen­vaa­ran mo­ni­toi­mi­ta­lo entistä lä­hem­pä­nä to­teu­tu­mis­ta Ro­va­nie­mel­lä – suun­ni­tel­ma si­vis­tys­lau­ta­kun­nan kä­sit­te­lyyn

23.06.2021 14:02
Tilaajille
Kirjasto alkaa lainaamaan kaupunkilaisille urheiluvälineitä – pian hyllystä löytyvät petankki, mölkky ja kahvakuulat

Kir­jas­to alkaa lai­naa­maan kau­pun­ki­lai­sil­le ur­hei­lu­vä­li­nei­tä – pian hyl­lys­tä löy­ty­vät pe­tank­ki, mölkky ja kah­va­kuu­lat

10.06.2021 10:40
Poliisi ja nuorisotyö valvovat nuorten päättäjäisjuhlintaa näkyvästi tulevana viikonloppuna – nämä ohjeet on syytä muistaa

Poliisi ja nuo­ri­so­työ val­vo­vat nuorten päät­tä­jäis­juh­lin­taa nä­ky­väs­ti tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na – nämä ohjeet on syytä muistaa

04.06.2021 11:48
Äidit kertovat, millaista on elämä kun lapsi käyttää huumeita – "Joskus olen toivonut, että hän ottaisi yliannostuksen"

Äidit ker­to­vat, mil­lais­ta on elämä kun lapsi käyttää huu­mei­ta – "Joskus olen toi­vo­nut, että hän ottaisi ylian­nos­tuk­sen"

16.05.2021 10:54
Tilaajille
Arvostelu: Kemin kaupungin satustriimissä kuljettiin viiksekkäiden muurahaisten matkassa

Ar­vos­te­lu: Kemin kau­pun­gin sa­tust­rii­mis­sä kul­jet­tiin viik­sek­käi­den muu­ra­hais­ten mat­kas­sa

18.04.2021 15:04
Tilaajille
Kemijärvi varasi nuorten kirjoituskilpailun palkinnoiksi 1750 euroa, mutta jakaa vain 300 euroa – "Miten tässä näin kävi?" kysyi nuori osallistuja

Ke­mi­jär­vi varasi nuorten kir­joi­tus­kil­pai­lun pal­kin­noik­si 1750 euroa, mutta jakaa vain 300 euroa – "Miten tässä näin kävi?" kysyi nuori osal­lis­tu­ja

17.04.2021 17:45 9
Tilaajille
Kenelle sytytän kynttilän?
Kolumni

Kenelle sytytän kynt­ti­län?

24.03.2021 06:10
Tilaajille
Maksutonta aamupalaa kokeillaan Rovaniemen kouluissa – Kokeilu alkaa kevään aikana osassa peruskouluista

Mak­su­ton­ta aa­mu­pa­laa ko­keil­laan Ro­va­nie­men kou­luis­sa – Kokeilu alkaa kevään aikana osassa pe­rus­kou­luis­ta

23.03.2021 14:53 1
Näin voimme tukea lapsia hyvän elämän polulle – "Lapset liikkuvat luonnostaan"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Näin voimme tukea lapsia hyvän elämän polulle – "Lapset liik­ku­vat luon­nos­taan"

23.03.2021 11:13
Tilaajille
Rovaniemen sairaalakoulu on täpötäysi – Alakouluikäisiä käy koulua yläkoululaisten ryhmässä, ahdinkoa yritetään helpottaa palkkaamalla lisää opettajia

Ro­va­nie­men sai­raa­la­kou­lu on tä­pö­täy­si – Ala­kou­lu­ikäi­siä käy koulua ylä­kou­lu­lais­ten ryh­mäs­sä, ah­din­koa yri­te­tään hel­pot­taa palk­kaa­mal­la lisää opet­ta­jia

19.03.2021 06:30
Tilaajille
Kun oma lapsi menee rikki – rovaniemeläistä Kallea on kiusattu lähes koko kouluajan, nyt äiti kertoo hänen tarinansa

Kun oma lapsi menee rikki – ro­va­nie­me­läis­tä Kallea on kiu­sat­tu lähes koko kou­lua­jan, nyt äiti kertoo hänen ta­ri­nan­sa

20.02.2021 06:00 20
Tilaajille