Asuminen: Ro­va­nie­men Lai­naan­ran­nas­ta tulee entistä vih­reäm­pi – kau­pun­ki aloit­taa Ke­mi­joen rannan uu­dis­ta­mi­sen ensi kesänä

Sote-uudistus: Hy­vin­voin­tia­lue val­mis­tau­tuu pur­ka­maan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen – sel­vi­tys­tä pan­ta­taan jul­ki­suu­del­ta

Pääkirjoitus: KOK:n vä­läyt­tä­mä ve­nä­läi­sur­hei­li­joi­den paluu kan­sain­vä­li­siin ki­soi­hin on luo­ka­ton ehdotus

Kemi
Viimeisin 4 tuntia
Kemi ja Savonlinna haluavat turvata sairaalat pysyvästi – lainmuutoksilla alkaa olla kiire

Kemi ja Sa­von­lin­na ha­lua­vat turvata sai­raa­lat py­sy­väs­ti – lain­muu­tok­sil­la alkaa olla kiire

14:02
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Kemin Karjalahden lämpökeskuksessa syttyi tulipalo – yksi hakekattila pois käytöstä, mutta kaukolämpöä riittää kaikille

Kemin Kar­ja­lah­den läm­pö­kes­kuk­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo – yksi ha­ke­kat­ti­la pois käy­tös­tä, mutta kau­ko­läm­pöä riittää kai­kil­le

12:33
Tilaajille
Viikko
Perämeri on yhä lähes sula – Pilaako ilmastonmuutos Kemin parhaan puolen: aurinkoladut kevätjäillä?

Pe­rä­me­ri on yhä lähes sula – Pilaako il­mas­ton­muu­tos Kemin parhaan puolen: au­rin­ko­la­dut ke­vät­jäil­lä?

25.01.2023 16:14 8
Tilaajille
Turvallisuutta parantava Koulukyyti-sovellus otetaan käyttöön Kemissä – kiinnostaa muuallakin Lapissa

Tur­val­li­suut­ta pa­ran­ta­va Kou­lu­kyy­ti-so­vel­lus otetaan käyt­töön Kemissä – kiin­nos­taa muual­la­kin Lapissa

25.01.2023 05:00 3
Tilaajille
Kymmenille rekkakuskeille töitä tarjolla Kemissä – Metsä Groupin sellu- ja kartonkikuljetukset tehtailta Ajoksen satamaan siirtyvät kokonaan Kuljetusliike Kalevi Huhtalalle

Kym­me­nil­le rek­ka­kus­keil­le töitä tar­jol­la Kemissä – Metsä Groupin sellu- ja kar­ton­ki­kul­je­tuk­set teh­tail­ta Ajoksen sa­ta­maan siir­ty­vät ko­ko­naan Kul­je­tus­lii­ke Kalevi Huh­ta­lal­le

24.01.2023 20:31 4
Tilaajille
Junaliikenne palautui normaaliksi Kemin ja Oulun välillä – junat korvattiin linja-autoilla

Ju­na­lii­ken­ne pa­lau­tui nor­maa­lik­si Kemin ja Oulun välillä – junat kor­vat­tiin lin­ja-au­toil­la

24.01.2023 17:03
Tilaajille
Kemin biotuotetehdas sai Tukesin kemikaaliturvallisuusluvan – suurimpia onnettomuusvaaroja tehtaalla ovat laaja tulipalo, klooridioksidivuoto ja soodakattilaräjähdys

Kemin bio­tuo­te­teh­das sai Tukesin ke­mi­kaa­li­tur­val­li­suus­lu­van – suu­rim­pia on­net­to­muus­vaa­ro­ja teh­taal­la ovat laaja tu­li­pa­lo, kloo­ri­di­ok­si­di­vuo­to ja soo­da­kat­ti­la­rä­jäh­dys

24.01.2023 09:43
Tilaajille
Kemin vaarallisimman risteyksen liikennevalot korjataan, testit tarkoitus alkaa ennen viikon puoliväliä: "Koskaan ei voi tietää, mitä työn aikana tulee eteen"

Kemin vaa­ral­li­sim­man ris­teyk­sen lii­ken­ne­va­lot kor­ja­taan, testit tar­koi­tus alkaa ennen viikon puo­li­vä­liä: "Kos­kaan ei voi tietää, mitä työn aikana tulee eteen"

23.01.2023 17:04 6
Tilaajille
Kemin kirjastolla poikkeuksellinen tilanne – pelastuslaitos haki sairauskohtauksen saaneen henkilön katolta puomitikasajoneuvon avulla

Kemin kir­jas­tol­la poik­keuk­sel­li­nen tilanne – pe­las­tus­lai­tos haki sai­raus­koh­tauk­sen saaneen hen­ki­lön katolta puo­mi­ti­kas­ajo­neu­von avulla

