Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Veitsiluoto
Jukka Herrala pääsi Veitsiluodon paperitehtaan lopettamisen jälkeen heti oman alan töihin – entisiä veitsiluotolaisia on enää noin 60 työttömänä

Jukka Herrala pääsi Veit­si­luo­don pa­pe­ri­teh­taan lo­pet­ta­mi­sen jälkeen heti oman alan töihin – entisiä veit­si­luo­to­lai­sia on enää noin 60 työt­tö­mä­nä

02.02.2024 18:00 2
Tilaajille
Kemin Ajoksen satama pystyy hyvin ottamaan vastaan Veitsiluotoon varastoitavia sotilasvarusteita

Kemin Ajoksen satama pystyy hyvin ot­ta­maan vastaan Veit­si­luo­toon va­ras­toi­ta­via so­ti­las­va­rus­tei­ta

17.01.2024 05:00 6
Tilaajille
"Kemi on teollisen rakennemuutoksen keskiössä, kun aukeama nyt kääntyy", sanoo kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

"Kemi on teol­li­sen ra­ken­ne­muu­tok­sen kes­kiös­sä, kun aukeama nyt kään­tyy", sanoo kau­pun­gin­joh­ta­ja Matti Ruot­sa­lai­nen

21.09.2023 05:00 5
Tilaajille
Veitsiluodon uudet yritykset työllistäisivät 300 – Kemi ja erityisesti Veitsiluoto kiinnostavat nyt vihreän siirtymän teollisuushankkeita ja -yrityksiä

Veit­si­luo­don uudet yri­tyk­set työl­lis­täi­si­vät 300 – Kemi ja eri­tyi­ses­ti Veit­si­luo­to kiin­nos­ta­vat nyt vihreän siir­ty­män teol­li­suus­hank­kei­ta ja -y­ri­tyk­siä

17.08.2023 05:00 4
Tilaajille
Näkökulma: Veitsiluoto noussut nopeasti tuhkasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­kö­kul­ma: Veit­si­luo­to noussut no­peas­ti tuh­kas­ta

20.06.2023 05:30
Kemin asukasluku on pienentynyt joka vuosi koko 2000-luvun ajan – synkän kehityksen kääntäminen on nyt mahdollista
Pääkirjoitus

Kemin asu­kas­lu­ku on pie­nen­ty­nyt joka vuosi koko 2000-lu­vun ajan – synkän ke­hi­tyk­sen kään­tä­mi­nen on nyt mah­dol­lis­ta

13.06.2023 06:00 13
Infinited Fiber lupaa tehdaspäätöstä pian – "Enää ei olla liikkeellä likainen karvatukko kädessä"

In­fi­ni­ted Fiber lupaa teh­das­pää­tös­tä pian – "Enää ei olla liik­keel­lä li­kai­nen kar­va­tuk­ko kä­des­sä"

08.06.2023 17:28 2
Tilaajille
Arja Kanto yrittää Myötätuulessa

Arja Kanto yrittää Myö­tä­tuu­les­sa

26.05.2023 09:00
Kuusakoski rakentaa hiilivapaan teräksenkierrätyslaitoksen Kemin Veitsiluotoon – paikan valintaan vaikuttivat hyvät liikenneyhteydet, terästehtaiden läheisyys ja suuri valmis halli

Kuu­sa­kos­ki ra­ken­taa hii­li­va­paan te­räk­sen­kier­rä­tys­lai­tok­sen Kemin Veit­si­luo­toon – paikan va­lin­taan vai­kut­ti­vat hyvät lii­ken­neyh­tey­det, te­räs­teh­tai­den lä­hei­syys ja suuri valmis halli

23.03.2023 05:00
Tilaajille
Kuusakoski rakentaa Veitsiluotoon hiilivapaan teräskierrätyslaitoksen, uusia työpaikkoja parikymmentä

Kuu­sa­kos­ki ra­ken­taa Veit­si­luo­toon hii­li­va­paan te­räs­kier­rä­tys­lai­tok­sen, uusia työ­paik­ko­ja pa­ri­kym­men­tä

22.03.2023 09:42
Tilaajille
Veitsiluodon uusi kaava tuli voimaan – jarru pois kuitutehtaalta ja muilta uusilta yrityksiltä

