pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Kemi
Viimeisin 24 tuntia
Kemin Matkailu oy ei halua teatteria Lumilinnaan – "Matkailuyhtiöllä on omia suunnitelmia"

Kemin Mat­kai­lu oy ei halua teat­te­ria Lu­mi­lin­naan – "Mat­kai­luyh­tiöl­lä on omia suun­ni­tel­mia"

18.05.2022 18:00 7
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Kemistä Suomen Sydney? – Demarit esittävät pelastetun teatterin sijoittamista Lumilinnaan

Kemistä Suomen Sydney? – Demarit esit­tä­vät pe­las­te­tun teat­te­rin si­joit­ta­mis­ta Lu­mi­lin­naan

17.05.2022 19:30 16
Tilaajille
Metsä Fibre liittää kunnossapidon osaksi yhtiön omaa organisaatiota – koskee noin 350 työntekijää

Metsä Fibre liittää kun­nos­sa­pi­don osaksi yhtiön omaa or­ga­ni­saa­tio­ta – koskee noin 350 työn­te­ki­jää

16.05.2022 12:28 6
Tilaajille
Nainen varasti Audin ja ajoi sen poliisiauton kylkeen Kemissä – seurauksena 67 000 euron lasku oikeudessa

Nainen varasti Audin ja ajoi sen po­lii­si­au­ton kylkeen Kemissä – seu­rauk­se­na 67 000 euron lasku oi­keu­des­sa

12.05.2022 10:46
Tilaajille
Kemin koululaiset lähettivät kukansiemenet kiertämään maailmaa rauhan puolesta – "Tuntui tosi hienolta"

Kemin kou­lu­lai­set lä­het­ti­vät ku­kan­sie­me­net kier­tä­mään maail­maa rauhan puo­les­ta – "Tuntui tosi hie­nol­ta"

11.05.2022 14:37
Kuka perustaa Kemin uuden teatteriyhdistyksen, entä mistä sille rahat? – kaupungin talous sakkaa taas

Kuka pe­rus­taa Kemin uuden teat­te­riyh­dis­tyk­sen, entä mistä sille rahat? – kau­pun­gin talous sakkaa taas

10.05.2022 18:00 7
Tilaajille
Meri-Lapissa poliisin viikonloppu jatkui huumeratteina

Me­ri-La­pis­sa po­lii­sin vii­kon­lop­pu jatkui huu­me­rat­tei­na

08.05.2022 11:08 3
Tilaajille
Kemin törkeä vahingonteko ja liikenteen häirintä kohdistui tavarajunaan – "On nämä harvinaisia tapauksia"

Kemin törkeä va­hin­gon­te­ko ja lii­ken­teen häi­rin­tä koh­dis­tui ta­va­ra­ju­naan – "On nämä har­vi­nai­sia ta­pauk­sia"

07.05.2022 11:49
Tilaajille
Juna törmäsi radalle laitettuihin esteisiin Kemissä – Poliisi: Oli suuri vaara, että juna olisi suistunut raiteilta

Juna törmäsi radalle lai­tet­tui­hin es­tei­siin Kemissä – Po­lii­si: Oli suuri vaara, että juna olisi suis­tu­nut rai­teil­ta

07.05.2022 10:49
Tilaajille
Asuntokauppaa Kemissä keväällä 2022 – modernit perhekodit löytävät ostajat, sijoitusyksiöitä tarjolla jopa alle 15 000 eurolla: "Neuvotteluvara on kohdekohtainen"

Asun­to­kaup­paa Kemissä ke­vääl­lä 2022 – mo­der­nit per­he­ko­dit löy­tä­vät os­ta­jat, si­joi­tus­yk­siöi­tä tar­jol­la jopa alle 15 000 eu­rol­la: "Neu­vot­te­lu­va­ra on koh­de­koh­tai­nen"

06.05.2022 19:30 1
Tilaajille
Kemin Matkailun toimitusjohtajan paikalta lähtenyt Susanna Koutonen arvostelee yhtiön hallitusta – uuden toimitusjohtajan haku käynnistyy välittömästi

Kemin Mat­kai­lun toi­mi­tus­joh­ta­jan pai­kal­ta läh­te­nyt Susanna Kou­to­nen ar­vos­te­lee yhtiön hal­li­tus­ta – uuden toi­mi­tus­joh­ta­jan haku käyn­nis­tyy vä­lit­tö­mäs­ti

