Kemi
Viimeisin tunti
Kemin hyvinvointijohtajan virkaan tuli kuusi hakemusta – vs. sivistysjohtajaa Kaisa Rauvalaa esitetään tehtävään

Kemin hy­vin­voin­ti­joh­ta­jan virkaan tuli kuusi ha­ke­mus­ta – vs. si­vis­tys­joh­ta­jaa Kaisa Rau­va­laa esi­te­tään teh­tä­vään

19:52 1
Tilaajille
Viikko
Pelastaako metsäjätti Kemin talouden? – Vastausta voi etsiä Äänekoskelta: "Vaikka tehdas terästi kansantaloutta, vaikutus ei välttämättä näy alueella"

Pe­las­taa­ko met­sä­jät­ti Kemin ta­lou­den? – Vas­taus­ta voi etsiä Ää­ne­kos­kel­ta: "Vaikka tehdas terästi kan­san­ta­lout­ta, vai­ku­tus ei vält­tä­mät­tä näy alueel­la"

10.04.2021 11:00 8
Tilaajille
Rekkojen nauha Kemin tehdastyömaalle pitenee koko ajan – Toistaiseksi on selvitty ilman onnettomuuksia, mutta koulureitin turvallisuus on huolettanut

Rek­ko­jen nauha Kemin teh­das­työ­maal­le pitenee koko ajan – Tois­tai­sek­si on sel­vit­ty ilman on­net­to­muuk­sia, mutta kou­lu­rei­tin tur­val­li­suus on huo­let­ta­nut

09.04.2021 18:30 5
Tilaajille
Jatkuvasti kortitta ajaneen miehen auto takavarikoitiin Kemissä – Mies ei selvinnyt enää sakolla, asia eteene syyttäjälle

Jat­ku­vas­ti kor­tit­ta ajaneen miehen auto ta­ka­va­ri­koi­tiin Kemissä – Mies ei sel­vin­nyt enää sa­kol­la, asia eteene syyt­tä­jäl­le

09.04.2021 14:09 4
Tilaajille
Kemin kaupungin johto luovutti kahta keskussairaalaa puolustavan kannanoton Krista Kiurulle

Kemin kau­pun­gin johto luo­vut­ti kahta kes­kus­sai­raa­laa puo­lus­ta­van kan­nan­oton Krista Kiu­rul­le

09.04.2021 13:20
Tilaajille
Aura-auto kärsi pahoja vahinkoja tulipalossa Kemissä

Au­ra-au­to kärsi pahoja va­hin­ko­ja tu­li­pa­los­sa Kemissä

09.04.2021 06:21 1
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta Mielipide Jouko Pasoja

Kemi nousuun yh­teis­työl­lä

05.04.2021 18:26
Tilaajille
Varkaiden mukaan lähti pyöriä ja 600 litraa dieseliä – poliisi kaipaa havaintoja Meri-Lapissa tehdyistä varkauksista

Var­kai­den mukaan lähti pyöriä ja 600 litraa die­se­liä – poliisi kaipaa ha­vain­to­ja Me­ri-La­pis­sa teh­dyis­tä var­kauk­sis­ta

02.04.2021 16:26
Huumekuskin autosta löytyi varastettua omaisuutta Kemissä – poliisi epäilee varkaudesta kolmea henkilöä

Huu­me­kus­kin autosta löytyi va­ras­tet­tua omai­suut­ta Kemissä – poliisi epäilee var­kau­des­ta kolmea hen­ki­löä

02.04.2021 14:00
Kemin psykiatriatalon rakentaminen etenee aikataulun mukaan – Keskustaan nousevan uudisrakennuksen toisen kerroksen tekeminen on jo käynnissä

Kemin psy­kiat­ria­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen etenee ai­ka­tau­lun mukaan – Kes­kus­taan nou­se­van uu­dis­ra­ken­nuk­sen toisen ker­rok­sen te­ke­mi­nen on jo käyn­nis­sä