Veit­si­luo­don uusi kaava tuli voimaan – jarru pois kui­tu­teh­taal­ta ja muilta uusilta yri­tyk­sil­tä

17.03.2023 15:40
Tilaajille
IFC aikoo rakentaa Veitsiluodon jälkeen kaksi muutakin uusiokuitutehdasta – Rejlersille jättisopimus Kemiin

IFC aikoo ra­ken­taa Veit­si­luo­don jälkeen kaksi muu­ta­kin uu­sio­kui­tu­teh­das­ta – Rej­ler­sil­le jät­ti­so­pi­mus Kemiin

10.03.2023 08:33 3
Tilaajille
Nevelin biokattilalaitos takaa Veitsiluodon sekä Hepolan ja Rytikarin lämmön jatkossa – laiteasennukset alkavat maaliskuussa

Nevelin bio­kat­ti­la­lai­tos takaa Veit­si­luo­don sekä Hepolan ja Ry­ti­ka­rin lämmön jat­kos­sa – lai­tea­sen­nuk­set alkavat maa­lis­kuus­sa

20.02.2023 05:00
Tilaajille
Jäänmurtaja Sampo takaisin risteilykuntoon tammikuun puolivälissä – väliaikaisesti matkailijoita käyttää merellä M/S Kökar

Jään­mur­ta­ja Sampo ta­kai­sin ris­tei­ly­kun­toon tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä – vä­liai­kai­ses­ti mat­kai­li­joi­ta käyttää merellä M/S Kökar

04.01.2023 20:30 1
Tilaajille
Stora Enso myi Kemin Veitsiluodon kiinteistönhoitoon liittyvät tukitoimintonsa – työntekijät siirtyvät jatkossa palvelut tuottaviin yrityksiin töihin

Stora Enso myi Kemin Veit­si­luo­don kiin­teis­tön­hoi­toon liit­ty­vät tu­ki­toi­min­ton­sa – työn­te­ki­jät siir­ty­vät jat­kos­sa pal­ve­lut tuot­ta­viin yri­tyk­siin töihin

08.12.2022 10:14
Tilaajille
Kemin talous alkaa oieta ensi vuonna – "Arviomme on, että uusia yrityksiä tulee"

Kemin talous alkaa oieta ensi vuonna – "Ar­viom­me on, että uusia yri­tyk­siä tulee"

29.11.2022 16:30 5
Tilaajille
Veitsiluoto 100 vuotta – testaa Veiska-tietoutesi Lounais-Lapin visassa! Oletko repsikka vai kenties ylimestari?

Veit­si­luo­to 100 vuotta – testaa Veis­ka-tie­tou­te­si Lou­nais-La­pin vi­sas­sa! Oletko rep­sik­ka vai kenties yli­mes­ta­ri?

23.11.2022 14:18
Stora Enso investoi kolme miljoonaa euroa sata vuotta tänään täyttävään Kemin Veitsiluodon sahan sivutuotteiden käsittelyyn

Stora Enso in­ves­toi kolme mil­joo­naa euroa sata vuotta tänään täyt­tä­vään Kemin Veit­si­luo­don sahan si­vu­tuot­tei­den kä­sit­te­lyyn

22.11.2022 10:00 2
Tilaajille
Kemiläinen Taisto Saari kuittasi viimeisen tilin Veitsiluodon tehtaalta kuukausi sitten – yhtiön historiaa kirjoittava kolmannen polven veitsiluotolainen kannustaa tehtaan väkeä kertomaan tarinansa tutkijoille

Ke­mi­läi­nen Taisto Saari kuit­ta­si vii­mei­sen tilin Veit­si­luo­don teh­taal­ta kuu­kau­si sitten – yhtiön his­to­riaa kir­joit­ta­va kol­man­nen polven veit­si­luo­to­lai­nen kan­nus­taa tehtaan väkeä ker­to­maan ta­ri­nan­sa tut­ki­joil­le

15.11.2022 17:30 3
Tilaajille
Piileekö seuraava maailmanperintökohde tässä, Veitsiluodon suljetun tehtaan kyljessä?

Pii­lee­kö seu­raa­va maail­man­pe­rin­tö­koh­de tässä, Veit­si­luo­don sul­je­tun tehtaan kyl­jes­sä?

20.08.2022 17:30 2
Tilaajille