23.01.2023 15:44
Tilaajille
Kemiläisen geopalveluyritys Palsatechin toimitusjohtajana aloittaa Maiju Määttä – pitkäaikainen toimitusjohtaja ja omistaja Mika Alasuutari siirtyy yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi

Ke­mi­läi­sen geo­pal­ve­lu­yri­tys Pal­sa­tec­hin toi­mi­tus­joh­ta­ja­na aloit­taa Maiju Määttä – pit­kä­ai­kai­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja ja omis­ta­ja Mika Ala­suu­ta­ri siirtyy yhtiön hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si

23.01.2023 10:58 1
Tilaajille
Sampo vie jälleen turisteja merelle 1–2 kertaa päivässä Ajoksen satamasta – kaikille avoin talvipuisto aukesi Kemin lumilinnan alueelle

Sampo vie jälleen tu­ris­te­ja merelle 1–2 kertaa päi­väs­sä Ajoksen sa­ta­mas­ta – kai­kil­le avoin tal­vi­puis­to aukesi Kemin lu­mi­lin­nan alueel­le

20.01.2023 19:22 2
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Sinnikäs sotkija toistaa tekstiään - puhdistaminen kuitenkin onnistuu

Sin­ni­käs sotkija toistaa teks­tiään - puh­dis­ta­mi­nen kui­ten­kin on­nis­tuu

20.01.2023 15:21 1
Kemin vaarallisimmassa risteyksessä on kahden kuukauden aikana sattunut jo 14 peltikolaria, kun liikennevalot ovat temppuilleet tai olleet pois päältä

Kemin vaa­ral­li­sim­mas­sa ris­teyk­ses­sä on kahden kuu­kau­den aikana sat­tu­nut jo 14 pel­ti­ko­la­ria, kun lii­ken­ne­va­lot ovat temp­puil­leet tai olleet pois päältä

18.01.2023 20:43 1
Tilaajille
Rekka kolaroi Kemin moottoritiellä – etelään menevä kaista oli poikki liikenteeltä yli kaksi tuntia

Rekka kolaroi Kemin moot­to­ri­tiel­lä – etelään menevä kaista oli poikki lii­ken­teel­tä yli kaksi tuntia

18.01.2023 13:36
Tilaajille
Mies ja nainen anastivat iäkkään naisen korulippaan Ylitorniolla, Kemissä poliisi otti kiinni kaksi pahoinpitelystä epäiltyä

Mies ja nainen anas­ti­vat iäkkään naisen ko­ru­lip­paan Yli­tor­niol­la, Kemissä poliisi otti kiinni kaksi pa­hoin­pi­te­lys­tä epäil­tyä

15.01.2023 11:08
Tilaajille
Kemiläinen Natalia Kuikka uupui teini-ikäisenä ja oppi, että elämä ei voi olla pelkkää jalkapalloa – syksyllä hän muutti yhteen tyttöystävänsä kanssa

Ke­mi­läi­nen Natalia Kuikka uupui tei­ni-ikäi­se­nä ja oppi, että elämä ei voi olla pelkkää jal­ka­pal­loa – syk­syl­lä hän muutti yhteen tyt­tö­ys­tä­vän­sä kanssa

14.01.2023 05:02 6
Tilaajille
Ilmastonmuutos lisää pääkallokelejä – Kemi pohtii keinoa puuttua hiekoittamattomiin pätkiin jalkakäytävillä

Il­mas­ton­muu­tos lisää pää­kal­lo­ke­le­jä – Kemi pohtii keinoa puuttua hie­koit­ta­mat­to­miin pätkiin jal­ka­käy­tä­vil­lä

13.01.2023 14:41 7
Tilaajille
Viikon kuva: Ei pakopaikkaa
Kolumni

Viikon kuva: Ei pa­ko­paik­kaa

13.01.2023 05:00 2
Tilaajille
Kemiläislähtöiset siskokset perustivat tapahtumatoimiston riskialttiiseen aikaan – oululainen tapahtumatuottaja Anna Lanas puolestaan lähtisi alalta, jos homma menisi liian helpoksi

Ke­mi­läis­läh­töi­set sis­kok­set pe­rus­ti­vat ta­pah­tu­ma­toi­mis­ton ris­ki­alt­tii­seen aikaan – ou­lu­lai­nen ta­pah­tu­ma­tuot­ta­ja Anna Lanas puo­les­taan lähtisi alalta, jos homma menisi liian hel­pok­si

11.01.2023 05:00
Tilaajille
Sotainvalidien asuntosäätiön toiminta päättyy konkurssiin Kemissä – palvelutalo Tammenlehvä myydään

So­ta­in­va­li­dien asun­to­sää­tiön toi­min­ta päättyy kon­kurs­siin Kemissä – pal­ve­lu­ta­lo Tam­men­leh­vä myydään

10.01.2023 16:30 2
Tilaajille