01.04.2021 20:49
Tilaajille
Kemin jäteastioiden tyhjentäjä vaihtuu pääsiäisen jälkeen – tyhjentämishinnat eivät nouse, mutta keräysaikataulut muuttuvat

Kemin jä­te­as­tioi­den tyh­jen­tä­jä vaihtuu pää­siäi­sen jälkeen – tyh­jen­tä­mis­hin­nat eivät nouse, mutta ke­räys­ai­ka­tau­lut muut­tu­vat

01.04.2021 07:00 1
Tilaajille
Kemin toimialajohtajien paikat sisäiseen hakuun – kaupunki haluaa vielä varmistaa muidenkin työntekijöiden mahdollisen halukkuuden tehtäviin

Kemin toi­mi­ala­joh­ta­jien paikat si­säi­seen hakuun – kau­pun­ki haluaa vielä var­mis­taa mui­den­kin työn­te­ki­jöi­den mah­dol­li­sen ha­luk­kuu­den teh­tä­viin

31.03.2021 19:22
Tilaajille
Kärähtänyt kahvinkeitin aiheutti palohälytyksen potilashuoneessa Kemissä

Kä­räh­tä­nyt kah­vin­kei­tin ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen po­ti­las­huo­nees­sa Kemissä

31.03.2021 06:26
Kemissä valmistellaan uusia johtoporrasta koskevia säästöjä – ilman korona-apuja talous olisi jäänyt taas tappiolle

Kemissä val­mis­tel­laan uusia joh­to­por­ras­ta kos­ke­via sääs­tö­jä – ilman ko­ro­na-apu­ja talous olisi jäänyt taas tap­piol­le

30.03.2021 07:34 3
Tilaajille
Kemin uusi elinkeinojohtaja Mervi Nikander hyppäsi keskelle toimintaa – hänen mukaansa Metsä Fibren uuden tehtaan vuoksi kaupungissa on tapahtunut todella nopea viriäminen

Kemin uusi elin­kei­no­joh­ta­ja Mervi Ni­kan­der hyppäsi kes­kel­le toi­min­taa – hänen mu­kaan­sa Metsä Fibren uuden tehtaan vuoksi kau­pun­gis­sa on ta­pah­tu­nut todella nopea vi­riä­mi­nen

30.03.2021 07:00 2
Tilaajille
Paavo Väyrynen asettuu ehdolle kuntavaaleihin Kemissä

Paavo Väy­ry­nen asettuu ehdolle kun­ta­vaa­lei­hin Kemissä

29.03.2021 18:12 8
Tilaajille
Vaarallisen aineen onnettomuus Kemin Stora Enson tehtaalla: lipeää valui tehdashallin lattialle

Vaa­ral­li­sen aineen on­net­to­muus Kemin Stora Enson teh­taal­la: lipeää valui teh­das­hal­lin lat­tial­le

25.03.2021 11:35

Vää­rin­käy­tök­set voi il­mi­an­taa ni­met­tö­mäs­ti - Kemin kanava pal­ve­lee niin asuk­kai­ta kuin kau­pun­gin työn­te­ki­jöi­tä­kin

24.03.2021 15:51
Biotuotetehdas sai Temrexin avaamaan työvaateliikkeen Kemiin – Metsä Fibren työmaavahvuus on jo 200

Bio­tuo­te­teh­das sai Tem­re­xin avaa­maan työ­vaa­te­liik­keen Kemiin – Metsä Fibren työ­maa­vah­vuus on jo 200

24.03.2021 14:58
Tilaajille
Uusi omistaja muuttaa Kemin Karihaaran terveysaseman majoitustiloiksi – lähellä tekeillä Metsä Fibren biotuotetehdas

Uusi omis­ta­ja muuttaa Kemin Ka­ri­haa­ran ter­veys­ase­man ma­joi­tus­ti­loik­si – lähellä te­keil­lä Metsä Fibren bio­tuo­te­teh­das

24.03.2021 11:41 1
Tilaajille