03.05.2022 06:30 5
Tilaajille
Kemin teatteri saa jatkaa – valtuutetut jättivät jopa 15 tyhjää ääntä

Kemin teat­te­ri saa jatkaa – val­tuu­te­tut jät­ti­vät jopa 15 tyhjää ääntä

03.05.2022 09:18 19
Tilaajille
Kemin Matkailun toimitusjohtaja Susanna Koutonen on irtisanoutunut tehtävästään – "Luottamukseni hallituksen kykyyn noudattaa hyvää hallintotapaa ja johtaa yhtiötä on harmikseni laskenut tasolle, joka ei mahdollista jatkamista tehtävässäni"

Kemin Mat­kai­lun toi­mi­tus­joh­ta­ja Susanna Kou­to­nen on ir­ti­sa­nou­tu­nut teh­tä­väs­tään – "Luot­ta­muk­se­ni hal­li­tuk­sen kykyyn nou­dat­taa hyvää hal­lin­to­ta­paa ja johtaa yhtiötä on har­mik­se­ni las­ke­nut ta­sol­le, joka ei mah­dol­lis­ta jat­ka­mis­ta teh­tä­väs­sä­ni"

02.05.2022 12:27 9
Tilaajille
Kemissä vielä marssitaan työväen Vappuna – Korrensalon sisarukset ovat lapsesta saakka marssineet tärkeiden asioiden puolesta.

Kemissä vielä mars­si­taan työväen Vappuna – Kor­ren­sa­lon si­sa­ruk­set ovat lap­ses­ta saakka mars­si­neet tär­kei­den asioi­den puo­les­ta.

30.04.2022 07:00 4
Tilaajille
Veljekset Rönkä tekee lähes hiilineutraalin jalostuslaitoksen Kemiin – lihanjalostaja rakentaa suuren aurinkovoimalan vuoden loppuun mennessä valmistuvaan uudisrakennukseensa

Vel­jek­set Rönkä tekee lähes hii­li­neut­raa­lin ja­los­tus­lai­tok­sen Kemiin – li­han­ja­los­ta­ja ra­ken­taa suuren au­rin­ko­voi­ma­lan vuoden loppuun men­nes­sä val­mis­tu­vaan uu­dis­ra­ken­nuk­seen­sa

29.04.2022 17:53 2
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kemin teatteri voi pelastua, jos sille säästetään rahat muista palveluista

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kemin teat­te­ri voi pe­las­tua, jos sille sääs­te­tään rahat muista pal­ve­luis­ta

26.04.2022 18:00 9
Tilaajille
Kemin liikuntahallin rakentaminen viivästyy – rakentamishankkeen kilpailutuksen saaminen loppuun venyy loppukesään ja rakentamisen aloittaminen ihan loppuvuoteen

Kemin lii­kun­ta­hal­lin ra­ken­ta­mi­nen vii­väs­tyy – ra­ken­ta­mis­hank­keen kil­pai­lu­tuk­sen saa­mi­nen loppuun venyy lop­pu­ke­sään ja ra­ken­ta­mi­sen aloit­ta­mi­nen ihan lop­pu­vuo­teen

26.04.2022 16:15 6
Tilaajille
Metsä Fibren sellutehtaalta voi pölähtää hajuhaittoja

Metsä Fibren sel­lu­teh­taal­ta voi pö­läh­tää ha­ju­hait­to­ja

26.04.2022 15:53
Kemi aikoo porrastaa Karjalahden vanhojen yritystonttien vuokrankorotuksia useammalle vuodelle – asia ratkaistaan maapoliittisen ohjelman päivittämisen yhteydessä

Kemi aikoo por­ras­taa Kar­ja­lah­den van­ho­jen yri­tys­tont­tien vuok­ran­ko­ro­tuk­sia useam­mal­le vuo­del­le – asia rat­kais­taan maa­po­liit­ti­sen oh­jel­man päi­vit­tä­mi­sen yh­tey­des­sä

26.04.2022 06:30 2
Tilaajille
Kemin kaupunginhallitus esittää kaupunginteatterin lakkauttamista, valtuusto äänestää asiasta vapun jälkeen

Kemin kau­pun­gin­hal­li­tus esittää kau­pun­gin­teat­te­rin lak­kaut­ta­mis­ta, val­tuus­to ää­nes­tää asiasta vapun jälkeen

25.04.2022 20:19 7
Tilaajille